Staking der vijandelijk heden op Java? Japansch militair bestuur in Indië ingesteld Rangoon bezet BITTERE VERWIJTEN VAN RADIO-BANDOENG TOT EN GELAND EN AMERIKA. BANGKOK, 8 Maart (D.N.B.) Te Bangkok is Zondagochtend een radio-nitzending in de Ne- derlandsche taal opgevangen, volgens welke de vijandelijk heden op Java Zondagochtend zouden zijn gestaakt. Een beves tiging hiervan is totdusver nog niet ontvangen. Japansche proc'ama- tie te Batavia De Japansche legerautoriteiten te Batavia hebben Zaterdagmiddag om 14.00 de Nederlandsch-Indische autoriteiten formeel in kennis ge steld van de instelling van een militair bestuur in Nederlandsch- Indië. Een proclamatie, bestaande uit zes punten, is aan den burge meester van Batavia en andere Nederl.-Indische autoriteiten 'ter hand gesteld en in de Nederland- sche, Maleische en Japansche taal overal in de stad aangeplakt. Als eerste punt van de proclama tie wordt den nadruk erop gelegd, dat het militaire bestuur streeft naar gen herstel van rust, orde en normale verhoudingen in Ned.- Indië. gebaseerd op de beginselen van de samenleving en de gemeen schappelijke welvaart -voor een ieder, De andere punten van de proclamatie luiden als volgt: 2. De commandant van de Ja pansche strijdkrachten neemt de taak van den gouverneur-generaal over. 3. De plaatselijke wetten en be stuursorganen blijven in werking, voor zoover zij het' militaire be stuur niet hinderen. 4. De Japansche autoriteiten zul len leven, godsdienst en het recht matige bezit van het volk resnec- teeren, dat op zijn beurt de bevelen van het Japansche leger en de Ja pansche autoriteiten in acht moet nemen. Moedwillige overtreding van de bevelen van het Japansehe leger, verbinding met den vijand vernietiging van 'eigendommen of hulpbronnen, alsmede iedere daad- welke beoogt de financieele en eco nomische verhoudingen te versto ren, zal streng gestraft worden. 5. De gulden en het militaire geld zijn wettig betaalmiddel in de oorlogszone. 6. Deze proclamatie treedt met haar afkondiging in werking. VERKLARING VAN RADIO-BANDOENG. Den onmiddellijk voor den deur staanden val van de nieuwe Ne derlandsch-Indische hoofdstad Bandoeng voorspellend, gaf radio- Bandoeng voordat tot de vernieling van het radio-station werd over gegaan, Vrijdagnacht een kort Vreugdebetoon te Tokio. Toespraak van Tojo. SHANGHAI, 8 Maart (D.N.B.) - Radio Saigon meldt: Nadat in Birma sterke Britsche strijd krachten in de provincie Pegoe verslagen waren, hebben de Ja panners Zondagochtend om 10 uur Rangoon bezet. Een be vestiging van dit bericht van andere zijde is nog niet ontvan gen. Betoogingen in Tokio. Nu het een verreljaars geleden is, dat de oorlog tusschcn Japan en Engeland en Amerika begon, zijn gisteren sedert den vroegen mor gen groote mcnschenmassa's naar het plein voor het keizerlijk paleis gestroomd en naar de Mciji-schrijn. Gisteravond heeft de premier een radiotoespraak gehouden waarin hij allereerst uitdrukking gaf aan de dankbaarheid der natie jegens de weermacht. Vervolgens wees Tojo op het belang van de a.s. rijksdag- verkiezingen. Ieder burger, zoo zei de hij, moet zijn plicht doen, op dat waardige en geschikte volks vertegenwoordigers gekozen wor den. die een steun voor de regeering moeten zijn in den strijd om de eindoverwinning. overzicht van de tot dusver in Ne- derlandsch-Indië gevoerde krijgs operaties, waarin steeds weer ver wijten opklonken over het niet aankomen van de gealiecrde ver sterkingen. Radio-Bandoéng vcrklaai'de voorts: Nedorlandsch-Indië heeft op grond van de beloften der geallieerden in afwachting van versterkingen een groot risico op zich genomen. Er zijn overeenkomsten gesloten, volgens welke een spoedige aan komst van versterkingen werd toe gezégd, die echter niet zijn aange komen. Op het oogenbllk wordt nog gestreden. Het is echter zeer de vraag of men nog langen tijd zal kunnen doorvechten als gevolg van den steeds sterker wordenden Japanschen druk en de volkomen behecrschirig van de lucht door de Japanners. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de sinds Zaterdag ver broken kabelverbinding met Ne derlandse h-Indië nog steedis niet hersteld. 23 SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Naar Domei meldt hebben Japan sche marinestrijdkrachten 23 sche pen tot zinken gebracht en vier buitgemaakt, die den 4en Maart nabij Tjilatap trachtten de Japan sche blokkade te doorbreken. In totaal werden 800 leden der beman ningen gevangen genomen. Een eskader Japansche marine vliegtuigen heeft, naar Domei ver der meldt, den 4en Maart aan de zuidkust van Java Tjilatjap gebom bardeerd en daar vijf van de zeven in de havenliggende sche pen tot zinken" gebracht." Verder werd met .bommen brand veroor zaakt op werven oh in" opslagplaat sen in Tjilatjag. In de nabijheid van Tjilatjap werden twee vliegtui gen vernield. Volgens een bericht van United Press uit Melbourne is aan het eind der vorige week een eskader zware Amcrikaansche bommenwerpers van Java teruggetrokken. De for matie kon, naar het bericht verder zegt, niet langer in den strijd ge bracht worden, daar er geen be schermende jagers meer waren. ZUID-SUMATRA IN JAPANSCHE HANDEN. Het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat Zuid-Suma- tra thans geheel in Japansche han den is. doordat de Japansche troe pen op 4 Maart de strategisch be langrijke stad Djambi hebben be zet. Ook de petroleumvelden in de omgeving vielen in Japansche han den. Resident van Timor gevangen genomen Assistent-Resident omgeko men. TOKIO, 7 Maart (D.N.B.) De Japansche troepen op Timor heb ben, naar Domei meldt, den Neder- landschen resident van Timor ge vangen genomen. Bovendien wordt gemeld, dat. de assistent-resident van Timor den dood gevonden heeft, toen het vliegtuig waarmee hij voor de landing der Japansche troe pen te Koepang wilde vluchten, door een Japansch vliegtuig werd neergeschoten. ast Om zich tegen den snijdenden wind te beschermen, hebben deze Duit- sche wachtposten een wand van sneeuwblokken gebouwd. De wa penen liggen gereed en de witte kleeding van de soldaten onttrekt hen aan het oog van den vijand. (Atlantic-Holland P.K. Schmidt.) Bolsjewistische troepen in Duitsche uniformen Misbruik door hoogste leger leiding bevolen. BERLIJN, 7 Mrt. (D.N.B.) Op verscheidene plaatsen aan het Oostelijke front werden, naar van bevoegde zijde aan het D.N.B. ge meld wordt, bolsjewistische stoot- en verkenningstroepen verrast, die in de uniformen van gesneuvelde en gevangen genomen Duitsche sol daten waren gestoken. Dit misbrui ken der uniformen is door de hoogiste bolsjewistische bevelvoe ring bevolen, zooals blijkt, uit een buitgemaakt bevel van den 28en Februari aan don commandant van het bolsjewistische infanterieregi- ment no. 1238. Hierin wordt ge zegd: Op 28 Februari verkenning door de 29e divisie 'infanterie in Duitsche uniform. f Duitscbland strijdt voor Europa Zware vijandelijke aanvallen afgeslagen BOLSJEWISTEN UIT VER SCHEIDENE STEUNPUN TEN VERDREVEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Maart (D.N.B.) Het. opperbevel der weermacht deelt mede: „In het, Donetzgebicd en aan het front ten Oosten van Char kof zijn talrijke door sterke vijandelijke afdeelingen onder nomen aanvallen mislukt. Op andere plaatsen wordt nog ge vochten. In de centrale en de Noordelijke zóne van 't Ooste lijke front duren de afweerge- vechten voort. Bij eigen aan- valsoperaties hebben afdeelin gen van het leger en de Waf- fen-S.S. den vijand uit verschei dene steunpunten verdreven en in weerwil van den hard- nekkigen tegenstand terrein gewonnen. De vijand verloor daarbij talrijke gevangenen, onder wie een divisiecomman dant, en meer dan 3000 man aan dooden. In luchtgevechten hebben Duitsche jagers 22 Sow- jetvliegtuigen neergeschoten. Bij aanvallen op vliegvelden werden 9 vliegtuigen op den grond vernield. In Noord-Afrika. levendige verkenningsbedriivigheid aan weerskanten. Duitsche stuka's hebben in de haven van To- broek een vrachtschip van 3000 ton en 3 lichters door treffers tot zinken gebracht. Door aan vallen in scheervlucbt door Duitsche gevechtsvliegtuigen werd de West-Egyptische spoor weg op verschillende plaatsen vernield. Overdag en des nachts zijn geslaagde bomaanvallen ge daan op de militaire installa ties van Malta". Nieuwe aanval op Parijs Plechtige mis voor de slacht offers. Regeering zegt steun toe. BERLIJN, 8 Maart (D.N.B.) Aan het slot van de rouwplech- tigheden voor de slachtoffers van den Britschen aanval op Parijs van 3 Maart, hebben eenige Britsche vliegtuigen op 8 Maart Parijs wederom aange vallen. Bijzonderheden omtrent dezen Britschen overval zijn in Berlijn nog niet ontvangen. In de Notre Dame is gisteroch tend een plechtige mis voor de slachtoffers van 3 Maart opgedra- gop. Kardinaal Suhard las de mis in tegenwoordigheid van de leden der regeering, die zich te Parijs be vinden, en van het gemeentebe stuur. De minister van Justitie heeft zich gisteren naar de geteisterde wijken begeven en de bevolking verzekerd, dat zij allen steun van de regeering zal krijgen. Quisling stippelt de toekomst uit NOORWEGEN LOS VAN ELKEN ENGELSCHEN INVLOED. OSLO, 9 Maart (D.N.B.) Minis ter-president Quisling heeft in een rede op den gouwdag van de Nasjo nal Samling in Skiën gezegd, dat in Noorwegen een politiek was ge volgd, die noodzakelijkerwijze had moeten leiden tot den nationalen ondergang. Vergeefs heeft de Nasjo nal Samling bijna 10 jaar lang den weg gewezen, waarlangs Noorwe gen vrij en onafhankelijk door de huidige wereldcrisis bestuurd had kunnen worden. „Daarom moeten wij thans", zoo zeide Quisling, „de macht gebruiken, niet tot het eigen voordeel van de Nasjonal Samling, maar om het land te redden". De Noorsche premier sprak vervolgens over het nieuwe Europa. De toe komstige samenwerking tusschen de volken, zoo zeide hij, heeft met de machtspolitiek van den ouden stijl niets uit te staan. Ten aanzien van de buitenlandsche politieke voorstellen van de Goeteborgs Han dels en Sjoefai'tstidining verklaar de Quisling onder langdurig ge juich, dat alleen Duitschland in slaat is den bolsjewistischen druk het hoofd te bieden. Het nieuwe Noorwegen wijst ieder terugvallen in de oude Engelsche politiek van „verdeel en heersch" met beslist heid van de hand. De andere Noordschè volken kun nen zich, wanneer zij willen, bij deze politiek aansluiten. Engeland en de Ver. Staten, aldus de minis ter-president verder, zijn nog slechts werktuigen van het bolsje wisme." Wavell voor nieuwe problemen Groot gebrek aan wapens in Britsch Indië. STOCKHOLM, 8 Maart (DNB.) Wavell ziet zich in Indië geplaatst voor een aantal groote problemen, zoo meldt de militaire correspon dent van de Observer. Vooral de vorming van een Indisch leger stuit op groote moeilijkheden. Er is vooral een gebrek aan wapens voor de opleiding der manschappen Zware wapens zijn er in Indië in het geheel niet. Vliegtuigen, tanks en zware artillerie moeten, zoo meldt de correspondent, van over zee aangevoerd worden. De eenige mogelijkheid is een „Indische bur gerwacht" te vormen, zoo besluit de correspondent zijn bericht. Sir Joenilal Mehta, voorzitter der Indische kamers van koophandel, heeft gisteren te Delhi de onmid dellijke vorming van een zuiver Indische, nationale, regeering ge- eischt op grond van den kritieken toestand, waarin Indië verkeert. Naar volgens een bericht uit Lon den van Svenska Dagbladet ver luidt, is de verklaring, welke bin nenkort door de Britsche regeering over de Indische kwestie zou wór- den afgelegd, voor onbepaalden tijd uitgesteld. Naar de meening van den Zweedschen correspondent kan deze verrassende wending, wan neer zij juist zou blijken, slechts beteekenen dat de meeningsver- schillen in de boezem der regee- ring tusschen de Britsche regeering en de vooraanstaande politici ixi Britsch-Indië zoo groot zijn, dat zij niet overbrugd kunnen worden. Maan Maan op vanavond om onder 2.25 f\ o O 11.42 9 Mrt. 19.32 uur 25 Mrt L.K. tot morgenochtend E.K. 17 Mrt o o 1 Apr n.m. 8.08 uur v.m. De sigaar, die- we niet krijgen.,. Diefstal van tabak opgehelderd. De politie te Delft heeft een in braak opgehelderd, die in Novem ber van het vorige jaar in een pakhuis van een tabakshandel al daar is gepleegd en waarbij acht balen prima tabak en tien liter alcohol werden gestolen. Het on derzoek leverde aanvankelijk geen resultaat op, maar dezer dagen kreeg de politie een tip en bij een inval in de woning van A. O. te Delft trof zij een complete sigaren- makerswerkplatas aan. Na veiTioor van O. werden aangehouden J. C. V. en zijn vrouw, die de tabak hadden gekocht, benevens V.'s kostganger W. H. F.', die medeplich tig was. Tenslotte werden gearres teerd de daders van de inbraak, de 30-jarige M. F. en de 19-jarigo P. L., heiden te Delft. Reeds ■waren van de gestolen tabak 20.000 siga ren gemaakt en verkocht, terwijl nog groote partijen in bestelling waren. Kranige redding Meisje duikt in het ijskoude water. Een zestienjarige bestuurder van een bakfiets op den Gruttersdijk' te Utrecht was met voertuig en al in het water langs den Gruttersdijk te recht gekomen. Hij kwam onder het voertuig terecht, zoodat zijn positie uiterst hachelijk werd. Door kranig optreden van de zes tienjarige Annie Ligthart, die eeni ge malen in het ijskoude water dook, kon de jongeman met be hulp van een lid van den orde dienst op het droge worden ge holpen. Hij was bewusteloos, zoo dat overbrenging naar het Stads en Academisch Ziekenhuis noodza kelijk werd geacht. Dank zij een langdurige kunstmatige ademha ling konden de levensgeesten worden opgewekt. Rijksminister dr. Frick, die 12 Maart a.s. 65 jaar wordt. (Weltbild-Pax Holland) WERK EN WINST UIT EIGEN BODEM. Heden van 18.30—18.45 uur, spreekt over den zender Hilversum 2 de boerenleider Roskam over den boe renstand in Nieuw Nedexiand. Vroegere uitspraken van Mussert Radiorede van Ir. Huygen Over den zender Hilversum II heeft Zaterdagavond Ir. Huygen, secr.-gen. der N.S.B., een rede ge houden, onder den titel „Uitspra ken van den Leider". Ir. Huygen sprak als volgt: In verantwooi'delijke N.S.B.-lcrin- gen hoort men vaak de opmerking maken: „Als de menschen eens wisten hoeveel moeite wij ons ge ven voor het Nederlandsche volk, hoeveel zorgen wij ons maken voor de toekomst van ons vaderland, dan zouden velen ons anders be- oordeelen. Hoe is het mogelijk, dat er tallooze Nederlandei's zijn, die nog maar steeds niet willen inzien, dat Mussert de eenige man is, die het hier kan opknappen. Zijn ze dan stekeblind? Hebben ze dan niets begrepen van hetgeen er de laatste jaren gebeurd is en wat er thans gaande is". Men beoordeelt het nationaal-so- cialisme en de N.S.B. naar hetgeen men er van weet en dat is over het algemeen niet veel. Onbekend maakt onbemind. Vandaar het wantrouwen, vandaar de afwijzen de houding van vele goede vader landers, die heusch niet uitslui tend aan zichzelf denken en gaarne mee willen werken aan een betere toekomst van ons volk. Aan de hand van uitspraken toonde spr. aan, dat Mussert het altijd bij het rechte einde heeft gehad. Op den landdag der N.S.B. ge houden op 19 October 1935, dus 4^ jaar voor dat het oorlogsge weld over ons land losbarste, zei Mussert, sprekende over den vol kenbond: „Door in dezen bond te treden, hebben wij ons veriaagd van een onafhankelijke staat tot een werktuig in de handen van Engeland en Frankrijk en onze bodem bestemd tot slagveld van Europa", en vex*volgens: „Het is een landsverradelijk idealisme op Geneve te i^ekencn, wanneer het er om gaat ons imperium te ver dedigen." Aan zijn zorg over den invloed van het bolsjewisme in den Vol kenbond, gaf Mussert in een arti- kel in Volk en Vaderland van 18 Mei 1936 uitdrukking door den volgenden zin: „Nu is Geneve een van de brandpunten*van het we reldcommunisme en als Litwinof zijn zin had gekregen, en de mar xisten uit de z.g. democratische landen, dan stond Europa nu weer in vuur en vlam". In dienzelfden tijd, n.1. op 18 Mei 1936, getuigt de leider i*ee..ls van zijn geloof in het nieuwe Euro pa, dat in deze dagen wordt ge boren, door de woorden: „Ik ge loof in 'net ontstaan van een nieuw Europa on fascistlschen, nationaal-socialistischon grond slag. In dit nieuwe Europa zal heerschen solidariteit op den ecni- gen stabielen. waarachtigen grond slag, die mogelijk is n.1. de eer. de vrijheid, het gelijk gerechtigd zijn der Europeesche volkeren." Mussert werd na zijn uitspraken steeds weer gehoond en helaehe- lijk gemaakt, voorzoover de z.g. politici van die dagen hem niet voor onvaderlandslievend uitkre ten. De nog niet volkomen verdwaas de Nederlanders 'beseffen thans langzamerhand wel wat de holsie wistische dreiging voor de Euronee sche volkeren beduidt, en wat e< van ons allen terechtgekomen zor zijn indien,de Duitsche legers,, tcza men met die van de verhonden mo gendheden, een aanval van Rus land zouden hebben afgewacht in plaats van tijdig in te grijpen. Behalve tegen Volkenbond en bolsjewisme waarschuwde hij her haaldelijk en met den meesten na druk tegen de zorgeloosheid der Nederlandsche regeeringen en spe ciaal die van Colijn, met betrekking tot de positie van Nederland, voor het geval het zou komen tot een gewapend conflict tusschen Duitsch land en Engeland. Het blinde ver trouwen van regeering en volk in de hulp, die Engeland ons in dit geval zou bieden, verontrustte hem zoozeer, dat hij tijdens zijn Land dagrede op 19 October 1935 de in middels tallooze malen bevestigde waarheid uitte: „Nooit heeft een Engelsche regeering een Engelsch soldaat geofferd voor andere dan Engelsche belangen." Op 7 Januari 1938 schi'eef hij in Volk en Vaderland: „Vermoedelijk zal ons volk veel moeten lijden, voor ook hier de klokken de bood schap van de wederopstanding zul len vei'kondigen, want het heeft in Mei 1937 laten zien, dat het nog niet wilde hooren. Vurig ho pen wij, dat het voor het ergste, het verlies van de zelfstandigheid of het verlies van Nederlandsch- ïndiö gespaard zal blijven." Wij weten thans .allen hoe het gegaan is. Steeds was het Mussert die gelijk kreeg. Steeds was het Mussert die trouw op de bres stond voor de belangen van het Neder landsche volk. Ook nu spant hij zich tot het uiterste in voor de be langen van ons land. Gij kunt dit thans misschien nog niet ge- looven. Luistert en leest over dool en streven van de N.S.B., over het werk van Mussert. dan zult gij het weten. Dan zal er niet zonder, maar met u gebouwd worden aan den nieuwen Nederlandschen staat waarin we weer vrij kunnen le ven en werken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1