:IÜ HOLLANDS wdwster dagblad voor Benkoelen vrijwel geheel bezet Goebbels bezorgd voor Churchill Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 Ujnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 23<5 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij Hpllands 'Noorderkwartier Zware luchtaanvallen Singapore thans lapanscb op Java duren voort. steunpunt. Overzicht der Japansche operaties. TOKIO, 26 Febr. (DNB.) De keizerlijke vloot zal bij het uitvoe ren van nieuwe operaties in over vloedige mate gebruik maken van het nieuwe steunpunt Sjonan (Sin gapore), zoo verklaarde luitenant ter-zee le klasse Tasjiro in een overzicht over de oorlogsgebeurte nissen na de bezetting van Sjonan op de vandaag gehouden zitting van de centrale commissie tot steun aan den keizerlijken troon. Naar Tasjiro verder verklaarde, hebben de Japanners bij den ver deren opmarsch naar het'Zuiden groote successen behaald en kon den zij talrijke vijandelijke vlieg tuigen vernietigen. Gelijktijdig joeg de Japansche vloot de uit Singa pore gevluchte vijandelijke 'eenhe den achterna én vernietigde deze. Met den grooten aanval van de luchtmacht tier marine op 20 Febr. op Port Darwin en het begin van de operaties op dien zelfden dag tegen Bali, zoo verklaarde Tasjiro, werd de Groot-Oost-Aziatische zee slag geopend. Met betrekking tot den strijd tus- schen twee Japansche torpedoja gers en een gecombineerd Nederl.- IndischAmerikaanse h eskader, die zooals bekend met zware ver liezen voor den vijand eindigde, wees Tasjiro in verband met het feit, dat de Japanners.tijdens dezen zeeslag numeriek in de minderheid waren, op het hooge peil van de oplèiding der Japansche marine sinds de vlootconferentie van Was hington. Hoe verrassend de aanval op Port Darwin werd ondernomen, zoo verklaarde Tasjiro, bewijst wel de vernietiging en beschadiging van alle vijandelijke vliegtuigen als mede het tot'zinken brengen van de vijandelijke schepen. In dit ver band merkte „Tasjiro op,, dat het in de haven van Port Darwin liggei\de hospitaalschip door de Japanners is ontzien, in tegenstelling tot een vijandelijk stafkwartier en talrijke militaire en haveninstallaties, wel ke zwaar getroffen werden ZUIDELIJK BALI GEHEEL IN JAPANSCHE HANDEN. BATAVIA, 26 Febr. (A.N.P.) Van Nederlandsch-Indische zijde wordt thans toegegeven, dat de Ja pansche troepen vrijwel de geheele residentie Benkoelen (Z.W.-kust •van Sumatra) hebben bezet. Luiteriant-gouverneur-generaal van Mook heeft gisteren een radio-rede gehouden, waarin hij deed uitko men dat de geallieerde krachtsont plooiing nog lang kan uitblijven. Naar de Britsche berichtendienst meldt, hebben volgens een officieel bericht uit Batavia Japansche vlieg tuigen op 25 Februari behalve de vliegvelden in de nabijheid van Palembang ook een vliegveld op West-Java aangevallen. Zij lieten daar vele bommen vallen. Volgèns hetzelfde Nederlandsch- Indische communiqué is in twee petroleum tanks brand ontstaan bij een Japanschen aanval op de ha ven van Tandjoeng. Ook de haven van Socrabaja is opnieuw aange vallen. De Japanners hebben Sin- kawang op West-Borneo bezet. Ook thans heeft men te Batavia nog geen Ijerichten omtrent den toestand op Bali. Algemeen wordt echter aangenomen, dat de Japan ners stevig in het bezit zijn van het zuidelijk deel van het eiland, ter wijl op het noordelijk deel de Ne derlandsch-Indische troepen naar men veronderstelt, nog tegenstand bieden. Luchtaanvallen, op Java. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft meegedeeld, dat de luchtmacht van het Japansche leger haar grondige actie tot vernietiging van de over gebleven luchtstrijdkrachten op Ja va voortzet en daarbij op 25 Febr. bij een vernietigenden aanval op het vliegveld vin Kalidjatie in to taal 37 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten of op den grond vernield heeft. Militaire waarnemers verklaren naar aanleiding van het zesde bom bardement op Java van Woensdag j.1. door de Japanners, waardoor het. totale aantal vernielde vliegtui gen op het eiland tot 177 is geste gen, het volgende: „Dit is een zwa re slag voor de geallieerden, daar thans bijna de helft der vijandelij ke luchtmacht op Java vefnield is en er weinig mogelijkheden bestaan voor een toereikende versterking". Dezelfde kringen schatten, dat de geallieerde luchtmacht op Java bij het begin der vijandelijkheden on geveer 350 vliegtuigen sterk was, waaronder 100 jagers, 80 bommen werpers, 20 verkenningsvliegtuigen en 120 andere typen. Dit aantal is inmiddels waarschijnlijk door Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten tot in totaal 450 toestellen verhoogd. Australisch generaal te Batavia. De commandcerende generaal der Australische strijdkrachten op Ma- lakka, generaal-majoor Gordon Be- nett, is, volgens den Britschen be richtendienst, in Batavia aangeko men. Sinds de capitulatie van Sin gapore was van Bennett niet meer vernomen. Op wacht aan het strand van de Zwarte Zee. Om zich tegen de kou de te beschermen, heeft de Duitsche marineartillerist warme kleeding •n stevig schoeisel aangetrokken. (Orbis-Holland). Engelschen in Burma trekken terui Na bloedige hajoneVgevech ten. STOCKHOLM, 26 Febr. (DNB.) Volgens een bericht van United Press trekken de Britsche troepen, die na bloedige' bajonetgevechten aan den Oostelijken oever van de Sittang teruggedrongen zijn, zich verder terug om nieuwe stellingen te betrekken. Het gevaar bestaat, naar verder gemeld wordt, dat zij anders door den in aantal sterke ren vijand zouden kunnen worden omsingeld. De frontcorresponden ten uit Rangoon, aan wie men den raad heeft gegeven, zich bij de evacuatie der bevolking aan te sluiten en naar het Noorden te ver- trekken, hebben bijna volkomen 't contact met het eigenlijke front verloren en kunnen ook niet bij benadering zeggen, hoe de frontlijn thans verloopt. Zeker is echter, dat een algemeene terugtocht der Brit ten aan den gang is. JAPANSCHE LUCHTACTIE AAN DE WESTKUST VAN AMERIKA. STOCKHOLM, 26 Febr. (D.N.B.) De Amerikaansche minister van oorlog, Stimson, heeft omtrent de Japansche luchtacties aan de west kust der Ver. Staten medegedeeld, naar Associated Preks meldt uit Washington, dat een aantal nog niet geïdentificeerde vliegtuigen gisteren in de vroegte boven Los Angeles zijn geweest. De luchtdoel artillerie heeft daarop hevig ge schoten, geen der vliegtuigen weixb evenwel omlaag gehaald en er wer den ook geen bommen uitgeworpen. De radiozender van New York heeft medegedeeld, dat van nu af geen bijzonderheden over schade als gevolg van luchtaanvallen meer zullen worden bekendgemaakt. MAX BLOKZIJL SPREEKT... De persdienst van den Nederl. Omroep meldt: Van 2 Maart af zal Max Blokzijl over den zender Hilversum 2. 's Maandags en Donderdags in plaats van om 19.45 uur zijn radio praatje van 19.1519.30 uur houden. ONZE STRIJDERS IN HET OOSTEN. De persdienst van den Nederl. Omroep meldt: Vanavond zal, van 20.00—20.15 uur over den zender Hilversum I uitge zonden worden „Berichten van on ze strijders in het Oosten". Doodstraf voor geweldadig optreden tegen Duitschers 's-GRAVENHAGE, 25 Febr. - Een Nederlander heeft op den ochteild van .25 dezer in Den Haag twee Duitsche ambtena ren bij de rechtipatige uitoefe ning van hun functie handtas telijk aangevallen en door vuistslagen aanmerkelijk ge wond. De dader moest zich nog den zelfden dag voor het Duitsche gerechtshof verantwoorden dat hem \Vegens misdrijf vol gens art. 1 der Verordening tot bescherming van de orde (ge welddadig optreden tegen Duitschers) ter dood veroor deelde. Strenge straffen voor lu'Steren naar verboden zenders 's GRAVENHAGE, 26 Febr. Het Duitsche Landesgericht heeft den Ifederlander L B. P. uit Amster dam wegens het luisteren naar en het verspreiden van radioberich ten van den vijamj tot twee laar tuchthuisstraf veroordeeld. Hetzelfde gerechtshof legde aan den Nederlander P. de Gr. uit Den Haag, 6ie herhaaldelijk, ondanks het verbod, geluisterd heeft naar het uitzenden van vijandelijke ra dioberichten, en zich bovendien aan anti-Duitsche uitlatingen heeft schuldig gemaakt, een gevangenis straf op van VA jaar. De mandenmaker uit uen Achterhoek doet in zijn karakteristiek los-hoes interessante verhalen aan de Amsterdamsche schooljeugd, welke deze week werd rondgeleid op de tentoonstelling „Ambacht en Sierkunst in Beeld en Bedrijf." (Pax Holland-De Haan-m.) Reeds -iuizenden kiiomcoéxt, lans zijn in het veroverd Sovjet-gebied op de normale breedte gebracht, waardoor ze op het Duitsche spoor wegnet aansluiten. Spoorwegpio niers aan den arbeid. (Transatlantic-Recla.) „Leg hem in de watten, hij is de baanbreker der Duit sche overwinning". BERLIJN, 26 Febr. (D.N.B.) Onder het opschrift „Churchill's truc" houdt rijksminister dr. Göb- hels zich in het hoofdartikel van het weekblad „Das Reich" bezig met de vraag, waarop Churchill's invloed op het Engelsche publiek en de Britsche openbare meening bèrust, daar hét Churchill ont breekt, aan elke groote strategische begaafdheid, zoowel bij politieke als militaire oorlogvoering. Churchill, aldus de minister, lijkt op den dokter, wiens truc het is principieel aan het bed van een ernstig zieke de prognose te stel len: „Hij zal niet sterven". Chur chill volgt dus de methode het vel leden somberder af te schilderen dan het was: teneinde aldus het heden lichtender te doen schijnen. Hij geeft, toe,, het gaat ons slecht, doch voegt eraan toe, het ging ons nog slechter. Dit is wel niet juist, doch Churchill houdt rekening met de vergeetachtigheid van zijn pu bliek, dat in het geheel niet de ujoeite neemt na te lezen! wat hij werkelijk in Augustus van het vo rig jaar gezegd heeft om dat te vergelijken met wat hij vandaag zegt. Daarom doet hij een beroen op den tijd als traditioneele hond- genoot. Niemand zal willen best.rii den, zoo schrijft dr. Göbbels, dat de tijd in den loop van 2V> jaar oorlog in werkelijkheid gebleken is een zeer ontrouwe en de meest on betrouwbare bondgenoot der En gelschen te zijn, dien men zich kan denken en dat de positie der En gelschen in 1942 in de wereld nog '•cel prccairder zal worden ge noemd, het Engelsche volk laat zich Churchill welgevallen. Hij is de vloek van dat volk, zijn booze geest, een man die over alles be- Duitschland strijdt voor Europa Nieuwe successen voor Duitsche duikhooten 52000 BRT. VIJANDELIJKE SCHEEPSRUIMTE VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Febr. Het opper bevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front zijn talrijke aanvallen van vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. Zware artillerie van het leger heeft voor den oorlog, belangrijke installaties te Leningrad op doelmatige wijze onder vuur genomen. In het hooge Noorden hebben afdeelingen gevechtsvliegers overdag en des nachts ge deelten van den Moermansk-spoorweg gebombardeerd en treffers geplaatst op de stations te Kandalaksja en Loehi. Van 15 tot 24 Febr. verloor de Sovjet-luchtmacht 403 vliegtuigen. Daarvan werden er 265 neergeschoten in luchtgevechten en 44 door luchtdoelgeschut. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 28 Duitsche vliegtuigen ver loren. In Noord-Afrika hebben DuitschItaliaansche verkennings- afdeelingen Britsche verkenningsdetachementen teruggeworpen. De achterwaartsche verbindingen van den vijand tusschen Tobroek en Sidi Barani werden gebombardeerd. Bij luchtgevechten .werden drie Britsche vliegtuigen door Duitsche jagers neergeschoten. De luchtaanvallen op militaire doelen op Malta werden voort gezet Zooals reeds in een extra bericht gemeld, hebben Duitsche duik- booten midden in den Atlantischen Oceaan in hardnekkige ge vechten, die dagenlang hebben geduurd, van een krachtig be schermd convooi zeven schepen, waaronder twee groote tank schepen, in totaal 52.000 ton, tot zinken gebracht. Voorts wer den zes groote schepen, waaronder een tankschip, zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat ook deze ver loren zijn gegaan. Bij deze aanvallen heeft de duikboot, die onder bevel van Kapitan-Leutnant Krech staat, bijzonder on derscheiden. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht eenige plaatsen aan de Oostzeekust, onder meer de stad Kiel, aangevallen. Het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking is gering. De vijand verloor vijf vliegtuigen. schikt om bij de catastrophe van Groot-Brittannië den doodgraver te spelen. Wij kunnen óns slechts gelukwenschen met dezen Chur chill. Men mag niet wenschen, dat hij heen gaat, men moet hem in watten leggen, want hij is de baan breker van onze totale overwinning. De aans.ag op Von Papen Verontwaardiging in Tur kije. Nauwkeurig onder zoek. Verschillende arresta ties. ANKARA, 26 Febr. (DNB.) Het onderzoek naar aanleiding van den aanslag op den Duitschen ambas sadeur von Papen te Ankara wordt voortgezet. Tot op heden is het re sultaat daarvan nog niet officieel medegedeeld, doch naar men ver neemt zijn zoowel te Ankara als te Istanboel een aantal arrestaties geschied. De bewaking in de grens plaatsen is versterkt, vooral de grens naar Syrië, de eenige norma le verbinding naar het buitenland, die den Engelschen nog open staat Vooral op doorgaande reizigers wordt sterk gelet. De laatste da gen hebben een aantal Engelschen en Amerikanen Turkije reeds 'in Zuidelijke richting verlaten. De po litie te Istanboel heeft tot nu toe vijf Engelschen gearresteerd. Daar onder bevindt zich de journalist Goddie. De arrestaties werden ver richt in verband met de anti-Du'it- sche pamfletten, die half Februari in Istanboel zijn verspreid. De Turksche politie zou intusschen hebben vastgesteld, dat de pam fletten niet in Turkije vervaardigd zijn, doch langs bijzonderen weg het land binnen zijn gebracht en hier werden verspreid. De Turk sche regeering heeft haar organen opdracht gegeven alle verstoringen der openbare orde zonder pardon te vervolgen en te onderdrukken, onverschillig van welke zijde zij uitgaan. Japansche vliegaanval op vliegkampschip EEN AMERIKAANSC HE BODEM? TOKIO. 26 Febr. (DN.B.) Het keizerlijk hoofdkwartier maakt be kend, dat een vijandelijk vliegkamp schip op 21 Februari vermoedelijk tot zinken is gebracht bij een door verscheidene Japansche marine vliegtuigen ondernomen aanval, die zich met hun bommenlast di rect op het 'vliegkampsohip stort ten. Het vliegkampschip voer met een sterk vlooteskader eenige hon derden mijlen ten N.O. van Nieuw- Guinea. eHt werd, naar in het com muniqué verder gezegd wordt, zwaar beschadigd en vloog in brand Gezien den omvang der schade is het niet uitgesloten, dat het schip verloren is gegaan, hoewel van het zinken geen bevestiging is binnen- i gekomen. Een ander vijandelijk j oorlogsschip werd zwaar bescha digd. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft voorts meegedeeld, dat 10 vijande lijke jagers in luchtgevechten zijn neergeschoten, terwijl 9 Japansche vliegtuigen to dusver niet zijn te ruggekeerd. Het vliegkampschip is voi gens de meening van Japansclu deskundigexl waarschijnlijk hel Amerikaansche schip Yorktown, dal 19 900 ton meet en een snelheid van 34 knoopen heeft. Dit schip werd in 1937 in dienst gesteld. Maan Maan op vanavond om onder 15.S4 a t A 6.26 3 Mrt. 19.14 uur !7Mrt V.M. tot morgenochtend N-M. 9 Mrt. q oi 25 Mrt- L.K. Ö.31 uur EK. De dure gefileerde schar De Dienst van den Gemachtigde voor de prijzen deelt mede: Het blijkt bij het publiek verwon dering te hebben gewekt, dat gedu rende de afgeloopen weken de prijs voor de scharfilet niet onbelangrijk is gestegen. Veelal is deze prijsstij ging den winkelier verweten, die echter den fileerder aansprakelijk stelde. De oorzaak moet echter wor den gezocht in de moeilijke weers omstandigheden, waardoor de vischaanvoer is teruggeloopen en de nog vrije zeevischprijzen zijn ge stegen. Wordt het weer weer min der koud en nemen de aanvoer weer toe, dan zal ook de prijs van gefileerde schar weer tot het oude peil dalen. Gruwelijke moord in Amsterdam KOEDER EN ZOON OMGEBRACHT Opnieuw is de hoofdstad opge schrikt door een gruweldaad, waar van ditmaal een 63-jarige weduwe en haar 38-jarige zoon het slacht offer zijn geworden. Moeder en zoon, G. geheeten, dreven samen een zaak in schocn- jnakersfournituren, in het perceel Haarlemmerstraat 106. Nadat de winkel enkele dagen gesloten was gebleven, begonnen de buren, on raad te vermoeden en waarschuw den dezen de politie. Men kreeg aan de voordeur geen gehoor en daarom klommen de nolitieman- nen uit een naastgelegen woning aan de achterzijde over de heining en wisten zoo het benedenhuis binnen te komen. In de achterkamer deden zij een afschuwelijke ontdekking: vlak bij de denr lag het lichaam van de bewoonster, met steekwonden in den hals. Er wachtte hun echter nog meer: in het gangetje vonden zij het lichaam van den zoon, dat dezelfde verwondingen vertoonde. De beide slachtoffers bleken reeds gernimen tijd overleden te zijn. Onmiddellijk werden de recherche en de justitie gewaarschuwd en na korten tijd kwam het parket ter plaatse van het misdrijf. De politie deskundigen dr. Hulst en C. J. van I.edden Hulsebosch zijn in verband met het onderzoek eveneens ter plaatse geweest. Voorloopig heeft dit reeds uitge wezen, dat de dubbele moord waar schijnlijk Dinsdagochtend j.1. te on geveer 9 uur is gepleegd. Vermoe delijk is roof de drijfveer van den misdadiger geweest. Men heeft al thans een Iijeg geldkistje in de woning gevonden, alsmede sporen, dat de kasten en laden doorzocht zijn. i De lijken zijn door de justitie in beslag genomen en naar het Wes- tèrgasthuis vervoerd. 250.000 BEZOEKERS! De tentoonstelling van den Rijka- arbeidsdienst en den Nederl. Ar beidsdienst is ten einde. Wanneer men thans een terugblik werpt op deze tentoonstelling, kan men niet anders zeggen, dan dat zij wat haar succes betreft, zeker alle verwach tingen heeft overtroffen. Het aan tal bezoekers heeft 250.000 bedragen Gemakkelijk voor de Zwijntjesjagers Maar slecht voor de fiets! (Polygoon-Seym).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1