HOLLANDS DAGBLAD VOOR De komedie van Riom HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Gewezen G.G. van Ned. Indië laakt de bondgenooten Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux SOHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel.2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86stê AARGANG No. 11751 DINSDAG 17 MAART 1942 Eerste interview tijdens zijn interneering BRITSCHE OPGAVE VAN DE VERLIEZEN VAN DEN SLAG IN DE JAVAZEE. TOKIO, 16 Maart (Domei). Jhr. Mr. Dr. Tjarda van Star- kenborgh-Stachouwer, de ge wezen G.G. van Ned.-Indië, heeft zijn eerste interview sinds zijn interneering toege staan aan de Nitsji Nitsji. Jhr. Tjarda leidt thans een een voudig bestaan in een kleine villa op vijf kilometer van Bandoeng, die voor hem is ingericht door de Japansche autoriteiten. 'In zijn om geving bevinden zich twaalf hooge ambtenaren. De gewezen G.G. spreekt zelden en brengt zijn tijd in hoofdzaak door met het lezen van detective-verhalen en met wan delen in zijn kleinen rozentuin.. Tijdens het persgesprek gaf Jhr. Tjarda uiting aan zijn verontwaar diging over het verzuim van En geland en Amerika hulp naar Ned. Indië te zenden. Tevens prees hij de vechtcapaciteiten van den Ja- panschen soldaat, die hem ten zeerste hadden verbaasd. Hij ver klaarde voldaan te zijn over zijn behandeling door de Japansche legerautoriteiten, de omstandighe den in aanmerking genomen. Op de vraag van den corresnon- dent, waarom de heer Tjarda Java niet voor den inval der Japannérs had verlaten, antwoordde deze: ik achtte het 't beste te blijven en voorts kon ik toch ook niet weg gaan, nadat ik aan de ambtena ren,had meegedeeld, dat zij, ook al zou Java in handen der Japanners vallen, gelegenheid zouden krijgen onder do Japansche autoriteiten 't, plaatselijk bestuur voort te zetten. De gewezen G.G.'verklaarde in antwoord op een vraag, dat de Ja pansche geïnterneerden met uitzon dering van den consul-generaal Isjizawa naar Australië waren overgebracht, ter beveiliging van hun leven, omdat het zeker was, dat Ned.-Indië in den maalstroom van den oorlog zou worden mee gesleept. Slechts weinig Anglo-Amc- rikaansche krijgsgevange nen op Java. Een concreet bewijs van de ver raderlijke houding van - Engeland en Amerika jegens Ned.-Indië werd aan het licht gebracht, toen een onderzoek ter plaatse uitwees, dat er een verrassend klein aantal Brit- sche, Amerikaansche en Australi sche krijgsgevangenen op Java ge maakt is. In weerwil'van het enor me aantal Ned.-Indische krijgsge vangenen, bedroegen de Amerikaan sche gevangenen slechts 400, die krijgsgevangen gemaakt zijn in de omgeving van Bandoeng. en eep honderdtal anderen, die gevangen genomen zijn meer in het Oostelij ke deel van Java, een totaal dus van slechts 500, onder wie een ko lonel. Onder de Britsche krijgsge vangepen bevonden zich twee gene- raal-majoors. De voornaamste oor- logsbuit die de Japanners op de Amerikanen veroverden bestond uit 93 automobielen, 8 stukken veld geschut, 19 machinegeweren, 319 automatische en gewone geweren, 800.000 patronen. Het. onderzoek naar het op de Britten buitgemaak te materiaal duurt nog voort, doch volgens de voorloopige inlichtingen werden 76 kanonnen, 90 machine geweren, 6000 geweren en 600 auto mobielen veroverd, hetgeen bij el kaar een onbeteekenend percentage is van den totalen oorlogsbuit op Java.' De zeeslag bij Java. Het communiqué van de Brit sche admiraliteit, dat Zaterdag te Londen is bekend gemaakt, zegt dat de geallieerde vloot tijdens den zeeslag bij Java vijf kruisers heeft verloren: „Perth" (Australië), „Exe- ter" (Engeland), „Houston" (V. S.) „De Ruyter" en „Java" (Ned.). Voorts werden vijf torpedojagers in den grond geboord, de Britsche schepqn „Electra", „Jupiter", „En- counter" en „Stronghold" en het Nederlandsche schip „Kortenaer". De torpedojager „Evertsen"'(Ne- derl.) wordt als verloren beschouwd Men heeft nog niets vernomen om trent de kleine sch,epen en hulp- schepen, dié zich in de wateren van Java bevonden. Ter gelegenheid van den Helden gedenkdag werd Zondag op het Binnenhof te- 's-Gravenhage een groote plechtigheid gehouden, waar hij ook de Rijkscommissaris, dr. Seyss Inquart tegenwoordig was en de generaal der vliegers Christiansen het woord voerde. Een over zicht van het Binnenhof tijdens de plechtigheid. 1 Stapf-Mol-Pax Holland m. Amerikaansche troepen in Australië? WANHOPIGE HULPKRETEN AAN WASHINGTON. BERLIJN, 16 Maart. De A.N.P. correspondent meldt: Volgens de Chicago Sun zouden Amerikaansche' troepen reeds in Australië ter versterking zijn aan gekomen. Blijkbaar heeft deze hulp rtiet veel om het Jijf, want men gaat van Australische zijne voort met wanhopige hulpkreten aan Washington te richten. Naar Radio New-York omtrent den strijd op Nieuw-Guinea meldt, banen de Japanners zich steeds verder een weg door het oerwoud in de richting van Port Moresby. Voorts meldt radio New-York, dat de Japansche luchtmacht tij dens het weekeinde de ten Noorden van Australië gelegen eilanden ge bombardeerd zou hebben. Opmerkelijke verklaringen. Naar uit een bericht van United Press uit Melboume blijkt, heef', de vroegere. Australische minister president Menzies verklaard: „Het Britsche rijk is thans dichter bij zijn ondergang dan men ooit heeft knijpen droom en." De Australische gezant in de V. S., Casey, heeft Maandag ver klaard, zoo meldt de Britsche be richtendienst uit Washington, dat „de ^tfid ^gekomen is, dat de geal lieerde naties tot den aanval op den tegenstander moeten* overgaan onr Australië te verdédigen. Wij kunnen hei ons niet nermïtteeren nogmaals te falen. Wij mogen niel denken aan 1943, maar moeten aan 1942 aan het heden denken. Knickerbocker voorspelt ver lies van Aleoeten en Alaskc Terwijl de vroegere Australische minister-president Menzies Vrijdag in een radiorede verklaarde, dat hij /veigerde te gelooven, dat Japan een land als Australië met 7 mil- lioen inwoners kan veroveren, geeft denzelfden dag Knickerbocker in de Daily Mail deze mogelijkheid open lijk toe en voorspelt zelfs het ver lies van de Alcocteh en Alaska. De thans op Nieuw-Guinea ge bruikte Japansche aanvalsmethode, n.1. eerst met bommenwerpers van vliegkampschepen af, de verdedi gingsmiddelen der vliegvelden ver nielen en dan die vliegvelden met landingstroepen uit de lucht te ver overen, kan overal worden toege past. En ongetwijfeld zullen de Ja panners probeeren, ook Australië op die wijze te veroveren. Ten slot te citeerde Knickerbocker den hulp kreet, dien hij zoo vaak van Austra lië vernomen heeft: „A.u.b., beste Amerikanen, wacht niet, tot onze steden in vlammen opgaan, tot jul lie inziet, dat je ons tijdig moet helpen of nog eenige hulp te kun nen bieden. In 's hemelsnaam laat Australië geen nieuw voorbeeld worden van het ,too little, too late". Scheepswerf in Kiëf weder aan het werk Reeds 22 schepen gelicht KIEF, 16 Maart (DNB.) De scheepswerf te Kief heeft in den loop vlan den winter .22 stoom- en motorschepen, die door de bols je wisten waren tot zinken gebracht, ten dccle reeds weer hersteld, na dat de werf met behulp van Duit- sche vaklieden weer in bedrijf was gesteld. Bovendien zijn 23 nieuwe schepen in opdracht gegeven. Met de herstelde vaartuigerf zal in het voorjaar het goederen-, en perso nenvervoer op den Dnjepr woitIpij onderhouden. Thans is mep bezig met het lichten van vijf in de na bijheid van Kief door de bolsjewis ten in den Dnjepr tot zinken ge brachte passagiersschepen. Vak- en standsorganisaties van den middenstand in lignidatie D.e Organisatie-commissie voor het bedrijfsleven, gelet op artikel 2 sub 1b van het „eerste uitvoerings besluit organisatie bedrijfsleven 1D10", heeft in overeenstemming met den Secr.7Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart besloten over te gaan tot li quidatie van alle stands- en vak organisaties van ondernemers in detailhandel, ambacht en kleine nij verheid, daaronder begrepen ver- eonigingen, federaties en organen van samenwerking van deze stands- en vakorganisaties, alsmede hai*e afdeelingen en instellingen sVan niet-commercieelen fard. Naar wij verneme.n omvat boven staand besluit alle middenstands bonden en vakvereenigingen van ondernemers, welke op ditzelfde terrein of een deel daarvan wérken, ook al voeren zij den naam „mid denstand" niet. De organisatie-commissie, welke thans binnen zeer afzienbaren tijd over- zal gaan tót het oprichten van de vakgroepen op het gebied van kleinhandel en ambacht, heeft dit besluit genomen teneinde de liqui datie der bestaande hónden te doen geschieden, gelijkloopend met den opbouw der nieuwe organisatie en om op die wijze er voor te kunnen zorgen, dat de taken, die door de middenstandsbonden worden waar genomen, op de naar haar oordeel juiste wijze geleidelijk door de nieuwe organisaties kunnen wor den overgenomen. Op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage had Zondag de plechtige heldenherdenklng plaats. Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart legde een krans op de graven der gevallenen. Pólygoon-v. Bilsen-Pax Holland m. Duitschland strijdt voor Europa Massale aanvallen der Bolsjewisten afgeslagen SUCCESVOLLE OPERATIES VAN MOTORTORPEDOBOOTEN IN HET KANAAL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 16 Maart. Het opper- bevel van' de weermacht maakt bekend: Óp het schiereiland Kertsj herhaalde de vijand ook gisteren zijn massale aanvallen, die door pantserwagens werden onder steund. Zij mislukten door den dapperen afweer van de Duitsch— Uoemeensche troepen. De bolsjewisten leden zware, bloedige ver- liezen en verloren 48 pantserwagens. Zoodoende werden in de laatste drie dagen in dezen sector van het front in totaal 136 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Op andere plaatsen van het Oostelijke front werden vijande lijke aanvallen tijdens een hevigen sneeuwstorm na zware ge vechten afgeslagen. Sterke formaties gevechts- en jachtvliegtuigen ondersteunden in voortdurende aanvallen de gevechten te land en vernietigden 45 vijandelijke vliegtuigen. Een eigen vliegtuig ging verloren. Bij den afweer van sterke, wekenlang herhaalde aanvallen van den vijand heeft dè 134ste Saksische divisie infan terie zich bijzonder onderscheiden. Aan de Moermankust werden een groot transportschip in brand geschoten en de haven- en spoorwegwerken in Moermansk met succes gebombardeerd. In Noord-Afrika werden vijandelijke verkenningsstrijdkrachten teruggeworpen. Een Britsch vliegveld in het Egyptische kustgebied, alsmede militaire instanties in Tobroek werden succesvol gebom bardeerd. Bij luchtaanvallen op vijandelijke autocolonnes in het Oostelijk gebied van Cyrenaica werden verscheidene voertuigen in brand geschoten. Op Malta vielen Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen overdag en 's nachts Britsche vliegvelden en luchtafweerstellingen, als mede de militaire installaties van La Valetta aan. Motortorpedobooten vielen in het Kanaal een Britsche formatie .torpedojagers aan en torpedeerden oen torpedojager, die na twee "hevige ontploffingen in de golven verdween.. In een ander gevecht word een Britsche kanonneerboot zoo zwaar getroffen, dat aangc nomen kan worden dat ook deze verloren is gegaan. Een eigen motortorpedoboot werd zwaar beschadigd en ging nadat de gevech ten waren afgeloopen, bij het wegsleenen ten onder. In-het centrale gedeelte van den Atlantischen Oceaan heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een Britsch koopvaardijschip van 2.000 torj tot zinken gebracht- Bij de gevechten'van 13 Maart, heeft opperwachtmeester Schroe- del, stukscommandant van een afdeeling stormgeschut, acht vijan delijke pantserwagens,' waaronder drie zware, stukgeschoten. Patrouille aan het Oostfront De Nederlandsche vrijwilligers staau schouder aan schouder met de man nen der Waffen SS in den strijd tegen het bolsjewisme. SS-P.K. Grosman - Vrijw. Leg. Nederland. Felljnga-Pax Holl. m. Scherpe Duitsche critiek op het Fransche monsterproces Nog geen aanwijzing van de ware oorlogsmisdadigers BERLIJN, 16 Maart (DNB.) Frankrijk biedt de wereld met het proces van Riom een zeldzaam schouwspel, zoo luidt de unanieme verklaring in de Duitsche pers. De Voelkischpr Beobachter schrijft hierover het volgende: Reeds het verloop van het proces totdusver doet duidelijk uit komen, dat de regeering te Vichy de beklaagden niet, zooals men had kunnen verwachten, beschuldigt omdat zij Duitschland den oorlog hebben verklaard en zoodoende het Fransche volk op misdadige wijze in dezen oorlog hebben gestort, doch omdat Daladier c.s. 'den oor log tegen Duitschland niet met de vereischte omzichtigheid en' ener gie hebben voorbereid en gevoerd. Hoe ver het reeds met het comedie- spel tijdens dit proces gekomen is, blijkt uit de laatste zitting. Tegen het einde van deze zitting kon de oorlogsbrandstichter Daladier zich veroorloven >^pn de beklaagden bank uit op onbeschaamde wijze de Duitsche weermacht te kleinee ren. Ook bij de bewapening in Duitschland, zoo durfde deze ont maskerde, rampzalige politicus te beweren, zijn ei-nstige fouten ge maakt. Men gelooft in een gekken huis verplaatst te zijn, wanneer men uit de gerechtszaal dergelijke uitlatingen van de beklaagde hoort Het is reeds sinds lang bekend, dat Daladier reeds voor het uitbreken van den oorlog stelselmatig door de Joodsche publicaties de Duit sche weermacht liet kleineeren en het sprookje liet verspreiden, dat men de Duitsche pantserwagens zelfs met lansen kon doorboren. De wetenschap, dat de Duitsche weer- ^macht met deze pantserwagens de 'Poolsche legers bliksemsnel vernie tigde, en het iederen Franschman maar al te goed bekende harde feit, dat dezelfde Duitsche pantserlegërs een half jaar later Frankrijk bin nen zes weken onder de voet lie pen, past heel slecht in de dom- drieste verdedigingslogica van de zen bankroutier. Nog niets geleerd. Eén ding moest Daladier uit het verloop van den oorlog tot dusver hebben moeten leeren, n.1. dat wij iederen keer juist die tanks bezaten, die wij noodig had den om onze vijanden te verslaan on dat zal ook in de toekomst niet anders zijn. Op de hernieuwde vraag, of Frankrijk op 3 .September 1939 den oorlog kon verklaren en op 10 Mei 1940 het hoofd kon bie den aan het offensief, riep Daladier met een van opwinding rood hoofd in de gerechtszaal: „Ik zeg, ja, ja, ja. Frankrijk mocht niet overwon nen worden. Heeft zich ooit een schuldige aan de ineenstorting van een geheel volk met een brutaler cynisme verdedigd, zoo vraagt de Völkischer Beobachter, dan Daladier" het doet tegenover het Fransche volk? Zoo wordt in Riom een proces gevoerd, waarvan de wereld verwachtte, dat eindelijk eens de ware oorlogsmisdadigers «n oorlogs- aanstichters door een bedrogen volk ter verantwoording zou den worden geroepen. Welke conclusie moet men ,hier- uit trekken, wanneer een regeering een dergelijke procesvoering wil en zoodoende duldt, dat de schuld op de schouders van het Fransche volk wordt afgewenteld. Geeft een dergelijke regeering hiermede niet te kennen, dat zij zelf mede schul dig is aan datgene, waarvan de oorlogsmisdadigers Daladier c.s. zich zoo ver van probeeren te hou den? Het antwoord hierbp laten wij aan het Fransche volk-over. Met beschermde voge's In de Ned. Staatscourant is op genomen een besluit van den Secr.- gen. van het dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescher ming, waarbij wordt bepaald, dat in het geheele rijk niet zullen be- hooren tot de beschermde vogels in den zin der Vogelwet 1936: a. gedurende het tijdvak van 1 April 1942 tot en met 31 December 1942: de schollevaar, de houtduif, de ekster, de Vlaamsche gaai en de bonte kraai; b. gedurende het tijdvak van 1 Augustus 1942 tot en met 31 Dec. 1942! de blauwe reiger, de - sper wer, de zilvermeeuw. de kok meeuw en de mantelmeeuw; c. gedurende het tijdvak van 1 Juni 1942 tot en met 31 October 1942: de spreeuw. Sherlock Holmes is niet dood... Terwijl een bewofier van de Marconistraat te Hilversum gisteren met zijn zoontje in een café vertoefde, werd zijn fiets gestolen. Een onderzoek in de omgeving leverde aan vankelijk niets op, maar een uurtje later zag het 13-jarige zoontje van den bestolene in de Kampstraateen man loo- pen, die eenige rijwielhanden bij zich droeg. Hij keek nog eens goed en zag toen, dat het vader's banden waren. Zonder nutteloos alarm te maken volg de de jongen den dief door het drukke stadsgewoel, bleef hem als een jeugdige detective oók in de buiténwijk „over het spóor" bp veiligen afstand vol gen en noteerde het nummer van huis van de v. d. Sande Bakhuyzenstraat, waar de man binnenging. Toen snelde hij naar de politieom te waar schuwen. Eenige rechercheurs begaven zich ijlings naar het aangegeven adres, waar de man kon worden gearresteerd. De dief heeft bekend en is in gesloten. De vader van den de- tective-in-den.-dop krijgt zijn gestolen fiets en de banden te rug. Distributie van eieren De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat in alle gemeenten- be paalde détaillisten zijn aangewezen, die zoodanig met eieren worden be voorraad, dat zij regelmatig in de gelegenheid zijn te "leveren tegen afgifte van rantsoenbonnen. De na men en-adressen van deze detaillis ten zijn verkrijgbaar bij de plaatse lijke distributie diensten; De aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat eieren, welke niet van een door de Nederlandsche Cen trale voor dieren en pluimvee vast gesteld merkteeken (stempel) zijn' voorzien, buiten de distributie val- ien en derhalve zonder bon verkrijg baar zijn. Hieronder vallen kippen- en eendeneieren afkomstig van pro ducenten, die geen krachtvoer krij-, gen toegewezen en een eventueel overschot aan kippen- en eenden eieren afkomstig van producenten, die dit krachtvoer wel toegewezen krijgen. Ontslagen burgemeesters 's-GRAVENHAGE, 16 Maart. Bij besluiten van den Comm.-gcn. voor Bestuur en Justitie is ontslag verleend aan: jhr. mr. F. H. van Kinschot als burgemeester van de gemeente 'Alkmaar; mr. C. A. Prinsen als burgemeester der ge meente Roosendaal c.a. en H. M. Oldenhof als burgemeester der 'gemeente Karqpcn. Bij besluit van den Comm.-gen. voor Bestuur en Justitie is aan mr. dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot op zijn verzoek ontslag verleend als burgemeester der gemeente Adorp. Maan op 8.14 25 Mrl E.K. 1 Apr V.M. Maan vanavond om onder 19 ^7 uur tot morgenochtend L.K. a c\ - 15 Apr N.M. 7.49 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1