HOLLANDS DAGBLAD VOOR De dag van den Omroep r— Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 VOOR SEBASTOPOL Van slaaf tot mensch Java van alle zijden ingesloten Hevige gevechten op de Krim Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) 'ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11737 WAARIN OPGENOMEN ZATERDAG 2& FEBRUARI 1942 WERELDSCHOUW A AN den overkant van het water moest do democratische „een heid" voor dè. zooveeléte maal moed ingeblazen worden om wanhoop en versplintering te voorkomen. Roo- sevelt en Churchill kweten zich van deze taak. Door zijn rede te knoopen aan den geboortedag van Washington deed Roosevelt een poging om den huidigen oorlog een historische en volksche beteekenis te geven en dat na zelf zijn volk met list en ophitsing in den ooflog te hebben gedreven. Ook in ander opzicht riep de president histori sche herinneringen wakker. Dit heeft ten doel om uit de historie moed te putten, nu de Ver. Staten klap op klap te incasseeren krij gen. Dat doet dezelfde Roosevelt, die voor den oorlog Amerika roem de als het reservoir der democra tieën ,en te wijzen op de enorme productie-capaciteiten der Ver. St. Nu grijpt hij al niet meer in dit - reservoir, maar in de historie om de tegenslagen te verzachten. Doch ook op andere pulkten was zijn rede merkwaardig. Als hij b.v,. zegt: „Wij vragen den vijand iede- ren dag een zware schatting en treffen hem waar zij- kunnen", klinkt dat op zijn zachtst gespro ken ietwat belachelijk. Deze uitla ting ware beter van toepassing op Duitschland, dat bijna dagelijks in extra berichten wijst op zijn inten sieve actie in de Amerikaansche wateren. Voorts zegt Roosevelt, dat de hulp aan China voor Amerika van essentieele bcteekenis is. Dit valt echter moeilijk te zien, tenzij hier een financieele beteekenis be doeld wordt. En dan komt de ware aap uit den .mouw! Uit. zijn rede blijkt overigens al heel duidelijk, dat Amerika al vijf jaar lang een politiek gevoerd heeft die streefde naar een conflict met Japan. Daarbij werd er op gepocht, dat Japan in ten hoogste 90 dagen overwonnen zou zijn thans brengt Roosevelt de mogelijkheid ter sprake dat zelfs de Amerikaan sche kusten niet meer veilig zijn. Hoe juist zijn visie op dit punt is, blijkt uit het bericht, dat de Ame rikaansche kust reeds door een Ja- pansche duikboot werd beschoten. f HURCHILL deed in het Engel- schë Lagerhuis niet onder voor Roosevelt. Eendeels verbloemde hij geen der zware nederlagen, maar anderdeels gebruikte hij deze om te „bewijzen" dat Engelands positie bij verleden jaar vergeleken niet slecht is! Het is de bekënde truc, waarop de geheele Britsche propa ganda is gebaseerd: een struisvo gelpolitiek, waarvan het volk de dupe wordt. Voor Duitschland ech ter een dankbaar iets, dat een Churchill Engeland „leidt". Het is zooals Goebbeïs in „Das Reich" op merkte: „Churchill is de baanbreker voor onze totale overwinning". Op alle oorlogsfronten, op het geheele we- reldtooneèl blijkt steeds duidelijker hoe machteloos Churchill is Slechts met intrigues en andere minder waardige wapens weet hij nu en dan wat van zich te laten hooren roemruchte wapenfeiten zijn een Onmogelijkheid. Tenzij hij de aan slagen, die hij hier ep daar laat plegen „wapenfeiten" noemt. Na den infamen aanslag in Tanger was thans door de Secret Service weer een' aanslag op den Duitschen gezant in Ankara, Von Papen voorbereid, ditmaal in samenwer king met de Gepeoe. IN Oost-Azië vorderen de Japan ners gestadig en de situatie is daar reeds zoo, dat de geallieer den practisch over geen enkel be langrijk steunpunt meer beschik ken. Óp de meeste eilanden van Ned.-Indic hebben de Japanners yasten voet gekregen en Java .aanks de vele vergeeische uit- alspogingen der Bolsjewisten is 2e belangrijke havenstad op de Krim nog steeds door de Duitsche en Roemeensche troepen nanw in gesloten. Machtig geschat vormt een voortdurende bedreiging voor de belegerde stad. (Transatlantic-Recla PK. Haas) Nieuwe agrarische ordening in bezette Oostelijke gebie- BERLIJN 27 Febr. (D.N.B.) De rijksminister voor de bezette Oostelijke gebieden, Alfred Rosen- berg, heeft in overleg met den ge volmachtigde voor het Vierjaren plan, rijksmaarschalk Goering, een nieuwe agrarische ordeping voor de reeds door het ciyiele bestuur overgenomen gebieden der vroegere Sovjet-Unie in de grenzen van 1939 uitgevaardigd. In plaats van het bolsjewistische Kolchosenstelsel, komt een nieuwe ordening, die de landbouwbevol king van het Oosten tot de indivi- dueele bewerking van* den bodem zal terugöréngen. Begrijpelijkerwij ze is het niet mogelijk, de gevestig de bolsjewistische methoden, waar door de boeren tot slaven werden gemaakt, van vandaag op morgen te veranderen. De ontbonden collec tieve bedrijven zullen daarom eerst worden omgezet in gemeenschappe lijke bedrijven, waaruit zich vervol gens de individueele bedrijfsvorm zal ontwikkelen. In overleg met het opperbevel van de weermacht geldt de nieuwe agra rische ordening ook in de door de Duitsche troepen bezette gebieden, die nog niet door het civiele bestuur zijn overgenomen. Versterkingen voor lndië dringend noodig Zeeslag bij Bali. Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend, dat tijdens een zee slag ter hoogte van het eiland Bali twee Amerikaansche en twee Ne derlandsche torpedojagers door Ja pansche strijdkrachten tot zinken zijn gebracht, terwijl twee kruisers en een torpedojager zwaar bescha digd werden. Naar het keizerlijke hoofdkwar tier bekend maakt, hebben op Zuid Sumatra opercerènde legereenheden op 23 Febr. een belangrijke ma rinebasis aan de Samangka-baai geheel bezet. Voorts wordt bekend gemaakt, dat Japansche marine- vlietguigen boven Batavia vier,Spit fires van den tegenstander hebben neergeschoten. In de wateren van het eiland Ti- mor hebben Japansche marinevlieg tuigen, naar het Japansche keizer lijke hoofdkwartier meldt, Zondag j.I. een vijandelijk vaartuig van 20.000 ton tot zinken gebracht; en een Nederlandsehen mijnenlegger van 3.000' ton in brand geschoten. Een ander vijandelijk schip werd eveneens door de Japansche bom men getroffen en vloog in brand. In een blik terug op den llden Januari begonnen veldtocht tegen Nederlandsch-Indië hebben Japan sche militaire deskundigen ver klaard, dat de luchtstrijdkrachten van den tegenstander in het Zuid westen van den Stillen Oceaan zoo zwaar verslagen zijn, dat zij „niet veel ronden meer kurihen door staan". Ruim 460 Engelsche, Ameri kaansche en Nederlandsche vlieg tuigen zijn in de zeven weken se dert het begin van dit offensief ver nield. Alle Nederlandsche uit Engeland en Canada naar Ned.-Indië. Vele geallieerden op Java. SJANGHAI, 26 Febr. De woord voerder der. Nederlandsch-Indische strijdkrachten heeft volgens een bericht uit Batavia verklaard: „Ne derlandsch-Indië heeft dringend versterkingen van de geallieerden noodig, want de toestand is uiterst ernstig." Hij wees er op, dat Java thans van alle kanten ingesloten is en dat de Nederlandsch-Indische weermacht te zwak is ora een Ja- panschen aanval af te slaan. De regeering van Nederlandsch lndië heeft allé Nederlandsche soldaten, die zich op het oogen- blik in Engeland en in Canada bevinden, bevolen onmiddellijk naar Nederlandsch-Indië terug te gaan om onder de wapenen te komen. Na zijn terugkeer uit Amerika heeft de plaatsvervangend gouver neur-generaal van Nederlandsch- Indië, dr. Van Moók, een gesprek gehad met den bekenden Ameri- kaanschen journalist Knickerbocker Dr. Van Mook drong er sterk op aan, dat Amerika de vliegtuigen, die Nederlandsch-Indië gekocht en betaald had, ook zou leveren. Veel buitenlandsche troepen, op Java. De opperbevelhebber van het Nederlandsch-Indische leger, ge neraal Terpoorten, heeft Donder dagavond, naar de Britsche nieuws dienst uit Bandoeng meldt, voor de radio verklaard, dat „duizenden Britsche, Australische en Ameri kaansche troepen" zich op Java be vinden. Voorts verklaarde hij, dat de toestand ernstig is en er geen aanleiding bestaat tot een lichtzin nig optimisme. „Evenwel'1, zoo meende Terpoorten, „bestaat er ook geen aanleiding voor pessimis me. De komende slag op Java zal zich „volgens de gestelde plannen" afspelen". wordt rondom ingesloten, zoodat militair gesproken de Indische Ar chipel als steunpunt en operatie basis voor de geallieerden reeds zoo goed als zeker binnen afzienba ren tijd geheel uitgeschakeld is. In de buitenwijken v. Bantoon bevin den zich eveneens reeds Japansche troepen, waardoor het nog slechts een kwestie van uren is of ook deze haven is in handen van Ja pan, dat daardoor de, Britsche verbindingswegen over Zee voor een groot deel zal gaai}, beheer- schen. De oorlog in Oost-Azië zal ongetwijfeld nog geruimen tijd du ren, de beslissing is echter reeds ten gunste van Japan gevallen, hu de geallieerden dé belangrijkste steunpunten hebben moeten opge ven. Wat de andere oorlo.gstoonee- len betreft: in Noord-Afrika is een pauze ingetreden, in Rusland worden daarentegen nu do eerste teekenen van de naderende lente waargenomen worden, de Voorbe reidingen getroffen voor een her vatting van het offensief, dat zal eindigen met de vernietiging van het bolsjewisme. 1 Maartt Radiodag De Persdienst van dén Nederl. Omroep meldt: Duizend maal per jaar vraagt de radio de aandacht van haar luiste raars voor de schoone scheppingen van kunstenaars uit binnen- en bui tenland. Zij voert ons bliksemsnel naar alle tooneelen der aarde, waar het nieuws „heet van de naald" komt en legt ons oor te tuistcren bij de eeuwig bruisende levensstroom. Wij hooren de stem van de jpugd we zijn getuigen van de groote sportgebeurtenissen eh verrijken onze kennis bij lezingen, kookles sen, en zoo veel andere onderwer pen, die dagelijks in den aethei worden aangesneden. Niemand zal bij het inzien van de waardevolle programma's die den luisteraars wekelijks worden voorgezet, de Nederlandsche Om roep van ij delheid betichten wap neer hij op 1 Maart zelf eens in den spiegel kijkt, en iedereen laai hooren wat. er moet gebeuren voor alle uitzendingen eenmaal in kan ncn en kruiken zijn. Vandaar een speciale uitzenddag, waarover men elders in dit nummer interessante bijzonderheden leest. Prof. Goedcwagen leidt dag van den NederL Omroep in 's-Gravenhage, 27 Febr. Ter ge legenheid van den dag van den Nederl. Omroep te Hilversum op Zondagmiddag a.s. zal de secr.-gen. van het Dep. van Volksvoorlich ting en Kunsten, prof. dr. T. Goe- dewaagen, persoonlijk aanwezig zijn en op de feestelijke bijeen komst een inleidend woord spre ken. Programma-directenr Nederl. Omroep benoemd Maan vanavond om onder 19.16 uur ^Mrt. tol morgenochtend N.M. 8/>n 25 Mrt. .29 uur e.k. Zondagavond om Maan 19.18 uur Maan 17.44 tot Maandagochtend 7.3S 8.26 uur J. C. PLATE. (Ned. Omroep-Vermeulen). De dir.-gen. van den Nederl. Om roep. dr. Ing. W. A. Herwijer, heeft met ingang van 1 Maart tot direc teur van den Programmadienst van de Nederl. Omroep den heer J. C. Plate benoemd. In een vraaggesprek met den nieuwbenoemden directeur van den programmadienst, die een goede kenner is van de muziek, de letter kunde èn kunstgeschiedenis, wees de heer Plate er op, dat het zijn grootste streven in de toekomst zal zijn om de programma's in gezon den volkschen zin te doen samen stellen. „Mijn grootste taak zal zijn", al dus de heer Plate, „om een gezonde verhouding te scheppen tussohen de ontspanning en de voorlichting, welke in de radio geboden wordt, zoowel op het gebied van de muziek als op dat van de letteren. Mijn I'ijzondere belangstelling bij al deze werkzaamheden gaat zoowel naar het land als de stad en ik hoop een zoo nauw mogelijk contact? tusschen beiden te bereiken". (Zie* voorts pag." 2.) Een eeuwenoude urn, welke bij de Zuiderzeewerken te voorschijn is gekomen en zich thans in het Wie- ringer museum van den heer Bos- ker te Hippolytushoef bevindt. (Polygoon-Kuiper). Aansprakelijkheid van telers Onder de huidige omstandigheden is het geboden, dat van de voor raden producten ten dienste van de voedselvooreizning in gieen ge val iets verloren gaat. In dit verband vestigt het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd er de aandacht op, dat zij, die graan of eenig ander product, dat voor de voedselvoor ziening van belang is, in voorraad of voorhanden hebben, volgens art. 2'van 't Voedselvoorzieningsbesluit verplicht zijn, daarvoor die zorg aan te wenden, welke redelijker wijs van hen verlangd kan wor den. Dit houdt in, dat personen, die bovenvermelde producten in voor raad of voorhanden hebben, var- plicht zijn voor a f do en d e beveili ging tegen brand, diefstal, inbraak, e.d. zorg te dragen. Indien produc ten verloren gaan, doordat onvol doende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, zal vervolging plaats heb ben op grond van het Voedselvoor zieningsbesluit. Nalatigheden worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar en geldboete tot een maximum van 25.000 gulden, terwijl aan hen, die opzettelijk in strijd handelen met het hier bedoelde voorschrift, lang durige gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd. DEP. VAN VOLKSVOORLICHTING ZATERDAGS GESLOTEN. De Secr.-Gen. van het Den. van Volksvoorlichting en Kunsten brengt ter algemeens kennis, dat het departement voornoemd, met ingang van heiden tot nader,order des Zaterdags gesloten zal zijn. Val van Rangoon aanstaande Japanners dringen de buitenwijken binnen GENEVE, 27 Febr. (D.N.B.) De militaire correspondent van de.Daily Express schrijft om trent den militairen toestand in Birma o.a., dat Rangoon. de be langrijkste haven van Birma, thans gevaar loopt in' den aller- naasten tijd door de Japanners bezet te worden. Voor het ein de van deze week kan verwacht worden, dat Rangoon zich in handen vair'den vijand bevindt. f Radio-Saigon heeft meegedeeld, dat de Japansche troepen de buitenwijken van Rangoon zijn binnengedrongen. Verder deel de het radiostation op grond van berichten uit Mandalay mede, dat de' verbinding met Rangoon is verbroken. Vluchtelingen uit Rangoon verkla ren, dat Rangoon een „spookachtige stad" is waarin zich slechts nog enkele politieagenten én soldaten bevinden. Rangoon is. vol van het lawaai van de herhaalde explosies en branden, die men veroorzaakt bij de ten uitvoerlegging van de poli tiek der verbrande aarde. Domei meldt uit Saigon, dat ra dio Sanfrancisco heeft bekend* ge-' maakt, dat de Japansche troepen geconcentreerd langs de rivier de Sittang, gisteren stroomopwaarts zijn opgerukt om het eindstadium der omsingeling van Rangoon te voltooien. Volgens een bericht van Radio- Calcutta zijn de Andamanen ten Zuiden van Burma Dinsdag voor het eerst gebombardeerd en giste ren weer aangevallen. Naar het heet, was Port Blair het hoofddoel van den aanval. In een door den Britschen be richtendienst uitgegeven speciaal bericht uit Rangoon wordt beves tigd, dat de Britsche troepen zich onder „zwaren druk" der Japan ners hebben moeten terugtrekken over de riviei* Sittang. In het be richt wordt verdér gezegd, dat de militaire autoriteiten op verzoek van den gouverneur ziefi belast hebben met de controle over Ran goon. Het neerschieten van plun deraars en brandstichters heeft een grooten indruk gemaakt. De strijd in China. Naar de woordvoerder van het Japansche leger alhier heeft mede gedeeld, hebben Japansche strijd krachten in de omgeving van Sjanghai tussqhen 21 en 26 Febr. over een oppervlakte van 50 vier kante 'kilometer een zuiverings actie ondernomen tegen aanzien lijke daar geconcentreerde strijd krachten van Tsjoengking. Deze leden groote verliezen. Vele officie ren werden gevangen genomen en 1700 gesneuvelden der strijdkrach ten van Tsjoengking bleven op het slagveld achter. Aan Japansche zijde had men slechts één doqde en vijf gewonden. Duitschland strijdt voor Europa Levendige activiteit in de lucht boven Cyrenaica. Hoofdkwartier van den Führer, 27 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op de Krim hebben Duitsche en Roemeepsche formaties vij andelijke aanvallen op 't front van Sebastopol en op het-schier eiland Kertsj met ure ver liezen voor den vijand afgesla gen. Ook aan de overige fron ten mislukken talrijke aanval len van de bolsjewisten als ge volg van -het weerstandsvermo gen van onze troepen, die door sterke luchtstrijdkrachten wer den gesteund. In N. Afrika levendige acti viteit van Duitsche en Italiaan sche verkenningsstrijdkrachten aan het Cyrenaica-fornt. In weerwil van het ongunstige weer werden de havenwerken van Tobroek gebombardeerd en gemotoriseerde Britsche colon nes met bommen.en de boord- wapens aangevallen. Andere luchtaanvallen waren gericht óp Britsche vliegvelden op het eiland Malta. De vijand viel ook in den af- geloopen nacht enkele plaatsen in het Noord-Duitsche kustge bied aan. Twee Britsche bom menwerpers werden neerge schoten. Zou dat wel waar zijn? Het lot der Duitsche gevan genen in de Sowjetunie. BERLIJN, 27 Febr. De ANP correspondent meldt: in het Engel sche Lagerhuis is medegedeeld, dal de buitenlandsche journalisten in de Sowjetunie in de gelegenheid gesteld zijn geweest, ora zich per. soonlijk te overtuigen van de goe de behandeling van de Duitsche krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie In welingelichte kringen alhier haalt men de schouders op. Het is best mogelijk, zoo meent men, dat die journalisten naar een of ander Potemkin-kamp zijn geleid, om hun een rad voor de oogen te draaien, het is anders wel merk waardig, dat het aan het interna- tipnale Roode Kruis nog altijd niet gelukt is, de gevangenkampen te cóntroleeren. Verzonnen Een communiqué van de Britsche admiraliteit spreekt van drie torpedo's, die „een Italiaansch konvooi in het midden der Middellandsche Zee ge troffen" zouden hebben. Lord Alexander heeft in zijn rede van gisteren dezelfde bewering geuit. Zoowel Lord Alexander als de admiraliteit spreken welbewust on waarheid, daar dit bericht in allen deele is verzonnen. BOnimCNI IfN EENJ OPCfM TASCH BONMEr*j irsi EEN OVERJAS, BOOZE DIEVEN A.AINI UW ZIJ BROOD EN VLEESCM UW NEU3 VOORBIJ (Polygoon-Se ymj Sabotage te Gibraltar. Naar uit Gibraltar wordt gemeld, zijn de sabotagedaden in de Britsche ves- *ting den laatsten tijd toegenomen. Dientengevolge moesten de auto riteiten dó bewaking van de mari nehaven en het Hippodroom, thans vliegveld, verscherpen. Twee dagen geleden zijn nog twee vliegtuigén deor sabotage zwaar beschadigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1