HOLLANDS DAGBLAD VOOR Een tweede front gevraagd SCHAGER COURANT VAN 1855 Bolsjewistische doorbraak verijdeld Nieuwe aanvalen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux SCiHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11752 WOENSDAG 18 MAART 1942 Voor den Productieslag 1942. De winter is voorbij, het voorjaarswerk op het land begint en het is tijd om de kunstmestbakken te vullen. Pax-Holland-De Haan ra. Zooveel democratische hoefden, zooveel zinnen Litwinof en Halifax spre- r ken elkaar tegen BERLIJN, 17 Maart (D.N.B.). Do Diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Lord Halfax en Litwinof hebben op •en banket te New-York ge sproken ever den oorlogstoe stand. Hun verklaringen gaan het kader van toasten te buiten. Zij staan in schrille tegenstel ling tot elkaar en geven een beeld van de in het „democra tische kamp" heerschende gees tesgesteldheid, waarin voorstel len worden besproken voor een coördinatie van de strategische posities. Lord Halifax ging zich te buiten aan algemeene phrases over de kracht der democratieën, waarbij hij gewag maakte van het bondge nootschap met de factor „tijd", het geen Litwinof aanleiding gaf tot een felle verbetering. De bolsjewis tische ambassadeur protesteerde te gen de aankondiging van betere tij den. Hij noemde den tijd een „ver raderlijken bondgenoot" en gaf den Engelschen en Amerikanen duide lijk te verstaan, dat zij ten slotte steeds nog de illusie koesterden als zou Sovjet-Rusland alleen de kas tanjes uit het vuur willen en kun nen halen. Litwinof stelde den eisch naar een tweede front, opdat de in het Oosten strijdende bolsje wistische legers ontlast zouden .worlien. Deze kreet naar een tweede front Is echter niet een monopolie van de Sowjet-Unie. Zij wordt ook al lerwegen gehoord in het kamp der democratieën, waar strategen zich het hoofd breken over hun beden kelijke posities. Terwijl de Sowjet Russen een ac tief optreden van de Engelschen in Scandinavië, in Frankrijk en op het Iberische schiereiland eischen, drin gen de Amerikanen en Engelschen aan op het vormen van een nieuw bolsjewistisch front in Siberië tegen Japan. De Australiërs van hun kant wenschen een offensief tegen Ja pan, vooral door de in Indië liggen de troepen van generaal Wavell, die van zijn kant weer de Austra liërs met de taak zou willen belas ten om de Japanners zoo lang mo gelijk op te houden en hun aan-( dacht van een aanval op Indië af te leiden. In soortgelijken zin heeft Wavell in Tsjoengking voorstellen gedaan, omdat hij veronderstelt, dat door een aanval dan de Chi- neezen op de Japanners de Brit- sche troepen in Birma een adem pauze zullen krijgen. Men kan de lijst met dergelijke wenschen, waarop ook nog zekere plannen van Roosevelt met Zuid Amerika behooren, willekeurig ver lengen. Het eindresultaat is, dat elkeen van de zoogenaamde bond- genooten den ander den voorrang wil laten inzake nieuwe strategi sche avonturen. De algemeene kreet naar een tweede front illustreert zoodoende de tragi komisch aan doende poging om tegenover een weldoordachte strategie een rade loosheid te stellen en op deze wijze den oorlog te willen winnen. VERWARDE GEESTESGESTELD- HEID. Als men de redevoeringen, die lord Halifax en Litwinow aan een banket hebben gehouden, naast el kaar legt, treden, zoo oordeelt men te Berlijn, diepgaande meenings- verschillen omtrent de wijze van oorlogvoering aan den dag. Terwijl lord Halifax den tijd in zekeren zin als bondgenoot aanroept en een optimistischen toon tracht aan te slaan, zegt Litwinow onomwonden, dat de tijd niet voor de „bondgenoo- ten" werkt. Litwinow stelt, en hier op wijst men te Berlijn eveneens, tamelijk scherp den eisch tot vor ming van eer. nieuw front. Uit de ze redevoeringen, alsook uit een aantal andere omstandigheden, kan men naar de meening van Duitsche politieke kringen tot een tamelijk verwarde geestesgesteldheid in het kamp der vijandelijke mogendhe den en tot een niet minder venvar- de strategische situatie concludee- De Japaosche opmarsch op Sumatra Strategisch belangrijke stad bezet. TOKIO, 17 Maart (D.N.B.) Naar de Tokio Asahi Sjimboen meldt, hobben de in Noord-Sumatra opereerende Japansche strijdkrach ten op 14 Maart om 14.00 uur de strategisch belangrijke stad Balige, aan den zuidelijken oever van het Toba meer, 1 ezet, nadat zij sedert haar landing in de buurt van La- boehanroekoe meer dan 130 kilome ter naar het westen waren opge rukt. Bij hun opmarsch ontmoetten de Japansche strijdkrachten vijan delijke afdeelingen ter sterkte van enkele honderden mannen, die door lichte, pantserwagens werden ondersteund. Andere Japansche strijdkraoluen, die langs de kustlijn van Koetaradja naar het zuid oosten oprukken, hebben op 13 Maart Sigli aan de noordoostelijke kust van Sumatra bezet. Naar thans bovendien bekend wordt, bevinden zich onder de buit, die den Japanscihen strijdkrach ten op het eiland Weh hebben behaald, 4 benzinetanks 10 kolen- depots, 7 stukken zwaar gesehut en een scheepswerf. Amerikaansche generaal opperbevelhebber in Australië OP VERZOEK DER AUSTRALI SCHE REGEERING. SLAG OM AUSTRALIË SPOEDIG VER WACHT. JAPANSCHE TRANS- PORTVLOOT WAARGENOMEN. STOCKHOLM, 17 Maart (D.N.B.) Volgens een bericht van Ass. Press is generaal Mac Arthur be noemd tot opperbevelhebber in Australië. Naar Ass. Press verder meldt, heeft het Ministerie van Oorlog der Ver. Staten medege deeld, dat generaal Mac Arthur, die tot nu toe het bevel over de Amerikaansche strijdkrachten op Luzien voerde, in Australië is aan gekomen, om aldaar het opperbevel over de Amerikaansche strijdkrach ten over te nemen. Het ministerie verklaarde verder, dat om deze benoeming door de Australische regeering was verzocht en dat Roosevelt den 22sten Februari Mac Arthur het bevel had gegeven zijn hoofdkwartier van de Philippijnen naar Australië te verplaatsen. Exchange Telegraph meldt uit Melbourne, dat naar Rritsche mee ning de „slag om Australië" thans verwacht kan worden. De groote Japansche transjx>rtvloot, die de operaties tegen Java heeft vol bracht, is, naar het Engelsche agentschap beweert, Maandagavond waargenomen ten westen van de Australische kust. De Australische luchtmacht levert sindsdien onon derbroken strijd. De Japansche vlootformatie bestaat uit verschei dene kruisers en vliegtuigmoeder schepen, alsmede uit veertig tot vijftig torpedojagers. Op de Japansche steunpunten op Nieuw-Guinea zijn bovendien zeer aanzienlijke versterkingen voor de luchtmacht aangekomen. Dit is on getwijfeld een teeken voor aan staande groote luchtoperaties, die steeds vooraf zijn gegaan aan Ja pansche vlootacties. De Australi sche luchtmacht heeft vooral zeer snel en daarbij voldoende verster kingen noodig. Bommen op Turksch gebied Aan Engelsche vliegtuigen toegeschreven. ANKARA, 17 Maart (DNB.) In het gebied van Milas, ong. 150 km. ten Zuiden van Smyrna, hebben 3 vreemde vliegtuigen, naar officieel wordt medegedeeld, 15 bommen la ten vallen, waardoor twee men- schen werden gedood en verschei dene gewond. Eenige huizen stort ten in. De Turksche regeering stelt een onderzoek in en zal de noodige di plomatieke stappen doen, zoodra de identiteit der vliegtuigen is vast gesteld. Men gelooft in Ankara dat men stellig kan aannemen, dat het hier een schending van Turksch souve- rein gebied door Engelsche vlieg tuigen betreft, welke operaties on dernamen tegen de Italiaansche eilanden van den Dodekanesos. Er verluidt, dat deze veronderstelling door inmiddels ontvangen berich ten wordt bevestigd. Het onderzoek wordt door het vinden van niet- ontplofte bommen en machinege weerpatronen vergemakkelijkt. Dit jongste optreden van de En gelsche luchtmacht heeft te Berlijn sterk de aandacht getrokken en wordt dienovereenkomstig van commentaar voorzien. De speldjes, welke deze week verkocht zullen worden ten bate van Winterhulp tijdens de groote collecte, die Vrijdag en Zaterdag zal worden gehouden. Stapf-Pax Holland m. Een nieuwe komeet ontdekt Ster van de 13e grootte. HELSINKI, 17 Maart (D.N.B.) Op de sterrewacht aan de universi teit van Turku, werd den 11 den Maart een nieuwe komeet ontdekt door den astronoom, prof. Vaesae- ^ae. Hij zal den naam ontvangen „1942 komeet Vaeisaelae". Van de drie kometen, die in dit jaar ontdekt werden, heeft men reeds twee in Finland gesignaleerd. Deze, zoo pas ontdekte komeet is een ster van de 13de grootte. De sterrewacht aan de universi teit te Turku is bijzonder geschikt voor het doen van waarnemingen op astronomisch gebied op grond van haar noordelijke ligging. Men overweegt nu den bouw van een nieuwen waarnemingstoren, waar in een zeer sterke dubbele telescoop zal worden opgesteld, een uitvin ding van prof. Vaeisaelae. Het Vrijwilligerslegioen „Nederland" aan het Oostfront. De brief van thuis. Eindelijk is het lang verwachte bericht uit het vaderland op de plaats van bestemming aangekomen. SS-P.K. Grosman-Vrijw.Leg.-Nederland-Fellinga-Pax Holland m Tegenstander laat meer dan 10.000 dooden achter uévechten bij 45 gr. vorst BERLIJN, 17 Maart.' (DNB.) - Naar 't opperbevel der weermacht mededeelt, hebben Duitsche troe pen in den centralen sector van 't Oostelijk front sterke vijandelijke strijdkrachten verslagen, die poog den door de Duitsche stellingen te breken. De herhaalde hevige bolsje wistische aanvallen werden met zware verliezen voor den vijand af geslagen. Een sterke gevechtsgroep van den tegenstander werd inge sloten "en vernietigd. Tijdens een hevigen sneeuwstorm en bij een koude van ong. 45 gr. werden twee divisies infanterie en vier divisies cavalerie op zoodanige wijze afge slagen, dat zij moesten terugtrek ken. De tegenstander verloor meer dan 10.000 dooden, terwijl meer dan 2000 gevangenen in Duitsche han den vielen. 133 stukken geschut en een groot aantal lichte ep zware infanteriewapens werden buit ge maakt. Gisteren hebben de bolsjewisten Duitschland strijdt voor Europa te pletter oeloopen SUCCESVOLLE AANVALLEN VAN DUITSCHE BERG- JAGERS. HOOFDKWARTIER VAN DEN EÜH'RER, 17 Maart (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op het schiereiland Kertsj zijn nieuwé aanvallen van den vijand te pletter geloopen op dé Duitsch-Roemeensche stellin. gen. Nog 33 vijandelijke tanks werden stukgeschoten., Op som mige plekken kwam het tot een verbitterd handgemeen. Aan de rest van het Oostelijk front leed de tegenstander bij de herhaling van zijn aanval len zonder succes zware, bloe dige verliezen. Concentraties en bewegingen van vijandelijke strijdkrachten werden doel treffend onder vuur genomen. Batterijen verdragend geschut beschoten voor den oorlog be langrijke doelen te Leningrad met succes. Aan het front in Lapland waren stormaanvallen van Duitsche bergjagers succes vol. De luchtmacht heeft met ster ke formaties gevechtsvliegtui gen en jagers in voortduren den aanval geconcentreerde en aanvallende Sowjet-troepen uiteengedreven, schoot bezetti plaatsen in brand en stremdi- ravitailleringswegen van den vijand. Tegen vier eigen verlie zen werden zeventig vijandelij ke vliegtuigen in luchtgevech ten of óp den grond vernield. In Noord-Afrika sloegen Duitsche en Italiaansche ver kennersformaties vijandeliike strijdkrachten terug, namen oen aantal soldaten gevangen en maakten buit of vernietig den elf stukken geschut. Tijdens de gevechten van 14 Maart heeft onderofficier Gau ger van een regiment lucht doelartillerie negen aanvallen de tanks van uiterst geringen afstand kapotgeschoten. hevige aanvallen gedaan op de stel lingen van de Duitsche divisie ten Noordoosten van Orel. In weerwil van koude en sneeuwjacht werden al deze aanvallen afgeslagen met zware verliezen voor de bolsjewis ten. Nog grootere verliezen leden de Sovjettroepen bij hun aanvallen op de stellingen van een Duitsche le gerkorps aan het centrale front. Van 5 tot 12 Maart werden al hun aanvallen verijdeld. Nergens kon den zij de Duitsche stellingen bin nendringen. In deze week verloren zij 5000 man aan dooden en hon derdon aan gevangenen Voorts wer den 32 pantserwagens vernield of buitgemaakt. Duitsche jagers hebben gisteren 60 Sowjetvliegtuigen neergeschoten Pest in Tsjoengking-China MILLIOENEN SLACHTOFFERS. NANKING, 17 Maart (Domei) Naar wordt gemeld, heerscht- pest in Tsjoengking-China in een acht tal provincies, waaronder Hoenan, Setsjewan, en Sikang, in het Nd.- westen van het land. Deze plaag is vooral hevig in de beide provin cies Soeian en Ning-sia, waar de pest zich dagelijks verder uit breidt Naar men zegt, telt men reeds een millioen slachtoffers on der de bevolking, die in de berden en vlakten rondzwerft op zoek naar redding. DOORBEREKENING MOLEST- PREMIfiN. Naar de Gemachtigde voor de Prij zen mededeelt, is het met ingang van heden weer toegestaan de kosten van de werkelijk betaalde molestpremien bij goedenvervoer in de prijzen door te berekenen. Uoei&ot Dc competitie gaat gewoon door Voorloopig nog geen bijzon dere maatregelen. 's-G-RAVENHAGE, 17 Maart. Naar wij vernemen, heeft het be stuur van den N.V.B. nog geen maatregelen getroffen ten aanzien van het verdere verloop van de wedstrijdcompetitie. De heer Lotsy deelde ons hierover mede, dat voor loopig nog geen definitieve maat regelen zijn te verwachten. Op de eerste plaats zal getracht worden in den resteerenden tijd het nog te verwerken deel van de competitie af te wikkelen. Iedere gelegenheid zal zooveel mogelijk worden aan gegrepen om te spelen. Het, een en ander zal natuurlijk in overleg met de medische commissie geschieden. Gerekend wordt, dat a.s. Zondag 't programma voor ongeveer 26 zal kunnen worden afgewerkt. Pas den volgenden Zondag wordt gere kend op een normale afwik.kpline van het wedstrijdprogramma. Daar na zal men een behoorlijk over zicht kunnen verkrijgen van de situatie, waarna dan eventueel de noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen. - Maan Maan op vanavond om onder 8.38 f r% A Q 21.36 25.Mrt. 19.48 uur SApr. E.K. tot morgenochtend L-K. 1 Apr n A*r 15Apr v.m. 7.47 uur n.m. Dr. Van Prooye overleden De voorzitter van den Neder- landschen Voetbalbond, Dr. D. J. van Prooye, die verpleegd werd in het Roode Kruis-zie- kenhuis te Den Haag, is gister middag op 61-jarigen leeftijd overleden. Dr. Van Prooye heeft een zeer mooien staat van dienst achter den rug. In 1930 bereikte hij de hoog ste funclie-in de N.V.B.-organisatie. Als speler kwam hij uit voor de vereeniging Olympia in den Rotter- damschen Voetbalbond en wel van de oprichting in 1896 tot het begin van het seizoen in 1899. Daarna speelde hij in den N.V.B. tot 1912, waarvan in de eerste klasse van September 1910 af. Van Prooye was als spil een moeilijk te passeeren tegenstander. Van de oprichting van Olympia af tot haar verbintenis met Vol harding op 1 Januari 1940 was hij bestuurslid, waarvan de laatste ja ren voorzitter. SCHIEDAM IN 'T KLEIN. Op vermoeden, dat er reeds geruimen tijd op clandestiene wijze alcohol werd bereid, heb ben ambtenaren van de belas tingen, met assistentie der po litie, zich toegang verschaft tot een perceel aan de Vlierstraat te Enschede, Het vermoeden bleek juist, want direct, na hun binnentreden merkten de amb tenaren reeds een scherpe dranklucht op. In een vertrek aan de achterzijde werd een compleet distilleertoestel ont dekt, alsmede een hoeveelheid sterke drank, welke vermoede lijk uit suiker is bereid. Men stookte het toestel met. gas, dat men betrok buiten den meter om, waarvoor de buis was om geleid. De bewoner en diens helper zijn in verzekerde bewa ring gesteld. Ernstig aato-ongeval op den Afsluitdijk Bekende figuur uit paar densportwereld verwond. - Auto in elkaar gereden. Gisteravond omstreeks 6 uur is een luxe auto van den heer Jo Smit uit Groningen in botsing ge komen met een zware tankauto met tankaanhangwagen van het „Bim- fort" Autotransportbedrijf uit Schie broek. Deze laatste zou een andere vrachtauto voorbijrijden in de rich ting Friesland, juist toen de auto van den heer S. naderde. Door de dikke mist was het zicht zeer slecht De vrachtwagen kon niet anders doen dan geheel naar links uitwij ken door op den berm te gaan rij den, doch een botsing was onver mijdelijk. De luxe auto werd aan den achterkant geheel in elkander gedrukt en was zwaar besoha- digd. De heer Jo Smit (wel bekend in de paardensportwe reld), liep verwondingen op aan het hoofd, welke door dr. Bee- ker, die inmiddels was gewaar schuwd, op de plaats van het ongeval werden behandeld. De heer Smit is per auto naar 't ziekenhuis te Harlingen vervoerd, voor verdere behandeling, terwijl de luxe wagen door een vrachtauto op sleeptouw is genomen in de zelfde richting. De marechaussees en ook burge meester Kolff van Wieringen wa ren spoedig ter plaatse. NEGEN MAANDEN VOOR FIETS DIEFSTALLEN. Voor de Maastrichtsche recht bank heeft terecht gestaan een schilder, die in eenige weken tijds negen fietsen had gestolen. UÖ bad de fietsen telkens direct verkocht en van de opbrengst geleefd. De eisch was een jaar gevangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1