HOLLANDS SCHOONHEID TUSSCHEN FOLIANTEN DAGBLAD VOOR BEKENDMAKING Uitbreiding van het Driemogendhedenpact? Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schaften. Redactie- en Administratiebureaux: SOHAGEN,. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningc#. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97,, Tel 3332. SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11753 DONDERDAG 19 MAART 1942 Bij deo burgemeester-kunstenaar van Grootebroek EEN RAADHUIS DAT TOT KUNSTTEMPEL WERD. (Van onzen specialen verslaggever.) XJ ET is niet de schuld van den burgemeester, dat het groot-ste deel van de huisjes langs die ééne lange Grootebroeker straat zoo lee- lijk zijn dat de nette vitrages stijf jes voor de ruiten prijken, dat er een bierhuis staat waaraan de eige naar den weidscben naam van „Café du Sport'.' heeft gegeven Het is niet de schuld van den bur gemeester dat klaarblijkelijk nooit anders dan door bedachtzame lie den, bedachtzame stapjes worden gegeven op de keurige paadjes naar de woningen, waarvan de klinkers bedachtzaam in rechte rijtjes zijn neergevleid. Die Grootebroeker pastoor moet wel precies in de roos hebben ge mikt, toen hij eens'zei, dat zijn parochianen zóóveel Eerstelingen en Andijker Muizen hebben gedol ven, dat zij dus zóó vaak met hun neus op den'grond hebben gelegen, dat ze niet meer zien dat er ook nog wat anders bestaat dan "kaars rechte aardappelvoren en soppige greppels daartusschen. Men kan zich dus ook te verwant met den bodem voelen A LS 't aan dien burgemeester lag, zouden wij zog zeggen, dan was er vandaag den dag in Groote- bix>ek meer plezierigs te zien dan nu het geval is. Dan zou hier een boom zijn gekapt, omdat-het groen niet kleurde bij het blauw van de dakpannen, daar een boom zijn bij gezet om de Al te vlakke horizonlij n te breken. Uit deze mooie ouwe hoerenka mer zouden de Old Finish cra- peauds en stoelen zijn weggesleept om er soliede boereirstoelen, schoon van lijn en H/orm neer te zetten, en gene zeugenboet zou nu precies niet worden gesloopt omdat wan neer dé eenden er rondscharrelen in het nabije slootje de sfeer zoo veel beter is, als t' ding er bij blijft staan. Burgemeester J. A. Schrijnder is namelijk dezelfde als Jo Schrijnder de schilder. De man, die ér met ezel en palet op. uittrekt, wegduikt in een rietschoot van de Groote broeker jWeel en de vogelen des velds 4n schoone kleuren maalt. Jo Schrijnder laat in zijn riet bosch, alleen met de Natuur den wind door zijn haren waaien en dan komt burgemeester Schrijnder in het raadhuis terug, opgefrischt en vol nieuwe plannen tot heil der gemeente. Hij is juist voor de vierde maal beëedigd, het is genoeg bekend in de hoogere legionen, dat het kun stenaarschap van Jo Schrijnder aan de werkzaamheid van burgemeester Schrijnder niets te kort doet. En als nu die Groot*ebroekers maar wat minder Lutjebrocks wa reh ingesteld zou het belangrijke Strcekcr dorp een centrum van volksche kunst kunnen zijn, zou de folklore weer kunnen opbloeien, zouden de Grootebroeker in oen ta ling meer zien dan een vliegend vet boutje en in een kievit meer dan een fabriek van dure spikkel eieren in het prille voorjaar. Dat is nu eenmaal zoo niét, ze vinden het „verlegen aordig" dat de „burrie" zoo teekent en ze heb- heb de feest-programma's van zijn hand, hoewel af en toe misschien wat „raor", toch „eenig" gevonden; maar dat in hun omgeving een be genadigd kunstenaar werkt, die hun heel veel heeft geschonken en nog dagelijks schenkt daar hebben ze geen weet van, de braven. Burgemeester Schrijnder heeft daar volkomen vrede mee gekregen en de dorpsgemeenschap heeft nog wel zóóveel goede eigenschappen dat ook de artist Jo Schrijnder zich er deel van voelt. Waar hij heer en meester is, in het raadhuis, heeft hij bewezen dat stugge zakelijkheid, van een ambts huis getemperd kan worden door speelsche wisseling van boog en rechtihoek en overal doorgevoerd glas in lood, zonder dat soliditeit en practische waarde worden aan getast. Het is het vierde raadhuis. Er is er een gebouwd in 1393, in 1570, in 1758 en in 1930. Hoe de vroegere ge bouwen er hebben uitgezien wéten wij niet, het gebouw dat er thans staat en waarvan de burgemeester- altist de ontwerpen maakte' voor glas en lood en meubilair vervaar digde en 't mozaïek en beeldhouw werk voor zijn rekening nam, heeft een cachet van schoonheid en har monie. TX7A.NNEER de ooievaar over het huis heeft gevlogen en 'n bo reling zich gemeld, bakt de bakker warme bollen ter verhooging van de feestvreugde in het gezegende gezin. Bij de acte van huwelijk plegen de duiven te koeren. Wanneer de schaduw over het huis ligt, de zwarte kraaien rond den schoorsteen vliegen, wanneer een doode zal worden uitgedragen, dan zet de Roomsche Grootebroeker een zwart kruis op zijn darnhek. De vogelsymboliek, ooievaar, dui ven paar en kraaien en de fol klore van den bakker met zijn bollen en het zwarte kruis is ver werkt in de glas- en loodramen van de secretarie. In de fraaie burgemeesterekamer zijn in triptiek de gewenschte bur gemeesterlij ke deugden, kracht, trouw en energie uitgebeeld als leeuw, hond en eekhoorn. Natuur lijk zetelde de wijsheid in de vroe gere raadzaal, het uilmotief vindt men terug op de gebeeldhouwde stijlen der rustbanken in de hallen. 1ÉI fl® lllilif 1 K lltiiPfi WMïïM 1 Al kunt U nog zoo goed fietsen, toch mag U niet onder het jjijden, het stuur met beide handen los', laten of de voeten van de trappers nemen! Ar. 22 Wegenverkeersrege- ling. - (Polygoon-Seym) De heer Jo Schrijnder. (Familiefoto.) Den vroeden vaderen heeft de bur gemeester met gulle hand nog meer deugden toegekend: de vogelsym boliek in het glas en lood in de pui toonen de valk (ridderlijkheid), de pelikaan (waakzaamheid), specht (arbeidzaamheid) en ook de ekster (welsprekendheid In de eiken lambiïzeering van de raadzaal zijn uitgebeiteld de karak teristieke koppen der oude Westfrie zen, en verwonderd blikken de voorgangers van -burgemeester Schrijnders vanuit hun lijsten neer op alles wat tot stand kwam eri zij wel nooit haddep kunnen droo- men. Tien van zijn beste doeken schonk Jo Schrijnder aan de gemeente, groote forsche stukken. Er zijn na- tuurtafereelcn bij, een prachtige oude Westfriesche vrouw, een forschgpstreken studie van een tu- baist en een schilderij van den bouw van het raadhuis, dat met zijn drie plans Breugheliaansch aandoet. Burgemeester Schrijnder, ar tist, van 't, zélfge'teekerid brief hoofd op^het ambtelijk postpa pier tot de verfraaiende ver strepen op zijn radio-luidspre ker in zijn huiskamer/om met een kleine variant op den Dré te spreken: een zwarte toove- néér. Een vreemde vogel in ons Westfriesche land, uit Gelre neergestreken, maar zóó vast genesteld, dat hem het wegvlie gen zwaar zal vallen. Dienaar van de gemeenschap en dienaar van de kunst. Een gelukkige kerell Een der werken van den burge meester-kunstschilder: De Tubaist Rep.: KuiperGroot Duitschland strijdt voor Europa Vijandelijke aan rallen zonder succes r 41000 BRT. ONDER DE AME- R1KAANSCHE KUST TOT ZINKEN GEBRACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 18 Maart. He\op- perbevel van de weermacht' maakt bekend: „Op het schiereiland Kertsj werden nieuwe vijandelijke aanvallen deels afgeslagen, deels bij de voorbereiding door artillerievuur en bestrijding vanuit de lucht verijdeld. Aan het overige gedeelte van het Oostelijke front viel de 'vijand ook gisteren op enkele plaat sen met vrij sterke strijdkrach ten zonder succes aan. In de periode van 15 tot 17 Maart verloor de vijand aan het Oostelijke front in totaal 131 pantserwagens. De bolsje wistische luchtstrijdkrachten verloren gisteren 89 vliegtui gen, waarvan 56 in luchtge vechten. Een eigen- vliegtuig wordt vermist. Aanvallen overdag en 's nachts op Malta van Duitsche ge- veohtsvliegers veroorzaakten groote branden en hevige ont ploffingen in vliegveldinstalla- ties en havenwerken. In de Middellandschp Zee viel .een Duitsche duikboot ten Oos ten van Tobroek een krachtig beschermd convooi aan en bracht eern tankschip van 8000 hrt. tot zinken. Aan de Ameri- kaansche kust brachten Duit sche duikboot en vijf vijandelij ke koópvaardijséhepen met een gezameniïjkèn inlhoud van 41.000 brt en een kustwacht schip van de Amerikaansche marine tot zinken. Hierbij heeft de' duikboot onder bevel van luitenant-ter-zee 1ste klasse Rostin zich bijzonder onder scheiden. Een enkel Britsch vliegtuig heeft overdag onder bescher ming Van de laaghangende wolken een militair nütteloo- zen aanval op. West-Duitsch gehjed gedaan. NATION AAL-SOCIALISTISCH AMBTENARENKORPS OPGJ> RICHT. Het hoofd van de afdeeling be stuurszaken, van het hoofdkwartier der N.S.B. deelt mede, dat de leider der N.S.B. het besluit heeft geno men tot de oprichting vap een na- tionaal-socialistisch ambtenaren korps. Tot leider van het korps natio naal socialistische ambtenaren is beno'emd de burgemeester van Delft, F. W. van Vloten. Oproep van Goering aan de boeren BERLIJN, 18 Maart (DNB.) - Rijksmaal-schalk Hermann Goe ring heeft heden in een oproep tot de Duitsche boeren hun namens 't geheele Duitsche volk zijn dank uitgesproken voor de geweldige volbrachte prestatie ter waarbor ging van de voedselpositie. Voorts riep de minister het boerenvolk op tot onvermoeiden arbeid, om dit jaar nog grootere prestaties te vol brengen. In de dringende behoefte aan arbeidskrachten voor den land bouw zal voorzien worden door het betrekken van bruikbare hulparbei ders uit de bezette gebieden in het Oosten en door het inschakelen van vreemdelingen en krijgsgevangenen 'Uw arbeid, aldus minister Goe ring, is" even belangrijk voor de be slissing van den oorlog als de strijd en overwinning van den Duitschen soldaat ginds tegenover den vijand. Vervult derhalve uw taak met volle toewijding en den grootsten ijver, opdat ook voor de toekomst de voe ding van het Duitsche volk gewaar borgd is. De verlieslijsten nit Indië Slechts vertrouwelijke me- dedeelingen van het Roode Kruis. Het hoofdbestuur van het Neder- landsche Roode Kruis deelt mede: Ten,,einde zooveel mogelijk de bestaande ongerustheid weg te ne men, welke blijkt uit den stroom van telefonische en schriftelijke verzoeken om inlichtingen omtrent dé verwanten in Indië, militairen zoowel als burgers, welke bij de Roode Kruis Bureaux binnenko men, wordt er hierbij de aandacht van betrokkenen op gevestigd, dat ieder bericht omtrent overlijden of vermissing van Nederlandsche mi litairen of burgers in Indië onver wijld door het Roode Kruis de naas te familie wordt medegedeeld, zoo als tot dusver gebruikelijk. Dit ge schiedt nimmer telefonisch e§ even min rechtstreeks per post. De ont vangst van een brief van het Rpo- de Kruis behoeft dus nooit aanlei ding te zijn voor directe ernstige ongerustheid. Voorts wordt er met nadruk op gewezen, dat de verlieslijsten, juist op grond van den hierboven aan gegeven gang van zaken niet ge publiceerd worden en evenmin ter inzage liggen. Defensieve krijg in Australië verwacht Berlijn over de positie van generaal Mac Arthur. BERLIJN. 18 Maart. De A.N.P.- correspondent meldt: De benoeming van maarschalk Mac Arthur tot opperbevelhebber der gezamenlijke geallieerde strijd krachten in den Zuid-Westelijken Pacific laat het trekken van ver schillende conclusies toe, zoo meent men hier in deskundige kringen. Vooreerst en voornamelijk wel de ze, dat het dus in Australië alweer om een defensieven krijg zal gaan, vermits Mac Arthur zich vooral naam gemaakt heeft door zijn ver dediging van het schiereiland Bataan bij Manilla. Het roepen om een offensief in Angelsaksische kringen heeft dus geen gehobr ge vonden. Te oordeelen naar het po tentieel van Australië en daarte genover de aanvalsterkte der Ja panners, blijft den Aussies ook niet veel anders óver, meent men en Mac Arthurs' lot zal wel zijn om alweer ergens op het Australische continent een klein plekje te ver dedigen, gelijk dat op Luzon is ge beurd. Voor de laatste collecte een dubbele gift WINTERHULP 20 en 21 Maart Maan op vanavond om onder 9.02 i s f\ 22.43 25 Mrt 19.50 uur s Apr E.K. tot morgenochtend L.K. 1 Apr 7.45 uur 15 Apr Buitenlandsche kringen te Berlijn verdiepen zich in gissingen Wilbelmstrosse zwijgt BERLIJN, 18 Maart De ANP- correspondent meldt: op vragen naar de juistheid van geruchten over een binnenkort te verwachten uitbreiding van het Driemogend- hedenpact" waarmee de toetre ding van een of meer staten-leden bedoeld is werd van bevoegde zijde geantwoord, dat men niet zou weten, waarop deze geruchten slaan. Daarom kon men ook geen standpunt ten aanzien dier geruch ten formuleeren. Van dezelfde zijde weigert men zich uit te laten over^geruchten in zake een aanstaand bezoek aan Herlijn van hooge Bulgaarsche per soonlijkheden. In het algemeen dóen hier in buitenlandsche kringen ver wachtingen betreffende een ver hoogde "diplomatieke activiteit veel van zich spreken en men gebruikt daarbij veel het woord „diplomatiek offensief". Van bevoegde zijde werd in dit ver band verklaard, dat het ken merk van een offensief steeds de uiterste geheimhouding is, zoodat men moeilijk kan ver wachten, dat men van Duitsche zijde van te voren mededeelin- gen hierover aan de pers ver strekt. Turkije? Vorschingen in de richting van Tuikije leverden geen succes op. Slerhts kon men omtrent Edens beweerde voornemen êener reis naar Turkije vernemen, dat men sinds de eerste berichten daarover niets meer gehoord heeft. Men ziet hier ook geen aanleiding voor zulk een reis, noch eenige hoop op. suc ces voor Engeland, Misschien zou de Britsche minister gaarne hét komende proces inzake den aan slag op von Papen bijwonen, ver klaarde men lachend. Wat dit incident betreft, zoo deelde men heden mede. dat de Duitsche rijskregeering thans het materiaal van het vooronderzoek ontvangen heeft. Van het trekken éener conclusie daaruit is voor de Duitsche rijksregeering geen spra ke,, dat is de taak der Turksche overheid. Men twijfelt er hier -niet aan, dat de uitkomst daarvan weinig aangenaam voor de Engelsch-Bol- sjewistische aanstichters zal we zen. De bomaanval op het stadje Milas heeft intusschcn de stem ming tegen Engeland in Turkije nog slechter gemaakt. Volgens de laatste berichten heeft men in Lon den, gezien het overste 1pende over tuigingsmateriaal, de schuld aan dezen luchtaanval niet langer meer kunnen en durven loochenen. AANMELDING VAN PERSONEN AUTO'S DOOR RIJKSDUITSCHERS VERPLICHT. De hoogere S.S. und Polizeiführer maakt bekend: Voor den len April 1942 moeten in de beïette Nederlandsche gebie den alle pérso.nenautó's, die een rijks-Duitsch' kenteeken draden en aile personenauto's, die weliswaar een Néderlandsch- kenteeken dra gen, doch zich na den 14en Mei 1940 in het bezit van Rijksduit- schers bevinden, aangegeven wor den. De aangifte dient voor den len April 1942 te geschieden bij den voor de woonplaats (in de bezette Nederlandsche gebieden) van den tot aangifte verplichten persoon bevoegden politic-officier bij den gevolmachtigde van den rijkscommissaris. Bij de aangifte dient een gereed liggend forpiu- lier -te worden ingevuld, dat tege lijkertijd het verzoek tot uitrei king van een kenteeken voor de bezette Nederlandsche gebieden en het verzoek tot verder gebruik be vat. SCHIP MET TARWE GEZONKEN. Gistermorgen is, tengevolge van de mist, het schip Anovo, schipper Boersma, en afkomstig van Wor- merveer, op den berm van den Bu- renpolder bij Ierseke geloopen en gezonken. Dé geheele lading tarwe. (151 ton) is verloren gegaan. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Rittenboek voor personenauto's Ook voor wagens met gas generatoren. Met ingang van 1 April 1942 wordt het bijhouden van een rittenboek voor alle houders van rijvergunnin gen, uitgereikt Voor personenauto's, geen taxi's of huurauto's zijnde, voorzien van een Nederlandsch nummerbord verplicht gesteld. Deze* rittenboekjes bevatten 25 genummerde kaarjten in tweevoud, waarop voor eiken rit afzonderlijk verschillende gegevens behooren te worden ingevuld. Dit invullen dient dadelijk na het beëindigen van iederen rit te geschieden, zoodat bij controle steeds de voorlaatste rit is ingeschreven. Bij nalatigheid stelt men zich aan geheele of gedeeltelij ke intrekking van de brandstoftoe wijzing of van de rijvergunning bloot De gebruikers van rittenboekjes, geen ambtêrfaren zijnde,'moeten de origineelen der ingevulde ritten- kaarten maandelijks bij hun aan vragen om motorbrandstof aan den betrokken rijksinspecteur van het. verkeer inzenden. De duplicaten blijven in het boek je, hetwelk steeds in de auto aan wezig moet zijn en op verzoek van den controleerenden ambtenaar ge toond behoort te worden. De verplichting tot inschrijving van iederen afzonderlijkenrit geldt niet voor hen, die in de nor male uitoefening vinNhun beroep ritten binnen de bebouwde kom eener gemeente of aansluitende bebouwingen moeten uitvoeren. Houders van .„personenwagens, welke voorzien zijn v.an persgas- of generatorinstallaties, worde er op merkzaam op gemaakt, dat het bo venstaande ook op hen van toepas sing is. Zwaar Duitsch infanteriegeschut wordt geladen bij de beschieting der Sovjetstellingen in den midden sector van het Oostfront. (Orbis-Holl.-PïK. Schambortzky Pax Holland m)]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1