HOLLANDS Verduister i DAGBLAD VOOR Solo in Japansche handen Thans 700 dooden in Parijs Bolsjewisten lijden bloedige verliezen Redactie- en administratieadressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11742 VRIJDAG 6 MAART 1942 Centrum van Java bereikt NIEUWE LANDINGEN OP WEST- JA VA. - VICE-ADMIRAAL VAN STAVEREN NEEMT OPPERBE VEL OP ZICH. STOCKHOLM, 5 Maart, (A.N. P.) De Japanners hebben, volgens den Britsc-hen nieuws dienst, het wegen- en spoor wegknooppunt Solo en daarme de het centrum van Java be reikt. Zij trachten, aldus de nieuws dienst, door te stooten naar de Zui delijke kust, teneinde Soerabaja af te snijden en een tangbeweging uit te voeren om Batavia en Bandoeng af te scheiden. De toestand op Ja va wordt door den correspondent van den Britsche nieuwsdienst „zeer ernstig" genoemd, aangezien van de Westkust van Java ondanks feilen" tegenstand nieuwe Japan sdie troepenlandingen gemeld wor dén. Bandoeng heeft gisteren 4, vandaag 7 maal luchtalarm gehad zoo meldt Londen ten slotto. In het door den Britschen be richtendienst bekend gemaakte be richt van het Ned. Indische hoofd kwartier op Java van Donderdag wordt verklaard, dat de Japansche opmarscih ononderbroken voort gaat. Over het geheel genomen, al dus het bericht verder, hebben de Japanners de numerieke meerder heid en rukken zij onophoudelijk verder op. Verder wordt in het be richt gesproken 'van de .besliste superioriteit in de lucht". Nieuwe landingen op West- Java. Naar Reuter in een aantal extra- berichten uit Bandoeng meldt, heb ben de Japanners op West-Java nieuwe troepen aan land gezet, waar hevige gevechten dan den gang zijn. De (Nederlanders onder namen krachtige tegenaanvallen. Zij zijn echter numeriek in de min derheid. Naar Reuter verder meldt, is van Ned.-Indische zijde het ver lies van Krawang, Poerwakar- ta en Tangerang op West-Java, alsmede het verlies van Solo en Bodjone-goro op Oost-Java toegegeven. Verder hebben de Japanners het Vliegveld van Kalidjati in de nabijheid van Bando'eng veroverd, Zij gebrui- Beslissende slag om STRATEGISCH PUNT OP DE PHILIPPIJNEN BEZET. DE BUIT TE SINGAPORE. STOCKHOLM, 5 Maart (D.N.B.) Honderd kilometer ten Noord oosten van Rangoon wordt de voor deze stad beslissende slag gestre den, zoo meldt United Press uit Mandalay volgens Nya Dag-ligt Al- lehanda. De Japanners hebben Waw verovred, dat op ongeveer 22 kilometer van'den weg door Birma ligt. Japansche patrouilles hebban den spoorweg en wegen tusschen Rangoon en Mandalay op minstens twee plaatsen afgesneden. De Ja panners richten hun opmarsch naar hot Westen, teneinde de beide belangrijke van Rangoon uitgaande wegen af te snijden. Dc voornaam ste weg van Mandolay naar Ran goon is niet meer te gebruiken. Het Japansche hoofdkwartier' maakt bekend: Afdeelingen der Japansche marine, die bij de Philip pijnen opereerden, zijn Maandag succesvol geland bij Zamboanga, een belangrijk strategisch punt in het Westen van het eiland Min- danao, en hebben dit punt geheel bezet. v De bult te Singapore. Het Japansche .opperbevel op Malakka heeft gisteren het aantal gevangenen en de oorlogsbuit op gegeven, welke bij de bezetting van hét eiland Singapore zijn ga maakt. Het aantal gevangenen ho draagt 90.000, onder wie 4-8.000 Britten en 42.000 Indiërs. Dagelijks worden 5000 gevangenen door den arbeidsdienst te 'werk gesteld. Aan oorlogsbuit werd behaald: 300 stuiken veld en berggeschul. 98 stukken luchtdoelgeschut, 45 stukken vestinggeschut, 108 kleine snelvuurkanonnen, 108 mijnwer pers, 63 stukken pantserafweerge schut, 2230 mitrailleurs. 773 auto matische geweren en 56.000 gewe ren. Verder werden 15.000 vracht auto's, 135.000 ton smeerolie en 1050 locomotieven én snoorwegwagons' van allerlei aard buitgemaakt.. Het aantal s-ewonden in de stad Singa pore bedraagt 11.000, waarvan rond 7000 Engelschen. ken dit vliegveld thans, naar Reuter verder meldt, om de ge allieerde troepen van uit de lucht aan te vallen. Vice-admiraal van Staveren opperbevelhebber der vloot. In een bericht uit Bandoeng wordt door radio Mundial volgens het Hdbld. bevestigd, dat het opperbe vel over alle strijdkrachten in Ned.- Indie aan luit.-gen. Ter Poorten is overgedragen. Luit.-gen. Ter Poor ten zal daarbij het bevel voeren over de landstrijdkrachten en de vice-admiraal Stafferen over de zeestrijdkrachten. Daar de naam Stafferen niet voorkomt in het naamboek der Nederlandsche ma rine, moet hier J. A. van Staveren zijn bedoeld, die in 1938 tot kapitein ter-zee werd benoemd en die dus inmiddels tot vice-admiraal moet zijn opgeklommen. Vice-admiraal Van Staveren is de oud-comman dant van de Java. De correspondent van het Zweed-, sche blad Dagens Nyheter te Lon den meldt, omtrenthet aftreden van den opperbevelhebber der ge allieerde vlootstrijdkrachten in het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan, vice-admiraal Helfrich, dat deze zijn aftreden gemotiveerd heeft met dp verklaring dat zijn poging om de Japansche invasie op Java tegen te gaan, 'alsmede de Ned.-In dische verliezen van de vorige week hem duidelijk gemaakt .hebben, dat „succesvolle geallieerde vlootopera- ties in deze wateren uitgesloten" zijn. Wavell op Ceylon. In uit Batavia ontvangen berich ten wordt met groote voldoening gewag gemaakt van het vertrek van generaal Wavell uit Ned^ Indië. Men is in Ned. Indië verheugd, zoo werd- in een radio-uitzending ver klaard, dat thans de eigen men- schen de commando's kunnen ge ven. Generaal Wavell heeft zich, naar de Britsche nieuwsdienst meldt, „naar het bedreigde eiland Geylon" hegeven. Aan de Paketvaart Maatschappij is toestemming verleend tot over brenging van haar zetel buiten Ned.-Indië. De K.P.M. is voorne mens haar bedrijf vanuit Sydney voort te zetten. Ook aan de Java ChinaJapan:lijn is een dergelijke machtiging verleend. De nieuwe commissaris der provin cie Groningen, de heer C. F. Staar- gaard, inspecteert de eèrewacht der W.A. ter gelegenheid van zijn In stallatie. (Polygoon-v. Bilsen). Onder het vuur der Duitsche artil lerie'hebben de Sovjets zich terug getrokken. Dekking zoekend bij een voertuig, dat achtergelaten werd, nemen de Duitsche soldaten de afzonderlijke doelen onder vuur (Transatlantic-Recla P.K. Hacki) Ooggetuigesrerslag over de vreeselijke slachting onder de burgerbevolking VERONTWAARDIGING OVER SCHAAMTELOOZE COMMEN TAREN VAN DE BRITSCHE RADIO. BERLIJN, 5 Maart. De A.N.P.- correspondent meldt: Volge'ns de laatste opgave bedraagt het. aantal slachtoffers d van den laffen Brit- schën luchtaanval op Parijs 700 dooden en meer dan 1400 gewon den. Dat is, verklaart men hder, meer dan de bombardementen op Rotterdam en Belgrado, die gedu rende oorlogshandelingen bij vijan- delijken tegenstand uitgevoerd wer den. Woensdagavond heeft de adju dant van den plaatsvervangenden minister-president, commandant Fontaine een ooggetuigeverslag ge geven over de gevolgen van den Britschen luchtaanval op de weste lijke voorsteden van Parijs. Fontai ne is gisteren in den loöp van den middag met admiraal Darlan uit de hoofdstad naar Viohy teruggekeerd. Wanneer beweerd wordt, zoo zei- de Fontaine, dat de door de Brit sche luchtmacht gezochte doelen precies zijn uitgekozen, dan be hoeft men tegenover deze bewering slechts het hooge doodencijfer on der de bevolking te stellen Voorts gaf spr. een uitvoerige schildering van den vreeselijkm toestand, wel ke hij in de voorstad Boulogne ge zien heeft: vernielde huizen van zes verdiepingen hoog over een lengte van 300 tot '400 meter en tal rijke branden. In het stadhuis van Boulogne, dat eveneens door een bom getroffen werd, heeft dé bevol king onderdak gezocht en daar heen heeft men ook de eerste nog niet geïdentificeerde lijken en stuk ken van lijken gebracht, Toen ik aankwam, zag ik een verschrikkelijk schouwspel: wèe- nende en hulpelooze vrouwen en kinderen, overal sporen van bloed en andere gruwelijke getuigen van het bombardement. Bijzonder tra gisch is, dat geheele gezinnen on der de puinhoopen van de verniel de huizen om het leven zijn geko men. Commandant Fontaine gaf verder een opsomming van de ove rige gebombardeerde Parijsche voor steden, waar, naar hij verklaarde geen fabrieken zijn. Duitschland strijdt voor Europa KROONSTAD DOOR ZWARE ARTILLERIE BESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Maart. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het Donetzgebied werden nieuwe, met pantserwagen on dernomen aanvallen van den vijand'in verbitterde gevechten af geslagen. Tezamen met Duitsche troepen onderscheiden zich in de gevechten dér laatste dagen ook Waalsche vrijwilligers-regi- menten. In de overige sectoren van het Oostelijke front leed de vijand bij talrijke vergeefsche aanvallen hooge bloedige verlie zen. Aan het omsingelingsfront van Leningrad beschoot zware artillerie van het leger militaire werken in Kroonstad met goede uitwerking. De luchtvloten aan 't Oostelijke fr. ondersteunden met sterke stijd- krachten dc gevechten van het leger en zetten de vernietiging van de bolsjewistische spoorwegverbindingen voort. Gevechtsvliegtuigen,'die voor gewapende zeeverkenning j-ond Engeland waren oogestegen, bombardeerden havenwerken aan de Z.O. kust en de Westkust van h et eiland. Vliegvelden en vlootsteunpunten op He» eiland Malta werden opnieuw overdag en des nachts niet bommen bestookt. „Het toppunt va: teloosheid". schaam- „Heet toppunt van schaamteloos heid" zoo werd in Duitsche politie ke kringen de volgende Londensche uitzending in de Fransche taal ge noemd: „De regeering van Zijne Majesteit betreurt den dood van diegenen, die het slachtoffer ge worden zijn van het bombarde ment van Villancourt en betuigt den gezinnen haar diepste mede lijden, die zoo wreed getroffen zijn. Evenals hen, welke gemeenschap pelijk met onze soldaten op het veld van eer zijn gevallen, groeten wij de dooden in de gebieden van Parijs met ontbloot hoofd." De wereld weet thans, zoo ver klaarde ihcn in de Wilhelmstrasse, volkomen duidelijk, wat de bom aanval op Parijs beteckent. Niet vliegtuigen van den voormaligen DuitscJhen vijand, doch die van den vroegeren bondgenoot hebben Pa rijs aangevallen en onschuldige mannen, vrouwen en kinderen ver moord. Men staat, zoo wordt ver klaard, vol ontzetting voor het feit dat Engelsche politici thans zonder eenig militair doel bommenwerpers naar de hoofdstad van hun vroege ren bondgenoot zenden, die daar een bloedbad aanrichten, vervol gens nog pamfletten neerwerpen, waarin den Franschen arbeiders verzekerd wordt, dat men niet komt om hen te dooden, doch om hen te bevrijden, "ODe Engelsche lucht macht vergrijpt zich, zoo werd in de Wilhelmstrasse verder verklaard aan de weerloozc Fransche bevol king, terwijl zij geeft, neiging ver toont zich in den strijd te werpen aan de werkelijke fronten. Deze actie tegen Parijs zal in de geschie denis als een bijzonder groote mis daad worden opgeteekend. Zwitsersche persstemmen. ITet bombardement op Parijs door Britsche vliegtuigen heeft in Zwit serland groot opzien gebaard en aanleiding gegeven tot het leveren van critiek op de Engelsche métho den. De Tribune de Lausanne geeft een beeld van de reactie van den Britschen aanval in de neutrale landen en verklaart, dat daar door deze Britsche daad een ontstem ming is veroorzaakt, Het blad Suisse ziet in den En^ gelschen aanval op Parijs een be wijs, dat de oorlog voor de weste lijke mogendheden in een kritiek stadium is gekomen. Engeland, zoo verklaart het blad tenslotte, heeft met het bombardeeren van Parijs alle égards jegens zijn vroegeren bondgenoot overboord geworpen. Ook de Belgische pers spreekt in strenge bewoordingen haar veront waardiging uit over den Britschen luchtaanval op de voorsteden van Parijs. De bladen vestigen de aandacht op de „tragische balans" van „deze vreoselijkë slachting" en besluiten: „Nu moet Frankrijk antwoorden". De begrafenis der slachtof fers. De begrafenis der slachtoffers van den Engelschen luchtaanval op de Parijsche voorsteden zal Zaterdag plaats vinden te Issy, Villejuif en Boulogne. Gisteren en in deivafge- loopen nacht zijn te Boulogne nog dertig dooden onder de puinhoopen gevonden. BESPREKINGEN TUSSCHEN WAVEL EN TSJANG-KAI-SJEK. SJANGHAI, 5 Maart (D.N.B.) De opperbevelhebber in Britsch- Indië, generaal Wavell, en Tsjang- Kai-sjek hebben naar Radio- Tsjoengking meldt, onlangs te ,Koenming elkander ontmoet en militaire kwesties besproken. Japan voor een moeilijke keuze TOKIO, 5 Maart (D.N.B.) Ten aanzien van de Fransche koloniale bezittingen in. de Zuidzee verklaart de Asahi Sjimboen, dat zoowel Nieuw Calodonië als de andere Fransche eilandenin dit gebied door Britsche en Australische troe pen bezet zijn. De benoeming v4n den Gouverneur-Generaal van Fransch Indo-China, Decoux, tot gouverneur-generaal van alle Fran sche bezittingen in de' Zuidzee is slechts een gebaar van Vichy. Betreffende de verdedigingsover eenkomst tusschen de Vereenig- de Staten en de Gaulle, welke be trekking heeft op alle Fransche be-» zittingen in den Stillen Ocedan ver klaart het blad, dat de Frafasche eilanden ongetwijfeld van groote strategische beteckenis zijn. Zij vor men een belangrijken schakel in de handhaving van het verkeer tus schen de Vorecnigde Staten, Au stralië en Nieuw-Zeeland. Voor Ja pan zal het moeilijk zijn, deze ei landen te blijven erkennen als be zit van Vichy, daar zij bezet zijn door mogendheden, welke de vij anden van Japan zijn. Veeleer is het Japan's taak, met alle middelen op te treden tegen de intriges van de Gaulle. Britsch'Indische troepen weigeren gehoorzaamheid Volgens berichten uit Caïro heb ben. Br.-Indische troepenafdeelingon ter sterkte van ongeveer een batal jon, die in de, Libysche woestijn waren opgesteld, gehoorzaamheid geweigerd aan hun officieren en zijn zij aan het muiten geslagen. Bij. de muitende troepen werd om de tien manschappen één doodge schoten. De troepen werden ontwa pend, uit het front weggehaald en moesten straf arbeid verrichten ach ter het front,, ten deele aan de ves tingwerken langs de Syrisch—Turk sche grens. Volgens Zweedsche berichten uit Londen publiceert de News Clironi- cle een verklaring van den Britsch Indischen congresleider, Pandit 'Nehru, over de samenwerking'tus- schen Indië en China, welke in Engelsche politieke kringen groot opzien gebaard heeft. Pandit Nohru eischt daarin n.1. niets minder dan de onafhankelijkheid van Britsch- Indië. De verklaring is in de twee de plaats opmerkelijk, omdat er met geen woord in gesproken wordt over Tsjang-Kai-sjek. Maan Maan op vanavond om onder 23.56 ino* 9.58 9Mrt. 19.27 uur 25 Mrt L.K. tot morgenochtend E.K. I? Mrt. o t a 1 APf n,m. 8.14 uur v.m. Groote overstrooming in Bulgarije SOFIA 5 Maart (D.N.B.) De stad Vidin aan de Donau is tenge volge van het dooiende ijs door een overstrooming getroffen, zooals Bulgarije sinds lang niet heeft be leefd. 3000 huizen worden door het water omringd. Duizenden nicn- schen wachten op hulp. De minister van Binnenlandsche Zaken, die ter plaatse maatregelen wilde nemen, heeft door 't hooge water niet naar Vidin kunnen komen. Dé minister van Oorlog heeft pioniers en pon tons uitgezonden om de stad te kunnen naderen. Treinen met bed den en levensmiddelen zijn onder weg. Uit vliegtuigen worden de ma dammen in de Donau gebombar deerd om het water doortocht 'te verschaffen, tot dusver echter zon der succes. Men houdt er rekening mede, dat een groot aantal men- schen het slachtoffer is geworden. Het verscbe cadetje De secr.-gen. van het dep. van Sociale Zaken heeft de tot en met 7 Maart door hem toegestane afwij king voor de arbeidswet voor wat betreft het vervoer en den verkoop van brood, 'opnieuw verlengd. Het zal tot en met Zaterdag 21 Maart geoorloofd zijn, brood, dat na acht uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of opge warmd is, van zeven uur 's morgens af uit het gebouw waarin zich de broodlbakkerij bevindt, te vervoe ren. Dit brood mag van half acht af worden vervoerd of afgeleverd. Sneeuw- en ijstoeslag Eenige weken geleden werd voor bepaalde vervoeren langs den weg een tijdelijke verhooging toege staan in verband met de aanwezig beid van sneeuw en ijs op de we gen. De toestand op de wegen is thans zoodanig verbeterd, dat cle toegestane verhooging kan worden verminderd. De gemachtigde voor de prijzen brengt ter kennis, dat de tijdelijke tdeslag op de vervoerprijzen met ingang van vijf Maart, hoogstens nog slechts 20 pet. mag bedragen. De tijdelijke toeslag op het tarief van den autobevraohtingsdienst zal in het algemeen eveneens op 20 pet. worden teruggebracht. BESCHERMHEERSCHAPPEN, DIB NIET IN OVEREENSTEMMING MET DEN TIJD ZIJN. 'S-GRAVENHAGE, 5 Maart, Op gfond van een onlangs uitgevaar digde beschikking van den Comm.- Gen. vooi' Bestuur en «ri _.iitie dra gen, naar men weet, de Neaerland- sche straten, bruggen, enz. geen na men méér van levende leden van het huis van Oranje Nassau. Van bevoegde zijde worden wij er op opjhierkzaam gemaakt, dat het in overeenstemming daarmede ook niet in den tijd past, wanneer vereenigingen op het gebied van het openbare leven, inrichtingen oo het gebied van wetenschap en kunst enz. zich thans nog op het beschermheerschap van leden van het Huis van Oranje beroepen en dit in het openbaar vermelden. De verwachting wordt uitgespro ken, dat de vermelding van derge lijke banden, die met de feiten in geenerlei opzicht meer in overeen stemming is-, in den loop van het jaar ook uit de jaarboeken en an dere publicaties verdwijnt. Brieven naar Duitschland Een deel van het Nederlandsche publiek blijkt de berichten over veriagihg van sommige posttarie- ven in het verkeer met Duitsch land misverstaan te hebben, veel vuldig worden brieven, bestemd voor dit land te laag gefrankeerd. Tot en met 20 gram bedr&agt het port voor brieven naar Duitschland 10 cent en niet 7^4 cent. Zou het nog ooit lente worden? Winter-overpeinziüg in de roofdie rengalerij van „Artis" te Amster dam. (Pax Holland-De Haan m) Avontuur van kostbaar collier In April van het vorig jaar vond een klein meisje te Zwolle op straat in de goot een -onooglijk colliertje niet hangertje. Dé oom van het kind, .een aannemer, liet het klei nood aan een antiquair zien. Deze bood aanvankelijk f 25 voor het collier, doch toen men elkaar des avonds in een café weer ontmoette verhoogde hij zijn bod tot f 75. Volgons den antiquair zou door dit bedrag de koop geslöten zijn. Hij verkocht later het sieraad dat van platine bleek te zijn en voorzien van een brillanten hanger aan een Zwolschen juwelier voor f 1000. Deze verkocht het naar Amsterdam met f 200 winst, tèrwijl het nadien naar Vénlo is doorver kocht voor een nog hooger bedrag. Dc Zvvolsche rechtbank heeft don antiquair wegens verduistering ver oordeeld tot 4 maanden gevange nisstraf. Thans diende deze zaak voor het Arnhemsche gerechtshof. De aannemer verklaarde, dat, hij het collier alleen maar' ter taxatie aan v.d. K. had meegegeven, ter wijl deze laatste volhield dat hij het kleinood gekocht had. De adv.-gen. eisclite bevestiging van het-vonnis. Uitspraak' volgt 19 Maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1