HOLLANDS DAGBLAD VOOR Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Japanners staan voor Bandoeng Kruiser „De Ruyter" en „java" verloren Verbitterde strijd op de Krim Luchtaanval op gebied van Suezkanaal Dagen van Rangoon geteld „Uitruiling" van scholieren Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN' OPGENOMEN I |jRR I H 86ste JAARGANG No. 11740 WOENSDAG 4 MAART 1942 Spoorwegverbindingen tusschen Oost- en West-)ava verbroken Nieuwe landingen verwacht Sombere verklaring van Van Kleffens. Bezorgdheid in de Amerika ansche pers. SJANGHAI, 3 Maart (DNB.) Aan de Noordkust van Java ge lande Japansche troepen drin gen voortdurend verder 't land in, zoo wordt van het Japan sche front gemeld. Sterke Ja pansche afdeelingen zijn van de Baai van Indramajoe uit in Zuidwestelijke richting opge trokken naar Bandoeng, waar zich nog enkele dagen geleden 't hoofdkwartier van generaal Wavell bevond. Na een marsch van twee dagen, waarin bijna 100 km. over moeiiijk terrein werd afgelegd, bereikten Ja pansche troepen Maandagavond de onmiddellijke nabijheid van Bandoeng, waarmede beide spoorwegverbindingen tusschen Oost- en West-fava verbroken zijn. Uit de berichten van de Londen- sche correspondenten van de Zweed sche pers over den slag om Java blijkt, dat men te Londen de tot- dusver verrichte Japansche landin gen als een voorspel beschouwt voor- nog grootere landingsopera ties der Japanners. Geheel en al met elkaar in overeenstemming melden de Londensche correspon dent van Stockholms Tidningen en Dagehs Nyheter, dat men hot aan tal tot duiver gelande Japanners op ongeveer 100.000 man schat, doch dat dit getal door de voort durend nieuwe landingen steeds toeneemt. Daarentegen zouden de Ned. Indische troepen ongeveer 200 duizend soldaten omvatten. Volgens het Hsbl. wordt uit Ba tavia gemeld, dat de Nederlandsch- Indische regeering beslóten heeft haar zetel naar Bandoeng te ver- plaatsen. Op grond van bovenstaan- de berichten zou men kunnen op maken dat Bandoeng wel niet lang zetel zal blijven. Het is blijkbaar de politiek der Ned.-Indische regeering, de vrou wen en kinderen uit de bedreigde gebieden niet te evacuecfen. Enke le hooge ambtenaren, wier diensten tot het laatste oogenblik niet kun nen worden gemist, zijn naar een gpheim gehouden plaats in het bin nenland van Java overgeplaatst, doch ook deze hebben, naar ver luidt, hun vrouwen en kinderen in Batavia achtergelaten. Ook de po litie, die in vele gevallen is ver sterkt, heeft evenals de beambten der stedelijke besturen opdracht gekregen in? de steden te blijven, wat er ook moge gebeuren. Verklaring van Van Kleffens. Boodschap van Wavell. Volgens een bericht xvan de Critica uit Londen heeft de minister van Buitenlandsche Zaken der uitgeweken Neder- landsche regeering, mr. van Kleffens, verklaard dat de oor- GOOI GEEN LEDIGE CONSERVEN BLIKKEN WEG! Ze kunnen nog gebruikt worden als grondstof voor nieuwe .blikverpak kingen, maar je moet ze even om apoelen, zoodat ze niet roesten I (Polygoon-Leemker). log in de Stille uidzee al vrij wel verloren is, als hij op den huidigen voet voortgaat. Zijdelings stelde mr. van Klef fens Engeland en Amerika aan sprakelijk voor. de catastrophe in Ned. Indië. Hij verklaarde, dat de geallieerden de dingen steeds door een rose bril bekeken en den tegen stander noodlottig onderschat heb ben. Naar uit Batavia wordt gemeld, heeft generaal Wavell, die inmid dels in Britsch Indië is aangeko men, alvorens Java te verlaten een boodschap gericht tot de bevolking van Ned.-Indië, waarin hij naar 't ontvangen bevel verwijst, volgens hetwelk „met het oog op de jong ste gebeurtenissen het bevel over de geallieerde troepen op Java aan Nederlandsche bevelhebbers wordt overgelaten'". Laatstgenoemden zouden, naar Wavell verder ver klaart, „alles doen wat mensche- lijkerwijze mogelijk is voor de ver dediging van Java". Deze verande ring in het opperbevel zal echter niet beteekenen, zoo beloofde Wa vell, dat de toevoer van vliegtuigen en ander oorlogsmateriaal voor de verdediging van Java zou ophouden Tenslotte richtte generaal Wavell tot de bevolking van Ned. Indië zijn „oprechte wenschen voor een gelukkigen afloop van den hui digen strijd". Naar de Londensche berichten dienst meldt, is majoor Sitwell be noemd tot commandant van de on der bevel van den Ned.-Indischen opperbevelhebber staande Britfeche troepen. De Britsche commentator Lindley Frazer verklaart: Het schijnt, dat door de terugverplaatsing van Wa vell naar. Britsch-Indië de eenheid der geallieerde strategie in het Zuidzeegebied weder verbroken is. Deze maatregelbeteekent evenwel geen militaire nederlaag, zij is slechts het gevolg van de gebeurte nissen der laatste maanden. Daar echter thans de verbindingen tus schen de geallieerde troepen verbro ken zijn, is ieder op zijn eigen hulp bronnen aangewezen. Japansche vorderingen op Sumatra. Een Japansche colonne welke in Noordwestelijke richting oprukt heeft op 21 Februari Moeratebo, ge legen op 300 kilometer ten Noord westen van Palembang bezet. Ja pansche strijdkrachten hebben eveneens Soeroelangien op 200 ki lometer ten Westen van Palembang bezet De Japansche verliezen bij de bezetting van Moeratebo bedroegen slechts tien gewonden. PERSSTEMMEN OVER JAPAN. De gevechten op Java vormen het voornaamste onderwerp der New- Yorksche pers. De bladen houden zich vooral bezig met de vernielin gen, die de Nederlanders stelselma tig bij hun terugtochten op het ei land volbrengen, daar zij de Japan- schè successen niet kunnen belet ten. Reusachtige bosschen, petroleum- bronnen, rijst-, koffie- eri kruide- rijenaanplantingen worden in brand gestoken, aldus de kranten, tin- en andere mijnen vernietigd. Java wordt voorgesteld als 'n reus achtige fakkel, die hemelhoog op laait. Desondanks verwachten de bladen verlies van Java'. Andore bladen leveren bij deze gelegenheid scherpe eritiek op het „defensieve complex"van de En- gelschAmerikaansche oorlogvoe ring. De slag op de Javazee In vorigen zeeslag niet de De Ruyter, doch de Tromp v ondergegaan. TOKIO, 3 Maart (Domei). Vol gens mededeeling van het Japan sche hoofdkwartier is de geallieer de vloot in de zeeslagen bij Soera- baja en Batavia vrijwel vernietigd. Het communiqué van het hoofd kwartier zegt, dat 6 kruisers, 8 tor- dedojagers, 7 duikbooten, een ka nonneerboot cn een mijnveger van den tegenstander tot zinken zijn gebracht. De 6 tót zinken gebrachte kruisers zijn: de zware Amerikaan sche kruiser Houston (9050 ton), de zware Britsche kruiser Exeter (8390 ton), de lichte Australische kruisers Perth (6830 ton) en Hobart (6980 ton) en de lichte Nederland sche kruisers de Ruyter (6450 ton) en Java (6670 ton). Van de 8 tor pedojagers zijn er twee gestrand. De zware Amerikaansche kruiser, die bij den zeeslag van eenigen tijd geleden vernietigd werd geméld, blijkt de Augusta (9050 ton) te zijn geweest. Niet dë Nederlandsche kruiser de Ruyter is toen, als ge meld, ondergegaan, doch de Tromp (3350 ton). Eeresaluut aan de Neder landsche marine. Volgens een bericht uit Batavia schrijft het t§ Bandoeng verschij- -nende blad Indië-bode in een com mentaar op den plag op de Javazee o.m.: „Eerbiedig groeten wij onze marine, die met alle haar ter be schikking staande krachten vol gens het bevel van Helfrich bereid is te overwinnen of te sterven en die een vele malen sterkeren vij and heeft aangevallen. Voor vele scheppn beteekende dit het einde en onze marine is uit den slag buiten gewoon, verzwakt te voorschijn ge komen, zoodat zij, wanneer niet versterkingen in den vorm van ge allieerde oorlogsschepen snel arri- veeren, niet meer tot een groote ac tie in staat zal zijn." Aanvallen op Australische havens SHANGHAI, 3 Maart (D.N.B.). Volgens een bericht uit Melbourne hebben Japansche vliegtuigen Dins dagochtend de Australische havens Broome en Wymdiham aan de Noordwestkust gebombardeerd. De aanvallen waren in hoofdzaak ge richt op vliegvelden. Toegegeven wordt, dat in beide plaatsen eenigc schade is aangericht. De bevolking van een dorp in de Oekraïne is behulpzaam bij het op ruimen van de metershooge sneeuw hoopen, die 'het verkeer belemme ren. (Orbis-Holland P.K. Herber) Duitschland strijdt voor Europa HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Maart. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Op de Krim en in het Donetsgebied zijn krachtige aanyallen van den vijand, gesteund door tanks, in verbitterde gevechten af geslagen. Door onze luchtaanvallen op de stad Kertsj en een ha\ven in de buurt ontstonden branden van vrij grooten omvang. Ook in de overige sectoren van het Oostelijk front mislukten talrijke vij andelijke aanvallen. Eigen offensieve ondernemingen brachten plaatselijke successen. In Noord-Afrika hebben Duitsche stuka's en lichte gevechts vliegtuigen succesvolle aanvallen gedaan op Britsche autoparken en tentenkampen in Marmarica. De haven van La Valetta op Malta is door Duitsche gevechts formaties voortdurend met bommen bestookt. Voltreffers op de installaties veroorzaakten omvangrijke verwoestingen en uitge strekte branden: De vliegvelden van het eiland werden overdag cn 's nachts gebombardeerd. Tijdens een gewapende zeeverkenning zijn in de Engelsclie wateren ten Oosten van Dundee twee vrij groote koopvaarders door voltreffers zwaar beschadigd. Barneveld bewees deze week met haar taxatie-paardenmarkt, dat dit Veluwsche stadje niet alleen op pluimvee-gebied, doch ook op het gebied van de paardenfokkerij van veel beteekenis is. Er was voor de aangevoerde exemplaren veel belangstelling. (Pax Holland-De Haan-m). Korte aanval richt groote verwoestingen aan PORT SAID BESTOOKT. BERLIJN, 3 Maart (D.N.B.) Naar het opperbevel der weermacht me dedeelt, hebben Duitsche gevechts vliegtuigen in den afgcloopen nacht binnen* het bestek van een groote actie militaire instanties in het ge bied van het Suez-kanaal aangeval len. Toen de totale maansverduiste ring afjiep bereikten de vliegtuigen de aangegeven doelen en bestook ten vooral het vliegveld El Kabrit aan de Zuidclijkcno ever van het Groote Bittermeer met bommen van zwaar kaliber, De Britsche afweer werd volkomen verrast. Bij helder licht van de volle maan en een wol- kenloozen hemel konden de beman ningen van de Duitsche vliegtuigen de installaties van het vliegveld nauwkeürig zien. De groote vlieg- tuigloodsen op het westelijke deel van het ^vliegveld kregen verschei dene voltreffers. Op vier plaatsen,. kon waargeno men worden, dat vliegtuigen in brand stonden. Ook twee groote materiaalopslagplaatsen gingen na getroffen te zijn in vlammen op. Verscheidene benzinedepo'* ont ploften met hooge steekvlammen. De bijzonder effectieve aanval duur de niet' langer dan een half uur. Na middernacht waren ook ha veninstallaties van Port-Said met bommen bestookt. Treffers in de onmiddellijke nabijheid van de elec- trische centrale-van Port-Said richt ten groote vernielingen aan. Een vliegveld in de Nijldelta bij VAN HET FRONT IN BURMA. SJANGHAI, 3 Maart (D.N.B.) In Japansche militaire krin- -»n hier is men van meening, dat de rust, die sedert onge veer twee weken aan het front in Burma heerscht, wijst op Japansche voorbereidingen voor de tweede etapp^ van het of fensief tegen Burma. De eerste etappe wordt gevormd door de bezetting van de strook land in het Zuiden, die een duizend K.M. lang is en toegang geeft tot Thailand en Malakka. Uit Tsjoengking wordt in dit verband gemeld, dat in het Noord^ Westen van Thailand vrij groote Japansche troepenconcentraties ge reed staan. Volgens berichten uit Mantialay is men van meening. dat de dagen van Rangoon geteld zijn. Vrijwel alle regeeringsorganen hebben Rangoon verlaten. Plunde ring is aan de orde van den "dag. Verplicht Duitsch leerboek 's-Gravenhage, 3 Maart. De secr.-gen. van het Dep. van Opvoe ding, Wetenschap en Cultuurbe scherming heeft bepaald, dat in het zevende leerjaar van scholen voor gewoon lagpr onderwijs als leerboek voor de Duitsche taal zal worden gebruikt: G. F E. Blijden- stein und K. E. König, „Deutsches Lehr- und Lesebuch für die Nieder- landische Volksschule", N V. uitge versmaatschappij „Oceanus" 1942. Tanta werd eveneens door de Duit sche luchtaanvallen verrast. Het gelukte den Duitschen toestellen ongemerkt hun doel te naderen en op de loodsen en de startbaan vol treffers te plaatsen. Ontplofbaar projectiel in., broodtrommeltje En de gevolgen daarvan. Op Zondag 15 Juni van het vo rige jaar werd omstreeks één uur in den middag de omgeving van den spoorwegovergang van den Amsjerdamschen Straatweg te Utrecht opgeschrikt door de hevige explosie*van een granaat. Dese ont ploffing, welke verschillende slacht offers maakte, bleek te 'wijten te zijn aan het feit, dat een jongeman onvoorzichtig met - het projectiel- was omgesprongen. Veertien dagen geleden moest de •arbeider die net projectiel op het land waar hij werkte, 'had gevon den en het als curiositeit mede had genomen naar zijn kosthuis, terecht staan wegens verboden bezit van munitie. Hij had het projectiel in de keuken van zijn kosthüts onbe heerd achtergelaten. De zoon van den kostbaas ontdekte het cn toog er mede naar buiten om het aan zijn vrienden te laten zien. Kort daarop viel de granaat op den grond en met een daverenden slag ontplofte deze. De "moeder van den jongen ver klaarde, d^ haar kostganger met den granaat in zijn broodtrommel tje van zijn werkzaamheden was teruggekeerd. Toén haar zoon bet projectiel bij den gootsteen had gevonden, had deze het zonder haar medeweten meègenomen De kantonrechter achtte het feit te ernstig waarom hij een hech tenis voor den tijd van acht dagen oplegde. op vanavond om onder 21.24 iri 9.02 9 Mrt. 19.24 UUr 25 Mrt L.K tot morgenochtend E.K. 17Mrt. ,q 1 Apr n.m. o.ly uur v.m. Extra trein van Alkmaar naar Den Helder Nog om 10 min* voor half 10 uit Alkmaar 's avonds. 1 Naar wij vernemen is een extra trein van Alkmaar naar Den Helder ingelegd, een treip, die ongetwijfeld door tal van reizigers op hoogea prijs gesteld z^l worden, aangezien men hierdoor in de gelegenheid is des avonds te 10 minuten voor half 10 nog uit Alkmaar 'naar onze stad te vertrekken. Speciaal is dit een verbetering voor die reizigers, die naar Haarlem, Amsterdam of verder het land in, zijn geweest. Het was tot dusverre toch zoo, dat de laatste trein naar Den Helder reeds om 10 minuten over 7 uur uit Alkmaar vertrok. De dienstregeling van deze nieuwe treinverbinding luidt als volgt: Vertrek Alkmaar 21.20 "Aankomst Heerhugowaard 21.28 Vertrek 21.80 Aankomst Noord Scharwoude 21.37 Vertrek 21.39 Aankomst Schagen 21.50 Vertrek 21.53 Oudesluis stopt -Aankomst Anna Paulowna 22.08 Vertrek 22.10 De Kooy (stopt alleen voor de Weermacht) Aankomst Den Helder 22.28 Men lette er wel op dat deze trein, die om 22.58 weer van Den Helder naar Alkmaar vertrekt geen reizi gers medeneemt. De trein gaat namelijk, aangezien er geen perso neel meer aanw'ezig is, leeg terug. Winter aan het Oostfront. De stren ge vorst heeft het water in het vat, dat een Duitsche infanterie-colonna medevoer de, tot den bodem doen bevriezen. Transatlantic-Recla P.K. Kintscher. ER WORDT INGEGREPEN. Het Dep. van Onderwijs, Opvoe ding en Cultuurbescherming deelt mede Het heeft de aandacht getrokken dat vele verzoeken van ouders orp overschrijving hunner kinderen naar andere scholen te verkrijgen gegrond zijn op overwegingen van een deels persoonlijk, deels politiek karakter. Kinderen van aangeslote nen bij de N.S.B., die op school hinder ondervinden, hoofden van scholen die bepaalde leerlingen in verband met* de politieke overtui ging hunner ouders maar liever zien vertrekken, oudere verder die met het hoofd der "School of een der onderwijzers in conflict geraken over politieke aangelegenheden en die hun kinderen daarom zoo spoe dig mogelijk „op een andere school wallen doen" al deze personen zijn voorbeelden en tegelijk ook slachtoffers van een der grootste misverstanden,»welke on^-e geschie denis kent.. Het is stellig le vreezen, dateen onbelemmerde voortgang van deze „uitruiling" d&* scholieren er bin nen afzienbaren tijd toe zal leiden, dat de kinderen .als het ware in el- kaar-vijandige kampen kómen ge vangen te zitten. Wel vormt de voor de overschrijvingen vereischle goed keuring een rem, maar dc bepalin gen nemen slechts de overplaatsin gen gedurende -het loopende school jaar of den loopenden schoolcureus in beschouwing. Zij voorzien niet in het geval dat oudere hun kinde ren bij den aanvang van het school jaar of .van den schoolcureus aan een andere school laten inschrijven Voor de vrijheid der school, welke niet door afscheidingen naar partijpolitieken trans mag worden bekneld om van de andere belangen der jeugd wel ke met overplaatsingen als de be'doelde waarlijk niet worden gebaat, maar niet te spreken is het gewenscht dat spoedig wordt ingegrepen. Dit zal dan ook weldra geschie den. De Secr.-Gen. heeft een besluit in bewerking, waarbij zal .worden bepaald, dat inschrijving van leer lingen bij den aanvang van het schooljaar of den schoolcureus aan andere, maar gelijksoortige scholen dan die waar zij tot dusverre onder wijs genoten, slechts 'mag geschie den. indien bij het verzoek om in schrijving een verklaring wordt overgeletrd van het hoofd der school /Ovelke de leerling laatstelijk be zocht. Deze verklaring moet dan inhouden, dat bij dit. hoofd tegen de inschrijving naar de andere school geen bezwaar bestaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1