Verduister Japanners bezetten Makassar Laffe Britsche aanval op Pairijs Bolsjewisten wijken terug J Op Java nog'slechts' fp 70 Km. van Batavia verwijderd FELLE GEVECHTEN BIJ SOERABAJA. De op den Zuidelijken spits van Celebes operccrcnde Japansche troepen zijn verder het binnenland ingedrongen. Na de belangrijke havenplaats Makassar te hebben hezet, zijn speciale afdeelingen Ja pansche marinesoldaten den terug- trekkenden 'tegenstander achterna getrokken. Op 1 Maart' des och tends bezetten zij, naar Domei van een steunpunt op Celebes meldt, de strategisch belangrijke plaats Jansa, 30 K.M. ten O. van Maros. Maros is een plaats op 22 -K.M. tèn N. van Makassar. De tegen stand dèr Nederlandsche troepen werd door de Japanners op ver schcidene plaatsen gebroken. De toestand rond Batavia. De toestand in de omgeving van Batavia is Jsritiek, zoo meldt Uni ted Press uit Londen. De Japan- sche troepen hebben reeds een af stand van/4Q0 K.M. afgelegd vanaf de plaats waar zij geland zijh nabij Indramajoe. Zij staan thans op een kleine 70 K.M. van, Batavia. Volgens den Engelschen berich tendienst zijn de verliezen der ge allieerden op Java „vrij groot". Naar verder wordt verklaard kun nen de verdedigers van bet eiland geen hoop op nieuwe versterkingen koesteren. Gemechaniseerde eenheden van het Japanscha leger hebben gister morgen een punt bereikt ten W. van Soerabaja, waar felle gevech ten geleverd worden met, de geal lieerde strijdmacht, die wanhopige pogingen aanwend om den Japan- schen opmarsch tegen te houden. Naar de Japansche bladen voorts melden, heeft het' Ned.-Indischo militaire hoofdkwartier te Ban doeng op 3 Maart des avonds om 8 uur bekend gemaakt, dat in den sector ten N.O. van Bandoeng een felle strijd gaande is tusschen de Nederlandsche strijdmacht en Ja- pansche troepen, waarbij de Ja panners krachtige pogingen in het werk stellen om tot Bandoeng door te dringen. A Op grond van ontvangen niet- officieele berichten wordt me degedeeld, dat de belangrijk ste steunpunten, alsmede ver- keerscentra aan de Noorde lijke kust van Java, door de Japansche troepen bezet zijn. Radio-Tokio meldt, dat de Ja panners den spoorweg Batavia— Bandoeng geheel hebben bezet, waardoor de verbinding tusschen de fronten van den tegenstander is verbroken. Volgens den Britschen nieuws dienst is Bandoeng door 60 of meer Ja'pansche bommenwerpers en jagers aangevallen. Over de resul taten is nog niets bekend. De nieuwsdienst vervolgt, dat de wei nige vliegtuigen der geallieerden hebben geprobeerd den aanval te weerstaan. Het Ned. Indische legerbe- richt Het Ned. Indische legerbericht meldt het wijken van de geallieer de- troepen onder den Japanschen druk. Het legerbericht geeft geen vermelding van plaatsnamen. De WAARDELOOZE BOEKEN, TIJD SCHRIFTEN EN OUD PAPIER ZIJN VAN GROOT NUT VOOR ONZE PAPIERINDUSTRIE! Duitsche snelbooten worden voor een nieuwe actie in gereedheid ge bracht Torpedo's worden aan boord genomen, waarbij kraan-ln- stallaties voor het veilig transport zorgen. Orbis-Holland P.K. Vorlander) Japansche successen op verschil lende plaatsen worden daarbij aan hun superioriteit in de lucht toe geschreven. Het legerbericht geeft verder toe, dat de zware Japansche luchtaanval van Dinsdag op een vliegveld in de omgeving van Ban doeng groote schade heeft berok kend aan de militaire inrichtingen, en branden heeft verwekt onder de aldaar staande Nederlandsche vlieg tuigen. Nederlanders in Ned. Indië thans „vijandige buitenlan ders." De Nederlanders in Ned. Indië zullen, naar de woordvoerder der Japansche regeering mededeelde, overeenkomstig de maatregelen, welke op de Philippijnen en elders zijn genomen, als vijandelijke bui tenlanders worden behandeld. Bur gers worden alieen dan geïnter neerd, wanneer zij geacht" worden gevaar op te leveren voor het mi litaire bestuur of de krijgsoperaties. Jongens! Daar krijgen we weer nieuw papier voor terugl (Polygoon-Leemker). Overgave of vernietiging Positie der Amerika ansche troepen op Balanga hope- loos. TOKIO, 4 Maart (D.NJB.) Over gave of vernietiging is het lot, dat de Amerikaansche en Philippijn- sche troepen, welke zijn ingesloten op het schiereiland Balanga - te waoliten staat, zoo meldt Domei van het front op de Philippijnen. Hoewel dè Amerikaansche 'officie ren de stemming onder hun troe pen door middel van onjuiste be richten trachten te handhaven voigens welke troepen onderweg zouden zijn deserteeren steeds meer groote scharen inheemsche soldaten. Naar Domei verder meldt, heb ben de Philippinos, volgens de verklaringen van een overgelbopen soldaat, sinds twee maanden geen soldij meer ontvangen. De over- loopers klagen verder over de slechte verzorging, alsmede over 't feit, dat de Philippinos in tegen stelling tot de Amerikaansche troe pen steeds op de gevaarlijkste posten worden opgesteld. De Phi lippinos, dié de pamfletten lezen, welke door de Japanners warden uitgeworpen, worden streng ge straft. Zij waren buitengewoon verrast, toen -zij vernamen dat Singapore gevallen was. WEER NIEUWE BRITSCHE KABINETSWIJZIGINGEN. De Times meldt, dat de Britsche minister-president in de eerstvol gende dagen mededeeling zal doen van de kabinetswijzigingen, welke nog zullen worden aangebracht. De heer janke legatie secretaris Naar wij vernemen, is/ de heer W. Janke, persreferént van den ver tegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandsche Zaken bij den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, door den Führer benoemd tot-legatiesecreta ris in het ministerie van Buiten landsche Zaken. Helfrich legt opperbevelneer „BIJZONDERE OPDRACHT" GE KREGEN. - VAN MOOK TOORNT OP ENGELAND EN AMERIKA. STOCKHOLM, 4 Maart. (IXN. B.) Naar Ass. Press uit Lon den meldt, heeft de opperbe velhebber van de geallieerde viootstrijdkrachten in 1 Zuid westelijke deel van den Stillen Oceaan, vice-admiraal Helfrich zijn post neergelegd. In het be richt wordt hieraan: toegevoegd dat Helfrich een „bijzondeze opdracht" gekregen heeft. De luit. gouverneur-generaal van Ned.-lndié, dr. Van Mook, heelt gis teren, volgens een bericht uit Bata via, in een persconferentie te Ban doeng de volgende letterlijke ver klaring affrelegd: „Toen ik onlangs in de Ver. Sta ten was, trachtte ik duidelijk te ma ken, welke de gevolgen zouden zijn van nalatigheid m u onnïiddellijK optreden tegen Japans eenige kwets bare plek: zijn steeds langer wor dende zeeverbindingen. Doch, om het maar ronduit te zeggen, - men heèft den algemeenén toestand Slechter en slechter laten worden door een tekortschieten in het toe passen van aanvallende tactiek op het moment, dat dit het hardst noo- dig was. Indien de Japanners erin mochten slagen, Java te bezetten ten gevolge van het niet nakomen van vastbeloofde geallieerde ver sterkingen. dan zullen anderen dan Nederlanders wellicht minder goed in staat zijn, hun gevoel van spijt en bitterheid te verbergen". Daarna vervolgde dr. Van Mook: „Dit was een oorlog van verzuim de gelegenheden en de Amerikanen zijn in de hoogste mate verantwoor delijk yoo'r het feit. dat niets ge daan is, ondanks raadgevingen De Britten deelen eveneens in de verantwoordelijkheid, omd'at na den val van Singapore de klem al leen nog maar gelegd werd op Ma- lakka of Birma". Voedselpositie in Engeland steeds slechter STOCKHOLM, Maart (D.N.B.) De Nya Dagligt Allehanda meldt uit Londen, dat de Engelschen nog minder vleesch, boter en kaas zul len krijgen tengevolge van de uit breiding van den oorlog tot Austra lië en Nieuw-Zeeland. Door de be dreiging van Ceylon en Britsch Indië zal ook de nationale drank," thee, schaarscher worden. De laat- sté1 rijst is waarschijnlijk onderweg Ook de hoeveelheid beschikbare suiker zal nog kleiner worden. Men zal een begin moeten mak^n met de rantsoeneering van koffie, cacao, cornflake, bouillonblokjes, specerijen, sauzen en ook van groente, die in Engeland niet in toereikende mate geteeld wordt. Op de groote boerderijen in de Wleringermeer is het vlasrepelen in vollen gang. Werd vroeger het vlam onafgewerkt verzonden, nu doet men alle werkzaamreden zelf. (Pólygoon-Kuiper). Vijfhonderd burgers gedood, twaalfhonderd gewond VERONTWAARDIGING IN BE- ZET EN ONBEZET GEBIED GROOT. BERLIJN, 4 Maart (D.N.B.) Britsche bommenwerpers heb- -men in den afgeloopen nacht, naar van militaire zijde ver luidt, het gebied van Groot-Pa rijs met brand- en brisantbom men aangevallen. Met de hulp der bezettingstroepen werd on middellijk na den aanval een begin gemaakt met de oprui mingswerkzaamheden. De laffe aanval heeft van de be woners van Parijs zware offers ge- eischt. Bij het bombardement wer den ongeveer vijfhonderd menschen gedood, waaronder talrijke vrou wen en kinderen. Twaalfhonderd, personen werden ten deele zwaai' gewond. Een groot aantal men schen is dakloos geworden,- daar bij den laffen aanval der Engelschen. ongeveer 200 huizen zijn vernield- Onder de geheele Parijsche bevol king- heerscht groote verbittering over dit bombardement. De plaatsvervangende minister president, admiraal Darlan, heeft, zich, naar officieel wordt medege deeld, gisterochtend naar een de,r Parijsche voorsteden begeven, die door het bombardement van den afgelóopen nacht ernstig heeft ge leden. Hij bracht een bezoek aan den burgemeester en eerde de do«- dett Duitschland strijdt voor Europa SUCCES VAN HET S.S. LEGIOEN „VLAANDEREN." HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Maart Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het omsingelingsfront van Sebastopol werden bolsje wistische strijdkrachten bij een poging, door de Duitsche stellin gen te breken, ingesloten en vernietigd. Bij hooge bloedige ver liezen van den vijand werden 940 gevangenen binnengebracht en 16 pantserwagens alsmede talrijke machinegeweren en granaat- werpeijs buitgemaakt. In het Donetz-gebied herhaalde de vijand zijn vergeefsche aanvallen. In een tegenaanval versloegen berg- jagers, pantser- en luchtschrijdkrachten in voorbeeldige samen werking een vijandelijk cavaleriekorps. Onze pantserwagens drongen tot in de gelederen van den terugwijkenden vijand door en berokkendeni hem zware verliezen. Op verschillende plaatsen in den centralcn en Noordelijken frontsector ondernomen vijan delijke aanvallen hadden geen succes. Bij een eigen plaatselijke aanvalsactie werd de vijand uit zijn stellingven verdreven. Het «kjS.-legioën „Vlaanderen" veroverde hierbij in verbitterde gevech ten van man tegen man 25 vijandelijke bunkers. Op 2 en 3 Maart verloor de vijand aan het Oostelijke front in totaal 75 pantser wagens. Bij een gevecht Tusschen Duitsche mijnenvegers en Britsche motortorpedobooten in het Kanaal werd een vijandelijke motor boot door verscheidene treffers beschadigd. In Noord-Afrika werden de istallaties van het in de woestijn gelegen vleigveld El Kabrit aan het Suez-Kanaal ten Zuiden van het groote Bittermeer in den nacht van 2 op 3 Maart door Duit sche gevechtsvliegtuigen aangévallen. Er ontstonden groote bran den en hevige ontploffingen in vliegtuigloodsen, brandstofdepots en andere inrichtingen van het vliegveld. Verscheidene vijan delijke vliegtuigen werden op den grond vernield. Militaire doe len in de haven van Alexandrië werden in den afgeloopen nacht, met bommen bestookt. De vijand drong in den afgeloopen nacht tot de Duitsche bocht door en verloor een bombardementsvliegtuig Voorts onder namen Britsche bommenwerpers nachtelijke aanvallen op het gebied van Groot-Parijs. De Fransche burgerbevolking leed zwa re verliezen aan dooden en gewonden. „Militaire schanddaad". In Fransche kringen, die in nauw contact staan met de regee ring, verklaart men, dat deze aan slag past in de reeks van Britsche overvallen op Mers el Kebir, Da kar, Marseille en Syrië. Men houdt het in tde genoemde kringen niet voor uitgesloten, dat de in Londen zittende Gaullisten een groot, deel van de verantwoordelijkheid dra gen voor deze, naar men zegt „mi litaire schanddaad". In dit ver band herinnert men er aan, dat de propaganda-organen van de Gaulle reeds lang door den Britschen om roep hebben opgehitst tot moord. In een door Fransche regeerings kringen uitgegeven commentaar op den Engelschen, luchtaanval op Parijs wordt gezegd: „Het bewijs is thans definitief geleverd, dat Engeland van nu af aan niet aar zelt om zich te wreken op de door/ leed beproefde en'door den oorlog ontwapende bevolking van Frank rijk. De arbeiders der omgeving van Parijs, onder wie de meeste slachtoffers zijn gevallen, hebben daaromtrent geen illusie meer. Het land komt eensgezind tegen deze Engelsche lafheid in opstand. De maat vol. De „Paris Soir" schrijft: „De nacht van verschrikking van gis teren laat al hét voorafgaande ver achter zich. De- arbeidersbevolking der Zuidwestelijke voorsteden heeft den aanval der Britsche piraten met "haar bloed betaald. Wij waar schuwen Churchill. Voor het geval hij zich mocht vleien door derge lijke daden van terreur de Fran- schen afhankelijk te kunnen doen blijven, kent hij het Fransche ka rakter slecht. De „Nouveailx Temps" schrijft: Nu de Londensche city, die op alle slagvelden verpletterende nederla gen hepft geleden, een koelbloedi- gen massamoord op de vreedzame Fransche bevolking heeft georgani seerd ,is de maat vol. Thans is Frankrijk aan zich zelf verplicht te antwoorden en wel snel en ener giek. Maarschalk Pétain heeft bepaald, 'dat de dag van de begrafenis der slachtoffers een dag van nationale rouw zal zijn. Vhn militaire zijde wordt nog gemeld, dat de wereldheroemde porceleinfabrieken van .Sèvres bij Parijs vernield zijn. BERTREKKINGEN IRAN—VICHY AFGEBROKEN. ADANA, 4 Mdart (DNBi) Ra; dio-Teheran heeft gisteravond ge meld, dat de diplomatieke betrek kingen tusschen Iran en Vichy zijn afgebroken. Vrouw verbrand Te dicht bij brandende baard gekomen. Doordat gisteravond in een pand n2bij den straatweg té Hillegers- berg de 53-jarige werkster C. F B., wonende in de Bloklandstraat, te dicht bij een brandende haard kwam, vatten haar kleeren vlam. De vrouw moest in ernstigen toe stand in een der ziekenhuizen wor den opgenomen en is gistermorgen aan de gevolgen overleden. Maan Maan op vanavond om onder 22.39 «A Af 9.29 9 Mrt. 19.25 uur 25Mrt L.K. tot morgenochtend E.K. 1 Apr V.M. I? Mrt. q mw n.m. 8.17 uur Beloofde thee komt deze maand Naar het H.blad meldt, zijn de ad ministratieve moeilijkheden ter voorbereiding van de verstrekking^ van een rantsoen thee thans over-v wonnen. In den loop van deze maand zal dé beloofde thee voor het publiek beschikbaar worden gestejd. Arbeidsregeling voor broodbakkerijen Voor de a.s. feestdagen. De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft aan de broodbakkerijen in alle gemeenten.des rijks een afwij king van de arbeidswet toegestaan voor wat betreft den arbeid met het oog op Paschen, Hemelvaarts dag en Pinksteren. De hiervoor vastgestelde regeling is geheel overeenkomstig aan die ten horigen jare. Moord te Amsterdam opgehelderd Juist drie weken, nadat de Am- sterdamsche politie in kennis werd gesteld van den moord, welke op Zondag 8 Febr. j.1. in de Van Hil- ligaertstraat "gepleegd was op een 45-jarige n alleen wonenden verte genwoordiger, is de centrale re cherche erin geslaagd, de zaak tot klaarheid te brengen. Een 28-jarige arbcjder, die in het bezit) is geweest van de fiets, welke naar vermoed werd door den moordenaar was gestolen en die daarom 2 dagen geleden door de politie was gearresteerd, heeft gisteren nl. bekend, den moord te heb ben bedreven. De dader, die reeds langen tijd een kennis van den vertegenwoor diger was, is reeds lang werkloos en had in den laatsteri tijd verschil lende schulden gemaakt, in café's én gokgelegenheden. Met de bedoe ling, geld te leenen van zijn ken nis, ging hij op den genoemden Zondag, tegen half twee naar diens w-oning. Voor het geval de'verte genwoordiger hem het geld niet goedschiks wilde geven, nam hij een hamer mee, hij zou het dan wel kwaadschiks nemen. Na eenig praten kwam de dadef met zijn verzoek voor den dag, hem f 200 te leenen, hetgeen de ander weigerde. Daarop deed de bezoeker, alsof hij weg wilde gaan, doch onverwachts draaide hij zich om en gaf den bewoner een klap met den hamer op het hoofd, waar na deze in elkaar zakte. Vervolgens voltooide de moordenaar zijn af schuwelijke misdaad met een mes, dat hij uit een buffetlade haalde, stal een bedrag van f 20 uit de jas van zijn slachtoffer en verliet het huis met medeneming van de fiets Deze deed hij twee dagen later juist voordat de moord ontdekt' werd aan een ander voor f 100 over en dank zij dit feit vooral, is de recherche erin geslaagd, den moordenaar op te sporen De .oériijnsche Philharmonie con certeerde dezer dagen onder leiding van dr. FnrtwMngler in een der be drijven van Groot-Berlijn, waar „Kraft durch Freude" een concert had georganiseerd. (Scherl-Fellinga)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1