HOLLANDS De tragedie van Ned. Indië r— Verduister i DAGBLAD VOOR Capitulatie verliep zonder incidenten steunen c._^> is plicRt Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier EEN NIEUWE LES VOOR ONS VOLK Uit de zware beproevingen kan een nieuw Nederland herrijzen Mussert wekt op tot eens- gezioden arbeid voor eeo herboren krachtig Nederland r\E leider der N.S.B. heeft gis- termiddag om 13 uur over bei de zenders de volgende rede uitge sproken: V olksgenooten, De negende Maart 1942 zal voor immer met een zwarte kool ge schreven staan in het boek der geschiedenis van ons volk. De vlag rood-wit-blauw werd in Indië gestreken, zooals gele- meer dan honderd jaar gele den, toen Indië bezet werd door Engeland. Nu ie geheel Indië bezet door Japan. Op den zevenden December ver klaarde Japan den oorlog aan En geland en Amerika. Op den acht sten December verklaarde koningin Wilhelmina den oorlog aan Japan. Deze oorlogsverklaring werd door Japan eerst terzijde gelegd en u i t- drukke'lijk werd door den Ja- panschen minister-president mede gedeeld, dat alléén Engeland en Amerika v ij a n d e n waren. Dat beviel Engeland niet en. het eischte Nederlandsche vliegers en marine voor de verdediging van Singapore. Deze hulp werd verleend. Eerst op den negentienden December sloeg Japan terug door het bombarde ment van Pontianak. Dag aan dag hèhben wij hier in het moederland, zoo goed als ons dat in de gegeven omstandigheden mogelijk was, de krijgsverrichtin gen in Indië gevolgd. Het zal u ge gaan zijn als mij, het was alsof zich een greep gelegd had om ons hart en het bloed daaruit meer en meer werd weggedrukt. Het pijnlijkst zal dit geweest zijn voor hen, die hun leven in Indië hebben doorgebracht en voor wie de Indische plaatsna men gekoppeld zijn aan vele herin neringen. Een onafgebroken reeks van hopelooze verdedigingsacties: Tarakan, Minaliassa Bandjerma- sin, Makassar, Ambon, Palembang, Bali, slag in de Java-zee, slag in de straat Lombok, Rembang, Bantam," Batavia, Soerabaya, Bandoeng, het einde, de overgave, de volledige be zetting. De marine, de luchtmacht, het le ger, zij hebben zich tot het uiterste gegeven, zonder eenige kans op succes. Duizenden zullen gesneu veld of gewond ter neer liggen of met de aan flarden geschoten oor logsschepen zijn ondergegaan. Zo nen van ons volk, bloed van ons bloed, dat geofferd werd. Wij be grijpen de bekommernis van hen die verwanten hebben in Indië. Zij hunkeren naar berichten uit Indië. Wordt het verbroken contact hersteld? Zal de verbinding nu hersteld worden, zullen wij elkander weer kunnen bereiken, wij Ne derlanders hier en aan den overkant? Ik heb hier nu voor gepleit, daar waar men wellicht invloed ten goede zal kunnen uitoefenen. Het gevoel van verbondenheid met onze volksgenooten is nooit zoo sterk geweest als in deze dagen van gemeenschappelijk lijden. HET VERACHTELIJKE ENGELSCHE DRIJVEN. NAAST het tot uiting brengen van dit gevoel, moet ik uiting geven aan mijn diepe verachting voor het perfide Albion. Engeland kon de Ver. Staten alleen tot den oorlog brengen door in samenwer king met president Roosevelt, Ja pan tot den oorlog te dwingen. Dit geschiedde door de economische omsingeling, de boycot, het afsnij den van Japan van de grondstof fen voorziening. Nederlandsch-Indië deed daaraan mede (de vrouw van den gouverneur-generaal is een Ameiïkaansche) op last van de ge vluchte z.g. Nederlandsche regee ring in Londen. De ophitsing van Ned.-Indië tegen de asmogendhe- den was grenzenloos. Het vertrou wen, dat Engeland en Amerika In dië zouden beschermen, was onbe perkt. Naast de diep-treurige mili taire berichten uit Indië, kwam de voortdurende stroom van betuigin gen uit Engeland en Amerika over de ontzaglijke hulp, die onderweg was. Niets dan leugen en bedrog. Wij hier te lande, wisten dat. Wij had den hetzelfde immers hier medege maakt in de Meidagen van 1940. Wij wisten wat Engelsche hulp in werkelijkheid was, n.1. 150 man in IJmuiden geland om de sluizen van IJmuiden te vernielen en de petro- leumtanks in Amsterdam in brand te steken en dan snel er van door te gaan. Wij wisten dus, dat die aan Indië iederen dag.weer beloof de hulp niet zou komen opdagen, dan in den persoon van den gene raal Wavell met een handvol mili tairen om orders tot vernietiging van eigendommen te geven en dan snel er van door te gaan. Zoo geschiedde het ook. De ratten verlieten het zinkende schip en on ze mannen gingen door hun leven te geven voor een verloren zaak. De houding der emigranten- regeering. En tenslotte onze gevoelens voor de z.g. regeering in Londen, die Ja pan den oorlog verklaarde. Nemen wij voor hen aan, het allerbeste wat wij aannemen kunnen, n.1. dat het géén schobbejakken en géén mis dadigers zijn, maar dat het alleen maar zijn, zwakke onnoozele hal zen, die, nadat zij hier in de Mei dagen hadden ondervonden hoe Engeland hen in den steek liet, die wisten hoe Polen, Noorwegen, Frankrijk en Griekenland in den steek gelaten waren, tóch in onbe grensd vertrouwen op Engeland en Amerika, Indië in den oorlog joe gen. Hoe zij zich verantwoorden kunnen tegenover God en ons volk is mij een volkomen raadsel. De ge- geschiedenis zal hen oordeelen, zwarter dan de zwartste figuren uit ons vaderlandsch verleden. Churchill spreekt over Britsch-Indië Verklaring in het Lagerhuis verwacht. Stockholm, 10 Maart (ANP). Volgens den Britschen berichten dienst heeft Sir Stafford Cripps vandaag in het Lagerhuis medege deeld, dat minister-president Chur chill in de volgende bijeenkomst van het huis een verklaring zal af leggen over Britsch-Indië. Volgens een bericht van United Press zou Churchill overwegen een specialen afgezant naar Indië te sturen. Tot de taak van dezen afge zant zou behooren de details vast te stellen van een aanbieding van grootere politieke vrijheid aan Britsch-Indië. Als mogelijke gezan ten worden in Londen, zoo meldt United Press, de namen genoemd van Sinclair en Cripps. Volgens den Britschen Nieuws dienst heeft de Indische nationa listenleider Pandit Nehroe in een gesprek met een Engelschen Dag bladcorrespondent verklaard, dat Indië niet streeft naar politieke zelfstandigheid als belooning voor samenwerking met Groot-Brittan- nië ten bate van den Engelschen oorlog, maar als uiting van een volkomen natuurlijke ontwikkeling MUSSERTs STANDPUNT. £2 IJ vragt nu, mijne volksge- ^-*nooten, hoe ons standpunt is? De feiten zijn deze: Neder land is bezet door Duitschland. Curagao en Suriname door Amerika, lnsulinde door Japan. Het heeft geen zin speculatieve beschouwingen ten beste te ge ven, noch in optimistischen zin, noch in pessimistischen zin. Wij zwijgen en weriten door aan den wederopbouw, waar dit ons mogelijk is. Wij zijn in diepen rouw om de dapperen die vielen, zoowel om hen van de marine als van de lucht macht en van het Ned.-Indische leger, die de eer van ons volk hebben hoog gehouden in een hopeloozen strijd ver van het vaderland. Zie vervolg pagina 2 Hongaarsche minister president treedt af Wijziging in de regeering Koers niet veranderd. BUDAPEST, 10 Maart (D.N.B.) Naar van bevoegde zijde verluidt, heeft de Hongaarsche minister-pre sident von Bardossy, die zich om gezondheidsredenen in een sanato rium te Budapest bevindt, in den nacht van Maandag op Dinsdag zijn ontslag ingediend. De Hongaarsche minister-presi dent von Bardossy heeft in een brief aan den president der regee- ringspartij, dr. Lukazs medege deeld, dat hij ook de leiding van de partij neerlegt. De Hongaarsche regeering is ge wijzigd. De nieuwe minister-presi dent is de gewezen minister van landbouw Nicolaas van Kallay. In de leiding der overige ministeries is geen wijziging gebracht. De post van minister van buitenlandsche zaken blijft .voorloopig onbezet. Met de leiding van dit departement zal minister-president van Kallay zich belasten. Reeds uit de samenstel ling van dit kabinet blijkt, dat de koers der regeering niet veranderd wordt. In Noord Afrika. Een piloot van 't Duitsche luchtwapen doet inkoopen op een Arabische markt P.B.Z.-v. Eysden. P.K. Doege) Het Vrijwilligerslegioen Nederland aan het Oostfront. Een stad wordt gezuiverd en zal spoedig in handen van onze vrijwilligers zijn. SS-P.K.Klerk-Vrijw.Leg. Nederland-Fellinga) Geïnterneerde Japanners bevrijd VAN MOOK NAAR WAS HINGTON. BIJZONDER HEDEN OVER DE CAPITU LATIE. TOKIO, 10 Haart (DNB.) De capitulatie van de Nederl.- Indische, Australische, Britsche en Amerikaansche troepen, ter sterkte van bijna 100.000 man is volgens het frontberieht van vandaag van Java, zonder in cidenten verloopen. De Japan- sche troepen zijn intusschen vanuit het Zuidwesten Soera- ba ja binnengerukt. Inmiddels begint de toestand te Soerabaja sinds de Japansche be zetting weer snel een normaal aan zien te krijgen. De binnentrekken de Japansche troepen zagen, dat in de stad vele branden woedden, die door de aftrekkende Ned. Indische troepen waren geiticht. De Japan sche opmarsch naar Soerabaja werd vergemakkelijkt door Indonesische en Chineesche bewoners, die mee hielpen bij het herstel van bruggen en wegen. Van Mook naar Washington. De luitenant G.-G. van Nederl.- Indië, Van Mook, die zich thans in Australië bevindt, heeft volgens een mededeeling van den Britschen berichtendienst, verklaard het voor nemen te hebben zijn reis naar Washington voort te zetten. Volgens den Britschen berichten dienst is gister te Canberra mede gedeeld, dat dr. van Mook Donder dag een bijeenkomst zal hebben met den Australischen minister president, Curtin. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Melbourne meldt, is van Mook in gezelschap van hooge Nederl.- Indische ambtenaren, onder wie de opperbevelhebber der Ned.-Indi'sche luchtstrijdkrachten, gen. L. H. van Oijen, per vliegtuig uit Adelaide te Melbourne aangekomen. Duitschland strijdt voor Europa Bolsjewistische stellingen doorbroken DUITSCHE ZEESTRIJDKRACHTEN OPEREEREN OP DE NOORDELIJKE IJSZEE. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Maart Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front heeft de vijand ook gisteren zijn aan vallen zonder succes voortgezet. In den middensector braken for maties van het leger en de Waffen-SS ondanks taaien tegenstand door diepe veldstellingen van den vijand heen. De bolsjewisten verloren gisteren 52 vliegtuigen, terwijl slechts één eigen toestel wordt vermist. Bij den aanval van Duitsche zeestrijdkrachten op de Noorde lijke IJszee hebben torpedojagers bij het Bereneiland een Sowjet- koopvaarder in den grond geboord. Tijdens het verdere verloop werden drie Britsche torpedovliegtuigen omlaag gehaald. In Nood-Afrika wederzijdsche bedrijvigheid van verkenners. Gevechtsvliegtuigen en jagers dreven Britsche troepenconcentra ties uiteen en vielen luchtbases van den vijand in Oost-Cyrenaica en ten Westen van Alexandrië aan. In de haven van Tobroek werd een vrij groote koopvaarder door bommen zwaar beschadigd. Op Malta hebben bommen groote verwoestingen aangericht in vliegveldinstallaties. Duitsche duilcbooten hebben aan de Westkust van Afrika vier vijandelijke koopvaarders van 27.000 t. in totaal in den grond ge boord, waaronder twee tankbooten. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht enkele plaatsen in West-Duitschland aangevallen. De burgerbevol king leed verliezen aan dooden en gewonden. Een vijandelijk vlieg tuig werd neergeschoten. Bevrijding van geïnterneer de Japanners. Naar berichten uit Batavia mel den, zijn bij het uitbreken van den oorlog de meesten der in Ned. Indië geinterneerde Japanners naar Au stralië vervoerd. Slechts een kleine groep bleef in een kamp bij Soeka- boemi, ongev. 90 km. ten Zuiden van Batavia, geïnterneerd. Eenhe den van de Japansche weermacht hebben zich derwaarts begeven, om deze geïnterneerden te bevrijden. Het totale aantal der in Ned. Indië geinterneerde en naar Australië vervoerde Japanners is wel nog niet bekend, doch zou eenige dui zenden bedragen, daar de Japan sche kolonie in Ned. Indië betrek kelijk groot was. De krijgsgevangenen. Het Japansche ministerie van Fi nanciën deelt mede, dat alle krijgs gevangenen vrij over hun geld mogen beschikken, ook over het geen zij in de krijgsgevangenkam pen verdienen. Alle gevangenen kunnen hun geld storten op ban ken of postkantoren zonder eenige vergunning, en het daarvan afha len wanneer zij willen. Hoe de capitulatie tot stand kwam. Uit krantenberichten blijkt, dat generaal-majoor Pesman, de bevel hebber der Nederlandsche troepen te Bandoeng, 8 Maart om half vier 's ochtends het verzoek der Neder landsche troepen tot staking van de vijandelijkheden heeft overgebracht Pesman, die vergezeld was van verscheidene leden van zijn staf, toen hij het Japansche hoofdkwar tier te velde naderde, onderhandel de met den bevelhebber der Japan ners ,die Bandoeng aanvielen. De officieele onderhandelingen over den wapenstilstand begonnen te middernacht en waren kort daarop ten einde. Tevens werden tijd en plaats be paald voor een bijeenkomst voor onderhandelingen over de voorwaar den der overgave en wel op het vliegveld Kali djati. De Japansche opperbevelhebber kwam den Ssten Maart, 's middags om drie uur op Kalidjati aan, des- gélijks de Nederlandsche gouver neur-generaal. jhr. mr. dr. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer en de chef van den Nederlandschen generalen staf, generaal ter Poor ten, met vier leidende officieren. De eenige grondslag, waarop de Japansche opperbevelhebber wilde onderhandelen, was, algeheele, on voorwaardelijke overgave. De Ne derlanders aanvaardden deze eischen. Intusschen waren de Japanners den 7den, 's ochtends tegen achten, Soerabaja reeds binnengedrongen, waar de eenige Nederlandsche strijdkracht van eenigen omvang, die buiten Bandoeng nog in aan merking kwamen, stond opgesteld. Kort daarop bezetten de Japanners Soerabaja. ERNST VOORHOEVE BESCHULDIGT. 'S-GRAVENHAGE, ld Maart. Donderdag dezer zendt Hilversum II van 18.3018.45 uur gedeelten uit de rede, welke de heer Ernst Voorhoeve, propagandaleider van de N.S.B. heden te Utrecht uit spreekt, uit. Maan op Maan vanavond om onder 13.29 i?Mrt 19.36 uur i Apr N.M. tot morgenochtend V.M. 25Mrt q /\o 8 Apr. E.K. O.UJ Ulir L.K. Schoolkinderen doen griezelige ontdekking Verminkt lijk van vrouw gevonden. Uit de Maas te Rotterdam is Maandag het in verregaande staat van ontbinding verkeerende lijk van een vrouw opgehaald. School kinderen deden de griezelige ont dekking van het lichaam, dat aan den kant van de rivier dreef en waaraan armen en beenen ontbra ken. De politie, die het lijk heeft geborgen, stelt een onderzoek in naar de identiteit van de vrouw en naar de doodsoorzaak. Het lichaam heeft gedurende langen tijd in het water gelegen. De dood langs den weg Vele verkeersongevallen. Het verkeer heeft gisteren op verschillende plaatsen slachtoffers geëischt. In de Graaf-Florisstraat te Rotterdam is gisteravond laat de 34-jarige koopman L. Toet aan gereden door een taxi. De man liep een schedelbasisfractuur op en is kort nadien overleden. Te Alphen (N.B.) is gistermiddag de 69-jarige courantenbezorger C. van der Broek, wonende aldaar, bij het oversteken van den weg noor een autobus aangereden en op slag gedood. Gisteravond te ongeveer zes uur is in de nieuwe Brugsteeg te Am sterdam een 16-jarige jongen door een auto aangereden. Hij kreeg een groote hoofdwonde en een zware hersenschudding en werd in zorg-* wekkenden toestand naar het Bin nengasthuis gebracht. Australië in bange afwachting Hen zal zich op eigen kracht verlaten. STOCKHOLM, 10 Maart (D.N.B.) Onder het opschrift „Australië bereidt zich voor" publiceert de Times van 10 Maart een artikel» waarin o.a. het volgende wordt ge zegd: In Canberra, Sydney of Melbourne twijfelt niemand er meer aan, dat de Japansche lan dingen op Nieuw Guinea de eerste phase vormen van den slag om Au stralië. De vrees van Australië is door de Japansche landingen op Timor, Rabaul en New Britain toegenomen, evenals door de lucht aanvallen op oPrt Da: win, Broome en Wyndham en door de herhaal de aanvallen op Port Moresby. Met zeer groote aandacht, zoo meldt de Times verder, heeft men in Australië de gevechten op Java, dat beschouwd werd als het laatste bolwerk tusschen Australië en de snel oprukkende Japansche troe pen, gevolgd. Men is vastbesloten zich vooral op eigen kracht te ver-i laten. Het beeld van Rangoon Japanners vladen onb* schrijflijke wanorde. TOKIO, 10 Maart (DNB.) Naar de Jomioeri Sjimboen uit Rangoon meldt, hebben aldaar voor den in tocht der Japanners onbeschrijfe lijke toestanden geheerscht. Op S Maart zijn overal in de stad onlus ten en plunderingen ontstaan, waarbij de ruiten van vele gebou wen het moesten ontgelden. Da winkelzaken bieden een beeld van droeve wanorde Aan tien ingang van een Britsche zaak is een bord opgehangen met de woorden: „weg met Engeland". Ook op andere wij ze blijkt, hoe de stemming zich te gen de Engelschen keerdé. Bir- maansche vrijwilligers zouden eeni ge dagen geleden het vuur op de Britsche troepen, geopend hebben. Als gevolg van het oproer, dat kort voor de bezetting is uitgebroken, staat Rangoons grootste en hoogste gebouw, het Strandhotel in lichter laaie. De binnenrukkende Japan ners worden door de Birmanen, die zich ten deele met Japansche vlag getjes getooid hebben, vriendelijk toegejuicht. GIRO 5553

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1