HOLLANDS Verduister - DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Britsche waardeering voor Ned* Indische leger Ze dronken een glas**» Rouwdienst voor Hertog van Aosta r ZWARE GEVECHTEN IN DEN ZUIDELIJKEN SECTOR Officieele verklaring over Britsch-Indië Japan waarschuwt Australië i?Mrt. 19.38 uur }fpr De prijzen van gedroogde groenten Redactie- en administratie-adressen: SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR Telef. 3332 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86s» JAARGANG. No. 11747 DONDERDAG 12 MAART 1942 „Moed getoond, welke zonder weerga is" ZAL HET VERZET WEER OPLAAIEN? VAN MOOK SPOORT VANUIT AUSTRALIË TOT NIEUWEN TEGENSTAND AAN. STOCKHOLM, 11 Maart (A.N.P.) Omtrent hetgeen de Nederlandsch- Indische weermacht gepresteerd heeft, schrijft de Times o.a.: De Ne derlanders hebben hun kleine vloot op dappere wijze in den strijd ge worpen in een vertwijfelde poging, de Jananners van Java weg te hou den en toen de schepen dit held haftige optreden met den onder gang hadden bekocht, kon niets -den Japanners beletten, overweldi gende strijdkrachten aan land te zetten. 'Wat de vliegtuigen betreft, waren de Japanners reeds van den aanvang af in de meerderheid. Toen 'de toestand op Malakka kritiek werd, hebben de Nederlan ders geen moment geaarzeld, den in het nauw gebrachten bondgenoot met vliegtuigen te helpen. De ver- JiezeA die zij daar geleden hebben, waren ook de oorzaak van hun zwakheid in de laatste phaze van den aanval op Java. De Nederléndsch-Indische opper bevelhebber generaal Terpoorten heeft meegedeeld, dat troepen op Java met alle beschikbare middelen tot het uiterste zouden vechten. Hij heeft zijn belofte vervuld en daar bij een moed getoond, die in dezen oorlog zonder weerga is. Java had zich lang voorbereid op den Japanschen aanval ep. toen het oogenblik daar was, twijfelden de trouwe Nederlanders en bun geal lieerden geen oogenblik aan bet re sultaat. In Australië beeft dr. van Mook volgens den Britschen nieuwsdienst het volgende tegenover de persver tegenwoordigers verklaard: de Ja panners hebben Bandoeng ver overd, doch de bevolking van Ned. Indië strijdt met alle middelen ver der. De Amerikaansche schepen en de Australische troepen hebben hun uiterste best gedaan en hun kwali teiten zijn boven allen twijfel ver heven, doch zij waren te gering in aantal en zij zijn te laat aangeko men. Wij zijn naar Australië geko men om den strijd voort te zetten, niet om de handen in den schoot te leggen. Van Mook zeide, dat het grootste deel van Sumatra en andere eilan den nog onbezet zijn, ook al is niet te verwachten, dat de troepen on- gelimitffferd kunnen volhouden. De Japansche buit in Ned. Indië. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft een samenvatting gegeven van den in den Nederlandsch-Indi- schen veldtocht gemaakten buit. Er werden 93.000 gevangenen ge maakt, onder wie 2000 officieren. Van deze troepen werden 601)00 man op het eiland Java gevangen genomen. 18.000 man in andere dee- len van Ned.'Indië. De overigen be stonden uit vrijwilligers. Voorts werd het. volgende oorlogs materiaal buitgemaakt: 152 vlieg tuigen vielen onbeschadigd in Ja pansche handen. Daaronder bevon den zich 24 bommenwerpers, 45 jachtvliegtuigen en 83 vliegtuigen van een ander type. Voorts wer den buitgeamakt 367 tanks en pantserauto's, 732 kanonnen van verschillend kaliber, 1567 machine geweren, grootcndeels behoorende tot den luchtafweer, 97.384 geweren, WEES ZUINIG MET UW TEXTIELKAART. Bad ik nu maar niet qlle textiel punten Ineens opgebruiktIII (Polygoon-Leemker) 4105 vliegtuigbommen, 120.000 kis ten ontplofbare stoffen, 330.000 granaten, 34.000 handgranaten, 72.317.100 patronen voor geweren en machinegeweren. Hieraan wordt toegevoegd, dat deze cijfers afkomstig zijn van den Nederlandsch Indischen opperbevel hebber en derhalve niet voor defi nitief kunnen gelden. Ondenkbaar slechte stemming in Engeland Wanorde op allerlei gebied. LISSABON, 11 Maart (A.N.P.) De stemming in Engeland wordt door de Observer „ondenkbaar slecht" genoemd. Onder het opschrift „De nukken van hét lot", wordt in een beschouwing van het blad gezegd, dat de voortdurende militaire ne derlagen geleid hebben tot een ge drukte stemming. Behalve dat men zich groote zórgen over Indië maakt, zijn er nog andere factoren, die de gemoederen in Engeland sterk bezig houden, zooals de wan orde in de bewapeningsproductie, de prijsopdrijving, het uitblijven van de legerhervorming en de duistere definitie der oorlogsdoelen, alsmede de verwondering over het feit, dat de wijziging in het kabinet nog altijd niet geleid heeft tot een wijziging in de politiek. Engeland houdt al te sterk aan het verleden vast. Daarom mag de eisch gesteld worden, dat de democratie, waar voor Engeland beweert te strijden, in eigen land verwezenlijkt zal wor den. Gerachten rond Turkije EDEN SPOEDIG NAAR ANKARA. De Berlijnsche A.N.P.-corre.spon- dent meldt: V'an buitenlandsche zijde zijn geruchten verspreid om trent een' ontmoeting te Sofia tus- schon vooraanstaande Duitsche en Turksche persoonlijkheden, waar aan ook von Ribbentrop zou deel nemen. Aansluitend aan deze ge ruchten kon men in Berlijn ver moedens van verschillenden aard booren uiten, over een Turksche kabinetswisseling en zelfs over een aansluiting van Turkije bij het driemogendhedenpact waaromtrent vroeger al eens geruchten in om loop geweest zijn. Te bevoegder plaatse kon men ons hieromtrent niet nader inlich ten. Men wenschte de geruchten te bevestigen noch te dementeeren. Von Papen, die deze week nog naar Berlijn zou komen, is in Turkije gebléven. Letsel aan het oor bij den jongsten aanslag opge- loopen, belette hem'te reizen, zoo werd ons verzekerd. Radiurbe meldt uit Stockholm, dat volgens betrouwbare gegevens de Britsche minister van Burtenl. Zaken, Eden, zich zeer binnenkort naar Ankara zal begeven. Voorts meldt dit bureau, dat de Sowjet-ambassadeur te Londr-n. Maisky, in een onderhoud met F.den en Cripps in categorischen vorm onmiddellijken, actieven steun der Engelsaksische mogend heden voor Sówjet-Rusland heeft geë Ischti ÏN Liverpool is ter eere van Prins Bernhard een noenmaal Aangeboden, bijwelke gelegenheid d^ Prins een tafelrede hield. Hij zeide o.m.: „Juist op dit oogenblik maken wij Nederlanders moeilijke uren door, maar wij zullen den strijd voortzetten. Wij zullen den vijand slaan, overal waar wij hem ontmoeten." De Prins hief daarop zijn glas omhoog en dronk op „onze over winning". \700R de tweede maal in enkele dagen tijds legt Prins Bern hard aldus getuigenis af van een plompe smakeloosheid. Nu het ge- heele Nederlandsche volk in eigen land en overzee van diepe smart en rouw vervuld is, vraagt men zich af, waar hij den treurigen moed vandaan haalt, zich te laten fêteeren als een onoverwinnelijke held. De vraag rijst waar de Prins zich In den strijd heeft bevonden, waar hij zich als held gedragen heeft. Zijn geheele houding doet denken aan de hoofdfiguur in een komische operette waarbij dan echter de diep tragische achter grond vergeten wordt 's-GRAVENHAGE. Gisteroch tend is vanwege de Italiaansche consulaire vertegenwoordiging al hier in de Jacobuskerk een rouw dienst gehouden voor den hertog van Aosta, die onlangs te Nairobi gestorven en met militaire eer bij gezet is, een der naaste verwanten van het Italiaansche koningshuis, die zich naar men weet als onderkoning van Abessinië bij de heldhaftige verdediging van de Oost-Afrikaansche koloniën van Italië tegen een geweldige over macht grooten militairen roem heeft verworven. Behalve talrijke leden der Itali aansche kolonie waren hierbij ook vertegenwoordigers der Duitsche civiele en militaire autoriteiten en een delegatie van het „Arbeitsbe- reich" der N.S.D.A.P. in Nederland verschenen om de nauwe kame raadschappelijke verbondenheid der beide mogendheden ook bij de ze gelegenheid tot uiting te bren gen. Namens den rijkscommissaris was de vertegenwoordiger van het ministerie van buitenlandsche za ken, gezant Bene, tegenwoordig. Voorts merkte men onder ande ren nog den officier van gewond heid van den generalen staf, dr. Wagner, als vertegenwoordiger van den bevelhebber der weermacht in Nederland en den marinebevelheb ber, schout-bij-nacht Kienast, op. Na den rouwdienst werd deze waardige plechtigheid beëindigd met een appèl van de fascio bij een catafalk, bedekt met een Itali aansche vlag, waarbij verscheiden kransen met de Italiaansche en Duitsche kleuren waren neerge legd. Duitschland strijdt voor Europa DE SHETLANDS EILANDEN MET BOMMEN BESTOOKT. HOOFDKWARTIER yAN DEN FüHRER, 11 Maart. Het opper bevel der weermatht maakt bekend: In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front werden vij andelijke massale aanvallen ond er hooge bloedige verliezen van den vijand afgeslagen. Ook. op enkele plaatsen in het centrale en het Noordelijke deel van het front ondernamen de bolsjewisten vergeefsche aanvallen.^ In voortdurende zware afweergevechten heeft zich de Branderiburgsche 76ste divisie infanterie bijzonder onderscheiden. In Noood-Afrika werden in het gebied van MekilL Britsche ver kenningstroepen teruggeworpei) en gemotoriseerde vijandelijke co lonnes gebombardeerd. Bij luchtaanvallen op vliegtuigsteunpunten op het eiland Malta werden bom treffers geplaatst op hangars en op startbanen. De vijand verloor in luchtgevechten 5 en door vernieling op den beganen grond 6 vliegtuigen. In de wateren der Shetlands brachten gevechtsvliegtuigen over dag een koopvaardijschip van 2.000*bpt. tot zinken, terwijl zij vlieg veldinstallaties op deze eilandengroep met bommen van het zwaar ste kaliber bestookten. In het tijdvak van 1 tot 9 Maart verloor de Britsche luchtmacht 68 vliegtuigen, waarvan 43 boven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 19 eigen vliegtuigen verloren. De vijand verscheen in den afgeloopen nacht boven West- Duitschland en wierp voornamelijk op woonwijken bommen. Eenige burgers werden gedood of gewond. Nachtjagers en afweer geschut schoten drie der. aanvallende vliegtuigen neer. In dé gevechten van 5 Maart onderscheidde de eerste luitenant Cabanis, compagniescommandant in het infanterieregiment Groot- Duitschland, zich door bijzondere dapperheid. Op het Binnenhof te 's-Gravenhage heeft de beëediging plaats gehad van de Nederlandsche Ambulance voor haar vertrek naar het Oost- front. De beëediging der manschappen op 'den sabeL Rechts onder scheidt men generaal H. A. Seyffart. (Polygoon-Meijer.) Schoone beloften voor de toekomst STAFFORD CRIPPS, AFGEZANT TER BESPREKING ALGMEE- NE TOESTAND MET VERTE GENWOORDIGERS VAN ALLE POLITIEK? EN PARTIJEN. STOCKHOLM, 11 Maart (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Londen vandaag een officieele verklaring over Britsch- Indie gepubliceerd. Daarin wordt allereerst gezegd, dat tengevolge van de crisis in de Indische aange legenheden, welke werd veroor zaakt door den Japanschen op- marsch, in Engeland de wensch is ontstaan, alle krachten van het In dische leven te vereenigen, om het land voor een invasie te behoeden. De verklaring verwijst dan naar de Engelsche belofte, van Augustus 1940, volgens welke Indië zoo spoe dig mogelijk ,na den oorlog den sta tus van dominion zou krijgen, waar bij als voorwaarde werd genoemd de nakoming der Engelsche ver plichtingen ten aanzien van de be scherming der minderheden enz. Om deze algemeene verklaringen duidelijk te formuleeren, heeft het oorlogskabinet thans -eenstemmig „voor het heden en de toekomst" besloten tot een actie, die, indien zij door Indië in haar geheel aanvaard wordt, het gevaar zou vermijden van het verzet eener minderheid of van een meerderheidsbesluit dat „zoozeer op verzet stuit, dat het fa tale gevolgen voor de binnenland- sche eendracht heeft en het tot stand komen van een nieuwe con stitutie onmogelijk maakt." Niet zoo vlug De' Engelsche regeering heeft er eerst over gedacht, terstond de voorwaarde voor een dergelijke po ging om Britsch-Indië bij de ver wezenlijking van een volledig zelf bestuur door een constructieve bij drage te steunen, bekend te maken. Men vreest echter, dat een open lijke aankondiging op dit oogenblik eerder ongunstig dan gunstig zou werken en men moet zich er tfelf van' overtuigen, dat het Britsche plan voldoende weerklank vindt en dat alle gedachten en krachten der Indiërs op de verdediging van den Britschen bodem geconcentreerd worden^ Dientengevolge zal een lid van het oorlogskabinet naar Indië gezonden worden om zich door per soonlijke raadplegingen ervan te overtuigen, dat de Britsche beslui ten, waarover men het eens gewor den is, hun doel vervullen. Sir Staf ford Cripps heeft zich vrijwillig be reid verklaard, deze taak op zich te nemen. WAALSCHE VRIJWILLIGERS NAAR HET FRONT VERTROKKEN BRUSEL, 11 Maart (Belgapress). De vierde groep vrijwilligers van de „Legioen Wallonië" is Dinsdag avond uit Brussel vertrokken naar het Oostelijke front. In den namiddag had een plech tigheid plaats op de Groote Markt, die versierd was met Rexistische vlaggen en nationaal socialistische zinnebeelden. De 400 nieuwe legi oensoldaten ontvingen uit de hand van den leider, a.i. van de bewe ging, Victor Matthys, de vlaggen, bestemd voor de compagnieën op het Oostelijk front. In dien tusschentijd zullen noch in Engeland, noch in Indië debatten over de Indische kwestie gehouden worden. Tijdens de'afwezigheid van Sir Stafford Cripps zal zijn taak als leider van het Lagerhuis door den minister v. Buitenlandsche Zaken, Eden, worden overgenomen. Chuichill zal niet debat- teer en. Te verwachten is, dat Churehill's aangekondigde" verklaring slechts een „interimair rapport" in alge meene bewoordingen over den toe stand zal zijn en dat Churchill ie dere gedachte aan een debat op het' huidige tijdstip van de hand zal wijzen. fl u. Zelfde lot als - Ned. Indië .hangt boven het hoofd. TOKIO, 11 Maart (Domei). „Au stralië wacht hetzelfde lot als Ne- derl.-Indië getroffen heeft, wan neer Australië volhardt in zijn te genwoordige houding jegens Ja pan"» zoo zeide Tsoerichya, plaats vervanger van Tomokaroe Hori. Er is een voorbeeld^gesteld. Wanneer het verzet 'blijft bieden, zal dat niets anders brengen dan ramp spoed en lijden voor het Australi sche volk, zooals Nederlandsch-In- dië ondervonden heeft Op de vraag, of Japan het met Australië over een afzonderlijken vrede eens zou ivorden, antwoord- de de woordvoerder, dat vfin een afzonderlijken vrede geen sprake kan zijn, daar Japan, Duitschland en Italië overeen waren gekomen, geen afzonderlijken vrede te slui ten. Het is echter, naar hij zeide, mogelijk, dat Japan en Australië „een modus" -vinden. Do Amerikaansche hulp. Ieder beschikbaar schip cn elk vliegtuig wordt thans door Ameri ka gemobiliseerd om Australië te behoeden voor het lot van Java, Malakka en Burma, zoo meldt Uni ted Press uit New York. Amerikaansche vlootformaties opereeren in het Zuidwesten van den Stillen Oceaan, terwijl groote convooien wapenen aanbrengen voor den voorpost der geallieerden in.dit gebied. Ook tamelijk sterke Amerikaansche troepenformaties zijn reeds met konvooien naar het Zuidoosten van den Grooten Oce aan gebracht. De konvooien zijn samengesteld na den aanval op Pearl Harbour. Deze strijdkrachten ter zee en in de lucht, aldus U. P., zullen vermoe delijk tezamen met speciaal opge leide stormtroepen der Ver. Staten probeeren het defensief der gealli eerden in een offensief om te zet ten. Gisteren werd in Washington be kend gemaakt, dat de bolsjewieken de prioriteit genieten boven alle andere bedreigde gebieden bij de leveringen volgens de pacht- en leenwet. In deskundige kringen te Berlijn vat men deze verzekering niet zoo zeer op als een concessie aan Sta ling, waarin overigens Londón en Washington wedijveren, als wel als ''n wenk aan Australië, dat ook dit land niet op voldoende hulp uit de Ver. Staten behoeft te reke nen. Met de „mobilisatife" zooals P. bericht, zal het dus zoo'n vaart wel weer niet loopen. Maan Maan op vanavond om onder N.M. tot morgenochtend V.M. 25Mrt. o Al ■^)r' E.K. 0.01 UUr L.K. Noodlottig ongeval te Barsiogerhorn BOERENKNECHT LINKERBEËN AFGEKNEPEN. Gistermorgen is te Barsingerhong een ernstig ongeluk gebeurd, waar door de 20-jarige de Jong van Hoo- gebieren zijn linkerbeen zal moeten missen. De Jong kwam met een paard en wagen het dorp binnenrijden, toen het paard op hol sloeg. Ver moedelijk heeft het slachtoffer toen geprobeerd van den wagen te springen en is tusschen den wa gen- en een boom bekneld geraakt, waarbij? het linkerbeen juist boven de knie afgeknepen is. De heer Jb. Broersma Jr. snelde onmiddellijk te hulp en bond het been af. De doktoren Nanninga én Wer- ner waren spoedig ter plaatse en verleenden de eerste hulp, waarna het slachtoffer met de ziekenauto van den heer Krouwel uit Scha- gen naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar is vervoerd. Hedenmorgen was de toestand nog^zeer ernstig. Aan de reeks van gedroogde groenten, waarvoor op 23 Januari 1942 maximumprijzen zijn vastge steld, is een aantal andere soorten toegevoegd, waarvoor met ingang van 15 Maart a.s. eveneens maxi mumprijzen zullen gelden. Het zijn gedroogdepeterselie, boerenkool, roode kool, Savoye- kool, witte kool, uien, erwtensoep groenten, hutspot en Juliennesoep- groenten. Ook hiervoor zijn uni forme verpakkingen ingevoerd van cellophaan en carton en in tablet vorm. Voor verschillende gewassen gelden deze prijzen ook voor het product in poeder- en griesvom. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de officieele publi catie, die dezer dagen in de bladen zal verschijnen. Schoenen zonder bon Dieven aangehouden^ De centrale recherche te Amster dam kreeg Zaterdag jl. er de lucht van, dat op een adres in de Jac. van Lennepstraat een partij gesto len schoenen verhandeld was. Eeni ge rechercheurs togen op onderzoek uit en achterhaalden een partij van 60 paar schoenen, welke :foo- als uit het ingestelde onderzoek bleek, in den nacht van 4 op 5 Maart j.1. gestolen waren uit een schoenenzaak van de firma Huf 4n de Ferd. Bolstraat. De daders wa ren daar, via een aangrenzend platje en het openschuiven van een raam, na^r binnen gekomen. In verband met dezen diefstal, zijn thans vier mannen gearres teerd, die reeds een bekentenis heb ben afgelegd, terwijl tevens twee beiers in bewaring zijn gesteld. Bij het Vrijwilligerslegioen „Neder land".aan het Oostfront. Een ge vreesd wapen, waarmede ook onze vrijwilligers weten om te gaan, is de M.P. SS-PK. Klerk-Vrijw. Leg. Nederl.- Fellinga.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1