HOLLANDS japansche landing op Java DAGBLAD VOOR i— Verduister -i De dag van den Omroep Japanners op 40 km. Bandoeng van ENORME PRESTATIE VAN DUITSCHE STOOTTROEPEN Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef: 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11738 STOCKHOLM, 1 Mrt. (D N.B.) Japansche troe pen zijn op drie plaatsen van Java's Noordkust ge land. Zooals de Britsche nieuwsdienst uit Bandoeng meldt, ligt het eerste punt in de provincie Bantam ten westen van Batavia, het tweede in de buurt van Indramajoe, ongeveer 200 kilometer ten Oosten van Batavia, en het derde is de stad Rembang, hal verwege tusschen Soerabaja en Semarang. Naar Reuter in een extrabericht uit Bandoeng. meldt, zijn de Japanners erin geslaagd ongeveer 50 transportschepen naar Java over te brengen. De ra mingen van de op Java gelande Japansche troepen loopen, eveneens volgens Reuter, tusschen eenige duizijden manschappen en vier divisies. Uit Bandoeng op Java meldt de Britsche berich tendienst, dat officieel wordt bekend gemaakt, dat Soebang, op 40 mijl ten N.O. van Bandoeng, in han den der Japanners is. De plaats is bezet door de bij Indramajoe gelande Japanners. Naar de Engelsche berichtendienst meldt zijn de beurzen van Batavia en Soerabaja tot nadere aan kondiging gesloten. Duitschland strijdt voor Europa DUITSCH WEERMACHTBERICHT MAANDAG 2 MAART 1942 Maan Maan op vanavond om onder 18.56 aa 8.09 3 Mrt. 19.20 uur 17Mrt. V.M tol morgenochtend N-M. Zeeslag in Straat Soenda Twee Nederfandsche kruisers en torpedojager verloren In de straat Soenda, en bij Soe rabaja hebben hevige zeegevechteh plaats gehad. In een communiqué van de Ne- derlandsch-Indische marine over de zeegevechten bij Java wordt toegegeven, dat een Nederl.-Ind. torpedojager en twee Ned.Ind. krui sers door de Japanners tot zinken zijn gebracht. De kruisers zijn waarschijnlijk door torpedotreffers gezonken. Met Met betrekking tot de zee slagen bij Java wordt door het DNB. uit Tokio gemeld, dat zich onder de tot zinken gebrachte krui sers, behalve een zware Amerikaan- sche kruiser, ook een Australische kruiser bevindt. De Japanners heb ben slechts de beschadiging van een torpedojager te melden, die echter niet onbestuurbaar gewor den is. Japansche bommenwerpers, die tontact zochten met den vijand hebben op 27 Februari ter hoogte van Batavia een Britsche vlootfor- matie waargenomen. Zij vielen een kruiser van de „Exeter"-klasse aan die in brand vloog en niet meer kon manouvreeren. Een andere formatie Japansche marine-vliegtuigen napi op den zelfden dag op 30 mijl van Batavia 3 vijandelijke oorlogsschepen waar Twee bommen troffen een kruiser van het type „Exeter". Alle Japan sche vliegtuigen keerden onbescha digd op hun basis terug. De andere kruisers hadden de vlucht geno men. De slag bij Soerabaja. Tijdens het zeegevecht, dat bij Soerabaja werd geleverd en dat plaats had tusschen de avondsche mering van 27 Februari en het morgengrauwen van 28 Febr., zijn, volgens rapporten. 3 vijandelijke kruisers en zes torpedojagers tot zinken gebracht, terwijl vier krui sers zwaar beschadigd werden. Bij het andere zeegevecht, dat de „zeeslag bij Batavia" wordt ge noemd en Zondagochtend werd ge leverd, werden een groote Ameri- kaansche kruiser en een" Australi sche kruiser tot zinken gebracht. Plet resultaat van de beide zee Blagen is, zoo besluit het commu niqué van het keizerlijke hoofd kwartier, dat de in de Nederl.-In- dische wateren opereerende Japan sche vlooteenheden practisch de hoofdgroep van de gecombineerde vijandelijke vloot hebben vernie tigd en thans bezig zijn deze wa teren van vijandelijke strijdkrach ten te zuiveren. „MET MUSSERT VOOR NIEUW- NEDERLAND IN NIEUW- EUROPA." Met ingang van 1 Maart worden de door de N.S.B. verzorgde radio- kwartiertjes gehouden op Maan dag, Woensdag en Zaterdagnamid dag, telkens van half zeven tot kwart voor zeven voor den zender Hilversum 2. Als eerste komt heden op het genoemde uur de heer Ernst Voor hoeve, hoofd van afdeeling III, pro paganda, voor de microfoon. Hij leidt een serie radiopraatjes in onder het motto „Met Mussert voor een nieuw Nederland in een hieuw. Europa," Naar omsingeling van Batavia? Japanners zouden Java in tweeën willen snijden ELITETROEPEN VOOR DEN AANVAL GEBRUIKT. De Engelsche berichtendienst is van meening, dat de Japan ners van plan zijn Batavia te omsingelen. Hetzelfde geldt, zoo meent de Britsche berich tendienst verder, van Soera baja. 35 "mijl van de kust bij Rembang loopt een hoofdver- keérsweg en een spoorlijn di rect naar Soerabaja. Waar schijnlijk zijn de Japanners voornemens- met het oog op hun derde landing in de baai van Indramajoe Java in twee- en te verdeden. Ton aanzien van de zeeslagen meldt Londen, dat dè commandan ten van de Nederlandsch-Indische oorlogsschepen het bevel hadden „tot hun vernietiging" te strijden.' Elitetroepen op Java. Ten aanzien van de landing van Japansche troepen op Java meldt de Engelsche berichtendienst, dat de landingstroepen der Japanners, die uit elitetroepen zouden be staan, voor operaties te land en ter zee voortreffelijk opgeleid sche ncn. Zij werden in de lucht door vliegtuigen van een vliegtuigmoe derschip uitstekend beschermd. De Japansche legervliegtuigen, die tijdens deze landingen in den strijd waren geworpen, waren af komstig van de bezette vliegvelden op Sumatra, Bali en Borneo. De toestand aan de kust van Java is nog te verward, dan dat men een juist overzicht van den toestand kan hebben. Dc Japanners hebben voor hun landingen een plaats uitgekozen, waar zich een net van kleine ri viertjes en hieraan aansluitende kustwegen bevinden. Ongetwijfeld is het den Japanners gelukt en kele sectoren van'het land te in- filtreeren. Generaal Yamashiia, de bevelvoer der van de Japansohe troepen, die Singapore veroverden. (Fulgur-Fellinga). In het gebied van Bantam, ten Westen van Batavia, waar de Ja panners zijn geland, is het land vlak. Hier liggen meest maïsvel den met goede verbindingswegen. Landingen toegegeven. STOCKHOLM, 1 Maart (A.N.P.) Het Neder andschrlndlsché leger- bcricht geeft, volgens den Engel- schen berichtendienst de landing der Japanners op Java toe. In het legerbericht wordt voorts nog medegedeeld, 'dat men, daar door de landing der japanners in de buurt van Tajoe, dat gelegen is in de nabijheid van Rembang, de groote petroleumvelden van Tajoe gevaar liepen, deze nog in den nacht van Zaterdag, op Zon dag heeft vernield. Brifsch Indië ontwaak! Bij hun vlocht vernielden de bol sjewisten de waterleiding van de stad Charkov. Nn moet de bevol king op de meest primitieve wijze probeeren het benoodigde water te bemachtigen. (Atlantic-Holland PK. Schmidt. Vrijheidsoproep van den leider Bose ENGELAND DE EEUWIGE VIJAND. UUR DER VERLOSSING GEKOMEN. BERLIJN, 28 Febr. (D.N.B.) Bose heeft zich met een vrijheids- omroep van den volgenden inhoud tot de bevolking van Britsch-Indië gewend. „Ongeveer een jaar lang heb ik zwijgend en geduldig den loop der gebeurtenissen afgewacht. Thans, nu het uur daar is, treed ik naar voren en spreek. De val van Sin gapore beteekent het naderbij ko men van een nieuw tijdperk in de Indische geschiedenis. Het Indische volk heeft lang geleden onder de vernedering» van een vreemd juk. Het is geestelijk, cultureel, politiek en economisch geruïneerd. Thans moet het den almachtige deemoe dig danken voor de gelukkige ge beurtenis, die Indië leven en vrij heid belooft. Het Britsche imperi alisme is in de moderne geschiede nis de duivelachtigste vijand der vrijheid. In Indië alleen is ongeveer een vijfde deel van het menscli- dom zonder pardon onderdrukt en vervolgd. Voor andere volken mo ge hét Britsche imperialisme de vij and van het heden zijn, voor Indië is het de eeuwige vijand. Tusschen beide zijn noch vrede noch compro mis mogelijk. De vijanden van het Britsche imperialisme zijn de na tuurlijke bondgenooten van Indië, evenals de bondgenooten van het Britsche imperialisme thans onze natuurlijke vijanden zijn. De buitenwereld hoort van tijd tot tijd stemmen, die uit Indië komen en er aanspraak op maken te spre ken hetzij in naam van het Indi sche nationale congres of in dien van het Indische volk. Deze stem men komen echter door de kanalen der Britsche propaganda en nie mand mag de fout maken haar als karakteristiek te beschouwen voor het vrije Indië. Zooals natuurlijk is in een land, dat onder vreemde heerschappij staat, hebben de Brit sche onderdrukkers er naar ge streefd in het Indische volk twee dracht te veroorzaken, Dientenge- olge zijn er menschen, die het Brit- che imperialisme openlijk onder steunen, en andere, die al dan niet opzettelijk de Britsche zaak helpen doch vaak hun ware beweegrede nen verdoezelen door te spreken van samenwerking met Tsjoenking, de Sowjet-Unie en andere bondgenoo ten van Engeland. GEEN COMPROMIS! Tegenover hen staat echter de enorme meerderheid van het Indische volk, die geen compro mis met het Britsche imperialis me wenscht, doch verder wil strijden tot de volkomen onaf- STOUTE TOCHT OVER DE ZEE VAN AZOF. Ulï HET HOOFDKWARTIER VAN OEN FÜHRER, 1 Mrt. (D.N.B.) ilet opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op het schiereiland Kertsj ger- loor de vijand in de gevechten der laatste dagen meer dan 4000 doo- den en 66 pantserwagens. In den nacht van 2o op 27 Febr. drongen Duitsche stoottroepen 30 kilometer ver over het ijs van de Zee van Azof to den zuidelijken oever door en vernietigden; zonder" zelf verlie zen te lijden, een vijandelijk steun punt met zijn bezetting. Aan het Donetz-front zijn nog he vige gevechten gaande. Italiaansche en Slowaaksohe troepen sloegen Sovjetraanvallen, welke door pant serwagens gesteund werden af. De luchtmacht vernietigde in ver schillende sectoren van het ooste lijke front vijandelijke stellingen en pantserwagens, kanonnen en voertuigen. In het hooge noorden waren doel treffende luchtaanvallen gericht op militaire inrichtingen van de ha ven van Moermansk. Een groot transportschip werd door bommen beschadigd. In. Noord-Afrika werden Britsche verkenningsafdeelingen verdreven Duitsche jagers vernietigden vijan delijke gepantserde verkennings troepen. In het gebied van het Kanaal schoot een zwerm Duitsche jagers zonder zelf verliezen te lijden, drie vliegtuigen van een sterke Brit sche formatie jachtvliegtuigen om laag. Een ander vijandelijk jacht vliegtuig werd aan de Belgische kust in een luchtgevecht neerge schoten. De actie over de Zee van Azof. Ten aanzien van de reeds ge melde actie van Duitsche stoot troepen over de Zee van Azof wor den aan het D.N.B. nog de volgen de bijzonderheden gemeld: In den nacht van 26 op 27 Fe bruari trokken verscheidene strijd vaardige Duitsche stoottroepen van den noordelijken oever van de Zee van Azof over het .ijs naar de vijan delijke kust aan den zuidelijken oever dezer zee. Na een moeilijke marsch van 30 K.M. over het ijs vielen de stoottroepen een op de Kaukasische kust gelegen vijande lijk steunpunt aan. De door den stoutmoedigen aanval volkomen verraste Bolsjewieken trokken zich in een voor de verdediging.speciaal gebouwd blokhuis terug. Hun felle afweer baatte echter niet. Ook de laatste tegenstand van de bolsje wieken werd gebroken en het Steun punt met zijn geheele bezetting werd vernietigd. Na hun actie met suc- cus ten uitvoer te hebben gelegd trokken de stoottroepen over het ijs terug en keerden zonder vérliezen op hun uitgangspunt terug. Om de ze prestatie ten volle- te waardee- ren moet men voor oogen houden, dat alleen reeds de nachtelijke marsch van 60 K.M. over het ijs een buitengewone verrichting is. De toegevroren oppervlakte van de Zee van Azof is geen gladde vlak te, maar overdekt met ijsblokken en sneeuwhoopen en daardoor zeer moeilijk begaanbaar. GENERAAL WAVELL GEWOND. GENEVE, 28 Febr. (D.N.B.) De Daily Express meldt, dat generaal Wavell twee dagen voor de capitu latie van Singapore dé stad nog heeft bezocht. Op de terugreis naar het hoofdkwartier werd het vlieg tuig van Wavell door een Japansoh projectiel getroffen en de generaal zelf gewond. Voorzitter der dieren< artsenkamer benoemd DElN HAAG, 28 Febr. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche. gebied heeft np grond van art. 1' van zijn veror dening no. 17/42 (zesde verorde ning, waardoor de verordening nr. 108/40 wordt aangevuld) den di recteur van den Rijksveterinairen dienst, dr. B. J. C. te Hennepe te Rotterdam, benoemd tot voorzitter van de Nederlandsche Dierenart senkamer Voorts heeft de Rijkscommissa ris voor het hezette Nederlandsche gebied op grond van art. 3 van zijn verordening nr. 108/40 (vierde ver ordening omtrent bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) den directeur van het Rijksseruminsti- tuut, dr. CM. J. de Gier te Rotter dam, benoemd tot plaatsvervan gend voorzitter van de Nederland sche Dierenartsenkamer. Mrt L.K. O s%t 25 Mrt 8.21 uur e.k. Daders van tarwediefstal gegrepen WIERINGERMEERPOLITIE WAS ZE TE SLIM AF. Dank zij het onvermoeid speuren van de Wieringermeerpolitie, geas siteerd door de rijksrecherche uit Den Haag, is volledige ^klaarheid gebracht in de zaak van de ver dwijning van een groote partij tar we bij den heer Kremer te Midden meer, bij wien in enkele maanden driemaal werd ingebroken. Nadat reeds enkele personen te Langedijk en Heerhugowaard waren gearres teerd, die min of meer als tusschen personen waren opgetreden, heeft men thans de hand kunnen leggen op de feitelijke daders, zekere K. te Schagen en P. te Middenmeer. Deze K. is een Zeeuw, die gerui- men tijd in de Wieringemeer werk te. doch den laats ten tijd zich op hield in het café van BI. aan het Noord te Schagen. De drie inbraken hadden den hee- ren 144 zakken tarwe opgeleverd, waarvan er 80 terug-gevonden zijn. Verder zijn in beslag geno men twee vrachtauto's, waarmede de tarwe naar Heerhugowaard, Langedijk en Dirkshorn was ver voerd, een tarwemolen en een bedrag van ongeveer f 6000—, op brengst van de verkochte buit. Voor velen in den Langedijk zal dit muisje een leelijk staartje heb ben, bij den gearresteerden de Gr. uit, Noord'scharwoude trof men in zakken, afkomstig van den heer Kremers, tal van aan de distributie onttrokken goederen, als kazen, rijwielbanden, boter,'enz. aan. Het is' gebleken, dat vele Langedijkers van dezen de Gr. goederen betrok ken zonder bonnen. Tegen ver schillende ingezetenen is door den C.C.D. proces-verbaal opgemaakt» Voor de actieve Wieringermeerpo litie, van wie in het bijzonder de gemeénteveldwachtcr, de heer v. d. Hoek, een groot aandeel in de op sporing heeft gehad, een mooi suc ces!- Volgend seizoen 60 eerste Wassers Naar de Tel. verneemt, heeft het bestuur - van den N.V.B., dat gis teravond te Den Haag vergaderde besloten, niet in te gaan op de be svaren, die door de meeste Zuide lijke eerste-klassers geuit zijn tegen de voorgenomen splitsing der Zui delijke eerste-klasse in twee afdee- lingen van tien clubs. Zoodoende staat het thans vast dat deze splitsing met. ingang van het yoetbalseizoen 19421943 een feit zal worden, .zoodat ons kleine landje dan zestig eerste-klassers rijk zal zijn. - v De Winterhulp-collecte op hel plat teland. Zelfs in de stallen wisten de collectrices door te dringen, om haar speldjes aan den man te bren gen. (Bouvet). hankelijkheid is bereikt. Door de oorlogsomstandigheden in Indië kan de stem dezer vrij heidslievende Indiërs niet bui ten de landgrenzen door drin gen. Wfl echter die meer dan twintig jaren gestreden hebben voor onze nationale emancipa tie, weten precies wat de enor me meerderheid van onze lands lieden thans denkt en gevoelt. Op dit kruispunt der wereldgeschie denis waar wij staan, verklaar ik plechtig in naam van alle vrijheids lievende Indiërs in Indië zoowel als in het buitenland, dat wij verder zullen strijden tegen het Britsche imperialsme, tot Indië weer meester is over eigen lot. In c}e- zen strijd en in den tijd van her bouw die daarop zal volgen, zullen wij van ganscher harte met al die genen samenwerken, die ons hel pen den gemeenschappelijken vij and neer te slaan. Het uur der ver lossing is voor Indië gekomen. Thans zal Indië opstaan en de ke tenen der slavernij verbreken, die het zoo lang geboeid hielden. Door de bevrijding van Indië zullen ook Azië en de geheele wereld voort gaan op den weg naar het hoogere doel der emancipatie van de menschheid." (Zie verder pag. 2). Zeer veel belangstelling De persdienst van den Nederl. Omroep meldt: v De feestelijke bijeenkomst ter ge legenheid van den „Dag van den Omroep", welke gistermiddag werd gehouden, mocht zich in een zeer groote belangstelling van vele Duit sche en Nederlandsche autoriteiten verheugen. De Direct.-Gen., Dr. Ing. W. A. Herweijer, kon in zijn jaarrede een zeer optimistischen toon leggen, daar de feiten onomstootelijk aan- toonen, dat het jonge bedrijf zich met inspanning van alle krachten op een uitstekende wijze gekweten heeft van de schoone taak, die het na de concentratie op de schou ders gelegd kreeg en het voor de toekomst prachtige perspectieven heeft, die met inspanning van allen, die deel uitmaken van het perso neel tot werkelijkheid zullen wor den in het algemeen belang van het volk. Tegen drie uur werd de bijeen komst geopend door den Dir.-Gen. m^t een welkomstwoord. Onder de gerioodigden merkten wij o.m. op: den Secr.-Gen. van het Dem; van Volksvoórl. en Kunsten Prof. Goedewaagen, den leider van de afd. Volksaufklaerung und Pro paganda van het Rijkscommissa riaat, den heer Gemand, den Com missaris der provincie Noord-Hol land, Mr. A. J. Backer. Na de begroeting vanden Dir.- Gen. werd de film „scherven bren gen geluk" vertoond. Deze zeide o.m. het zal altijd waar blijven, dat men een volk afmeet naar de bijdrage, die het voor de cultuur heeft geleverd. Aan dé cultuur herkent men het wezen van een volk, zijn hoogste aspiraties en zijn diepste verlan gens. Zij blijft leven als al het an dere tot asch is verwaaid. Men kan ta.v. de cultuur, die de omroep in tallooze huiskamers brengt, drie groepen van luister aars onderscheidén. De eerste groep zijn bevoorrechten, die onafhanke lijk van de radio in de gelegenheid zijn, doorloopend zich aan de springbron der cultuur te laven. Voor hen beteekent de omroep een- versterking, verdieping en ver rijking" van hun ervaringen. De tweede groep zijn degenen, die, cultureel onbewust, door den omroep wakker worden gemaakt, oplettend worden. De derde groep is de talrijkste: zij wonen te ver en hun beweginps vrijheid is te beperkt, dan dat zij zich kunnen veroorloven, zelf de tempels der cultuur hinnen te gaan. Maar ook zij zullen schatten van geestelijke vreugde kunnen verzamelen, die zij vroeger moes ten derven. Wij Wenschen den Nederland- schen omroep geluk met wat hij bereikte. Na een concert van het radio- symphonie-orkest, dat opende met de „Feestouverture" van H. Ra- dings, sprak dr. ir. W. A. Herwjier rijn jaarrede uit,. Een utitreksel leest men in het pummer van morgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1