HOLLANDS Verduister i Kinderen klagen aan DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Etbarmelijke gezinstoestanden in Alkmaar De sociale politie Australië met den tijd in gedrang Nieuwe bonnen BEKENDMAKING Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11755 ZATERDAG 21 MAART 1942 grijpt in WINTERHULP EN NED. VOLKS- DIENST ZULLEN UITKOMST [(Van onzen specialen verslaggever.) LKMAAR, ergens aan den rand der stad, bij een klein huisje, aan den onderkant van den d^k. Wanneer de motor stopt,ver dringen zich acht kinderkopjes voor de ramen. Het zicht is goed, gordijnen-weg schuiven is niet noodig, ze hangen er niet. Het drabbige paadje naar de woning geeft vuile schoenen. Voeten vegen op de mat is niet noodig. Er ligt geen mat. Het vloer kleed in de kamer behoeft niet ont zien te worden. Er ligt geen vloerkleed. De kinderen zullen van moeder geen standje krijgen als ze de stoe len vernielen. Er staan er maar twee en die zijn al stuk. Ze behoeven ook niet bang te zijn om alleen te slapen. Vice-admlraal Dönitz, bevelhebber der Dnitsche onderzeeëers, is tot admiraal bevorderd als erkenning van zijn verdienste voor de doel treffendheid van 't duikbootwapen Pax Holland ra. Dat doen ze in één bedstee. Met znij achten op los stroo. Ze zullen niet iiten om de de kens. Die zijn e; niet. Een oud tafe eed is deken en la ken tegelijk. Oók met tv.niig graden vorst, zooals in de afgeloopen maanden. Verder krijgen die kinderen geen standje, wanneer ze gaten in hun kousen hebben. Ze hebben geen kousen. Of wanneer ze al te gauw lekke schoenen hebben. Ze hebben geen schoenen. Ze hebben alleen hun oogen, hun altijd vragende oogen, die niet be grijpen, waarom, dat alles zoo is. Met die oogen klagen zij aan. Met die oogen zijn zij de Officie ren van Justitie in het monster proces tegen een wereld van oude vormen en gedachten. Tegen een wereld die toeliet dat aan den rand van een stad, niet in Sovjet-Rusland of Polen, maar in Nederland, het rijke Nederland, een stad met zes-en-veertig weldadig- heidsvereenigingen en eenhonder- en-twee-en-tachtig dames en heeren die aan de weldadigheid doen door te collecteeren, te rapporteeren, te delibereeren en eikaars goede hoe danigheden te eeren, een gezin ver- pauperiseerde. Honger leed. Kou leed. Gebrek leed. Omdat het twee jaar lang moest doen met elf gulden en vijf en der tig centen steun, omdat de maat schappij voor den vader, een vak man nog wel in zijn beste dagen, niet meer dan achttien gulden per week neertelde, omdat de baas het natuurlijk niet helpen kon dat die man zoo'n hok met jongens had. En het gemeentebestuur van Schoorl, waar het gezin het eerst woonde, niet en het gemeentebe stuur van Alkmaar niet en. de dok ter niet en de dominéé niet en alle honderd en twee en tachtig dames en heeren van de weldadigheid niet en niemand niet. Misschien viel het „geval" wel niet onder dit of dat werk of on der de „eigen armen", misschien gooiden Schoorl en Alkmaar op grond van de zotte bepaling van zóólang wonen in een gemeente voordat de gemeente steun geeft, elkaar het gezin wel toe, ach er waren in ons goede land zooveel twistpunten over een geval van ar moede welke op den rug van het geval zelf werden uitgevochten, zoo dat het geval tenslotte weinig meer was dan 'n dierlijk geval, dat zijn ellendig bestaan van dag tot dag voortsleepte. Nu wordt er ingegrepen, en goed. De sociale politie heeft vlug en zakelijk den toestand opgenomen. W* ERELDSCHOUW U ET zal wellicht wederom een groot aantal Nederlanders tot ernstiger nadenken stemmen, dat in Engeland de laatste weken heel wat minder hoop bestaat op een „goeden afloop" van dezen oorlog dan bij het verblinde deel van het Nederlandsche volk het geval is. Meer en meer berichten uit En geland toonen, dat men zich daar thans ernstig bezorgd maakt over het lot van Albion. Dit is trouwens niet zoo verwonderlijk na de ne derlagen van Kreta, Libye, Hong kong, Singapore, Rangoon, Suma- tra, Java, enz. Evenmin is het ver wonderlijk dat het vertrouwen in Churchill sterk verkwijnt; men kan moeilijk geloof hechten aan zijn beloften, dat er betere tijden zul len komen als deze beloften telkens worden voorafgegaan door mede- deelingcn omtrent nieuwe nederla gen. De ongeluksster aan het Brit- sche firmanent taant, een nieuwe verrijst: Cripps, de Engelsche hand- Ungcr van Moskou, die zijn vader- lan? aan het bolsjewisme wil uit leveren en desondanks of wel licht juist daardoor? van bepaal de zijde, met een beroep op den huidigen gang van zaken, omhoog geschoven wordt om Churchill té' verdringen. Churchill is uit de gratie; het blijkt ook uit de verminderde be langstelling, die Roose.v.elt thans voor hem aan den dag legt. Het zou den president der V S. nog wel zoo welkom zijn als dien En- gelschen zondebok ook de schuld voor de Amerikaansche nederlagen in Azië en op den Stillen Oceaan in de schoenen geschoven kon worden „Waar blijft het tegenoffensief", zoo luidt in de geallieerde landen de vraag en het uitblijven hier van wordt weer geweten aan Chur- 6b.il! p\ AT tegenoffensief is voorloopig '-'het onderwerp, dat de openba re meening moet zoet houden. On derwijl worden da geallieerden steeds verder teruggedrongen in 't defensief. Dat zijn de wapenfeiten aan de andere zijde, waaraan zelfs de bolsjewisten hoe vurig Enge land en Amerika het tegendeel ho pen niets kunnen veranderen. Het vooi'jaar nadert en daarmede de tijd van militaire offensieven. Diplomatiek is er reeds eenigen tijd een offensief aan den gang. doch over de resultaten daarvan is nog niets bekend. Zulke besprekingen plegen zeer geheim gehouden te worden, zoodat afwachten de bood schap is. Maar wel is het langza merhand tot ieder doorgedrongen, dat op een periode van de diplo maten steeds een tijd voor de sol daten volgt. En het zal wederom een roemrijke periode worden voor de soldaten, dié strijden voor de toekomst van Europa en Azië, de vernietiging van Joodsch-kapitalis- tische en bolsjewistische uitbuiting en onderdrukking der menschheid. p\ IE strijd kost offers, maar zij ■-'zullen niet vergeefsch gebracht worden. Dat was de strekking van de woorden, welke Hitier Zondag sprak ter herdenking van de geval lenen in dezen en den vorigen we reldoorlog. In geheel Europa wer den de helden, die in den strijd om de vrijheid en de toekomst der Ger- maansche volkeren gevallen zijn, op treffende plechtige wijze geëerd. De gevallenen zal recht wederva ren, beloofde Hitier en wat dat recht zal zijn kon niet duidelijker verklaard worden dan de Führer aan het slot van zijn rede deed, waar hij de verzekering gaf dat op dezen vrijheidsoorlog een duurzame vrede zal volgen moet volgen, omdat zij zijn gevallen niet alleen voor het eeuwige Duitsche volk en het Groot-Duitsche rijk, maar ook voor de betere gemeenschap tus- schen alle volkeren van ons con tinent. 'T* WEE steden zijn er in ons land waar de politie haar taak heeft uitgebreid tot een terrein, waarop in dezen nieu wen tijd de aandacht moet vallen en waar zegenrijk werk verricht kan worden. De ste den, die het voorbeeld geven, zijn Den Haag en Alk maar. Beide politiecorpsen hebben als eenige in den lande een dienst der so ciale politie ingesteld. Wij zijn in de gelegenheid gesteld het werk der sociale politie in de practijk mee te maken en hebben in gezelschap van den met dezen dienst belasten po- litie-beambte. den heer Hoge- weg verschillende gezinnen bezocht, die onder omstandig heden leefden, welke ten hemel schreien. Het opsporen van zulke a-sociale toestanden en het dwingen tot ingrijpen van de sociale instellingen om hieraan een einde te maken, ziedaar de taak van de socia al e politie. Dat deze dienst in een behoefte voorziet de re portage van onzen specialen verslaggever toont het maar al te duidelijk aan. 't Artikel vormt tevens een antwoord op een ontvangen en elders afge drukt schrijven naar aanlei ding van ons artikel over de versnippering der sociale zorg in Alkmaar. Hier zijn de feiten: Ge zinnen in Alkmaar dreigen om te komen van gebrek en leven onder nog minder dan dierlijke omstandigheden. De bestaande instellingen zijn gekluisterd aan allerlei bepalingen en voor schriften en niet wij, doch zij zijn bevooroordeeld in vele ge vallen. Waarom zichzelf dan steeds meer gekluisterd en wanneer toch de eerlijke bedoe ling is den misdeelden volksge noot te helpen, niet aangepakt met degenen, wiens invloed tot heden zoo angstvallig wordt ge weerd? De weg der ellenlange rapporten is vermeden, men is begonnen met in het allernoodigste te voorzien. Winterhulp is in den arm genomen en Maatschappelijk Hulpbetoon uitgenoodigd onverwijld te zorgen dat dit schandaal voor Alkmaar verdwijnt. Met geld alleen komt men er niet, de toestand is te erg. Het gezin wordt „op pooten" gezet, in den geest zooals straks dat de Neder landsche Volksdienst in ons land op groote schaal zal doen. De woning wordt opgeknapt, stevige meubelen komen er in, moeder en kinderen gaan er een poosje uit om op te knappen en dan zal getracht worden onder verstandige leiding het gezinsleven weer op te bouwen en het gezin te wennen aan de ver anderde, gelukkiger omstandighe den. Wie dat allemaal betalen zal? Er is ook nog zoo iets als volks plicht, en gebondenheid in eigen volk. Iets anders dan weldadigheid, iets anders dan de bruine boonen van het crisiscomité te Sint Pan- cras, die in de crisisjaren bij den voorzitter gehaald konden wor den. Achterom (Zie vervolg pag. 2.) Een waarborg voor elk levens krachtig kind: DE NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Het Spaansche Legioen aan het Oostelijk front. Vrijwilligers in sneeuwkleeding op weg door het winterlandschap. (Transatl.-Recla- P.K. v, d. Becke. Pax Holland m). Bij de Nederlandsche Vrijwilligers der Waffen SS. De wacht trekt uit. SS-P.K. Fritz-Stapf-Pax Holland m. Australisch blad acht den toestand wanhopig JAPANSCHE OPMARSCH NAAR PORT MORESBY. GENèVE, 20 Maart (D.N.B.) Uit Londen wordt gemeld: De Man chester Guardian publiceert uit Melbourne een nieuw artikel van Keith Murdoch, die schrijft, dat de ongerustheid, die men in Australië en Nieuw-Zeeland gevoelt, waar schijnlijk veel grooter rs dan de nobd, dien men in Groot Brittanje in den ergsten tijd van 1940 onder vinden heeft. De toestand van Au stralië is ook waarlijk wanhopig, want tijdens de gevechtshandelin gen op den Stillen Oceaan is zoo goed als niets gebeurd, dat op eenigerlei wijze zou kunnen troos ten. Voor de geallieerden is re slechts een reeks snelle nederlagen of zelfs vernietigingsslagen ge weest. Na het verlies van Java voelt men thans in Anstralië, dat men met den tijd in het gedrang is gekomen. De Japanners hebben tot dusver al hun operaties zoo verrassend goed uitgevoerd, dat men alles in het werk moet stellen, waarover men beschikt, wanneer men er aan denkt ze tegen te houden. Met vele in Engeland gedane be noemingen is het Australisch pu bliek niet accoord. De epne ramp is op de andere gevolgd en dat is niet zonder reactie gebleven op het moreel der Australische bevolking. Mac Arthur had haast Omtrent de vlucht van den Amc- rikaanschen generaal -Mac Arthur van de Philippijnen naar Australië wordt volgens een bericht uit Lon den van Stockholms Tidningen uit Australië gemeld, dat. de generaal in een "motui-raceboot van het schiereiland Balanga is vertrokken. Nadat Mac Arthur drie dagen op een afgesproken plaats had gé- wacht, hield hij zich tot het aan breken der duisternis aan de kust verborgen. Daarna voer hij met zijn begeleiders naar een ander purit, van waaruit hij zijn vlucht per vliegtuig voortzette. Naar uit Canberra gemeld wordt, heeft de Australische minister van landsverdediging Forde zich uitge sproken voor onvoorwaardelijke sa menwerking van het geheele land met de Amerikaansche troepen. Tegelijkertijd heeft lnj hekend ge maakt, dat een uitgebreide verbin dingsstaf tusschen de Australische en de Amerikaansche troepen wordt gevormd. Naar verdér. ge meld wordt, is de inspecteur-gene raal voor de recruteering, luitenant kolonel Whiteford, tot verbindings officier tusschen de Australische en Amerikaansche troepen benoemd. Opmarsch naar Port Moresby. De Japansche troepen zouden naar de Britsehe berichtendienst meldt,»met hun opmarsch naar Port Moresby, de hoofdstad van Nieuw-Guinea zijn begonnen. Van Lae uit zouden de Japanners door het dal van de Markham, gelegen op 200 mijl ten noordwesten van Moresby, naar de hoofdstad opruk ken. Volgens de laatste berichten uit, Moresby hebben de Japansche troe pen tot dusver nog geen contact met de Australische strijdkrachten gehad. Uit Sydney meldt de Britsehe be richtendienst, dat Vrijdag Japan sche vliegtuigen tweemaal Port Moresby hebben aangevallen. Het verloop van den strijd op Timor Oorlog op neutraal gebied! TOKIO, 20 Maart (DNB.j Over het verloop van den strijd om Ti mor publiceert de Tokio Nitsji Nitsji een belangwekkend frontbe- richt. Na de landing van de Japansche troepen op het Nederlandsche deel van het eiland, aldus het bericht, trokken zich vijandelijke troepen ter-sterkte van meer dan 3000 man op het Port'ugeesche deel van het eiland terug en zetten hun opera ties op neutraal grondgebied voort Nadat de vijandelijke strijdkrach ten bij Dilli dén 12en Maart waren verslagen, was de strijd op Timor practisch geëindigd. De Japanners maakten op Timoj', naar het blad meldt, 1200 gevange nen. Als buit vielen den Japan- schén troepen 386 booten, 90 auto- mobielen alsmede tank-s, pantser wagens en kanonnen in handen. JAPAN HERZIET VOORSCHRIFT VAN OORLOGVOERING TER ZEE. TDKIO, 20 Maart (Domei). Aan gezien de vijand bij de oorlogvoe ring ter zee gebruik maakt van een ongeoorloofde tactiek met misken ning van het internationale recht, heeft de keizerlijke Japansche ma rine vandaag, een beschikking uit gevaardigd. waarbij de voorschrif ten o.mtrent de oorlogvoering ter zee, neergelegd in dc vlootrcgeling van 1914, welke gebaseerd is op de Londensche verklaringen van 1909 herzien worden. De oorlog is van nature evenwel wederkeering wordt gezegd en der halve is er geen reden aanwezig, waarom Japan alleen zou vasthou den aan het voorschrift van oorlog voering ter zee. terwijl de vijande lijke mogendheden zich hiervan niets aantrekken. Ben zeldzame operatie Naald zat 42 jaar in het lichaam. Een 48-jarige vrouw te Munster in Westfalen heeft een zcldza me operatie op zichzelf verrichl Kort geleden trad de punt van een naald te voorschijn uit haar bovendijbeen. Met behulp van een pincet had de niet klein- zeerige vrouw weldra de ge heele naald eruit getrokken. Het was een naald, die zij als driejarig kind had ingeslikt. 45 jaar lang had zij echter nooit meer iets van de naald ge merkt en van het geval in liet geheel geen last meer gehad. Ontaarde moeder De justiticele dienst te Den Haag heeft een 35-jarige gehuwde vrouw, genaamd C. G. A., aangehouden, die er van verdacht wordt, in het begin van het vorige jaar het kind van een kennis direct na de geboor te in een teil water te hebben doen stikken. Om de sporen van haar misdaad uit te wisschen, beeft zij het lijkje later in den kachel ver brand. Omtrent de' motieven, die tot deze daad geleid hebben, is niets bekend, evenmin in hoeverre de ouders hierbij betrokken zijn. De vrouw is in bewaring geseld en de politie zet het onderzoek met kracht voort. Maan Maan op vanavond om onder 25 Mrt. 19.54 uur s Apr. E.K. tot morgenochtend L.K. 1 Apr V.M. 15 Apr N.M. uur M#an onder- tot Maandagochtend 0.c 7.40 uur Zondagavond om Maan 19.55 OP 10-24 7.38 uur 'S-GRAVENHAGE, 20 Maart. Voor het koopen van de gebruike lijke hoeveelheden b r oó d, v 1 e e s c h en aardappelen zijn voor de volgende week geldig verklaard de bonnen 16. Verder kan in het tijdvak van Zondag 22 Maart tot Zaterdag 18 April worden gekocht: melk op de bonnen 16,17,18 en 19. S u i k e r op bon 260. Koffiesurrogaat op bon 259. J a m op bon 263. Bloem op de bonnen 257, 261, 265 en 269. Peuiyruchten op bon 264. Gort op bon 268. Vermi- ce 11 i öf maizena op bon 267. Kaas - op. de bonnen 258, 262, 266, 270 en 274. Cacao op de bonnen 3—01 of 4—01 reserve en r ij s t op de bonnen 402 en 403 reserve. 's-GRAVENHAGE, 20 Maart. Het Rijkscommissariaat deelt me de: De rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heeft op grond van art. 1 par. 2 van zijn verordening no. 108/40, vierde ver ordening over bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen, den ge- pensionneerden kapitein ter zee C. ter Poorten benoemd tot inspecteur generaal van het loodswezen. Allen voor allen 1 Landgenooten- Scdert tientallen jaren hadden wij niet zoo'n zwaren vvinler als dit jaar. Onbeschrijfelijk is het leed dat geleden werd. Duizenden huis gezinnen gaan gebukt onder het te kort aan de allernoodzakelijkste le vensbehoeften. Er is leed, veel leed in Nederland. Onoverzichtelijk is nog steeds de stroom van aanvragen om hulp, die iederen dag de kantoren der Winterhulp Nederland binnen- vloeit. Winterhulp. Dat. is de stroo- halm waaraan vele duizenden land- genoóten zich vastklampen. Wintèrhup Nederland, getrouw aan haar devies: voor het volk, door het volk, helpt allen die in nood verk eeren. Voor het volk. Dat beteekent, voor allen zonder onderscheid. Door het volk. Dat wil zeggen, dat Winterhulp allen, die den nood van deze tijden begrijpen, op roept lot offervaardigheid. Heden houdt Winterhulp Neder land haar laatste „bloemen"-collec- te. Geeft met milde hand. Rijk en arm, voor hen, die nog armer zijn. Morgen is het lentedag. Een nieu we tijd breekt aan. Een tijd die licht en leven brengen zal, ook in de donkerte van vele levens. Offert daarom met milde hand. Tooit u met de bloempjes der Win terhulp. „Dit bloempje zij de tolk, van uw liefde voor uw volk". Venjuoning voor arbeidsbeperking NIET VOOR WINKELPERSONEEL Op grond van de onlangs her ziene ontslagverordening heb ben leiders van landbouw-, in dustrie- en handelsbedrijven ver gunning van de arbeidsinspec tie noodig om in hun bedrijf korter dan 48 nur per week te doen werken. Aangezien gebleken is, dat dien aangaande onzekerheid bestaat, zij alsnog medegedeeld, dat de ontslagverordening, voor vat betreft evengenoemde bepaling inzake verkorting van den werktijd, voorshands niet van toepassing wordt geacht voor het winkelpersoneeL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1