HOLLANDS Nieuw bestuursrecht in Nederland Batavia bezet Verduister i DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 185S ld, Heel Westelijk Java in Japansche handen Thans Bandoeng aan de beurt Generaal Waveli be ooft... De aanmeldingsp'icht voor werkloozen Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11743 ZATERDAG 7 MAART 1942 Waarom nog geen raadslieden VAN VELE BURGEMEESTERS ZIJN DE BEENEN TE ZWAK OM DE WEELDE TE DRAGEN. (Eigen berichtgeving.) P 1 September van het vorige jaar, tradon in werking de voor schriften van de achtste Verorde ning van den Rijkscommissaris be treffende bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk gebied, Verordening No. 1940/152. Sinds dien blijven zoó'als werd aange geven de werkzaamheden der Openbare Lichamen als Provinciale Staten en Gemeenteraden rusten. Juist uitgedrukt, is dit feitelijk niet: de lichamen zelf doen hun invloed niet meer gelden de werkzaamhe den worden door anderen voortge zet, in het Provinciaal Bestuur door den Commissaris daarin bijgestaan door de Bestuursraden, in het be stuur de gemeente door'den Burge meester met bijstand van de wet houders. Het doel van deze achtste Veror dening is geweest de grondwet for meel niet te wijzigen en dit even tueel over te laten aan de nieuwe regeering, die de naar Londen ge vluchte zal vervangen. Slechts dé voorwaarden zijn geschapen welke de Duitsche bezettingsmacht door ;een vlot en doelmatig werkend be- MEDEDEELING. Tengevolge van de hui dige bijzondere omstan digheden zal het wederom niet altijd mogelijk zijn ons blad nog denzelfden dag overal bij onze lezers te bezorgen. Wij roepen hiervoor opnieuw cle mentie is en geven de verze kering, dat wij niets optoe proefd zullen laten om de vertraging tot een minimum te beperken. de directie. stuursapparaat onder de huidige omstandigheden noodzakelijk acht." Met dit leidersprincipe is aller minst bedoeld „dictatuur" in te voeren, slechts is bedoeld dat de zaken, gedurende de bezet ting vlotter kunnen worden af gewerkt dan voorheen en be slissingen vooral zoo snel ge nomen kunnen worden als de zeer bijzondere tijdsomstandig heden eischen. Ook heeft het men herinnere zich slechts de toelichtingen bij het be-, sluit, welke ook wij indertijd in ons blad opnamen, nimmer in de be doeling gglegen in het algemeen de openbaarheid bij de behandeling der provinciale en gemeentelijke zaken te schuwen, een college van raadslieden zou adviseerend optre den en den verschillenden deskun digen zou eveneens voor bepaalde zaken door den burgemeester ad vies kunnen worden gevraagd. N het Provinciaal Bestuur van Noordholland is inmiddels het nieuwe systeem geheel doorgevoerd, vijf bestuursleden, van wie vier hun functie als hoofdfunctie waar nemen staan den Commissaris ter zijde, de commissies voor de bedrij ven zijn zooveel mogelijk intact ge laten. In deze commissies hebben nog velen zitting, die ook vroeger reeds daarvan deel uitmaakten. Door hun contact met de bestuurs raden welke zooals mag worden aangenomen de nationaal-socialis- tisohe beginselen zijn toegedaan, hebben zij gelegenheid een vergelij king te trekken tusschen het af doen der zaken vroeger en thans en leeren zij hun „tegenstanders" in de praktijk kennen. Moeilijk kan ontkend worden dat er in het Provinciaal Bestuur thans inderdaad vlotter wordt gewerkt en hetgeen besloten wordt toch ook zeker vroeger door de Provinciale Staten zou zijn bekrachtigd. Alleen het geharrewar en de politieke steekspelen sommigen tot vermaak, WERELDSCHOUW LI ET manifest van den leider der Indische vrijheidsbeweging, Bo- se, tot de millioenen Indiërs, heeft den oorlog in Oost-Azië in -een nieuwe phase geplaatst. Bose's op roep is door.de Indische bevolking, waarvan hij de overgroote meerder heid achter zich heeft, geestdriftig ontvangen. De Indiërs, die reeds Jarig getracht hebben zich te ont doen van het Britsche juk, putten uit zijn boodschap nieuwen moed en kracht; voor de toekomst. Dat hierdoor de strijd van Enge land nog hopeloozer Wordt, laat geen twijfel. Tal van deelen der Britsch-Indische troepen zijn reeds overgeloopen, in vele plaatsen gist het en in Rangoon kwam het al, tot openlijke botsingen. En dit zal in de komende dagen nog erger wor den. De strijd om Indië, die door deii oproep van Bose het karakter van een „heiligen oorlog" heeft gekré- gen begint thans eerst in vollen ernst. 1LIOE de inheemsche bevolking ■"••■van Nederlandsch-Indië op Bo se's manifest zal réageeren, is nog moeilijk te beoordeelen, doch men behoeft zich daaromtrent geen illu sies te koesteren nu het gedrag der Europeanen den inlanders weinig reden geeft in hun trouw en aan hankelijkheid te blijven volharden. De schandelijke politiek der ver schroeide aarde overgenomen van/de bolsjewisten en door de „cultuurdragende" Anglo-Amerika- nen bewonderd en geprezen en scherp afstekend tegen den helden moed, waarmede ónze la'ndgenoo- ten aan zichzelf overgelaten, den overmachtigen vijand bestrijden, zal den inlander den blanke doen haten en hem gretiger naar den vrijheidsoproep doen luisteren. Er zijn, óók in ons land, men- schen die met de Anglo-Amerika nen en bolsjewisten juichen om de vernielingen die in het schoone In- dië worden teweeggebracht. „Lek ker", roepen zij uit, „dan krijgen de Japanners het tenministe niet on geschonden in handen." Afgezien van het feit dat de Japanners zoo snel opereeren dat de vernielings- pojitiek niet zoo grondig gevoerd kan worden als voorgenomen was, is alleen de gedachte aan een der gelijk systeem reeds een schande voor wie de beschaving zegt voor te staan. Het leedvermaak dat som migen koesteren, doet hen vergeten den wejkelijken zin van dezen ver nietigingswaanzin te doorvorschen. In onmachtige woede wordt ge tracht alles te vernielen, alleen re kening houdende met zichzelf, het handjevol „leiders", en niet met de bewoners, die in den chaos worden achtergelaten en maar moeten zien hoe zij er straks het leven bij zul len houden. En dan hooren we over eenigen tijd weer van den- Engel- schen zender dat de bevolking het toch zoo slecht heeft onder de be zettingHet is allemaal volgens het bekende, vooraf klaar gemaak te, misdadige recept. Het bolsjewis me maakt/ meer school dan men zou denken. Europa mag dankbaar zijn, dat een bolwerk, tegen het communisme is opgericht. ONMACHTIGE woede, dat is het, wat de Anglo-Amerikanen tot deze en andere „prestaties" noopt. Het woord „prestatie" heeft bij den Britten een zèer bijzondere betee- lcenis gekregen. Nog nimmer be reikten zij in dézen oorlog ergens ter wereld een militair succes. Desondanks beroemen zij zich nu al meer dan twee jaar lang op pres taties, die dan blijken te bestaan uit zegevierend terugtrekken en 't bombardeeren van woonsteden. Wij hebben pp deze Britsche methoden, in wezen niets verschillend van die welke Engeland eenmaal op de Boeren toepaste, reeds een en an dermaal gewezen. Deze week moest Parijs weer slachtoffer worden van het Britsche verlangen naar „suc cessen". Albion toont zich een „bad looser". Een bloedige overval op de Fransche hoofdstad moest de pu blieke opinie afleiden van de ne derlagen, die het overal te incassee- ren krijgt. Die afleiding heeft het inderdaad bereikt, maar anders dan gedacht was. De geheele we reld heeft vol afschuw kennis ge nomen van dezen misdaad. In Frankrijk zijn de oogen thaps open gegaan. „Reeds, eenmaal zoo schrijft een Fransch blad keken de Fransche soldaten naar Engel- sche vliegtuigen uit, maar ze kwa men nietNu zijn ze dan wel gekomen, als vijanden. En dan durftjChurchill na de bommen nog pamfletten te laten volgen. die druipen van de schijnheilige betui gingen van leedwezen. Evenals wij dit schreven, toen Rotterdam ge terroriseerd ,werd door de Engel- sche vliegers, geldt pok hier, dat Churchill van meer strategische kennis getuigd zou hebben indien hij deze bommenwerpers aan den wanhoopsstrijd van Ned. Indië had laten deelnemen. Utrecht heeft de bordjes verhangen Te Utrecht heeft In verband met de bekende verordening reeds de ver wijdering plaats gevonden' van de straatnaamborden, welke een bena ming droegen van de levende le den van het Huis van Oranje. Hier ziet men v de naamsverandering, welke geschiedt door Gemeente werken Utrecht, in beeld gebracht. (De Keyzer). anderen tot ergernis, komen niet meer voor. Nu het schip Nederland lang zamerhand loskomt van de po litieke zandbank, waarop het zooveel jaren lang heeft vast gezeten, gaat de bemanning zich meer en meer afvragen, waar om het vroeger toch niet kon als thans. Het leiderschap is immers door de eeuwen heen het stuwerid element geweest in een geordende samenleving. Wanneer in een bedrijf iedereen evenveel heeft te vertellen, wordt de tijd verpraat en het bedrijf gaat naar den kelder. Het vooxheeld van twee kapiteins op de brug is be kend. Maar hoeveel kapiteins had Nederland niet? In het staatsbe stuur heeft men het leiderschap steeds officieel verloochend, maar liet merkwaardige feit deed zich voor, dat het in de samenleving sinds nienschenheugenis fei telijk is ingevoerd of men er zich onbewust aan over gaf. Zijn er in elke vereeniging niet een paar menschen, van wie een nog domi neert, die het werk doen, terwijl de anderen zich aan hun leiding overgeven? Hoevele malen hebben wij niet moeten schrijven: „De voor zitter betreurde de geringe opkomst, doch zag hierin anderzijds een blijk van vertrouwen in het bestuursbe leid." Is bij het spel van de jeugd reeds niet altijd één haantje de voprste? Tenslotte: waar een burgemeester werkelijk „leider" was en niet slechts „voorzitter", behoorden de raadsvergaderingen tot de kortste en zakelijkste. In plaatsen la ten wij alleen Schagen noemen waar krachtige leiding ontbrak, was de animo om het gestoelte der eere te beletten meestal niet groot en er was dikwijls kunst- en vlieg werk voor noodig om een lijst met behoorlijke candidaten voor de raadsverkiezingen in te dienen. Herinnert men zich .onze nood kreet van enkele jaren geleden: .Kerels gevraagd!" nog? Onder de bekwamen waren er velen die zich geneerden aan het ijdele woorden snel mede te doen, een enkele nam zitting, in het welbewuste besef in het gezelschap der overigen niet thuis te zullen voelen. (Zie vervolg pag. '2.) EXTRA-BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Twaa'f koopvaarders en een jager tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Maart (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche duikbooten hebben in de wateren van Noord- en Mid den-Amerika wederom 12 vij andelijke schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 82.500 ton, waaronder 7 groote tank schepen, tot zinken gebracht. Bij deze aanvallen werd boven- - dien een groote Amerikaansche torpedobootjager tot zinken ge bracht. Twee andere schepen werden door torpedotrefiers be schadigd. CHURCHILL STELT ROOSEVELT VERANTWOOR DELIJK. Zooals wij gisteren in een gedeelte van onze op lage reêds mededeelden, hebben Donderdagavond Japansche troepen Batavia bezet. Maakten de eerste berichten melding van verbitterden tegenstand der Ned. Indische troepen, later deelde Domei uit Tokio mede, dat de Japansche strijdkrachten bij het bin nentrekken van de stad Batavia op geenerlei vijan delijken tegenstand 'gestooten zijrn In hetzelfde be richt wordt gemeld, dat in de stad weer orde en rust hèerscht Vólgens een extrabericht van Reuter uit Ban- doeng, /is aldaar van officieele zijde mededeeling gedaan van de ontruiming van Batavia. Voorts werd Vrijdag bekend gemaakt, dat Buiten zorg 'in handen der Japanners gevallen is. De Brit sche nieuwsdienst constateert, dat practisch thans heel westelijke Java in Japansche handen is ge raakt. Naar verluidt, werd met de bezet ting van Batavia de voornaamste spoorlijn langs de noordkust van Java verbroken. Naar voorts vér- luidt, zijn de militaire voorberei dingen voor den aanval op Ban doeng, waar het gros der Neder - landsche troepen vermoedelijk het voornaamste verzet zal biede.n reeds voltooid, zoodat reeds in de naaste toekomst nieuwe en waar schijnlijk beslissende gevechtshan delingen verwacht kunnen worden Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, wordt in het Ned.-Indische legerberlcht van Vrijdag het vol genüe gezegd: „Overal op heel Java woedt de slag. Als gevolg van de Japansche superioriteit in de lucht en de on afgebroken bomaanvallen begin nen onze troepen afgemat te gera ken. De toestand is ernstig, rnaar niet hopeloos". Radio Batavia maakte Vrijdag, naar de Britsche nieuwsdienst ver der meldt, 'n „technische storing" bekend. De omroeper zeide: .Hallo, wegens een technische storing moe len wij onze uitzendingen een öogenblik staken". Kort daarop maakte radio Batavia bekend, dat 't morgen met berichten zou terug komen, doch thans met het volks iied ging sluiten. Het Japansche hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat Japan sche marinevliegtuigen Woensdag bij een massalen aanval op hel vliegveld van Bandoeng 1,8 vijande lijke toestellen hebben neergescho ten of vernield. De Asahi meldt uit Sjanghai, dat de Japansche strijdkrachten Kali djati, het vliegveld op 150 km. ten Z.O. van Batavia hebben bezet. IJSKOUDE VERKLARING VAN CHURCHILL: ROOSEVELT VER ANTWOORDELXJK. De zender van Batavia heeft Vrij dagmiddag gemeld, dat volgens een Boer Witteveen wit Vaassen aan woord tijdens zijn installatie als boerenleider der provincie Gelder land, welke plechtigheid deze week te Arnhem plaats had. (I.P. en R.S.-Landstandpersdienst- Koper) Naar officieel uit Bandoeng wordt gemeld,, heeft generaal Wavell in zijn afscheidsrede de plechtige belofte afge legd, dat zijn vertrek geen stag natie in den toevloed van vlieg tuigen en oorlogsmateriaal naar Nederlandsch Indië zal veroorzaken. Maan Maan op vanavond om onder i o 10.26 9 Mrt. 19.29 uur 25 Mrl L.K. tot morgenochtend. E-K. t?Mrt p «o 1 AP^ nm. o.12 uur v.m. Zondagavond om Maan 19.31 uur Maan op onder 1.13 tot Maandagochtend 11.03 8.10 uür Geschenk voor de jeugd telegram uit Londen Winston Churchill „zonder zich in het minst te bekommeren om de her haaldelijk geleden nederlagen" in een persconferentie heeft ver klaard: „Wij wisten,1 dat de val van Batavia slechts een kwestie van tijd was. Voor het verdere ver loop van den strijd op Java kun nen wij echter ons eigen land niet opofferen. Van den kant van]" Puitschland en Italië zijn wij bloot' gesteld aan felle aanvallen en zul len wij dat in de toekomst ook zijn. en de vijandelijke troepen in Birma ziin aanzienlijk sterker dan die op Java. Verder is het onze plicht, Australië te verdedigen. De eenige persoon, die de volledige verant woordelijkheid voor het verloop vand en strijd op zich genomen" hoeft, is president Roosevelt." Dezelfde omroep heeft gisteren een verklaring uitgezonden waarin o-a. wordt gezegd: „Thans kan onthuld worden, dat het Nederlandsche tegenoffensief het begin van deze week op het laatste oogen blik mislukte toen de overweldigende superioriteit van den vijand de; weegschaal naar diens zijde deed overslaan. Er kan echter ook onthuld worden, dat de Raad voor den Stillen Oceaan de Ne derlandsch- Indische autoriteiten reeds geruimen tijd geleden verze kerd heeft, dat. indien zij tot mid den Februari stand zouden houden, versterkingen in zoodanige hoeveel heden zouden aankomen, dat men de Japansche invasie op Java tot staan kon brengen. Nederlandsch- Indië hield stand, maar de verster kingen zijn nooit aangekomen. BUSTE VAN DEN FÜHRER OVERGEDRAGEN. 's-GRAVENIIAGE, 6 Maart. In het jongeren kwartier van den Natiorialen Jeugdstorm te Utrecht is ahii den Nationalen Jeugdstorm als geschenk van den jeugdleider van het Duitsche rijk een buste van den Fuehrer overgedragen als ui ting van de hartelijke verbonden heid tusschen Hitier Jugend en Na tionale Jeugdstorm. In tegenworodigheid van den lei der der hoofdafdeeling „Politischer Aufbau". P. G. Volkmar. als verte genwoordiger van commissaris-ge neraal Sehmidt en van een verte genwoordiger van den gemachtig de voor de provincie Utrecht, van de leidersstaven van den Nationa len Jeugdstorm en van de Befehls- stelle der Hitier Jeugd hield Haupt bannefuehrer dr. Lindenburgér een korte toespraak. Hij bracht de groe ten Van den Reiohsjugendfuehrer over en betoogde, dat de. jeugd der Germaansche landen gemeenschap pelijk den weg béant voor de na- tionaai-spcialistische wereldbe»- schouwing. De N.J.S. heeft dezen weg schouder aan schouder met de H.J. in Nederland betreden. Deze weg zal ook voortaan door beiden in zegevierenden stormpas worden afgelegd, welke tegenstanders zich ook mogen voordoen. Het óoel is een groot, geordend Europa met Adolf Hit Ier als leider van alle Germanen. De leider van den N.J.S., hoofd- stormer C. van Geelkerken, dankte in hartelijke bewoordingen voor het geschenk ën legde bijzonder den nadruk op zijn hartelijke, vriend schappelijke verhouding met den Reichsjugendfuehrer, Arthur Ax- mann. Hij spoorde zijn kameraden aan vast te houden en in het ge loof aan de nationaal-socialistisohe ide£ verder te' marcheeren. Nikkelen stuivertje ingetrokken 's-GRAVENHAGE, 6 Maart. Bij besluit van den secr.- gen. van het. dep. van Finan ciën is met ingang van heden de nikkelen stniver als betaal middel ingetrokken en buiten omloop gesteld. Zij kunnen tot en met 14 Maart nog worden ingewisseld bij de kantoren der Neder landsche Bank en de postkan toren, >de bijkantoren en hulp kantoren dér posterijen en de poststations in Nederland. Op arbeidskracht moet beslag gelegd kunnen worden geen TIJD. KORTERE ARBEIDS- In een te Den Haag gehouden vergadering van directeuren der Gewestelijke Arbeidsbureau* heeft de leider van de. Hauptabteilung Soziale Verwaltung van het Rijks commissariaat, president dr. Boe ning, een uiteenzetting gegeven over de kortelings afgekondigde verordeningen betreffende den aan meldingsplicht voor wcrkloozen cn het beperken van werk. Dr. Boening verklaarde, dat het van Duitsche zijde de'bedoeling is het economische leven in Neder land voor zo&véel eenigszins moge lijk, aan den gang. te houden. Het hier te landen doen uitvoeren van werkopdrachten ten behoeve van hot Duitsche rijk zal dan ook stel lig worden bevorderd. Voor zoover de Nederlandsche arbeidskracht hierdoor evenwel niet volledig in beslag wordt geno men is het een onafwijsbare eisch, dat deze arbeidskracht elders wordt aangewend ter bevrediging van de in de Groot-Duitsche ruimte daar aan bestaande behoefte. Om te we ten hoe groot deze beschikbare ar beidskracht is en ook om haar zoo nuttig mogelijk te kunnen aanwen don,'moei men over de gegevens beschikken, die hieromtrent klaar heid brengen. Het is in de huidige omstandigheden niet toelaatbaar, dat arbeidskracht braak blijft lig- gen. In verband hiermede is het ge- wenscht, dat ook invloed wordt uit geoefend op 't verieenen van ver- gunningen aan de bedrijven om tot een korter en arbeidstijd over te gaam Voor verdere bijzonderheden zie men elders in dit nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1