HOLLANDS DUITSCHLAND HERDENKT ZIJN HELDEN DAGBLAD VOOR i— Verduister Waardige plechtigheid te Berlijn Twaalf koopvaardijschepen tot zinken gebracht Uitg.: N.V. Ui tg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SOHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. WAARIN OPGENOMEN HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855, 86ste JAARGANG No. 11750 MAANDAG 16 MAART 1942 BERLIJN, 15 Maart (D.N.B.) Het geheele Duitsche volk heeft vandaag de gevallenen .van den wereldoorlog en den tegenwoordigen oorlogher dacht. Het meest treffend kwam deze herdenking „tot uiting in de soldateske plech tigheid, welke in het tuighuis werd gehouden. Hier sprak de Führer woorden van groo- te erkentelijkheid en dank baarheid 'voor het offer der gevallenen. Hoog e officieren, vrijwel Adolf Hitiep belooft Hun zal recbt geschieden Toen wij in 1940, aldus ving de Führer zijn rede aan, den helden- godenkdag hielden, stonden hei Duitsche volk en zijn weermacht, na tientallen jaren van vernederen de slavernij, wederom in den strijd "voor vrijheid en toekomst tegen de oude vijanden. De weerlooze on macht van het Duitsche. rijk kon hen evenmin geruststellen als de economische verarming, welke ons wds opgedrongen, bevredigde In Frankrijk wordt op het oogenblik Bekendmaking HET ONDER ZICH HEBBEN VAN BUITENBOORDMOTO REN IS VERBODEN. De commisaris-generaal voor de openbare veiligheid maakt bekend: Ingevolge afdeeling der ver ordening van den rijkscom missaris betreffende de kust verdediging no. 100/41 be hoeft het onder ?ich hebben van buitenboordmotoren mijn toestemming. Bij dezen noodig ik voor de laatste maal allen, die buiten boordmotoren onder zich heb ben, uit, om hetzij hun buiten boordmotor terstond bij den burgemeester van de gemeente hunner inwoning of in de ge meenten Amsterdam,- Rotter dam en 's-Gravenhage bij den hoofdcommissaris van politie in te leveren, hetzij een ver zoek om verleening van een bijzondere toestemming om "n buitenboordmotor onder zich te heben, voor 1 April 1942 in te dienen. Het, verzoek moet worden ingediend bij den ten aanzien van de woonplaats van don voor zooyer bevoeg"' den districtscommandant der marechaussee in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage bij l de hoofd commissarissen van politie. In geval van weigering der toe stemming zijn de verzoekers verplicht, den buitenboord motor binnen veertien dagen na ontvangst van de betref fende mededeeling bij boven genoemde instanties in te le veren., Ik vestig er in het bijzonder de aandacht op, dat de ver plichting tot inlevering niet slechts betrekking heeft op 't gebied, waarvoor de verbods- bèpalingen van bovengenoem de verordening gelden, doch op geheel Nederland. Hij, die in het bezette Neder landsche gebied na 1 April 1942 onbevoegd een buiten boordmotor onder zich heeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoog ste duizend gulden, voor zoover niet ingevolge andere bepalin gen een hoogere straf kan wor den opgelegd. Uit de bij l de. gemeenetlijke instanties ingeleverde voorra den buitenboordmotoren kun nen handelaren na verkregen toestemming motoren door koop verkrijgen en deze 'aan hen,, die in het bezit zijn van een bijzondere toestemming, verder vervreemden. De toe stemming voor dezen handel moet. bij de zelfde instanties worden aangevraagd als de bijzondere toestemmingen. alle ministers en de diploma tieke vertegenwoordigers der bevriende landen woonden deze plechtigheid bij. Een eereplaats was gereserveerd voor dé nagelaten betrekkin gen der gevallenen en gewon den uit de Berlijnscbe hospi talen. Later legde de Führer een krans neer bij het ge- denkteeken Unter den Lin den', waarna het eerebafal- jon voorbij marcheerde. Dui zenden en nog een duizenden waren getuige van deze waar dige plechtigheid. een proces gevoerd, dat wordt ge karakteriseerd door het feit, dat met geen woord wordt gesproken over de schuld dergenen, die voor dezen oorlog verantwoordelijk zijn, maar alleen over de te geringe voor bereiding tot den oorlog. Wij zien hierin een mentaliteit, die ons on begrijpelijk moet lijken, die echter beter wellicht dan iets anders de oorzaken van den nieuwen oorlog kan onthullen. In 1918 hebben de Engelsche, Fransche en Amerikaansche staats lieden, die toen voor-den oorlog verantwoordelijk waren, het onzin nige besluit genomen, het Duitsche rijk onder geen yoorwaarde weder een economische of politieke fac tor met gelijke rechten te laten worden. Uit dit voornemen vloeiden alle andere maatregelen en on rechtvaardigheden voort, waaraan Duitschland sedert den' onzaligen dag van den wapenstilstand had bloot gestaan. Het Duitsche volk, dat teh aan zien van zijn leiding* misleid werd, vond geen middel om verandering te brengen in zijn lot, dat men niet door onderworpenheid kon verzach ten, maar slechts door eendrachti ge wilskracht, en dapperheid over winnen. Dat men zich zonder ener- 'gie in den ons opgelegden dwang- toestand schikte, had gevolgen, welke niet alleen in politiek, en militair opzicht onteerend, maar ook in economisch opzicht letter lijk vernietigend waren. De Führer schetste vervolgens dat het ineenstorten van het bestaan van een der -vlijtigste volkeren 'ook dep tegenstander geen zegen bracht Dezen hadden in hun haat niet be grepen, dat de vefrérming van het Duitsche volk geenszins identièk kon zijn met den* egönomischcn opbloei der zoogenaamde overwin naars. Onmiddellijk nadat het nationaal- socialisme aan de macht was ge komen, begonnen zij, inplaats van te leeren van de voorbeeldige, eco nomische en sociale maatregelen van" Duitschland, de oude 'onhit- singsleuzen weer aan te heffen, om- hun volken rijp te maken voor de nieuwe oorlogsverklaring. Wij weten thans, dat reeds in 193o én 1036 in Engeland, in Frankrijk en vooral in de Ver. Staten het besluit tot een nieuwen oorlog was geno men door de inderdaad alleen toon aangevende Joodsche kringen en de leidende groep, die daaraan onder- hoorig was. Het Vrijwilligerslegioen „Neder land'' aan het Oostfront. De stel lingen van den vijand worden op gerold. Al verdedigen de Sovjets zich ook taai, tegen den aanvals- geest van de Weffen SS is niets op gewassen. SS P.K. Klerk-Vrijw. 1 Leg. Nederl.-Fellinga-Pax Holl. -m. Daardoor zien wij thans het ver bazingwekkende schouwspel, dat de aanklacht dér bedrogen en zoo zwaar getroffen volken zich niet richt tegen het onzinnige voorne men, een nieuwen oorlog te ontke-, tenen, maar alleen tegen de ver waarloosde en de in hun oogen on voldoende bewapeningsvoorberei ding. Juist deze vreemde, ja onbe grijpelijke mentaliteit moet ons leeren, hoe noodzakelijk na de af wijzing van alle Duitsche ontwape- nings- en toenaderingvoorstellen de militaire voorbereiding van het Duitsche volk was, opdat het den tweeden aanval op zijn vrijheid met meer succes zou kunnen beant woorden dan in den wereldoorlog het geval was. Een zegetocht zonder weerga. Reeds in Maart 4941, aldus ver volgde Hitier, acWter ons de resul taten van oen oorlogsjaar van waarlijk unieke beteekenis. In een zegètocht zonder weerga werden het Noorden en het Westen van Europa gezuiverd van de het conti nent vijandige krachten. Italië was als tróuwe bondgenoot in de zen strijd der „Habenichtse" om het zijn of niet-zijn aan onze zijde gekomen. Maar wat ook de Duitsche legere in deze veldtochten tot stand heb- hen gebracht, het verbleekt naast datgene, wat het lot onze weer macht en den verbonden legers in het afgeloopén jaar te verrichten heeft gegeven. En nu pas hebben wij een voorstelling van den omvang der voorbereidingen van onze vijanden. Nu zien wij het com plot der Jooclsche elementen achter de coulissen verdeeld over de geheele wereld, een complot, dat democratie en bolsjewisme in een belangen gemeenschap vereenigde en ge heel Europa hoopte te kun nen vernietigen. Achter ons ligt een jaar van de grootste gevechten uit (je wereld geschiedenis. maar ook van de felste vuurproef voor ons eigen volk. Een vuurproef, welke het. front zoo,wel els hét binnenland doorstaan heeft. Duitsche he'deogedenkdag in ons land Toespraak van Generaal Christiansen. Plechtigheid op het Duitsche kerkhof. Zaterdagmorgen stonden op het Binnenhof de detachementen van leger, luchtmacht, marine en poli tie, officieren aller wapens. het muziekcorps van den weermSchts- bevelhebber, het corps politieke lei ders en een dienstgroep van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in carré opgesteld. In het mifbten daarvan was, geflankeerd door de oorlogsvlag, een spreekgestoelte op gericht. waarachter -de comman danten der vertegenwoordigde on derdeden, de leider van het Ar- beitsbeeich der N.S.D.A.P. Ober^ dienstleiter Schmidt en Arbeits- führer Rcfchman haalden plaats genomen. De bevelhebber der weermacht, generaal der vliegers, Fr. Christi ansen en de Rijkscommissaris in specteerden de troepeh, waarna ge neraal Christiansen eeij toespraak hield. Wanneer wij vandaag, Aldus spr. in zijn rede, de gevallen gees ten aan ons oog laten voorbijtrek ken, dan weten wij, dat zij naast en met ons rrtarcheeren en dat wij alles op ons kunen nemen, wat wij aan hen verplicht zijn. Dasfrorn zij ons parool: Führer beveel, wij zijn bereid te marchéeren en te strijden zooals de gevallenen dat gedaan hebben,. Daarom herhalen wij op dezen heldengedenkttog den ouden strijdröep: Unser Führer Sieg- heil Een défilé volgde,- waarna de autoriteiten zich met hun gevolg naar het Duitsche kerkhof voor in den oorlog gevallenen op de Al- gemeene begraafplaats aan d'e Kerkhoflaan begaven.- Daar had een dubbelpost de wacht betrokken bij het groote door oorlogsvlaggen geflankeerde houten kruis. Een militaire kapél stond er opgesteld, de graven en eenvoudige kruisen waren versierd met kleine kransen van dennegroen en bloemen. Ter wijl de kapel zacht „Der gute Ka- mera.de" speelde, brachten generaal Christiansen en de rijkscommissa ris een eeregroet aan de gevallenen en werden aan den voet van het krhis zes kransen neergelegd* van den Weermachtsbevelhebber. den Rijkscommissaris, het Arbeitsbe reich der N.S.D.A.P., de SS, <je po litie, en het corps „Nachnchten Helferinnen"- De jeugd van Heerhugowaard, die van - mej.Annie Kostelijk onder richt ontvangt in de kunst van het accordeon-spelen, bracht haar lee- ares dezer dagen een muzikale hulde bij haar huwelijk met dr. C. S. de Moor. Het bruidspaar wordt klankrijk verwelkomd bij het verldten van het raadhuis. (Pax Holland-De Haan m> Duitschland strijdt 'voor Europa TWEE-EN-VEERTIG TANKS DER BOLSJEWIEKEN VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 15 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Op - het schiereiland Kertsj heeft de vijand met sterke strijd krachten dn talrijke tanks zijn aanvallen voortgezet. Zij werden met zware verliezen vnor den viteivl afgeslagen. Opnieuw ^Werden 42 tanks vernietigd.. Ten. noordoosten van Taganrog en in het Donets- gebied hebben Duitsche, Slowaaksche en Kroatische afdeel in geri\ vrij krachtige vijandelijke aanvallen afgeslagen. In de middenzone werd een afdeeling vijandelijke strijdkrachten, die reeds dagenlang was ingesloten, vernietigd. Aan het omsingelingsfront van Leningrad werden militaire installaties in de Stad en vijandelijke aanvoer met succes door zware artillerie, bestookt. Op 13 en 14 Maart verloren de. Bolsjewisten 138 tanks. In Noord-Afrika is bij luchtaanvallen op Tobroek een vij'andeliik koopvaardijschip ernstig beschadigd. Italiaansche jagers schoten zonder eigen verliezen in een luchtgevecht 8 Britsche toestellen neer. In Oost-Cyrena-ica werden concentraties van pantserwagens en-ten tenkampen der Engelschen gehombardèerd. Ten noorden van Sol- loem fheeft een Duitsche duikboot een vijandelijk schip getorpedeerd. Wegens den afweer kon de ondergang van het schin niet worden waargenomen. De 'luchtaanvallen op Britsche vliegvelden op Malta werdén voort gezet. Door bomtneffers ontstondenbranden in loodsen en schuil plaatsen. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld hebben Duitsche dnikbooten in de West-Indische wateren 12 koopvaerdijscheuen met een gezamenlriken inhov.d van 79 9?n ton. waaronder 3 tankschepen, tot zinken gebracht Een dertien'e schin werd door torpedotreffers be schadigd. Daarmede hebben de Dnit: cbe duikbooten sedert haar eerste oneraf-es aan de Oostkust van het Amerikaansche vasteland op den Atlantischen Oceaan, in totaa' 151 vörwte'fUre koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 1.019.099 ton, waaronder 58 tank schepen met een gezaraenlijken inhoud van 442.000 ton, vernietigd. In het Kanaal stieten Duitsche tnrpedobooten, mijnvegers en mo- tortorpedobooten op sterkere Rritsche strijdkrachten. ïn succesvolle samenwerking vielen zii de uit torpedoiagers en motortornedohooten bestaande vijandelijke formatie aan en beschadigden zij een Britschen jager zoo ernstig, dat deze verloren geacht kan worden. Voorts werd een Britsche motortorpedoboot waarschijnlijk vernietigd en drie an dere in brand geschoten of beschadigd. De vijand staakte daarop het gevecht, Onze lichte vlootstrijdkrachtcn voerden haar taak volgons 't plan en zondèr verliezen of schacte uit. Bij de gever,hten pn het schiereiland Kertsj heeft een detachement van een afdeeling stormartillerie onder hevel v. luitenant. Spielmann op 13 en 14 Maart 14 vijandelijke tanks stukgeschoten. Bij de operates van Duitsche du,ikhooten m de West-Indische wa teren heeft de duikboot, onder bevel van „Kapitaen-Leutnant" Hausr zich hijzonder onderschouten." Schout bü nacht Doorman gesneuveld BEVELHEBBER VAN DE GEALLIEERDE VLOOT. STOCKHOLM, 15 Mrt (D.N.B.) Gevreesd, wordt, jlat de bevel hebber van de geallieerde vloot tijdens den zeeslag bij Java, schout-bij-nacht Doorman, bij deze operaties om het leven is gekomen, zoo meldt de Britsche berichtendienst Schout-bij-nacht IC. W. F. M. Doorman, geboren in 1889 was aan vankelijk commandant van de Ne- derlannsch-Indische marine-lucht macht ien werd vervolgens tot com mandant van een vlooteskader bc- noefnd. LAWINE BEDELFT TWAALF PERSONEN. Naar uit Andu-.-.ett in Zwitser land wordt gemeld heeft Zaterdag ochtend een enorme lawine in de nabijheid van Realp 12 personen l>edolven, die wildhooi gingen in zamelen. Reddingscolonnes zijn onderweg. Rijwielen oo den hon IN HET ALGEMEEN: GEEN BANDEN IN BEZIT, DAN GEEN NIEUWE FIETS. tie seer.-gen. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat op Maandag 16 Maart a.s. een aan vang zal worden gemaakt met de distributie van rijwielen. Dit houdt derhalve in, dat vanaf dezen datum rijwielen uitslui tend mogen worden gekocht, verkocht of afgeleverd, Indien hierbij een geldige bon wordt ingeleverd. Op de bonnen zal men het complete rijwiel, ech ter zonder banden, kunnen aan schaffen. Het tijdelijk verhu ren van /rijwielen blijft toege staan. 4 Onder de distributie vallen tour rijwielen. sport- en racerijwielen, invalidewagens, transportrijwielen, carriers en onderstellen voor car riers. alsmede frames voor genoem de rijwielen, invalidewagens en carriers. Onder tourrijwielen wor den in dit- verband verstaan alle soorten dames-, heeren- en kinder- tourrijwielen, voor zoover de fra mehoogte 16 of meer bedraagt. On- Maan op 7.47 17 Mrt N.M. 25 Mrt E.K. - Maan vanavond om onder i 19.17 19.45 uur Apr tot morgenochtend V.M. 7.52 uur \T Brandstoffenbon geldig verklaard AFLEVERING VAN BETREFFEND KWANTUM GEGARANDEERD. De Secr.-Gen. van het Departe ment v. Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 15 Maart 1942 tot en met 14 April 1942 de bon „09 H.K." van de bonkaarten J. en K. („Haarden en Kachels"), de bonnen „29 C.V.", „30 C.V.", „31 C.V." en „32 C.V." van de bonkaart L. („Centrale. Verwarming") als mede de met „Brandstoffen één eenheid negende periode" ge merkte bonnen van de zooge naamde periodebonstellen recht zullen geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen- Met ingang van dien datum zul len de distributiediensten boven dien aan de groot-verbruikers B G en D tegen afkruising van het 9e vakje v^n hun „identiteitskaart vaste brandstoffen", de toewijzin gen voor die periode uitreiken. (Zie verder pag. 3.) Boter op bon 13 Ook margarine of vet ver krijgbaar. 's-GRAVENHAGE, 16 Maart. De secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 17 tot en met 25 Maart elke met „13" genummerde bon van de boterkaart zoowel als van de vet- kaért recht, zal geven op het koo- pén van 125 gram boter zonder reductie of margarine, of 100 gram vet. Ook voor deze periode wordt dus geen onderscheid gemaakt tus- schen de bonnen van de boterkaart en die van de vetkaart. Men zal er evenwel rekening mee moeten houde, dat het niet steeds moge lijk zal zijn juist datgene van zijn leverancier te betrekken, hetgeen men wenscht, maar men genoegen zal moeten nemen wat de leveran cier in voorraad heeft. Voorte kunnen zij, die bon „13" -van de boterkaart vóór 28 Febru ari bij hun slager hebben ingele verd, gedurende het tijdvak van 17 tot en met 25 Maart per bon 100 gram gesmolten rundve't betrek ken. Generaal-veldmaarscbalk Sperrle bezoekt generaal Christiansen 's-GRAVENHAGE, 14 Maart. Dezer dagen heeft gerteraal veldmaarschalk Sperrle een bezoek' gebracht aan den weermachtsbevelhelter in Ne derland, den generaal, dei- vliegers Fr. Christiansen. Bij deze gelegenheid bezocht hij o.a. ook de in Nederland lig gende formaties van de lucht macht, alsmede de pas ge bouwde vestingwerken in het Xede.rlandsche gebied. der invalidewagens worden de zg. invalide driewielers verstaan, wel ke door invaliden worden gebruikt, om zich langs den openbaren weg te verplaatsen Ziekenwagens, rol stoelen e.d. zijn hieronder niet be grepen en mogen dus, eveneens als rijwielen, waarvan de frameboogte minder daii 16 bedraagt, zonder bon gekocht, verkocht of afgele verd worden. Geen banden ,geen rijwiel. Als algemeene vereischte om voor een rijwielbon in aanmerking te komen, is in de eerste plaats ge steld, dat decaan vrager niet over een bruikbaar rijwiel beschikt. Voorts is als algemeene vereischte gesteld, dat de aanvrager in het bezit is van de benoodigde buiten en binnenbanden of van de bon nen om dezè banden te kunnen aanschaffen. In verband hiermede zijn dan ook voor het verkrijgen van rijwielen dezelfde voorwaarden gesteld, als voor banden gelden. Wanneer in bijzondere geVallen niet anders wordt bepaald, moeten de oude rijwielen worden ingele verd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1