HOLLANDS Veldslag langs geheele Noordkust van Java W i— Vtrduister i DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Belangrijke installaties te Batavia vernield Opperbevel in Ned* handen Balans van één week Proces van Rioim raakt geen kernkwesties Vergoeding oorlogsschade Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef.- 444 (2 lynen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lynen) ALKMAAR Telef, 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11739 DINSDAG 3 MAART 1942 Kaart van Pelt.- NIEUWE LANDINGEN DER JAPANSCHE TROEPEN. BORNEO GEHEEL ONDER JAPAN. SCHE CONTROLE. GENÈVE, 2 Maart (D.N.B.) Omtrent de situatie op Java meldt Exhange Telegraph o.a. uit Batavia: De bedreiging van, Batavia neemt van uur tot uur toe. De Japanners bevinden zich op 110 km. ten Oosten van de stad en een tweede kolonne heeft Kra- wang bereikt, dat 80 km. van de hoofdstad ligt verwijderd. De Japansche kolonne, die in Rembang 'wak geland, heeft het pe- troleumgebied van Tjepoe bereikt, dat 'in vlammen staat. Volgens den Britschen berichten dienst zijn to Batavia belangrijke installaties vernield, ofschoon „een direct gevaar voor de hoofdstad nog niet bestaat". Japansche marine-vliegers hebben Zondagmiddag het Britsche Christ- imas-ciland ten Zuiden van Java aangevallen en het Radiostation als mede andere indichtingcn der ver- eenigde BritschAmerikaansche vloot met een hagel van bommen bestookt en vernield. Domei voegt hieraan toe, dat de .vernieling van het steunpunt den vijand iedere mogelijkheid ont, neemt de operaties op Java te be lemmeren. De Japanners hadden geer# verliezen. Het Christmas-ei- lanü speelde voor den vijand sedert den val van Singapore en het af sluiten van Straat Malakka een belangrijke rol. Naar de Britsche berichten dienst uit Bandoeng meldt, woedt langs de Noordkust vap Java en op de vruchtbare vlakte, die zich van Batavia tot het gebied ten Oosten van Soerabaja uitstrekt, een slag. Het front heeft aldus een lengte van 960 EM. en een diepte van ongeveer 60 K.M. De Britsche berichtendienst meldt verder, dat de Japanners van de leust uit, waar zij in de nabijheid van Indramajoe de voornaamste landing hadden ondernomen, onge veer 50 K.M. naar voren, zijn ge rukt. De actie der luchtmacht boven Java. De Nitsji Nitsji Sjimboen meldt, dat vliegtuigen van het Japansche leger, die Zaterdag boven West- Java opereerden, vijandelijke trei nen en wagons bij Serang, ten W. van Batavia met bommen hebben gestookt, waardoor branden ont stonden. Er bestaan aanwijzingen welke erop duiden, dat de Japan sche luchtmacht de superioriteit vorkregen heeft boven de Ned.-In- disóhë eilanden. Naar het keizerlijke hoofdkwartier mededeelt, is gisteren bij het aan breken van den dag een groote Ja pansche strijdmacht, beschermd door een vlootafdeeling, in weerwil van den hevigen vijandelijken te genstand te land,, ter zee en in de lucht, op het Oostelijke, Westelijke en centrale deel van Java aan land gegaan. De 'Japansche strijdkrach ten breiden hun operatiegebied voortdurend uit. De door de Japan sche strijdkrachten totnutoe geler den verliezen bestaan uit een trans portschip, dat gezonken is, en drie andere transportschepen, die aan den grond zijn geloopen. Menschen- levens vielen hierbij niet te betreu ren. Borneo geheel in Japansche handen. Van een niet nader genoemd steunpunt meldt Domei: Ned.-Ja- vaansche troepen, die ter sterkte van ong. 200 man op 50 km. ten Zuidoosten van Singkawang op Borneo zijn aangetroffen, zijn op 27 Febr. door Japansche eenheden ge heel verslagen. Hiermede is prac- tisch geheel Borneo onder Japan sche controle gekomen. De strijd op Sumatra. De Japansche troepen, die den opmarlch van Palembang uit in Westelijke richting voortzetten, hebben, naar Domei meldt, een ver- rassenden aanval ondernomen op Soeroelangoen, 200 km. ten Westen van Palemljangè gelegen. Zij rukten vervolgens in Noordwestelijke rich ting op en bezetten den 28sten Fe bruari Moeratebo, 80 km. ten N.- Westen van Soeroelangoen. Rangoon één vlammenzee Birmaroute sloten. practisch ge- In een reparatiewerkplaats .voor spoorwegmaterieel in het bezette Sovjetgebied. Een locomotief wordt in de modtagehal onder handen genomen. Transatlantic-Recla P.K. Götze. OP de kaart zijn de voor naamste plaatsen en ha vens van Java te vinden, als mede de IS af deelingen waar uit het groote eiland met zijn 42 millioen inwoners bestaat. De Japanners hebben troepen aan wal gezet in de provincie Batam (1), dit is aan de kust ten Noorden van §erang; in de provincie 'Cheribon (5), in de baai van Indramajoe en in de provincie Rembang (12) ten O. van de stad Rembang. De pro vincies zijn op de kaart genum merd. De Japanners hebben ook het eiland Bawean, ten N van Madoera in hun bezit en be- heerschen de straat Soenda. tusschen Sumatra en Java. Voor de komende operaties op Java raden wij onze lezers aan, de kaart uit te knippen, (Kaart van Pelt) GENERAAL WAVELL VERDEDI GING VAN BIRMA OPGEDRAGEN STOCKHOLM, 2 Maart. (A.N. P.) In een draadloos bericht nit Londen wordt door den Engelschen nieuwsdienst ge meld, dat ,het opperbevel over de geallieerde strijdkrachten in Ned.-Indië door de Nederlan ders wordt overgenomen* Wa- veil belast zich weer met het Indische opperbevel. Maandagavond is het volgende communiqué uitgegeven: „Het ver lies van Malakka en de Japansche landing op Sumaü-a hebben Birma van Ned.-lndië gescheiden. Onder deze omstandigheden heeft men besloten, dat het opperbevel over de land-, zee- en luchtstrijdkrachten der geallieerde naties in Ned.- Indië zal overgaan ou de Neder landers, wien verder alle steun ten cleel zal vallen, die door de geal lieerde naties kan worden ver leend. Met toestemming van den koning zal generaal Wavell weer den post van opperbevelhebber in Indië op -zich nemen, die thans ook belast is met de verantwoorde lijkheid veoor de operaties in Bir ma en voor een nauwe samen werking met China. Duitschland strijdt voor Europa 204 Pantserwagens vernietigd ZWARE AFWEERGEVECHTEN AAN HET OOSTELIJK FRONT DUREN VOORT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Maart (DNB.) Iet opperbevel der weermacht maakt bekend: Op de Krim, aan het Donets-front en ten Z.O. van het Ilmen- ueer duren de zware afweergevechten voort. In samenwerking met de luchtmacht werden op het schiereiland Kertsj wederom alrijke pantserwagens vernield. In den Zuidelijken uitgang van de straat van Kertsj werd een transportschip van 6000 brt. door lucht-torpedotreffers tot zinken gebracht. Bij nachtelijke aan vallen der luchtmacht op de vliegtuigmotorenfabriek Woronesj werden bom-voltreffers geplaatst op fabrieksgebouwen en vliég- .elmnstallaties. Er konden groote branden en hevige ontploffin gen voorden waargenomen. In het tijdvak van 24 Februari tot 1 Maart verloor de vijand an het Oostelijk front in totaal 204 pantserwagens. In Noord Afrika wed&rzijdsche activiteit van verkenningsaf- :celingen. Duitsche jagers schoten vijf Britsche vliegtuigen in uchtgevechten neer, vijf werden op den grond vernield. Op Malta bestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen onder be- cherming van jagers de haven La Valetta met bommen van waar kaliber. Hierbij werden treffers geplaatst op duikboot-lig- daatsen, kaden en ravitailleeringsbedrijven. Britsche motortorpedobooten trachtten in den afgeloopen iacht in het Kanaal een alleenvarend stoomschip aan te vallen. )oor eigen fhotortorpedobooten werd bij den terstond in werking redenden afweer $en Britsche motortorpedoboot tot zinken ge bracht. Verdragend geschut van de marine beschoot in hét Ka- laal met goed gevolg twee vijandelijke convooien. De convooien verden uiteengedreven. In het tijdvak van 21 tot 28 Febr. verloor de Britsche lucht macht 62 vliegtuigen, waarvan 38 bovën de Middellandsche Zee en in Noord Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strij'd tegen Groot;Brittannië 20 eigen vliegtuigen verloren. In den strijd tegen de Ravitailleeringsscheepvaart van Groot- Brittannië en de Ver. Staten brachten Duitsche Zee en lucht strijdkrachten in de maand Februari 79 vijandelijke koopvaar dijschepen, in totaal 525.400 brt., tot zinken. In dit succes heeft het Duitsche duikbootwapen met het tot zinken brengen van 66 schepen, in totaal 448.400 brt., een belangrijk aandeel gehad. Bo vendien werden 44 koopvaardijschepen van den vijand voor een. deel zwaar beschadigd feit, dat de iFührer tot vrede bereid was en dat bewezen had? Geen klaaxheid. Verworden tot cronique \andaleuse SCHERPE DUITSCHE CRITIEK. BERLIJN, 2 Maart (D.N.B.) De diplomatieke correspondent Van het D.N.B. schrijft: „Ook in Duitschland heeft men het proces te Rióm met spanning tegemoet gezien, omdat men daa.% van waardevolle aanwijzingen ver wachtte voor het Fransche stand punt (en aanzien van den door de nederlaa.g geschapen toestand en de daaruit voortvloeiende mogelijk heden. Van toonaangevende Duit sche zijde heeft men het proces wel „barometer voor de stemming" genoemd, een barometer, waarvan man zou kunnen aflezen, in hoe verre Frankrijk bereid was aan de nieuwe orde in Europa -mede te werken. De enscenecring en* het verloop van het proces tot dusverre doen jntusschen de vraag rijzen, of Frankrijk, eigenlijk de kern van de kwestie wel ziet of wil zien. Tot de definitieve zuivering van de at mosfeer kan niets worden bijgedra gen door een twist over de vraag, of een'of andere politicus of gene raal verantwoordelijk moet worden gesteld voor het verlies van den oorlog. Tot die zuivering kan slechts worden bijgedragen door de be antwoording van de vraag: waarom was Frankrijk bereid Duitschland den oorlog te ver klaren, ofschoon het nauwkeu rig op de hoogte was* van het Het proces had dus nooit mogen worden tot een chronique scanda leuss der, Fransche regeeringen van vóór den oorlog, tot het zoeken naar een zondebok. Het had klaar heid moeten brengén in de vraag, die van beslissende beteekenis is voor de Enropeesche zending van Frankrijk: op welke gronden heelt de verantwoordelijke leiding het land in den oorlog gedreven? Met waardeering neemt men in Duitschland kennis van alle uit Frankrijk afkomstige stemmen, die van den wil tot medewerking aan het rfleuwe Europa spreken. TOKIO, 2 Maart (D.N.B.) Naar de correspondent van de Asahi Sjimboen van het Birmaansche front meldt, is Rangoon op het j oogenblik één vlammenzee, aan gezien de Engelschen met het oog I op den ophanden zijnden Japan, i schen aanval de politiek der „ver schroeide aarde" hebben toegepast Uit Mandalay wordt door den I Britschen berichtendienst gemeld, j dat tengevolge van den Japanschen druk op den benedenloop van de I Sittang de Birmaroute naar China thans practisch gesloten is. AMERIKANEN VERLATEN JAVA SJANGHAI, 2 Maart (A.N.P.) - Bijna alle Amerikanen, onder wie ook de consul-generaal te Batavia, hebben kort voor de landingen der Japanners Java verlaten.' Onder hen bevonden zich verscheidenen, die destijds reeds uit Hongkong en later uit Singapore hadden moeten vluchten. Maan °P. vanavond om onder zu.uy a A A 8.35 9 Mrt. 19.22 uur 25 Mrt L.K. tot morgenochtend E.K. 17Mrt q r%% 1 Apr N.M. 8.21 uur v.M. Tuchthuisstraf voor het luisteren naar een verboden zender 'S-GRAVIfNHAGE, 2 Maart. De Nederlander J. Gr. heeft in zijn wo ning herhaaldelijk naar een verbo den zender geluisterd. Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van vijandelij ke radioberichten, doordat hij eeni- ge andere personen in de gelegen heid stelde, vijandelijke radiozen dingen mede te hooren. Hij is door het Duitsche Landgeqgcht veroor deeld tot iy2 jaar tuchthuis. Eeh andere beklaagde, die zich aan hetzelfde strafbare feit heeft vschuldig gemaakt en bovendien zich nog schuldig heeft gemaakt aan voor Duitschland vijandige uit latingen, is door 't Duitsche Land- gerecht veroordeeld tot een tucht huisstraf van 2y2 jaar. Verbetering ongevallenwet De Persdienst van het N.V.V, schrijft ons om.: Een belangrijke wijziging in de Ongevallenwet 1921 heeft een einde gemaakt aan vele tot nu toe voor komende onbillijkheden. Vele rentetrekkers hebben n.1. in den' loop der jaren tot hun schade ervaren, dat bij <Je vaststelling van hun dagloon rekening werd gehou den met de periode(n) van werk loosheid, die buiten hun schuld voorkwam (en) in het jaar vooraf gaande aan 'den dag, waarop hen een ongeval overkwam. In de nieuwe regeling is het mi nimum-dagloon nu vastgesteld op een bedrag, varieerende van f2.25 lot f3,50 per dag, naar gqlang de klasse, waarin de woonplaats van getroffene is ingedeeld. Bij alge heel© arbeidsongeschiktheid ont vangt de arbeider dus een rente van f 1.5714 tot f2.45 per werkdag, zijnde 70 procent. Tevens is bepaald, dat alle ren ten naar aanleiding van ongeval len na" 31 -December 1936 naar de nieuwe, gunstigere bepalingen zul len worden hertjgrekend. De ver hooging varsde rente wordt uitbe taald van 1 Januari 1942 af.* Hou op met dat gepraat. Toon meegevoel metterdaad. Giro 5553 WINTERHULP NEDERLAND. General-kommissar Schmin. eu u. mussen mspecteeren de eerewacht van leden der N.S.D.A.P., ter gelegenheid van de vormingsbijeenkomst, welke Zondagmiddag in den Dierentuin te 's-Gravenhage door de NSB. in samenwerking met het „Arbeitsbereich der N.S.D.A.P." in den Nie- derlanden" werd gehouden. (Stapf-Mol). OOK SCHADE BOVEN f 50.000.— TEN VOLLE VERGOED. In het gister verschenen Vercfr- deningenblad is opgenomen een besluit van de seer.-gen. van de dep. van Financiën, van Justitie en van Waterstaat, omtrent wijzi ging en aanvulling van het besluit op de materieele oorlogsschaden, het besluit tot regeling van de ont cigening voor den wederopbouw, én het besluit tot regeling der uit gestelde betaling bij onteigening. Ter toelichting hierop deelt de ge machtigde voor de oorlogs- en de- fensieschaden het volgende mede: De belangrijkste wijzigingen, welke zijn aangebracht, zijn de navolgende: 1. Niet langer wordt de schade, door één persoon geleden, boven f 50.000,slechts voor 90 pet ver goed. Zij, die voor de schadebedra gen boven f 50.000 slechts 90 pet uitgekeerd kregen, ontvangen als nog het restant tot het volle be drag der overeenkomstig het be sluit op de materieele oorlogsscha den bepaalde schade. 2. Ook over de bijdragen terzake van ongebouwde onroerende goe deren en terzake van roerende goe deren die tot een bedrijf of beroep behooren, wordt, te rekenen van den eersten ^dag van de maand vol gende op die waarin de schade is ontstaan, tot den eersten of tot den zestienden dag van de kalender maand van betaalbaarstelling der rijksbijdrage, naar mate. de betaal baarstelling in de eerste of in de tweede helft van de kalendermaand plaats vindt, eeh rente vergoed van 4 pet. 3. Het verhaalrecht van hypothe caire crediteuren ten laste van de rente, die wordt vergoed over de in het grootboek voor den wederop bouw ingeschreven rijksbijdrage, pndergaat -vverandering. Voorts wordt de verschuldigde rente tot het bedrag der inschrijvingen en gedurende den tijd daarvan ver laagd tot 4 pet Van geval tot geval of voor groepen van'gevallen kan bovendien deze rente worden ver laagd tot 3y2 pet. Belanghebbende hypothecaire debiteuren kunnen hiertoe een verzoek bij den alge meen gemachtigde indienen. Wat betreft de uitvoering en de toepassing van een en ander wordt het navolgende ter algemeene ken nis gebracht. Betrokkenen, die alsnog aan spraak kunnen maken op uitbeta ling van de resteerende 10 van hun schadebedrag over f50.000, dan wel van rente over hun reeds uitbetaalde rijksbedragen waarover voorheen geen rente werd vergoed, krijgen de desbetreffende bedragen uitbetaald zonder dat daarvoor een nader verzoek behoeft te worden in gediend. De mogelijkheid bestaat dat in de eerste dagen nog betalingen afko men, waarbij boven f 50.000,nog 10 is ingehouden of waarbij geen rente is vergoed. Deze worden eveneens 'automatisch aangevuld. Voor debiteuren die over hypo thecaire gcldleeningen op onroe rend goed, welkxj géldlecnin- gon nevens in het grootboek voor den wederopbouw ingeschreven rijksbijdragen zijn vermeld, een hoogere rente moeten betalen dan 4 wordt de bedongen rentevoet tot gemeld percentage terugge bracht en wel met terugwerkende kracht tot den eersten van de maand, volgende op die, waarin de schade is ontstaan, met dien verstande evenwel, dat eventueel reeds teveel betaalde ren'tebedxagen niet meer «kunnen worden terugge vorderd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1