HOLLANDS Verduister DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGÉR COURANT VAN 1855 Churchill verbloemt de nederlagen niet t Batavia wacht gelaten af BANG KA en B1LL1TON IJsselmeer-visscherij aangepakt Kustplaats in Californië gebombardeerd Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie- DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste AARGANG No. II734 WOENSDAG 25 FEBRUARI 1942 «Nog vele harde ervarin gen staan Engeland te wachten' BET KABINET THANS GEHEEL OP MOSKOU GEORIëNTEERD. Churchill verklaarde te zul len blijven zoolang hij het vertrouwen heeft. STOCKHOLM, 24 Febr. (DNB.) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill heden in het lagerhuis een overzicht gegeven van dén stand van den oorlog. Hij sprak daarin van een „vrij lange periode ,van nederlagen", waardoor Engeland „als gevolg van den plo.t- selingen aanval van Japan" zich heeft moeten hcenworstelcn De premier gaf uiting aan de hoop, dat de toekomst voor Engeland gun Btiger zou worden en wel vooral op grond van de „geweldige kracht en macht van de Sowjetunie, alsmede van de Amerikaansche deelneming aan den oorlog." Daarna bracht hij de „zware be lasting van de Engelsche scheep vaart" ter sprake, die ontstaan is uit de geweldige uitbreiding van 'denooorlog. 'Vooral de laatste twee maanden zijn „de scheepsverliezen op zeer ernstige wijze toegenomen", daar de Britsche flottille duikboot- jagers en de li,chte marinestrijd krachten maximaal in beslag wer den genomen. Zinspelend op de ca pitulatie van Singapore en de ge beurtenissen in den Stillen Oceaan merkte Churchill op, dat de vijand de superioriteit in de lucht, heeft en, de Engelschen. derhalve „nog vele harde, onaangename ervaringen" stillen moeten opdoen. Singapore. Terugkomende op den val van Singapore, verklaarde de premier, die zeer spaarzame berichten van de Engelsche pers niet met nieuwe bijzonderheden te kunnen aanvul len. „Ik kan", zoo zeide hij woor^e- delijk, .daarover in het geheel geen verklaringen afleggen en ik heb ook niet de mogelijkheid mij met bijzonderheden in te laten. De vele tragedies, die wij in het Verre Oos ten beleven, en de groote gevaren, die ons op het oogenblik omringen, doen het niet gepast voorkomen, dat wij ons al te vrijmoedig uit spreken. Op dit oogenblik kan ik slechts weinig zeggen, wat nuttig, zou zijn, omtrent den gang van den algemeenen oorlog. De premier wijdde vervolgens een belangrijk deel van zijn rede aan de hervorming van zijn kabinet, die noodig is geworden om den nieuwen gebaren en moeilijkheden het hoofd te bieden. Wijzigingen van welken aard, van principieel of ernstiger karakter ten aanzien van zijn eigen persoon, zoo consta teerde hij ten slotte, komen vol strekt niet in aanmerking, zoolang hij het vertrouwen van het lager huis en van Engeland heeft. De achtergrond van i binetswijziging. ka- De Londensche correspondent van Dagens Nyheter publiceert interes sante bijzonderheden over den achtergrond van de Britsche kabi netswijziging, de tweede in "24 uur, zoodat thans niet minder dan vijf NIEUWE VERKLARING DER GE ALLIEERDEN TE VERWACHTEN. STOCKHOLM, 24 Febr.' (DNB.) De Times kondigt, naar de Londen- sche correspondent van Svenska Dagbladet. meldt, in een hoofdarti kel een nieuwe verklaring der ge allieerden in den geest, van de „At lantische, verklaring" aan. Aan de ze nieuWe verklaring zal de Sow- jet-unie rechtstreeks deelnemen. ministers zijn vervangen en" het kabinet geheel op Moskou is ge oriënteerd. Volgens hem zou Lord Beaver- hrook uit het kabinet getreden zijn, voornamelijk omdat Cripps het niet over zijn hart kon verkrijgen zittipg te nemen in een oorlogskabi- net met den dagbladkoning Beaver bröok. Hiermede is het veel bespro ken grove "^optreden van Cripps je gensBeaverbrook tijdens zijn be zoek'aan iflïoskou opgehelderd. Attlee zou, volgens, bepaalde in lichtingen;, de benoeming van Cripps hebben aanvaard indien Greënwóod in de regeering zij het dan ook niet in het oorlogska binet zou blijven. Men kan aan nemen, dat de degradatie van Greenwood aanleiding zal geven tot een geschil in den boezem der La bour-partij. Het is steeds weer hetzelfde lied je, schrijft de Berliner Boersen-Zei- tung. De man, die de grootste ver antwoordelijkheid draagt voor den oorlog en voor de-Britsche oorlog voering, offert een reeks zondebok ken op, die gefaald hebben ten aan zien van de hopelooze poging om zijn politiek van catastrofes en zijn op illusies en, bluf gebouwde stra tegie met de werkelijkheid te ver eenigen. Alles wOrdt verwijderd, wat aan de innige samensmelting tusschen Moskou en Londen zoo als Cripps geëischt heeft in dén weg staat. Nieuwe burgemeesters benoemd Het Rijkscommissariaat deèlt mede: De Comm.-Gen. voor bestuur en justitie heeft op grond van par. 3 der verordening no. 108/'40 (vierde verordening betr. bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) te zamen met par. 4 art. 1 van veror dening no. 3/40 inzake de uitoefe ning van de regeeringsbevoegdhe- den in Nederland benoemd: den candidaat-notaris J. G. L. H-arloff te Doetinchem tot burgemeester "van Amersfoort, den secretaris van het het Arbeidsbureau II. Froonhof te Utrecht tot burgemeester van Baarn en den heer A. H. Th. Nijland te Bunnik tot burgemeester van Bun- pik, Dijk en Werkhoven. Boodschap van Hitier Aan zijn oudste kameraden, ter gelegenheid 22-jarig be staan der N.S.D.A.P. MUENCHEN, 24 Febr. (DNB.) De oudste medestrijders van den Fuehrer hebben vandaag in de feestzaal van het Hofbraeuhaus een plechtigheid gehouden ter gelegen heid van het feit, dat"22 jaar gele den de NSDAP werd opgericht. Op dezen gedankwaardigen dag had Adolf Hitier voor de eerste maal' voor een duizendkoppige menigte de 25 punten van het partijprogram afgekondigd. De Fuehrer, die dit jaar door de voorbereidingen voor de definitieve afrekening met het bolsjewisme was verhinderd, dezen dag in den kring van zijn oudste medestrijders door te brengen/had groeten ge zonden, welke door gouwleider Wagner werden voorgelezen, Hitier zegt in deze begroetingswoorden o.a.: Voor de eerste maal sedert vele jaren is het mij niet mogelijk aan den herinneringsdag van mijn oud ste medestrijders deel te nemen. Ik kan echter het hoofdkwartier juist in den tijd, waarin een winter zijn einde nadert, waarvan onze tegen standers alles hebben gehoopt, niet verlaten. Deze winterzooals er sedert honderd jaar geen is voorge komen heeft ons reeds eind No vember 194T-overv_aIlen. Sneeuw en vorst brachten daarmede den in de historie unieken zegevierenden op- marsch der Duitsche weermacht tijdelijk tot staan. Nu hoopten onze tegenstanders dat het Duitsche le ger het lot van Napoleon zou doe len, doch hun offensief is jammer lijk mi.slukt. Steeds de Joden. Ons, ouden nationaal-socialisten is de gemeenschap van Joodseh ka pitalisme en communisme niets vreemd. Zooals in het binnenland van ons land voor en na den eer sten wereldoorlog, ?ijn het ook thans alleen Joden en steeds weer Joden, die verantwoordelijk ge steld moeten worden voor de vol- kerenvervreémding. Er bestaat echter één onderscheid, wanneer wij den wercldstrijd van thans ver gelijken met het einde van den oorlog der jaren 19141918. In 1919 waren wij; nationaal-socialisten een klein groepje overtuigden, die den internationalen vijand, 'der menschheid niet slechts z^gen. doch ook bestreden. Thans hebben de gedachten van onze nationaal- socialistische en die der fascisti sche revolutie groote en geweldige staten veroverd en mijn voorspel ling zal worden vervuld, dat door dezen oorlog niet de arische mensch heid vernield, maar de Jood uitge roeid zal worden. De geweldige strijd, waarin wij ons thans bevinden', en die op 24 Februari 1920 begohnen is in deze zaal, kan niet anders eindigen en zal niet anders eindigen dan onze eigen wonderbaarlijke worsteling om de macht in het Duitsche rijk. Zooals in de toenmalige lange ja ren de Voorzienigheid onzen strijd gezegend heeft, zal zij hem ons thans laten winnen. Wat toen een partijprogram was, zijn thans reeds de thesen van 'n nieuwe en beter wordende wereld. Het grootste eiland bij Sumatra door de JaDanners bezet OPHIEUW BELANGRIJKE VLIE «TELDEN IN JAPANSCHE HANDE AMERIKAANSCHE AANVAL VERHINDERD. SJANGHAI, 24 Febr. (A.N.P.) Volgens hier uit Batavia ontvang, n berichten blijkt, dat de hoofdstad van Nederlandsch-Indië den Japan schen aanval gelaten afwacht. Hoe dicht deze aanval voor de dein staat, bleek de bevolking reeds Zondagmorgen om half twaalf, toon de sirenes loeiden en verscheidene eskaders Japansche bommen wc r pers over de stad vlogen en dü voorsteden bombardeerden. In militaire kringen te Batavia vergelijkt men den toestand, die door de Japansche landingen o| Bali en de verovering van Palem- bang is ontstaan, met de situatie, waarin Frankrijk zich bevond, na dat de Duitschers de Somnie en de Aisne waren overgetrokken. Zelfs is deze situatie nog bedenkelijker, omdat de Japanners thans met land vliegtuigen van Bali uit i%der transport uit Australië kunnen ver hinderen. Belangrijk vliegveld op Ti- mor In Japansche handen. De bij Koepang op Timor gelan de Japansche troepen hebben, vol gens Domei, op 21 Febr. om 2 uur des Middags een belangrijk vlieg veld op 15 km. ten Zuidoosten van Koepang bezet. Pas thans wordt bekend, dat het aan Japansche landingstroepen uit de lucht op 14 Febr. gelukt is, de kostbare machine-installaties der groote olieraffinaderijen bij Palem bang, welke de tegenstander ge poogd Ifttd in brand te steken, te behouden. Aan den strijd om de. raffinaderijen werd, behalve door Nederiandsch Indische troepen, ook deelgenomen door Engelsche en Amerikaansche soldaten. Domei maakt melding van groo te successen van een Japansch es kader, dat in straat Banka opereert Sedert 17 Fobr. werden in drie da gen meer dan dertig Britsche en Ned. Indische schepen tot zinken gebracht. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Japansche strijdkrachten in den ochtend van den 20,sten Fe bruari de strategisch belangrijke stad Tandjoengkarang op Zuid-Su- matra- hebben bezet. Amerikaansche aanval ver hinderd; Naqr Domei uit bevoegde marine- kringeti verneemt, heeft de Japan sche luchtmacht op 20 Februari een vijandelijke poging tot 't doen van een aanval op de Japansche mandaats-eilanden verhinderd. Een sterk eskader, bestaande uit Ame rikaansche kruisers en vliegkamp schepen, die uit de richting Hawaii naderde, werd door vliegtuigen ontdekt. De Japansche toestellen vielen onmiddellijk aan en bracht den tegenstander, die naar het Oosten vluchtte, zwarè schade toe. Volgens een United press-bericht uit Tjoenglring verneemt men van toonaangevende Amerikaansche zijde in Tsjoengking, dat de tele grafische verbindingen met Ran- goon zijn verbroken. Uit alle be richten blijkt, dat de positie slech ter geworden is en dat men den val van Rangoon moet verwachten. PAL EM BANG SUMATRA Kaart van pflt Na de Inname van Palembang zijn de Japansche Marine-eenheden be gonnen landingen uit te voeren op het eiland Banka (De Cartografi sche naam van Banka is Bangka). De hoofdplaats Pangkalpinang, alsmede Muntok is bezet. Het eiland telt 205.432 inwoners en bezit een groote rijkdom aan tin en bauxiet. De inheemsche bevolkingen van Banka en Billiton zijn Maleiers en zijn de zelfde als van de Residen tie Palembang. Een Japansche landing op Billiton is op til. Billiton is eveneens bekend voor zijn tinexploitatie en telt 73.409 inwoners, de hoofdstad is Tandjoengpandan. 't Einde van 't roofvisschen •De vorige week afgekondigde maatregelen vervat in de nieuwe visscherij-reglementen en in het 5 Maart a.s. in werking tredende Re- gistreerbesluit, doen duidelijk uit komen, dat aan de verkeerde prac- tijkên op het IJsselmeer in '41 op het gebied -van het wegvangen der ondermaatsche visch een eind zal worden gemaakt. De eerste Wijziging beoogt ver minkte visch, die opzettelijk van kop en staart, is ontdaan om de maatcontróle te ontduiken, als on dermaatsche te beschouwen. Verle den jaar kwam. het herhaaldelijk voor, dat visch werd aangetroffen van genoemde deelen ontdaan en als zoodanig onder de maat, maar waarvan niet meer met zekerheid kon worden vastgeseld, of de volle dige viisch maatsche was geweest. Direct sorteeren. Het is niet langer toegelaten, wanneer in het IJsselmeer met een dwarskuil, een kwakkuil of een garnalenkor wordt gevischt, de vangst ongesorteerd naar de haven te vervoeren en eerst daarné de ondermaatsche exemplaren vrij te laten. Thans moet d a d e 1 ij k worden gesorteerd, alleen geduren de den nacht is een uitzondering toegelaten. Voor het sorteeren der visch was vroeger één uur in den morgen na binnenkomst in de ha ven toegestaan. Thans zal dus de vangst in zee geheel gesorteerd moeten zijn en is iedere Visch aan boord ondef de maat op bvet schip in dé haven contrabande. Nog verluidt, dat alle schriftelijke vergunningen door het districts- Duitschland strijdt voor Europa Wederom acht schepen getorpedeerd ooder Amerikaansche kost en op den Atlantischen Oceaan LUCHTAANVALLEN OP SEBASTOPOL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Febr. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Op verschillende plaatsen aan het Oostelijke front deden for maties van het leger en de luchtmacht ook gisteren vijandelijke aanvallen mislukken. Gevechtsformaties van de luchtmacht zet ten de vernieling van bolsjewistische spoorwegen voort. Hierbij werden ten Z.O. van het Ilmenmeer verscheidene transporttreinen vernietigd en deelen van den Moermansk-spoorweg zwaar getrof fen. Bij nachtelijke aanvallen van Duitsche gevechtsvliegers op de vesting Sehastopol ontstonden groote branden. In de periode van 20 tot 23 Febr. verloren de bolsjewisten 83 pantserwagens. In Noord-Afrika werden tijdens acties van verkenningstroepen enkele Britsche gepantserde verkenningswagens vernield. Succes- volle luchtaanvallen waren gericht op de achtorwaartsche ver bindingen en gemotoriseerde colonnes van den vijand: Duitsche jagers schoten ten O. van Solloem vier Britsche vliegtuigen neer. Op het eiland Malta werden vliegveldinstallatïes en luchtaf veerstellingen overdag en s' nachts met bommen bestookt. r Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten van convoolen op den Atlantischen Oceaan en voor de Amerikaansche kust wederom acht schepen met een gezamenlijken inhoud van 63.000 ton, waaronder vijf tankschepen, tot zinken gebracht. Tijdens het vliegen van enkele Britsche bommenwerpers bo ven de Duitsche Bocht, heeft de artillerie der marine 24 Febr. de? ochtends vroeg een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. hoofd te verleenen. voortaan door de beambten der visscherij-inspec- tie worden gecontroleerd, en niet meer door de plaatselijke politie. Ook in het voeren deF verplichte, letters en nummers voor IJssel- meerbotters is duidelijk de nawer king der verkeerdé praktijken op het IJsselmeer te. zien. Nadat in 1932 ue afsluitdijk tqt stand was gekomen, werd de vis- scherij op het IJsselmeer niet lan ger als kustvisscherijbeschouwd, de daarvoor gebezigde vaartuigen behoefden dus niet langer in een register voor kuetvissohersvaartui- gen te worden ingeschreveh. Nu de Zuiderzee binnenwater was geworden, behoefden de bot ters geen letter en nummer meer 'te voeren en stroopende visschers lieten de teekens dus weg. Ontkwa men zij bij clandestiene visscherij aan de controleerende beambte)* dei- inspectie, dan kohden deze van ver re door het ontbreken der teekens ook niet meer zien, welke schuit ze voor haddén gehad. Dit wordt d'oor het algemeene rijksvoorschrift nu anders: letter en nummer wordt verplicht. Als bewijs, dat het vaar tuig in het centraal register is o.p- genowien, moet de visscher een daartoe afgegeven schriftelijke ver klaring kunnen toonen, zonder wel ke hij de visscherij op het IJssel meer niet mag uitoefenen. Proces van Riotn te laat? En in verkeerd vaarwater constateert ambassadeur de Brinon. MADRID, 24 Febr. (D.N.B.) De algemeen gevolmachtigde der Fran sche regeering in de bezette zone, ambassadeur de Brinon, heeft aan Japansche journalisten zijn per soonlijke meening weergegeven over den loop van het proces van Riom. Hij zeide, dat naar zijn mee ning dit proces veel te laat komt eü dat het bovendien in een ver keerd vaarwater schijnt terecht te komen. De eigenlijke vraag, waarom Fransche staatslieden lichtvaardig uit democratische hartstocht en uit haat tegen het nationaal-socia- lisnie en fascisme Duitschland een oorlog verklaarden, dien Frank rijk in het geheel niet winnen kon, is steeds meer verschoven naar de andere vraag: wiens schuld is het, dat Frankrijk zoo zwak ia dat het den oorlog verloren heeft. Niet onder Duitschen dwang. De Brinon wees de veronderstel lingen van de Anglo-Amerikaan- sche propaganda van de hand, dat Duitschland Frankrijk tot dit pro ces gedwongen zou hebben en voeg de er aan toe, dat integendeel in Duitsche kringen bijv. Daladier als oud-frontstrijder een tijd lang be paald een goed vooroordeel genoot, terwijl men Mandel en Reynaud voor schuldig hield. Daladier. heeft evenwel in zijn loopbaan vele gun stige gelegenheden laten voorbij gaan en daarmede in karakter' ge faald. Het afglijden van het proces van Riom van de verantwoordelijk heid aan den oorlog naar he^ ver liezen van den oorlog brengt voor ae buitenlandsche en de binnen- landsche politiek gevaren met zich mede, want'dit proces beteekeni een herleving Van het oude parle mentaire beeld uit het verleden. Maan Maan op vanavond om onder 13.46 «a A 4.54 3 Mrt. 19.10 uur 17Mrt V.M. tot morgenochtend N'M. 9 Mrt q 25 Mrt L.K. O.J5 UUr E.K. Visscherijbeschikkiog overtreden D. van Beelen, bedrijfsleider van een handelmaatschappij in vis- scherij-artikelen te IJmuiden, had in het afgeloopen jaar aan de vis- scherijschool te Katwijk opdracht gegeven tot het vervaardigen van netten uit door hem beschikbaar gesteld materiaal. In totaal werden daar voor hem 366.000 M2. netten vervaardigd, waarvan een gedeelte door hem werd verhandeld en de rest in zijn pakhuis in lJimuiden werd opgeslagen. Naderhand bleek eclhter, dat het bedrijf niet'-was in geschreven hij het betreffende rijks bureau en dat dus geen netten ver vaardigd noch verhandeld hadden mogen worden. Als gevolg van deze overtreding d,er visscherijbéschik- king stond de bedrijfsleider voor den Econ. Rechter terecht. Hij be weerde, dat een inschrijving niet verplicht was gesteld en dat hij ge heel te goeder trouw had gehan deld. De off. fan Justitie was het niet met den verdachte eens. Hij eischte een Boete van 30.000 gulden, subs. een jaar hechtenis. De Econ. rech ter veroordeelde den bedrijfsleider tot een boete van 25.000 gulden, subs. e,en jaar hechtenis. WAARSCHUWING NEEM GEEN GESCHONDEN GELDSTUKKEN AAN. LI F.T Departement van Fi- 1 nanciën waarschuwt het publiek om geldstukken, wel ke door inkervingen of an derszins verminkt of veram derd zijn, aan te nemen, daar men zich bij het in het bezit hebben van zulke waardelooze geldstukken, aan ernstige moeilijkheden blootstelt. Installatie Landstand in Friesland en Groningen Gisteren heeft te Leeuwarden, in de groote zaal van de „Harmonie" de plechtige installatie plaatsge vonden van den Landstand. Boe renleider Roskam sprak een groote rede uit. Tot Friesöhen boerenlei der werd door hem benoemd boer E. J. Bierma te Lieve Vrouwen Pa-« rochae. Het woord werd nog gevoerd door den dir.-gen. van den - Landbouw, boer G. Ruiter. Verscheidene Duit sche en Nederlandsche autoriteiten w.oönden de plechtigheid bij. Op dezelfde wijze vond de instal latie plaats van den Landstand in Groningen, alwaar gesproken werd door de heeren Roskam en/Zijlma.- De laatste, uit Niekerk-Uirum, werd benoemd tot boerenleider. STOCKHOLM, 24 Febr. (A.N.P.y De Britsche pieuwsdienst publi ceert het bericht., dat een kustplaats in Californië is gebombardeerd. Er zouden ten minste 25 granaten zijn afgevuurd. Naar. de zehder Schenectady over dit bombardement meldt, heeft een communiqué van het departement van Marine bekend gemaakt, dat een rechtstreeksche "treffer is ge plaatst op een oliebron. Volgens verhalen vanooggetuigen werd de beschieting door een duikboot on dernomen. In totaal werden 12 schoten geteld. Engelsche vliegers schieten op Fransche arbeiders Twee mannen levensgevaar lijk gewond. BERLIJN, 24 Febr. (DNB.) Naar verluidt, heeft de bemanning van een Engelsch" vliegtuig, dat on der bescherming van bet laaghan gende wolkendek de Fransche kust was genaderd, het vuur geopend op Fransche arbeiders, die hadden plaats genomen op| een vrachtauto, welke aardappelen! vervoerde langs den weg St. Quentin-Lamotte. On ophoudelijk vuurden de Engel schen, hoewel zij. laagvliegend. kon den zien, dat zij met burgers te doen hadden. Twee arbeiders wer den levensgevaarlijk gewond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1