HOLLANDS DAGBLAD VOOR Zorg voor behoeftigen is plicht Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 HERHAALDE AANVALLEN OP NIEUW-GUINEA Batavia voor vernietiging gespaard Nieuwe bonnen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureauxi SOHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). den HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel. 3332. 86ste JAARGANG No. 11749 ZATERDAG 14 MAART 1942 Versnippering op het gebied van sociale zorg viert te Alkmaar hoogtij TAAK VAN DEN NED. VOLKS- DIENST WORDT BEMOEILIJKT DOOR HET BESTAAN VAN TIEN TALLEN LIEFDADIGHEIDS INSTELLINGEN. (Eigen berichtgeving.) WELGETELD zes en veertig pos ten telt het hoofdstuk „Arm wezen en Weldadigheid" in het Adresboek van Alkmaar, uitgave 1936, en er is in de goede kaas- en victoriestad sindsdien maar weinig veranderd.*) VeMer tellen we eenhonderd en twee en tachtig namen van dames en heeren, bestuurderen of leden van deze instellingen, waarbij moe deren lid of bestuurslid zijn van de eene dan wel van de andere ver- eeniging. Een beeld hoe het vroeger „hoor de": ieder op zijn eigen terrein, elk schaap een speciale herder, de meeste vereenigingen worselend met. een kastekort., althans met be perkte geldmiddelen, feitelijk een beeld van de verdeeldheid onder ons volk, waardoor samenwerking in zeer vele gevallen zeer moeilijk of in het geheel niet mogelijk was. Een honderd en twee eh tachtig sociaal voelende dames en heeren zaten „ergens in" en deden onge twijfeld hun best de minderbedeel den de aardsche zorgen te verlich ten, steeds gebonden aan den man aan het laatje, den penningmeester, "LJE'T verzet tegen het groeien ■*"*-de leger van diegenen, die begrijpen, dta slecht sterk ge centraliseerde sociale zorg de gemeenschap de meeste baten kan afwerpen wordt steeds kleiner. Toch constateert men hier en daar nog gevallen, waaruit blijkt dat de oude geest van versnippering op. al- lerhand gebied nog niet dood is en men graag in „eigen kring" en dan natuurlijk zoo mogelijk met uitsluiting van alles wat in de richting van de nieuwe orde gaat, zijn doel wil berei ken. Een doel zooals uit bij gaand artikel over toestanden te Alkmar zal blijken op zich zelf in het geheel niet ver keerd, doch waarbij men den nieuwen tijd negeert en zich steeds baseert op fundamen ten uit den, ouden tijd", welke hebebn bewezen niet deugde lijk te zijn. vaak afhankelijk van meer of min der groote subsidies, gegeven door een gemeenteraad, waarvan de helft plus één sympathie voor het doel moest' hebben, óf de bepaalde sociale,zorg moest tot het uitver- koopsgoed van het politieke kraampje behooren, anders kwam van eenige' overheidssteun heele- maal niets terecht. Dit ter inleiding, over wat waar lijk „des Guten zuviel" was en is. DR is iets veranderd in Neder- *-Tand, en er is nog iets bezig te veranderen; de hulp aan maat schappelijk misdeelden wordt ge centraliseerd, waarbij de politieke schotjes on verbid de 11 ijk omver wor- den gehaald en de scheidsmuren des geloofs,, laten we ons voorzich tig uitdrukken, althans niet meer zoo hoog lijken, dat een blik in an dermans tuintje met eeuwige haat en verdoemenis wordt gestraft. Niet ontkend kan worden dat hier en daar van bovenaf een „zetje" wordt gegeven bij reorganisatie, doch in de breede lagen van ons volk er kent men, dat de centralisatie op sociaal gebied niet anders dan ze genrijk, is, zoodat dit „zetje" mis schien onaangenaam is voor dege nen, die tot dusver het bemoede ren en. bevaderen des armen volks- genoots als hun privégebied be schouwden maar alleszins noodza kelijk is, omdat uit vrijen wil deze lieden weinig- zouden veranderen. In dat geval moeten zij het ten slotte kunnèn verdragen met dank voor beSvezen diensten eervol ont slagen te worden, wanneer de ge meenschap daar beter van wordt. Een enkele blik op het hierbij ver melde staatje, toont wel aan, dat de meeste der genoemde instellin gen zeer gevoegelijk kunnen wor den ondergebracht bij „Winter hulp" of den Ned; Volksdienst. Wij gelooven de plank niet -ver mis _te slaan, wanneer wij den secretaris sen adviseeren maar geen nieuwe notulenboeken meer aan te schaf fen. Het zal de moeite niet meer zijn. PR is een nieuwe tijd, er zijn •-'nieuwe instellingen gedragen door de volksche gedachte van de zen tijd. Wij keken vreemd op, toen wij een zestal weken geleden een bericht ontvingen dat er was opge: richt een „Bureau voor Gezins- en Levensmoeilijkheden", ontstaan uit samenwerking van Voogdij en Ar menraad. Een nader bericht werd ons gezonden in een dienstenvelop- pe van dien Armenraad, tevens ver- V/ERELDSCHOUW T}E hopelooze strijd in Neder- landsch-Indië is deze week ge ëindigd, zooals voorzien en weken geleden ook al voorspeld was. Slechts zij, die nog steeds ziende blind en hoerende doof zijn, droom den hun schoone droomen, waar uit zij voor de zooveelste maal wreed gewekt werden. Om straks maar weer rustig in te slapen? Of zullen zij eindelijk beseffen dat er geen heil te verwachten is van bondgeriooten, die, evenals ons in 1940, nu ook onze landgenooten in de Oost en wie niet al in den loop der jaren verradelijk in den steek gelaten heeft. Zooals het Ne- derlandsche hart vol is van af schuw voor de .Anglo-Amerikanen •die ons land ter slachtbank dreven, is het vol van rouw om de onzen, die daar vielen, bezorgdheid om de toekomst van Nederland, dat door het verlies van zJjn koloniën uit de rij der wereldrijken is verdwenen. Een verwijt, een zeer ernstig ver wijt, treft het emigrantencomité in Londen, dat zich „Nederlandsche regeering" noemt, maar door zijd houding ons vaderland in den bit- tersten nood heeft gebracht, die het ooit gekend heeft. Het Nederland sche volk is arm en berooid gewor den; het behield slechts den dier baren grond bij der zee 71 RM en berooid zoo behoeft neen, zoo zal het niet blijven. Dank zij andere Nederlanders, die hun ideaal nastreven en het hoog ste goed dat zij bezitten daarvoor willen offeren zij het dan niet zooals hun landgenooten in Indië op het altaar der Anglo-Amerikaan- sche Joodsch-kapitalistische wereld markt, maar heel simpel voor de vrijheid der menschheid en de wel vaart van het. oude Avondland dank zij hen, die aan het. Oostfront hun leven inzetten, zal Nederland niet arm en berooid behoeven te blijven. Wij zullen deel kunnen heb ben aan de toekomstige welvaart in Europa, wij zullen onze plaats in dit continent weten in te nemen, vooraanstaande naar de mate dat wij ons thans bezinnen. De feiten, hoe hard ze ook zijn, moeten ééns onder oogen gezien worden. En hoé eerder dat ge beurt, hoe eerder ons volk zich deze realiseert, hoe steviger het Nederland der toekomst gefundeerd' zal zijn. In deze voor ons land zoo moei lijke uren is het noodzakelijk dat elkeen eindelijk eens zonder voor oordeel een balans opmaakt en eerlijk kennis neemt van wat hiT Nationaal-Socialisme wil, van wat de leider der N.S.B. ons over den huidigen toestand heeft te vertel len, hoe hij heeft gewaarschuwd en op wijziging van den fatalen regeeringskoers heeft aangedron gen. HEEFT het gebeuren in Ned.- Indië de gemoederen ten onzent geheel in beslag genomen, de strijd ging overal elders in de wereld on verminderd voort. En het beeld dat hij te zien geeft, is steeds hetzelf de. Woorden en nog eens woorden van de zijde der geallieerden, da den van den anderen kant. De Ja panners opereeren in het Oosten reeds op Nieuw-Guinea. en bedrei gen onmiddellijk Australië, in het Westen winnen zij in Britsch-Indië steeds meer terrein, zóó zelfs dat het niet eens vreemd is te spreken van de mogelijkheid dat ergens contact met de Duitsche en Itali- aansche bondgenooten wordt ver kregen. In de Sovjet-Unie dringt de Duitsche weermacht ondanks dat het voorjaar nog niet is inge treden, reeds op en veroverde al een aantal nieuwe plaatsen. De duikbooten behalen telkenmale grootè successen onder de Ame- rikaansche kust en voeren ver van huis vermetele staaltjes uit, die van grooten invloed zullen blijken te zijn on den uitslag van den slag op den Oceaan. •I I (L'lWJfc'u m In ijzige koude en storm zetten de Fininen hnn strijd voor de vrijheid van hun land en van het geheele Noorden voort. Pantserafweerge- schut in stelling aan het Swlrfront, waar de artillerie onwrikbaar stand houdt tegen de aanvallen der Sovjets. Transatlantic-Recla P.K. Troberg Pax-Holland-m) Duitschland strijdt voor Europa STELLINGOORLOG OP DE PHILIPPIJNEN. TOKIO, 13 Maart (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche luchtstrijdkrachten talrijke aan vallen hebben gedaan op Port Moresby en Nieuw-Guinea, waarbij zij 16 vijandelijke vliegtuigen omlaag of in brand schoten. Belangrijke militaire doelen werden ernstig bescha digd. Japansche torpedojagers heb ben tijdens het zuiveren van de wateren rondom Java een Brit- schen mijnenveger tot zinken gebracht Naar de zender te New-York meldt, versterken de Japansche troepen hun stellingen op de lan dingsplaatsen op Nieuw-Guinea. meldende Gemeentebestuur van Alkmaar". Een officieele instelling dus, die, zoo wij vernamen echter nimmer officieel door den burge meester van Alkmaar is geïnstal leerd, en waa'rvan het voor ons nog de vraag is, of het departement van Binnenlandsche Zaken er genoegen mede zal nemen, dat de correspon dentie portvrij wordt verzonden. Dit vinden wij echter niet het erg ste. Belangrijker is, dat de leden der nieuwe vereeniging allen zijn gere- cruteerd uit de leden der oude in stellingen van weldadigheid, waar mede is bewezen dat het Bureau voor Gezinsmoeilijkheden hoewel haar zijn bemoeiingen niet van fi- nancieelen aard zijn, zichzelf onder de instellingen van. weldadigheid klassificeert, Het feit, dat de orga- niseerende lichamen de Armenraad en de Voogdijraad waren, is daar van nog een voorbeeld. Merkwaardig' is het echter, dat onder de twintig leden niet één" naam wordt genoemd, van menschen, die daadwerkelijk betrokken zijn bij het wérk van Winterhulp. Zijn die gepasseerd alleen om de formeele reder, dat Winterhulp zich zelf niel als „weldadigheidsveréeniging" beschouwt, doch als incasseer der én distribuant van de be dragen door en voor de gemeen schap als gemeenschapsplicht? Hetgeen een edeler vorm is om den behoeftigen landgenoot te helpen dan de „bedeeling" die men er tot dusverre op na hield. Of wil men opnieuw een ter- reinaje afbakenen voor de be kende menschen van de beken de onder onsjes, en daarmede min of meer het werk van den Ned. Volksdienst bijvoorbeeld, welke zich straks geheel inzet en zeer veel kan doen voor het gezin omdat groote middelen ten dienste staan saboteeren? Want of dit nu al dan niet op zettelijk het geval is sabota ge is het om in dezen den Ned. Volksdienst te passeeren. (Zie vervolg pag. 2). Deze posten vindt men met name genoemd aan het slot van dit artikel. Het eerstvolgende doel der Japan sche aanvallen schijnt Port Mores- by te zijn. De Japanners willen deze belangrijke haven gebruiken als uitgangspunt voor operaties teeen Tiet vasteland van Australië. De Britsche nieuwsdienst meldt, dat de Australische premier, Cur- tin, bekend gemaakt heeft, dat de Australische kruiser Perth en het Australische korvet Yarra, die ope reerden in de wateren van Java, over tijd zijn en waarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd Onftrent de redding van overleven den zijn geen berichten ontvan gen. De Perth had een bemanning vcu 682 koppen en de Yarra van 151. De regeering van het Australi sche gemeenebest heeft een trans fusie van jeugdig bloed in de lei ding van het Australische leger in grooten stijl gelast. zoo heeft vol gens den Britschen nieuwsdienst, de minister van oorlog, Forde, he den verklaard. Officieren, wier leef tijd hen voor actieven dienst niet meer geschikt doet schijnen, zullen gepensionneerd worden. Veel jon gere officieren zullen worden be noemd op leidende posten bij de fronttroepen, terwijl de oudere daar afgeloste officierenposten zullen krijgen bij de étappe, bijv. bij de opleiding van de troepen en bij an dere taken. Groep vijandelijke strijdkrachten vernietigd SUCCESVOLLE AANVALLEN OP VLIEGVELD AAN DE EGYPTISCHE KUST. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Maart Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Bij de afweergevechten in het Donetzgebied werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten door een tegenaanval verslagen. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front vernietigden formaties van het leger en de Waffen-SS. in gevechten, die ver scheidene dagen duurden, een van haar verbindingen afgesneden groep vijandelijke strijdkrachten. Formaties gevechts- en jacht- vliegers vielen vijandelijke stellingen, bezette plaatsen en ravitail- leeringswegen der bolsjewisten met succes aan. In de periode van 9vtot 12 Maart verloor de vijand aan het Oostelijke front 55 pant serwagens. Tijdens de gevechten van de afgeloopen week heeft de 33ste Württembergsch-Badensche divisie infanterie zich bij den afweer van talrijke aanvallen van numeriek veel sterkere strijdkrachten van den vijand bijzonder onderscheiden. In Noord-Afrika waren succesvolle aanvallen gericht op een Britsch vliegveld aan de Egyptische kust, alsmede op ontsche pingen van troepen tentenkampen in het gebied van Tobroek. Bij bomaanvallen op de luchtbases op Malta werden talrijke treffers geplaatst tusschen op den grond staande vliegtuigen. De Britsche kruiser, die volgens het weermachtbericht van gisteren in de Middellandsche Zee door een Duitsche duikboot werd getorpedeerd, is, naar uit. een later ingesteld onderzoek is gebleken, gezonken. Het was een kruiser van de Leander-klasse. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 12 op 13 Maart Kiel aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen aan doo- den en gewonden. Drie der aanvallende vliegtuigen werden neer- geschoten. Oberfeldwebel Gildner behaalde zijn '25ste nachtelijke overwin-* ning in de lucht. Stellingoorlog op de Pbilippijnen Volgens een bericht van de Nit- sji-Nitsji duurt de stellingoorlog op het schiereiland Balanga met on verminderde hevigheid voort. De tegenstanders liggen op een afstand van slechts 30 meter tegenover el kander. De Amerikaansche artille rie grijpt slechts nu en dan in. Vol gens de verklaringen van twee Phi- lippijnsche overloopers wordt de levensmiddelenvoorraad met den dag kleiner. Alleen de Amerikaan sche officieren en manschappen krijgen geregeld hun maaltijden, terwijl de Philippijnsche soldaten maar eenmaal per dag soep krij gen. In het kamp te Mariveles is het onlangs tot een schietpartij tusschen Amerikanen en Philippi- no's gekomen, waarbij meer dan 60 man gedood of gewond werden. Naar United Press uit Corregidor weet te melden, zijn tot nu toe, minstens 1500 Japansche bommen op de vestingen van dit eiland ge worpen. De grootste zorg voor de belegerden aldus dit agentschap is het gebrek aan jachtvliegtuigen, dat een zeer energiek optreden der Japansche Bombardementsvliegtui gen mogelijk maakt. A/orma/e leven herstelt zich HOOFDSTAD VAN SUMATRA BEZET. BATAVIA, 13 Maart (Domei). De correspondent van het Japan sche persbureau Domei geeft een beschrijving van den toestand te Batavia, waar de rust is weerge keerd. De stad is volkomen intact en gespaard gebleven voor elke schade als gevolg van oorlogshan delingen. De publicatie van de Ja pansche overheid inzake het mi litaire bestuur zijn op alle belang rijke plaatsen van de stad aange plakt. Politie agenten regelen het verkeer en zorgen voor de orde in de straten, waar alle officieele ge bouwen en militaire doelen onder contróle van de Japansche mili tairen zijn geplaatst. Sinds den eersten avond der bezetting is het lioht weer ontstoken, daar de elec- trische installatie geen schade heeft opgeloopen. De tram. die tot twee BRONZEN CENT INGETROKKEN 's-Gravenhage, 13 Maart - Bij besluit van den secr.-gen. van het Dep. van Financiën is met ingang van heden de bron zen cent ingetrokken en buiten omloop gesteld. De nog in om loop zijnde bronzen centen kun nen tot en met 11 April a.s. worden Ingewisseld bij de kan toren van de Ned. Bank, en bij de postkantoren, de bijkanto ten, en hulpkantoren der pos terijen en de poststations in Nederland. dagen na de bezetting heeft stil gestaan, rijdt weer als gewoon. De treindienst tusschen Buitenzorg eh Batavia is op 7 Maart weer ge opend. 80 procent van de winkels is heropend, hoewel de meeste zaken nog de zakken zand voor den ingang hebben liggen. Ver trouwend op de scherpe discipline van de Japansche soldaten, gaan de bewoners tegen den avond uit om hun inkoopen te doen. Het radiostation van Bandoeng, dat uit den aether verdwenen is, toen de Japansche strijdkrachten de tijdelijke hoofdstad van Ned.- Indië naderden, heeft thans zijn uitzendingen hervat. De nieuwsbe richten worden omgeroepen in het Nederlandsch, het Maleisch, Ja- pansch en in de Indonesische talen Medan bezet De Japansche strijdkrachten, die gistermorgen vroeg geland zijn op een punt van Sumatra's Noordkust, hebben gisteren Koetaradja, het sleutelpunt van den Noordwestelij ken top van het eiland bezet. Een deel der Japansche troepen trok verder op en veroverde het vlieg veld dat gelegen is ten Westen van Koetaradja. Inmiddels heeft een andere Japansche afdeeling giste ren zonder slag of stoot een landing verricht op het eiland Weh, gele gen aan de Noordpunt van Suma- tra ,en de stad Sabang bezet. Ook hebben Japansche troepen gister ochtend Idi veroverd, gelegen op 200 km. ten Noordwesten van Me- dan. De Japansche strijdkrachten, die geland zijn te Laboehanroekoe, in het Noorden van Sumatra, hebben hun opmarsch zonder tegenstand te ontmoeten voortgezet en Medan, de hoofdstad van Sumatra, zonder slag of stoot bezet. Maan Maan op vanavond om onder 6-50 m A\ 16.54 i?Mrt 19.41 uur i Apr N.M. tot morgenochtend V.M. 25 Mrt. 8 Apr. e.k. 7.56 uur l.k. Zondagavond om Maan 19.43 uur Maan op ti onder 7.20 tot Maandagochtend ig.07 7.54 uur 's-GRAVENHAGE. 13 Maart In de volgende week zijn geldig voor het koopen van de gebruike lijke rantsoenen brood, vleesch en aardappelen de bonnen 13 van de daarvoor bestemde kaar ten. Carbonade in de kuip I Te Middelburg hoorde men tot heden niet veel van frauduleus slachten of vervoer van vleesch daarvan afkomstig. Thans heeft de politie in samenwerking met den crisis-controledienst, een inwoner aangehouden, die frauduleus ge slacht varkensvleesch vervoerde. Bij een huiszoeking in zijn woning werden twee kuipen met varkens vleesch aangetroffen en in beslag genomen. Dé aangehoudene is naar het huis van bewaring overgebracht terwijl het onderzoek naar de her komst van het vleesch wordt voort gezet. Ook des nachts is het Duitsche pantserafweergeschut op alle ge wichtige punten van het front tot afweer gereed. (Transatlantic-Recla P.K. Maltry- Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1