HOLLANDS DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Japansche premier maakt de balans op den Rijksdag Geïnterneerden ia Iadië Opnieuw 109.000 ton scheeps- ruimte onder Amerikaansche kust vernietigd Nieuwe oproep van Bose Opbouw PTT. in Nat. Soc. zin Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebur eau* SCHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel. 3332. 86ste JAARGANG No. 11748 VRIJDAG 13 MAART 1942 Lente in de kassen. In de overdekte boomgaarden te Zwaag nabij Hoorn staan de pruimeboomen In vollen bloei. (Polygoon-Kuiper-Pax Holland-m). Rede van Tojo in Laatste beroep op gezond verstand in Australië. TOKIO, 12 Maart (DNB.) De premier, Tojo, heeft vanochtend in den rijksdag een rede gehouden. Hij wees er op, dat het lot van ge heel Ned.-Indië is bezegeld bij de algeheele onderwerping, van Java op 9 dezer. In Burma is door de inneming van Rangoon, een der belangrijk ste Britsche steunpunten in Oost- Azië, dat tot dusver diende als de eenige doorgang voor de Ameri kaansche en Britsche hulpverlee ning aan Tsjoengking, de zooge naamde weg door Burma, volko men bezweken. Thans houdt de bevolking van Hongkong, Manilla, Sjonan (Singa pore) en tal van andere plaatsen, die door de keizerlijke strijdkrach ten bevrijd zijn van het juk van Amerika en Groot-Brittannië, zich reeds met den grootsten ijver bezig met het werk van den wederop bouw, waarbij zij volkomen ver trouwen in de keizerlijke strijd krachten stelt. Als gevolg van den val van Ned.- Indië en Rangoon, aldus vervolgde Tojo, staan thans Australië en Voor- Indië rechtstreeks tegenover de macht der keizerlijke strijdkrach ten. De Australiërs moesten toch in zien, dat het voor hun land met zijn uitermate geringe bevolking met het oog op den grooten afstand van Amerika en Groot-Brittanië volko men onmogelijk zal zijn zich te ver dedigen tegen de macht der Japan sche strijdkrachten. Derhalve is duidelijk, welke hou ding Australië behoorde aan te ne men om het welzijn van het volk te verzekeren. Mocht Australië even wel zijn huidige standpunt niet cor- rigeeren, dan zal het onvermijdelijk het lot van Ned.-Indië deelen. TSJOENGKING. Tojo wendde zich vervolgens tot de positie van Tsjoengking. Nadat door den val van Rangoon het con tact van het bewind te Tsjoengking met Amerika en Groot-Brittannië •totaal is verbroken is dit thans in den waren zin des woords volko men geïsoleerd. Slechts nutteloos goud zullen Amerika en Engeland aan Tsjoengking geven en als te genprestatie daarvoor eischen deze mogendheden vleesch en bloed van het Chineesche volk. Amerika en Engeland staan thans tegenover het feit, dat zij geen olag kunnen leveren, die wordt verlo ren, en geen stelling kunnen verde digen, die hun niet wordt ontrukt. De Amerikaansche en de Britsche regeering blijven een zwakke hoop koesteren op de verre toekomst en zij pralen met hun uitgebreide be wapeningsprogram. Deze houding moet slechts dienen tot verdoezeling van de strategische superioriteit, die Japan hun op den grooten Oceaan heeft ontworsteld. Zij sluiten de oogen voor de lang durige opleiding en de dapperheid der Japansche strijdkrachten, bene vens voor de ijzeren solidariteit van onze natie om in plaats daar van hun bezorgdheid achter een lange lijst groote getallen te ver bergen. De strijd in Europa. Het is buitengewoon verheugend, dat onze bondgenooten in Europa, vooral Duitschland en Italië, onop houdelijk groote overwinningen be halen, die evenwijdig loopen aan onze militaire operaties. Het ligt in ons voornemen onze samenwerking nog meer te versterken en daardoor in samenwerking met deze Janden het doel van dezen oorlog te berei ken. Tojo eindide met de opmerking, dat Japan nog meer schitterende overwinningen nioet behalen en ac tieve militaire operaties moet vol voeren om de Ver. Staten en Groot Brittannië volkomen te verpletteren en zoodoende de nieuwe orde orde in Groot-Oost-Azië te vestigen en tevens den wereldvrede te verzeke ren. GEEN AMERIKAANSCHE KRIJGS GEVANGENEN OP JAVA. STOCKHOLM, 12 Maart (ANP). Uit betrouwbare bron te Londen wordt gemeld, dat geen Ameri kaansche krijgsgevangenen op Ja va gemaakt zijn. Er bevonden zich slechts een paar honderd Amerika nen op Java, die voor de ineenstor ting dienst deden bij de luchtmacht Vóór de capilutaie hebben zij het tooneel van den strijd verlaten. 's-GRAVENHAGE, 12 Maart. „Volk en Vaderland" van deze week brengt een lijst van bijna 5C0 namen van mannen, die op 10 Mei 1910 in Ned. Indië werden ge vangen genomen en in concentratie ka hioen opgesloten. Het eenige, wat hun ten laste kon worden gelegd, is, dat zij stre den voor het behoud van Indië en alles in het werk stelden om het buiten den oorlog te houden. Deze slachtoffers van democra tische stompzinnigheid en terroris me werden, naar vermoed wordt, met vele andere honderden, bij de nadering der Japansche strijd krachten, naar Britsch Indië gede porteerd. Het is niet aangenaam aan deze laatste misdaad van democratische machthebbers in Indië tegen eigen volksgenooten te moeten herinne ren. Voor de familieleden en ver wanten hier te lande is echter de bekendmaking der bedoelde lijst, zooal geen troost, dan toch zeker een bijdrage om kwellende onzeker heid gedeeltelijk op te heffen. Terpoorten vocht voor vcr'oren zaak Bijzonderheden over de va penstilstandsconferentie. TOKIO, 12 Maart (Domei). De correspondent van de Asahi Sjim- boen te Bandoeng meldt aangaan de wapenstilstands-conferentie van den 9en Maart: Toen generaal Terpoorten het vertrek binnentrad, zeide hij slechts: „Ik ben gekomen om het Nederlandsch-Indische leger on voorwaardelijk over te geven". De Japansche commandant antwoord de daarop: „Wij vertrouwen op uw oprechtheid en wij zijn voldaan, dat gij besloten hebt tot onvoor waardelijke overgave." Vervolgens begon de conferentie. Allereerst stond de Japansche be velhebber generaal Terpoorten en den hem vergezellenden officieren toe den sabel te blijven dragen. Terpoorten glimlachte flauwtjes tot dank. Daarna overhandigde hij de lijst van de bewa pening op Java, die hij met ver moeide stem toelichtte. De Japan sche commandant boog zich erover en keek verwonderd op: „Het aan tal van uw stukken geschut is zeer gering. Hoe kwam u er toe onder die omstandigheden te strijden?" Terpoorten glimlachte pijnlijk en zeide: „Dat klopt. Dat klopt zeker." Duitschland strijdt voor Europa VERSCHEIDENE PLAATSEN AAN OOSTFRONT VEROVERD BRITSCHE KRUISERS IN MIDDELLANDSCHE ZEE GETROFFEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER 12 Maart. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Ook gisteren bleven de in verschillende sectoren van het Oostelijk front herhaalde aanvallen van den vijand, zonder succes. Bij eigen aanvallen en acties van stoottroepen werden verscheidene plaatsen veroverd. De vijand leed zware verliezen. Op 10 Maart versloeg het 17e regiment infanterie door een aanval numeriek vele malen sterkere vijandelijke strijdkrachten, welke gereed stonden. De luchtmacht ondersteunde met succes de gevechten te land, deed onophoudelijke aanvallen op de ravitailleering van de bolsjewisten en bombardeerde de havenwerken van Sebastopol en Kertsj. In Noord-Afrika succesvolle gevechten met Britsche verken ningstroepen in het gebied ten Oosten van Mechin. In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee leed een Brit sche vlootformatie zware verliezen. Italiaansche torpedovliegtui gen plaatsten treffers op drie Britsche kruisers, Duitsche gevechts vliegtuigen op één. Een andere kruiser werd door twee torpedotref fers van een Duitsche duikboot zwaar beschadigd. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, hebben de operaties van Duitsche duikbooten in de wateren van Noord- en Midden-Amerika opnieuw tot groote successen geleid. Zeventien vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 109.000 ton, alsmede een groot bewakingsvaartuig en een duikbootjager zijn tot zinken gebracht. Eén duikboot is doorgedrongen tot in de binnen haven van Port Castries op bet Britsche eiland Santa Lucia en heeft twee groote, aan de kade liggende, schepen tot zinken gebracht. Een derde schip werd voor het eiland tot zinken gebracht. In het Kanaal hebben motortorpedobooten een krachtig be schermd vijandelijk convooi aangeval. 3n en twee schepen met een totalen inhoud van 5.000 ton tot zinken gebracht. Voor de Schotsche Oostkust beschadigden gevechtsvliegtuigen een koopvaardijschip van middelbare grootte door bommen. Bij de acties in de Amerikaansche wateren hebben de duik booten onder bevel van de luitenants-ter-zee eerste klasse Achilles en Niko Clausen zich bijzonder onderscheiden. Geen compromis met den verliezer ZELFZUCHTIGE POLITIEK VAN ENGELAND AAN DE KAAK GESTELD. BERLIJN, 12 Maart (D.N.B.) Dc Indische nationalistenleider Chandra Bose, die kortelings een vrijheidsmanifest gericht heeft tot het Indische volk om dit op te roe pen tot den strijd tegen zijn Engel- sche onderdrukkers, heeft gisteren voor den microfoon eén nieuwe op roep tot Indië gericht. Daarin zei de hij o.m.: Sedert September 1939 heeft het Indische volk steeds weer een beroep gedaan op de Britsche regeering om de beginselen der vrij heid en' democratie toe te passen op Indië en daardoor haar goeden trouw te bewijzen. De Engelschen, die er tijdens den geheelen duur van hun heerscha^'i in Indië naar gestreefd hebben tweedracht te zaaien onder het Indische volk, hebben thans deze kunstmatig in het leven geroepen oneenigheid be nut als voorwendsel om Indië het zclfbestemmingrecht te weigeren. Maar de Britsche propagandisten zijn niet tevreden geweest met de zen bluf. Zij trachtten het Indische volk voor te praten, dat zijn land bedreigd wordt door den vijandelij ken aanval en dat de grenzen van Indië daarom bij Suez en Hong kong liggen. Onder dit voorwendsel werden Indische troepen onder dwang naar Libye en Frankrijk in het Westen en naar Singapore en Hongkong in het Oosten gezonden, zulks tegen den uitdrukkelijkcn wil van het Indische volk. Se dert eenigen tijd hebben de En gelschen hun tactiek gewijzigd. In dische en andere troepen worden naar Indië teruggezonden en tot 't Indische volk wordt gezegd, dat thans oorlog zal zijn in Indië. Maar wie heeft toch hemel en aar de bewogen om Indië binnen de oorlogszöne te betrekken? Valsch speL Groot Brittannië heeft op de meest arglistige wijze getracht Indië te trekken binnen de oorlogszone met de bedoeling daardoor tenslotte de vrijwillige medewerking van Indië aan de zelfzuchtige Britsche oor logsvoering te verzekeren. Het is daarom de hoogste tijd dat het Indische volk het val- sche spel doorziet, dat thans gespeeld wordt door de Brit sche politici en dat ten doel heelt de oorlogsfakkel naar In dië te brengen, zooals zij Indië in September 1939 met dwang den oorlog in getrokken heb ben. De Indische nationalisten zullen niet slechts tegen hun imperialis tische heeren moeten strijden, maar ook tegen de lakeien van het Britsche imperialisme. En het moest een ieder afzonderlijk zoo duidelijk zijn als wat ook, dat het belachelijk is te denken aan een compromis met een wereldrijk, dat spoedig van den aardbodem zal zijn verdwenen. Nadat spr. verklaard had jveinig vertrouwen in de zending" van Cripps te hebben besloot hij: Geen Indiër mag in het vervolg zich meer laten bedriegen door de Britsche propaganda. En laten wij ons ver heugen over het opstijgende mor genrood, dat Indië vrijheid en recht vaardigheid, geluk en welstand zal brengen. In de Statenzaal te Maastricht is deze week boer Quaedvlieg geïn stalleerd als boerenleider der pro vincie Limburg. De heer Roskam tijdens zijn rede. (Stapf-Mol Pax-Holland-m) Het Vrijwilligerslegioen Nederland aan het Oostfront. Een verkennings troep krijgt contact met den vijand SS-P.K. Klerk-Vrijw. Leg. Neder land. Fellinga-Pax Holland-m. Pauselijke boodschap tot de wereld Op Hemelvaartsdag. De feestelijkheden wegens het 25- jarige bisschopjubileum van den Paus, dat op 13 Mei valt, zijn uit gesteld tot 14 Mei, Hemelvaartsdag Op dien dag zal de Paus na het opdragen van de mis in de Sint Pieter, voor de radio een „bood schap tot de wereld" richten. WAT BIEDEN DE JEUGDHER- GEN ONZEN KAMPEERDERS? De Persdienst van den Nederland- schen omroep meldt: In het sportpraatje, dat van avond van 18.00—18.20 uur over den zender Hilversum I wordt uit gezonden, houdt de heer S. Oberink een vraaggesprek met den heer J. van Caspel, propagandaleider van de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale, over: „Wat bieden de Jeugdherbergen onzen kampeer ders?" Maan op 6.12 17 Mrt N.M. 25 Mrt. E.K. Maan vanavond om onder 19.40 uur X tot morgenochtend V.M. 7.59 uur SLt Lichamelijke opvoeding in de toekomst Onder de denkbeelden, die zij, die zich bezig houden met de organise- tia van de opvoeding in het nieuwe Nederland, koesteren, neemt de lichamelijke opvoeding uiteraard een groote plaats in. Dit komt dui delijk tot uiting in het pas versche nen nummer van „Opvoeding in Volkschen geest", het tweemaal per maand verschijnende orgaan van het Opvoedersgilde. Dit nummer is geheel geWijd aan de lichamelijke opvoeding en bevat o.m. een artikel over de eenheid van lichaam, ziel en geest en over het organische den ken in de lichamelijke opvoeding. Verder wordt uitvoerig aangegeven, hoe het Opvoedersgilde zich de or ganisatie van de lichamelijke op voeding op de scholen in het nieu we Nederland denkt. Ten einde zooveel mogelijk be langstellenden in de lichamelijke opvoeding in de gelegenheid te stel len van deze denkbeelden kennis te nemen, stelt het secretariaat van het Opvoedersgilde, Jozef Israels- laan 46 te 's-Gravenhage, een be perkt aantal exemplaren van het orgaan beschikbaar voor hen, die dit wenschen te ontvangen. BARBIER WERD ZELF GEKNIPT. Daar het der politie ter oore gekomen was, dat de kapper B te Lunteren zich behalve met knippen en scheren ook inliet met den zwarten handel in rookartikelen, werd te zij nen huize een inval gedaan, waarbij een waardevolle partij sigaren, sigaretten en sigaret- tentabak in beslag werd geno men. Als een staaltje van de wijze, waarop deze dorpsbarbier de liefhebbers van een sigaret of sigaar op figuurlijke wijze schoor, moge het feit ver meld worden, dat hij 50 pakjes shag van 50 gram tegen f 3 per stuk van de hand deed. De kapper zal zich voor den rechter te verantwoorden heb ben voor zijn praktijken. Diverse maatregelen op komst De Dir.-Gen. der P.T.T. heeft, zoo als dezer dagen werd bekend ge maakt, aan den heer J. de Kloet, in specteur in algemeenen dienst bij het Hoofdbestuur, hoofd van de Afd. Alg. Zaken van dit Staatsbedrijf, de opdracht verleend om dit op te bou wen in nationaal-socialistischen zin. In deze belangrijke en veel om vattende opdracht heeft een redac teur van het A.N.P. aanleiding ge zien, den heer De Kloet te vragen op welke wijze deze zich voorstelt het beoogde doel te benaderen. De heer De Kloet antwoordde o.m. dat in de eerste plaats verschillen de sociale voorzieniingen en maat regelen zullen worden voorbereid, zij het ook, dat de tijdsomstandighe den tot zekere matiging dwingen en dat hierdoor niet al hetgeen we gaarne zouden willen, kan worden verwezenlijkt. Te bedenken is hier bij aldus de heer De Kloet dat ik voor deze taak werd uitgekozen omdat ik P.T.T.-er en nationaal-so- cialist ben en het natuurlijk niet aangaat, liever gezegd onmogelijk is, aan niet-nationaal-socialisten dit werk op te dringen. Onze voorne mens omvatten zoowel het perso neel als de inrichting van het be drijf en de kantoren, zoo zeide de heer De Kloet. Thans zal in de allereerste plaats gezien worden, wat kan worden gedaan voor de meest misdeelde personeelsgroepen die tezamen een groot percen tage van de ongeveer veertig duizend man sterke personeels bezetting in dit staatsbedrijf vormen. In welken zin stelt u zich ver der voor nationaal-socialistisch op te bouwen? Allereerst door het wegnemen van misstanden op politiek terrein. Het is mij bekend, dat op sommige plaatsen het nationaal-socialistisch gezinde personeel minder aange naam wordt bejegend en derhalve zal ik mij bezig houden met het scheppen van een betere onderlinge verhouding in de hier bedoelde om gevingen. Voorts is het opgevallen, dat in de laatste jaren bij de aan stelling van P.T.T.-personeel stel selmatig diegenen werden geweerd, die nationaal-socialistisch gezind waren. Het gevolg hiervan was te vens, dat de reeds tot het P.T.T.-per soneel behoorende het nationaal-so- cialismo welgezinden, die met den zooeven genoemden misstand op de hoogte waren, niet voor hun ge zindheid durfden uit te komen. Ver schillende postautoriteiten hebben aan de handhaving van dien toe stand medegewerkt en hierin zal nu een radicale verandering moeten worden gebracht. Zoo is het, wat de aanneming van nieuw personeel betreft, voortaan natuurlijk uitgesloten, dat zij, die lid van de N.S.B. zijn, om die reden niet bij het P.T.T.-bedrijf zouden kunnen worden aangesteld. Het dragen van het N.S.B.- insigne op de ambtskleeding is, zooals men weet, toegestaan, evenals het gekleed gaan in de uniform eener N.S.B.-organisa- tie, voor zoover dit een enke len keer noodig is, Dit laatste natuurlijk met uitzondering van bijv. de bestellers der P.T.T. in de uitoefening van hun dienst. Toegestaan is verder het collectee ren voor de Winterhulp op de kan toren der P.T.T., indien dit zonder storing van den dienst kan geschie den. Reeds werd twee maal in de kan toren gecollecteerd. Het is wel jam mer dat de uitkomsten teleurstel lend waren, dat de ambtenaren in het algemeen weinig offerden en dat weinig begrip werd geloond voor het goede en noodzakelijke werk van de Winterhulp. Het organiseeren van bedrijfsmid- dagen en kameraadschapsavonden zal ter hand worden genomen, evenals een krachtiger bevordering van de sport en lichamelijke oefe ning onder het personeel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1