HOLLANDS DAGBLAD VOOR Vernietigend luchtoffensief der Japanners Aanslag op Von Papen s Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lünen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11735 SCHAGER COURANT VAN 18SS' PONDERDAG 26 FEBRUARI 1942 Opmarsch op Sumatra Dreigende aanval op Java EEN JAPANSCHE BASIS, 25 Febr. (Domei). De Japanners rukken in Westelijke richting op uit Pa- lembang langs de spoorlijn en be reikten ondag Lahat, een tachtig K.M. van Palembang. Met dagelijks toenemende span ning verwacht men te Batavia een Japanschen aanval op Java, waarvan de val zou bcteekcnen, dat het geallieerde Zuidzee-front naar Australië moet worden terug getrokken. Ondanks het ernstige gebrek aan vliegtuigen, zoo wordt uit Batavia gemeld, heeft men de hoop nog niet opgegeven, dat op Java tot het uiterste tegenstand zal worden ge boden. Men wijst er verder op, dat er in Ned.-Indië practisch geen li nie moer is, waarop men zich kan terugtrekken. Naar het hoofdkwartier ftiede- deelt, heeft de luchtmacht van het Japansche leger gisteren Java aan gevallen en boven de vliegvelden van Bandoeng, Batavia en andere Javaan.sc.he vliegvelden. 68 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield. Bovendien werden in de' haven van Batavia een lichte kruiser en twee koop vaardijschepen van elk 3000 ton zwaar beschadigd. De Japanners verloren bij deze aanvallen een vliegtuig. Sterke Japansche vloot bij Timer. Volgens den Britschen nieuws dienst zouden bij het eiland Timor sterke Japansche zeestrijdkrachten zijn gesignaleerd. Een Japansch vlooteskader, dat aan den aanval op Koepang (Ned. Timoh) heeft deelgenomen, heeft naar Dom'ei meldt, een Nederl.-In disch tankschip buit gemankt. De bemanning nam de vlucht; het schip kreeg echter geen schade. Japansche schout bij nacht gesneuveld. Het ministerie van Marine deelt' mede, dat de Japansche schout bij' nacht Sjoesaka Shiboeja tijdens de operaties van 24 Febr. ter hoogte van Borneö gesneuveld is. De bedreiging van Rangoon Nu de geheele burgerbevolking en de regeering Rangoon hebben verlaten, heeft thans ook radio-Ran goon haar uitzendingen gestaakt. De Burmaansche radio zal voortaan op de golflengte van Mandalay uit zenden, dat rond 700 k.m. ten Noor den van Rangoon ligt en \de zetel var) de regeering en het hoofdkwar tier is geworden. Zoodoende heeft men Rangoon, naar uit de berich ten uit Burma blijkt, zoo goed als opgegeven. Slechts enkele troepen zijn nog in de stad achtergelaten, die bij den verderen opmarsch der -Japanners vernielingsacties moeten uitvoeren. De Japansche troepen staan, volgens berichten van radio Mandalay, bij hun opmarsch slechts op enkele mij lei) van Pegoe. Ter wijl de opmarscji naar Moelmein door zeer moeilijk en dikwijls on gebaand gebi.edr. voerde, zijn met 't oversteken van de rivier de Sit- tang alle hindernissen overwon nen, want van Pegoe voert een brcede, slechts vijftig k.m. lange autoweg naar Rangoop. De verdediging van de Kanaalkust. Beton is het voornaamste materiaal voor de enorme bouwwerken, die er verrijzen. (Deutscher Verlag-Recla. PK. Falk) DE VERBINDING TUSSCHEN VOOR-INDIË EN CHINA; TOKIO, 25 Febr. (D.N.B.) De nieuwe verbindingsweg tusschen China en Voor-Indië, die den thans onbruikbaren weg door Burma moet vervangen, is nog geruimen tijd onberijdbaar, hoewel het be wind te Tsjoengking reeds thans veel reclame voor deze route maakt aldus de woordvoerder der Japan sche regeering. Deze wèg, die zou leiden van Sadiya in de Voor-Indische provin cie Assam naar een plaats ten Westen van Tsjoengking, biedt on gehoorde terreinmoeilijkheden, die vrijwel onoverwinnelijk zijn. Tsjang-Kai-Sjck te Tsjoeng king terug. De secr.-gen. der regeering te Tsjoengking heeft gisteren medege deeld, dat maarschalk Tsjang-Kai- Sjek en zijn echtgenoote uit Britsch-Indië zijn teruggekeerd. Port Moresby gebombardeerd. Naar de Britsche berichtendienst uit Canberra op grond van een communiqué van de Australische luchtmacht meldt, hebben Japan sche bommenwerpers Woensdag middag Port Moresby (Nieuw-Gui- nea) aangevallen. Nadere bijzonder heden ontbreken nog. De Engelsche bevelvoering in Oost-Azïë. Volgens berichten uit Delhi is de bevelvoering in Burma, die tot dusyer berustte bij generaal W'a- vell, overgenomen door den opper bevelhebber in Voor-Indië, géneraal Hartley. Deze wisseling, aldus Radio- •Delhi, is noodzakelijk gemaakt door de gewijzigde oorlogssituatie in de Stille Zuidzee. In toonaangevende kringen te Bangkok merkt men hieromtrent op. dat na den val van Singapore in het geheel geen contact meer bestond tusschen Burma -en het hoofdkwartier van Wavell op Java. Indische troepen naar Indië terug. De minister van Landsverdedi- schen Staatsraad medegedeeld, naar uit New Delhi gemeld wordt, dat reeds overeenkomstige maatre gelen genomen zijn om dé huiten Indië strijdende troepen naar indië terug te roepen. Vijandelijke vliegtuigen bo ven Amerikaansche West kust. STOCKHOLM, 25 Febr. (D.N.B.) De woordvoerder van het Witte Huis heeft medegedeeld, naar rië Britsche berichtendienst uit Was hington meljlt, dat zich in den vroegen ochtend van Woensdag twee golven vijandelijke vliegtui gen hoven de Westkust van Ame- rika bevonden. Le Si.aer van een Duitsche R-boot met zijn vlaggen in actie op zijn hoogen post. (Orbis-Holland-PK. Prkop) Duikboot in Turksche wateren. Het Turksche motorzeilschip Can- kaya is, naar het Turksche. Tele- graafagentschap meedeelt, door een duikboot in de Turksche territo riale wateren in de nabijheid van den Bosporus tot zinken gebracht. De bemjinning werd gered. BEKENDMAKING 's-GRAVENHAGE, 25 Febr. Door het Bur. van den Weer machtsbevelhebber in Neder land wordt medegedeeld: Vier .Nederlanders zijn bij de poging om zich aan te sluiten bij het Nedejdandsche kolonia le leger om daar oorlogsdien sten te verrichten tegen de spil- mogendlheden, buiten Neder land gearresteerd. Zij Aderden door een Duitsche krijgsraad wegens begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld. Het vonnis is "door middel van den kogel voltrokken. Stafford Cripps in bet Lagerhuis „WIJ MAKEN EEN PERIODE DOOR VAN MOEILIJKHEDEN STOCKHOLM, 25 Febr. (D.N.B.) Tijdens het debat van heden in het Lagerhuis heeft, naar de Brit sche berichtendienst meldt, Sir Stafford Cripps zijn eerste rede als speaker en leider van het Huis ge hóuden. Hij zeide, dat men er niet voor terug mag schrikken de Brit sche democratische machinerie na te zien. Evenmin mag men toe staan, dat onvolmaaktheden of ver ouderde methoden- haar bij haar werk storen. Persoonlijkè buiten sporigheden moeten uitgeschakeld worden, evenals iedere soort ver kwisting. Zonder rekening te hou den met de belangen van enkelin gen moet het tempo der Britsche oorlogsinspanningen overal opge voerd worden. Ingaande op den te- genwoordigen oorlogstoestand zeide Cripps dat het deelnemen v^n Ja pan aan den oorlog Engeland een last heeft opgelegd, die zwaarder is dan welke ook, dien het tot nu toe te dragen heeft gehad. Cripps deelde mede, dat op het oogenblik vboral pogingen worden gedaan om de samenwerking der drie onder doelen van de weermacht te verbe teren. Hii eindigde met de woorden: „Wij maken thans een periode van moeilijkheden en bezorgdheid door, die waarschijnlijk in de geschiede nis van ons land haar weerga niet heeft. Wij zullen ons noch door de ze moeilijkheden laten neerduk- ken, noch door onze zorgen laten vermoeien, want wij zijn allen eens gezind en vastbesloten in ons plan de eindoverwinning te bevechten." Hare Belisba aan het woord. De vroegere Engelsche minister van oorlog, Hore Belisha, heeft vol gens den Engelschen nieuwsdienst in het Lagerhuis verklaard, dat de opneming van Cripps in het oor logskabinet in alle kringen tevre denheid heeft verwekt. Inzake den oorlogstoestand ver klaarde Hore Belisha, dat het wel licht te laat is om in Birma iets te ondernemen, ten einde de inlan ders tot den strijd tegen de Japan ners te brengen. In Indië is het ech ter nog voldoende tijd, om de bevol king tegen de Japanners op te zet ten. Politieke worsteling in Uruguay. De president 'van Uruguay, Baldo- mir, heeft de uitgeschreven verga dering der nationalisten te Cuagua- ta verboden. Daardoor is tevens 't optreden der Herréristische partij •practisch met lamheid geslagen, nadat zij politiek reeds door de ontbinding van het congres was uitgesloten van de staatkundige werkzaamheden. - Maan vanavond om onder 19.12 uur tot morgenochtend N.M. 8 O O 25 Mrt. .33 uur e.k. Jong geleerd is oud gedaan. 1In het eenvoudig stadje Schoonhoven zetelt de beroemde Rijksvak- en Kunstnijverheidschool voor goud en zilversmeden en horlogemakers. Ook de vrouwelijke jeugd laat zich niet onbetuigd. Een kijkje in de horlogemakerij. (Pax-Holland-de, Haan-m) Bomexplosie io Ankara BERLIJN, 25 Febr. (D.N.B.) Toen de Duitsche ambassa deur te Ankara, Von Papen, en zijn echtgenoote gisteroch tend op. weg waren van hun woning naar de ambassade, is eén aanslag op hen gepleegd. De ambassadeur en zijn vrouw bleven ongedeerd. Een man, vermoedelijk de dader, die op eenige passen achter den am bassadeur liep, werd in stuk ken gereten. Deze man droeg een bom bij zich, die tot ont ploffing kwam. Onmiddellijk na den aanslag bracht de Turksche minister van Buitenlandsche Zaken, Saradjogloe, in gezelschap van staatssecretaris Menémendjogloe een officieel ber zoek aan den ambassadeur. Hij deelde von Papen mede, dat de Turksche regeering onder geen voorwaarden zou dulden, dat haar land het tooneel van dergelijke misdaden zou worden. Hij ver klaarde voorts, dat een nauwgezet onderzoek wórdt ingesteld en dat alle maatregelen genomen zijn. De president der, Turksche repu bliek en de minister-president heb hen den ambassadeur- gelukge- wensc.bt met den goeden afloop. De Führer heeft Von Papen tele grafisch gelukgewenscht, evenals minister Von Ribben trop. Verontwaardiging in Tur kije over den aanslag. Het bericht van den aanslag deed te Ankara snel de ronde. Talrijke menschen drommen samen voor de plek van den aanslag, waar de po litie en militairen nog met het on derzoek bezig zijn. De knal van de explosie werd in het op ongeveer 300 meter afstand gelegen gebouw der Duitsche ambassade duidelijk gehoord en men gevoelde zelfs een trilling. ZooweJ in officieels kringen als. onder de bevolking van de Turk sche hoofdstad heerscht de grootste verontwaardiging over deb aanslag op den vertegenwoordiger van het Duitsche Rijk. Bij de Duitsche am bassade worden vportdurend geluk- wenschen ontvangen met het mis lukken van dén aanslag. Duitschland strijdt voor Europa Groote branden in Scbastopol AFWEER EN AANVAL AAN HET OOSTFRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Febr. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den zuidelijken sector van het Oostelijk front werden bolsjewistische aanvallen door Duitsche, Roeraeensche en Hongaarsche troepen afgesla gen. In den central en en den noordelijken sector van hel front duren de gevechtpn, beur telings in den afweer en in den aanval, voort. Luchtaanvallen in snelle opeenvolging op Se- bastopol veroorzaakten uitge breide branden in het stads en het havengebied. In de wa teren der vesting werd een bolsjewistische kruiser door hommen ernstig getroffen. In Noord-Afrika wederzijd- sche verkenningsactiviteit. Duitsche jagers schoten vier Britsche vliegtuigen neer. On Malta troffen bommen van zwaar kaliher duikbootlig plaatsen in de haven van La 1 Valetta. In het zeegebied ten noorden van Cromer dreef de lucht macht in den afgeloopen nacht een Britsch convooi uiteen. Twee vrij groote koopvaardij schepen werden zoo zwaar ge troffen, dat aangenomen kan worden, dat zij verlorene zijn gegaan. Bij aanvallen "van. Britsche bommenwerpers op de Duit sche bocht verloor de vijand in den afgeloopen nacht 3 vliegtuigen. Feldwebcl Koerpei, vliegtuig bestuurder in een jachteskader heeft gisteren 4 tegenstanders neergeschoten en daarmede zijn 72ste overwinning in de lucht behaald. De opvatting van Berlijn. De opvatting van de Duitsche po litieke kringen over de ontploffing te' Ankara blijkt, naar van bevoeg de zijde, verklaard wordt, uit het hierover in Berlijn gepubliceerde communjgue. Men acht het in deze kringen aan geen twijfel onderhevig, dat er sprake, is van een aanslag in sa menwerking tusschen den Brit schen en den bolsjewistischon ge heimen dienst. Voorts 'is men er van overtuigd, dat ambassadeur von Papen als overbrenger der in lichtingen aan de Turksche 'regee ring inzake de door Eden' te Mos kou gevberde onderhandelingen, moest worden geliquideerd. In de ze overtuiging woédt men versterkt door het feit, dat er de laatste we ken veelvuldig pamfletten in Istan- boel en Ankara verspreid zijn, waarin stelling genomen werd te gen den heer von Papen in het bij zonder en tegen hét Duitsche rijk in het algemeen. DE REDE VAN CHURCHILL OORDEEL IN BERLIJNSCHE KRINGEN. BERLIJN, 25 Febr. (A.N.P.) In politieke kringen hier verklaart men, dat de laatste rede van Ghur- chill blijkbaar op de methode van Coué berust. In weerwil van alle feiten, die van het tegendeel ge tuigen, beweert.Churchill:' het gaat ons van week tot week beter. Hij heeft gedachten ontwikkeld, die men nauwelijks nog normaal kan noemen en klaarblijkelijk lijdt hij aan dwangvoorstellingen, aldus verklaart men. Op politiek en mili tair -terrein bevat de rede in het geheel niets nieuws: zij-wordt ge kenmerkt door de psychologische verwardheid der argumenten. Het proces van Riom PARIJS, 25^ Febr. (DNB.) De verdaging van het proces van Riom tpt .Vrijdag heeft te Vichy verras- sing gebaard volgens den specia- lon verslaggever van Afip. De om standigheid, dat men wegens ziek te van een der beklaagden het pro ces uitstelt, is een precedent, aldus de Afip, want het- Hof had zich even goed op het standpunt kun nen stellen, dat.Daladier ten volle wordt vertegenwoordigd door zijn advocaat. In zekere kringen te Vichy neemt, men derhalve aan, dat het proces zich op een keerpunt bevindt. Ver scheiden rechters zijn steeds meer van meenijjg, dat het uitgangspunt der aanklacht verkeerd is gekozen en dat het moeilijk zoo al niet. vol komen onmogelijk is een aanklacht wegens onvoldoende voorbereiding van dfen oorlog in te dienen, zon der tevens de schuldvraag omtrent de verantwoordelijkheid aan den geheelen oorlog aan te snijden. Onder deze omstandigheden, al dus vervolgt Afip, verwacht men dat de komende zittingen den tweespalt, in de debatten nog slechts zullen verscherpen en dat" men tot een nieuw stadium van het, proces overgaat,waarvan wellicht het voorspel wordt gevormd door een behandeling met gesloten deuren. Haring en bokking voor werklóozen In November van het vrnvig jaar werd in de nabijheid van onze 'kust, aanvankelijk niet zonder succes, de haringvisscherij uitgeoefend. Tel ken jare om dien .tijd trekken groo te scholen haring snel Zuidwaarts. Daar de, scholen betrekkelijk spoe dig voorbij getrokken zijn, duurt het „seizoen" slechts zeer kort, ter wijl in dezen tijd voor de visschers niet weinig gevaar aan de uitoefe ning van hun beroep is verbonden. Teneinde de reeders en visschers toch aan te moedigen zooveel mo gelijk van deze kostbare visch te bemachtigen werd de haringprijs vrijgelaten, doch de Nederl. vis- scherij centrale legde op een kwart van de vangst beslag en kocht deze te'gen den prijs van f 50 per vat, met de bedoeling deze visch later tegen lagen prijs te kunnen distri- bueeren. Bij het staken van de vangstJie- schikte men over 1000 tonnen, in houdende 800.000 stuks haringen. De z.g. vrije haring werd spoe dig geruimd en voor den na, 15 Februari mogelijk nog aan wezigen voorraad mochten de volgende prijzen gevraagd wor den: Pekel- of stctirharing f 0.15 p. st. Gehookte of gestoomde hokking f0.17p. st. Gemarineerde haring f 0.18 p. st. Rolmops uit. één ge heele haring be staande f 0.19 p. st. De Ned. V. C. zal nu de door haar opgekochte stcurharing tot bokking laten rooken en ln Amsterdam, Rotterdam, 's-Gra- venhage, Utrecht en de mijn streken tegen den prijs van circa 10.09 a f0.10 laten ver- koopen aan werkloozen en arm lastigen. Teneinde de controle zoo scherp mogelijk te kunnen doen zijn, zijn slechts enkele rookerijen ingeschakeld. Gewaarborgd is, dat de hokking komt in handen van hen, voor wie men de visch bestemd heeft en dat zij niet terecht komt in den zwar ten handel. De import van Deerische haring is niet zoo onverdeeld gunstig ver- loopen. De visch is van magere kwaliteit bevat zoo goed als geen vet en is gedeeltelijk gekaakt, zon der kop of zwaar beschadigd en dikwijls van dermate zachte kwali teit, dat ze onmogelijk als een goed gerooktprodukt ter markt kan worden gebracht. Bovendien is, het meerendeel der visch uitermate klein. Het grootste deel der Deen- sche haring zal daarom worden ge marineerd. In een coupé 3e -klasse Op het bureau „Gevonden voorwerpen" van de Nedei- landsche Spoorwegen is een koffertje mot een merkwaarciï- gen inhoud afgeleverd. Het bleek te bevatten de en kele weken geleden zoekge raakte film „Kleur en glorie van onze koloniën" van de Maatschappij Nederland. Van half Januari af werd deze film vermist. Het laatst werd zij afgezonden van Roer mond naar Amsterdam en sindsdien was ze nergens meer te vinden. Van de ach.t koffers met be- noodigheden voor deze ge luidsfilm, ter gezamenlijke waarde van 30.000 gulden, bleek hij aankomst te Amster dam juist het koffertje met de film zelf verdwenen te zijn. De Spoorwegen hebben moei te noch kosten gespaard om t,e trachten deze prachtige kolo niale film terug te krijgen. Gebleken is thans, dat het bewuste koffertje gestolen werd, doch dat de dief, toen hij bemerkte., dat de inhoud niet van zijn gading was, het ralics opengebroken in den trein heeft achtergelaten. De langgezochte film is iaarop gevonden in een leege derde klasse couné. te Alkmaar Daar aan de film niets was '•eschadigd, zal zii reeds dezer lagen weer vertoond kunnen worden, I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1