HOLLANDS DAGBLAD VOOR Strijd in Ned* Indië gestaakt i— Vtrduistir SCHAGER COURANT VAN 1855 Ned. Indische leger gee[t zïch onvoorwaardelijk over v Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11745 DINSDAG 10 MAART 1942 gouverneur-gzneraal gaf order de wa pens neer te leggen. Nadat het Ned. Indische leger Zaterdag wapen stilstand had gevraagd, is het gisteren gecapitu leerd. Het officieele bericht van de Japansche leger leiding luidt als volgt: De Japansche strijdkrachten, die opereerden te gen de hoofdmacht van den tegenstander in de om geving van Soerabaja en Bandoeng hebben de strijd krachten van den tegenstander, bestaande uit 93.000 man Nederlandsch-Indische troepen en 5000 man Australische, Britsche en Amerikaansche troepen, op 9 Maart te 15 uur tot onvoorwaardelijke capitula tie gedwongen. Tot het neerleggen der wapens werd last gegeven door den gouverneur-generaal, Jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer via het radiostation van Kalidjati, waarna de Ned. Indische troepen den strijd terstond staakten. Het Ned. Indische leger heeft zich overgegeven binnen negen dagen tijds sinds de eerste landing van Japansche troepen op Java op den eersten Maart jl. Van Mook naar Australië Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt uit Adelaide (Australië) is dr. van Mook, lt.-g.-g. van Ned. In dië, en veertien leden van het be stuur, per vliegtuig uit Bandoeng aldaar aangekomen. Uit Melbourne wordt gemeld, dat 'de leden van het Australische con sulaat-generaal te Batavia veilig in Melbourne zijn aangekomen. Soerabaja bezet. Een deel van de in Oost Java ge lande Japansche troepen is op 8 Maart des middags om 15.50 Soera baja binnengetrokken en heeft de stad geheel bezet. Denzelfden dag gingen de Ned. Indische strijdkrach ten te Soerabaja over tot de capi tulatie. Omtrent hetgeen aan de capitu latie van het Ned.-Indische leger .voorafging, vermeldt Domei nog de yolgende bijzonderheden: De gouverneur-genëraal, jhr. .Tjarda, was op 8 Maart des mid dags om 3.uur per vliegtuig op het vliegveld Kalidjati aangekomen. Hior had de ontmoeting plaats tus- Schén den gouverneur-generaal en den Japanschen opperbevelhebber., die, vergezeld van zijn staf. onge veer tezelfder tijd op het vliegveld was aangekomen. De gouverneur- generaal was in gezelschap van ge neraal ter Poorten en vier andere .vooraanstaande personen. Dc Ja pansche Opperbevelhebber, ozo ver volgt Domei, eischte de volledige Overgave van het Ned. Indische le ger. De Ned. Indische onderhande laars aanvaardden aanvankelijk al leen de overgave van den sector Bandoeng, maar stemden ten slotte in met een volledige overgave van het Ned. Indische leger en beloof den per radio last te geven tot het staken der vijandelijkheden vóór 9 Maart des ochtends om 10 uur. De Intocht der Japanners in Batavia. De correspondent-van de Asahi 'Sjimboen geeft zijn eerste bericht uit Batavia na den intocht der Ja panners op 3 Maart. Volgens dit bericht werd de hoofdstad van Ned.-Indië door de Japanners be zet, zonder dat er een schot werd De boerenleider, de heer E. J. Ros kam, installeerde in de Statenzaal te Zwolle boer J. P. v. d. Sluys als boerenleider der prov. Overijsel. I.P. en R.S.-Landstandpersdienst- Koper). gelost, daar de Nederlandsche ste delijke ambtenaren, nadat de Ne derlandsche strijdkrachten zich hadden teruggetrokken, waren ach tergebleven om de controle over het stadsbestuur aan de Japanners over te dragen. De Japansche strijd krachten rukten om 20.30 uur, pre cies een uur en twintig minuten nadat de Japansche voorhoede in de Noordelijke buitenwijken der stad was aangekomen, Batavia bin nen, nadat de Nederlandsche amb tenaren hadden medegedeeld, dat Batavia tot open stad was ver klaard. Witte vlaggen. Vervolgens geeft de correspon dent een beschrijving van den in tocht der Japansche troepen in de hoofdstad van Ned.-Indië. Hierin zegt hij o.m. het volgende: „Toen wij aan het kleine riviertje, onge veer 7 K.M. ten Noorden van Ba tavia waren aangekomen, ont moetten wij een klein troepje men: sohen, die plotseling aan gene zijde van den oever bij een opgeblazen brug verschenen en met witte vlaggen zwaaiden. De Japansche commandant liet hen bij zich bren gen, waarop zij mededeelden, dat zij vertegenwoordigers van den provincialen gouverneur van Bata via, alsmede van de bevolking wa ren. Zij zeiden gekomen te zijn om den Japanschen troepen persoon lijk de mededeeling van de over gave te overhandigen. Toen de Ja pansche commandant vernam, dat Batavia tot open stad was ver klaard en dat alle geallieerde troe pen waren teruggetrokken, gaf hij bevel de stad binnen te rukken. ^Verwonderlijk en verwar rend". In een commentaar voor den Engelschen omroep wordt- o.m. ge zegd: Wat de Japanners in korte weken bereikt hebben is even ver wonderlijk als verwarrend. In min der dan honderd dagen heeft Ja pan een imperium veroverd. Critiek op de verdediging van java Beslissing voor de Ameri kanen vernederend. STOCKHOLM, 9 Maart (D.N.B. Volgens een bericht van den Brit- schen berichtendienst uit NeW- York. gepubliceerd in Stockholms Tidningen, levert de New York He rald Tribune critiek op de „strate gische maatregelen der geallieer den op Java". Het blad constateert, dat het lot van Java in de lucht be- punt als Java geïmproviseerd heh- de gezegd:,De-beslissing is voor de Amerikanen vernederend. Op Java waren bommenwerpers, doch geen jagers. Bommenwerpers zonder ja gers zijn slechts schietschijven. Men kan zich moeilijk voorstellen dat de geallieerden drie maanden <na het uitbreken van den oorlog de verdediging van een zoo belangrijk slist is. Letterlijk wordt 't volgen ben, door heel eenvoudig het mate riaal, dat toevallig aanwezig was, in den strijd te werpen zonder reke ning te houden met een inschake ling van dit materiaal in een ver standig oorlogsplan. De Amerikaan sche openbare mecning heeft zich getroost met de hoop, dat iedere te genslag in het Verre Oosten dep dag nader zal brengen, waarop de macht van de Ver. Staten zal blij ken. De. val van Java heeft aan de ze hoop den bodem ingeslagen. Japaiiners vasten voet op Nieuw Guinea De A.N.P.-correspondent meldt: De Japanners hebben thans voor het eerst vasten voet gezet op Nieuw-Giiinea en wel op het voor malige Duitsche deel, dat Austra lisch mandaat is. De reeds eerder bezette hoofdstad van dit piandaat,. Rabaul, ligt op het eiland New- Britain. De landingen geschiedden met de bezetting van de plaatsen Salamaua op een klein eilandje voor de noordkust en Laji, dat veer tig k.m. verder aan de kust ligt. Deze plaatsen zijn ongeveer 350 km. van het Australische vasteland door de lucht gemeten verwij derd. Het Australische kabinet kwam terstond in extra zitting bij een. De uit Singapore gevluchte ge neraal Gordon Bennett, die thans in Sydney is aangekomen, drong aan op het laten varen van de verdedi gingstactiek, indien het niet te laat is. Port Darwin kan nu reeds van twee zijden, n.1. ook vanuit Timor luchtaanvallen verwachten. Afzonderlijke vrede? Berichten, zooals er een ontvan gen is uit Sjanghai, volgens welke in Australië stemmen opgaan om zich af te scheiden van het Britsche empire en om een afzonderlijken vrede met Japan te sluiten, worden In Berlijn als een kenmerkend symptoom opgevat In dit verband wordt den nadruk gelegd op het feit, dat de mogend heden van het driemogendheden- pact vastgesloten zijn' den gemeen- schappelijken oorlog tot aan de eindoverwinning voort te zetten. Vindingrijkheid dér frontsoldaten ln het Noordoostelijk gevechtster rein. Uit conservenblikken is, een schoorsteen geconstrueerd, waarboven een ëtalen Sovjethelm als vonkenvanger dienst doet. (Suotnen-Holland-P.K. Kasahzow). Een telegrafisch overgebrachte foto, welke een indruk geelt van de verwoesting, die te Parijs werd aangericht door den Britschen lucht aanval op een arbeiderswijk. (Hoffmann-Stapf.) Motie ypn Britsch-Indiërs in Europa Britsche bommen op ods land BELOFTE VAN TROUW AAN BOSE. BERLIJN, 9 Maart (D.N.B.) Den 7en Maart is hier een bijeen komst gehouden van in Europa wonende Britsch Indiërs, die ge opend wer.d door dr. Abdoel Oudoes. De bekende Indische journalist Nambiar stelde voor de door Bose uitgezonden vrijheidsboodschap met een motie te beantwoorden, welk voorstel met algemeene stemmen werd aanvaard. In de motie wordt o.a. gezegd: De alhier bijeenzijnde vertegen woordigers der thans in Europa wonende Britsch Indiërs hebben met zeer groote belangstelling, met 'vreugde en 'voldoening kennis ge nomen van de bezielende verkla ring, die dit historische uur door onzen landgenoot en beproefden leider Soebhas Chandra Bose ten aanzien van den Jndischen toe stand is afgelegd. Indië staat thans voor een duidelijke beslissing: toe stemmen in een verlenging van zijn slavernij en ellende, of eens en voor altijd het juk afwerpen van 't Britsche imperialisme, dat Indië meer dan een eeuw vervolgd en uitgebuit heeft en verarmen liet. Een derde mogelijkheid is er niet. Wij weten, dat nooit in onze ge schiedenis de vóbruitzichten voor Indië's bevrijding zoo gunstig zijn geweest als thans. Wij juichen de boodschap van Soebhas Chandra Bose met onbe perkte vreugde toe en wij belooven zijn leiding te volgen in het volle vertrouwen, dat hij dén Indischen strijd voor de onafhankelijkheid tot de definitieve en volledige over winning zal voeren. Radiodienst der NSB* 's-GRAVENHAGE, 9 Maart. Bij de hoofdafd. propaganda van het hoofdkwartier der N.S.B. is onlangs opgericht een dienst radio. Tot hoofd van dezen dienst is benoemd de heer L. G. Wybrands MarcusSen, reportagegeleider en hoofd van de af deeling staatspolitiek van den Nederlandschen omroep. Duitschlaud strijdt voor Europa Havengebieden in Groot-Brittannië gebombardeerd PLAATSELIJKE SUOESSEN AAN HET OOSTELIJKE FRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEiV FüHRER, 9 Maart. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: „In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front zijn nieu we zware afweergevechten aan den gang. Ook in de overige sec toren van het front zette de vijand zijn vergeefsche aanvallen voort. Eigen aanvalsacties leverden plaatselijke successen op. Bij luchtaanvallen op vijandelijke ravitailleeringslinies wer den alleen in liet Wajdai-gebied 36 transporttreinen zwaar ge- troffén. Gevechtsvliegtuigen plaatsten tijdens nachtelijke aanyal- |Ien op Rybiysk bomtreffers van het zwaarste kaliher op de vlieg tuigfabriek aldaar. In de periode van 6 tot 8 Maart verloren de bolsjewisten 62 pantserwagens. In Noord-Afrika werden Britsche verkenningstroepen terug geslagen. Doeltreffende luchtaanvallen -waren vooral gericht op de havenwerken van Tobroek. Op het vliegveld Gamboet werden vier Britsche vliegtuigen op den grond vernield. Vijandelijke vliegvelden op Malta werden overdag en 's nachts gebombardeerd. In den strijd tegen Groot-Brittannië werden in den afgeloopc.n 'nacht havengebieden aan de Humber en de Tyne met brand- en 'brisantboomen bestookt. Duitsche jagers vernietigden aan de En gelsche Zuidkust zes versperringsballons en schoten met de boord wapens een klein koopvaardijschip in brand. Bij aan/vallen van de Britsche luchtmacht op de bezette gebie den in het Westen, o.a. ook op Parijs, werden gisteren overdag in luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van 8 op 9 Maart enkele plaatsen in West-Duitschland aan. De burgerbevolking leed geringe verliezen. Verscheidene openbare gebouweh werden beschadigd. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. 'S-GRAVENHAGE, 9 Maart. Zondagavond laat en in den nacht van Zondag op Maandag j.1. hebben Engelsche vliegtuigen herhaalde-' malen hoven Nederlandsch grond gebied gevolgen. Door neergewor pen brisant- en brandbommen le den woonhuizen op verschillende plaatsen lichte schade. Bij deze aanvallen is een meisje om het le ven gekomen. Een persoon werd ernstig en een andere licht gewond. Verbod van dansvermaak 's-GRAVENHAGE, 9 Maart. Onder opheffing der openbare be kendmaking van 26 Juni 1941 be treffende het verbod van dansver maak (afgekondigd in beschikking no. 1 van den Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hoogere S.S.- en Politieleider van 10 December 1941, blz. 7) wordt op grond van artikel 45 der verorde ning no. 138/1941-van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied betreffende de handhaving van de 'openbare orde bepaald: Artikel 1. Verboden zijn tot nader order: 1) openbaar dansvermaak; 2) dansvermaak in clubs, vereeni gingen en soortgelijke bijeenkom sten, ook wanneer deze niet open baar zijn; t 3) alle dansvermakelijkheden van dansscholen met uitzondering van zuiver dansonderwijs door middel van cursussen voor personen in den leeftijd tot 20 jaar of door middel van privaatlessen. Artikel 2. (1) Hij die opzettelijk of door schuld handelt in strijd met deze beschikking wordt overeenkomstig de in den^aanhef vermelde bepaling gestraft. (2) Op gelijke wijze wordt ge straft hij die opzettelijk of door schuld aan verboden dansvermaak deelneemt. Artikel 3. Deze beschikking treedt in wer king op den dag harer afkondiging in 'de pers. 's-Gravenhage, 5 Maart 1942. De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: gez. RAUTER. Van arbeider tot ingenieur 's-GRAVENHAGE, 9 Maart. Aan het laatste schiftingskamp van de Langemarck-opleiding nam ook een jonge arbeider uit het Zuiden des lands deel. Hij is kweekersknecht en heeft alleen lager onderwijs ge noten. Tot dusverre had hij nooit de kans gehad te toonen, waartoe hij, bij goede leiding, eigenlijk wel in staat zou zijn. Nu kreeg hij de kans en hij slaagde. Over enkele weken.begint hij zijn studie voor tuinbouwkundig ingenieur. Jongelui, »lie meencn, tot iets dergelijks in staat te zijn, .kunnen inlichtingen aanvragen bij het. Langemarck-studium, Waaldorper- weg 12, Den Haag. Maan Maan op vanavond om onder 3.34 i/\ r\ A 12.32 17Mrt. 19.34 uur j Apr N.M. tot morgenochtend V.M. E 8 Apr. L.K. 25 Mrt. E.K. 8.05 uur Zware straffen Bij een controle op de naleving van de verplichte inlevering van metalen werden in talrijke geval len overtredingen van de algemeen bekende bepalingen geconstateerd. In vier gevallen wordt thans een voorbeeld gesteld. Wegens het niet inleveren van voorwerpen bestaan de uit non-ferrometaal zijn de vol gende Nederlandsche staatsburgers gearresteerd, die binnenkort naar een concentratiekamp zullen wor den overgebracht: Jan B., bankier te Amsterdam; Theodorus K, .win kelchef te 's-Gravenhage; Simon do V., joodsch vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij te Deventer; Hendrik B., verzekerings inspecteur te Gorsel. Het rendier in dienst van de veld post. Een afdeeling van den Ar beidsdienst aan het IJszeefront heeft ''e beschikking over een ren dier, dat met succes gebruikt wordt voor het transport van de postzen- dingen. "(Scherl-Fellinga-P.K. Sarr.) RADIO-REDE VAN MUSSERT OVER NED.-INDIë. 's-GRAVENHAGE, 9 Maart - De leider der N.S.B. spreekt Dinsdagmiddag om 13 uur over de beide zenders over het on derwerp „Nederlandsch-Indië." Deze rede wordt te 19.15 uur over beide zenders herhaald. Accoord over Portugeesch Timor? TOKIO. 9 Maart (DNB.) Een persbericht uit Lissabon, volgens hetwelk tusschen Japan en Portu gal. een accoord met betrekking tot Timor tot stand is gekomen, werd vandaag van bevoegde Japansche zijde noch bevestigd, noch tegenge sproken, aangezien inlichtingen ontbreken. De minister van Koloniën, dr. Machado, heeft heden den nieuwen gouverneur generaal van Angola, Freitas Morna, in zijn functie ge ïnstalleerd. Machado verklaarde bij deze gelegenheid, dat er hoop be staat, dat de Japanners Timor bin nenkort weer zouden ontruimen. Nieuwe aanval op Amerikaansch steunpunt Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat luchtstrijdkrachten van de Japansche marine in den nacht. van 4 April een verrassen den aanval hebben ondernomen op Pearl Iïarbour, waarbij zi.pfcloclcn van het marine-arsenaal dat, gere pareerd werd, vernielden. De Ja pansche vliegtuigen werdeft door (le lu^chtdoelartillerie beschoten. Zij werden echter niet beschadigd. Het tweede bombardement op Pearl Harbour door de Japansche marineluchtmacht he'eft naar uit Washington wordt, gemeld, in offi cieele kringen, aldaar buitengewo ne verlegenheid veroorzaakt. Men heeft het tot op dit oogenblilc nog niet aangedurfd dit feit aan de openbaarheid prijs te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1