HOLLANDS Verduister i DAGBLAD VOOR Feiten en geruchten HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VANJSSS^ Ml Zware strijd op alle fronten De telefoon-automaten en de nieuwe mante0 VELE ZULLEN ER VERDWIJNEN Bekendmaking Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. 'Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. - V WAARIN OPGENOMEN - 86ste JAARGANG No. 11756 MAANDAG 23 MAART 1942 De brandstofvoorziening Mijnwerkers gaan hnn Zondag offeren (Eigen berichtgeving). „SABOTAGE" IN LIMBURG 7 OU er, in de thans voorbije maanden, wel één onderwerp zijn aan te wijzen, dat meer be sproken is, meer tot in de treure behandeld werd, dan onze brand stofvoorziening? En dit is te begrijpen. Honger is een scherp zwaard, maarniet min der scherp mag nijpende schaarsch- te van brandstof geacht worden. En ni,jpend is het zeer zeker ver scheidene malen geweest, dezen winter. In dit verhand is het van het grootste belang te achten, dat zoo juist besloten is dat de mijn werkers thans, één Zondag per maand zullen moeten opofferen ora in de mijnen ,te werken, tenein de daarmede de productie in dè toekomst zeker te stellén. Zonder dezen maatregel, laat ons dit a priori vaststellen, is het aan geen twijfel onderhevig dat de voorzie ning inderdaad terug zou loopen. En het directe gevolg daarvan kan niet anders zijn dan een economi sche en sociale catastrophe. Of *er reden is voor een belang rijke achteruitgang? Inderdaad, die reden is er. De bruto-opbrengst van de mijnen in Zuid-Limburg blijft wel ongeveer dezelfde, doch de netto-productie is met 10 pro cent gedaald. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit, dat men thans bezig is met de exploitatie van minder goede, minder rijke, kolen lagen, waarbij de hoeveelheid gedolven steencn belangrijk groo- ter is, dan in de laatste jaren het geval was. De Limburgsche mijnwerker zal dus een Zondag per maand opof feren. Zeker mag men in dit geval van een „offer" spreken. Mijnar- beid is uiterst' zware arbeid en na gedurende 6 dagen in de ingewan den der aarde gewerkt te hebben, is dié een® Zondag, dat men vrij is, zeker wel verdiend. De maatregel, thans na zeer rijp beraad genomen, is evenwel drin gend gewenscht. Moest genomen worden ip ons aller belang. In het belang van den Noordihollander evenzeer als in het belang van den Zeeuw en den Limburger, den Zeeuw of den Groninger. De productie zal stijgen door de zen maatregel, en zij moet stij gen, wil men niet dat ons land in ernstige moeilijkheden zal geraken Het lijkt ons overbodig te wijzen op het ongerief en de misère, die een tekort aan huisbrand met zich "brengen. Men heeft er in de thans voorbije maanden een voorproefje van genoten. Van zeker niet minder belang ge acht dient te worden een vermin dering voor de industrieele bedrij ven. Minder kolen beteekent direct grooter werkloosheid. Blijft de in dustrieele capaciteit daarentegen op peil, dan beteekent dit dat er meer buitenlandsche, dus Duitsche, or ders kunnen worden uitgevoerd. Dus: minder werkloosheid. De stikstofproductie. Onmiddellijk met de kolenproduc- tie hangt samen de stikstofpositie van ons land. Daarvan is de voed selvoorziening in hooge mate af hankelijk. Meer kolen beteekent meer stikstof, meer stikstof meer kunstmest, meer kunstpiest een hoogere opbrengst van den bodem, hetgeen uit den aard der zaak van het grootste denkbaar belang is. Extra rantsoenen. Het zijn de delver$ van het zwar te goud, die dit alles zullen gaan verwezenlijken. Tegen dit offer, dat men door het afstaan van den eenen Zondag per maand brengt, stelt de Overheid extra rantsoenen. Boven de extra rantsoenen die de mijn arbeiders reeds ontvangen, krijgen de ondergrondsche arbeiders thans 'nog 2000 gr. brood en 600 gram vleesch extra toegewezen. Geruchten zonden grond. ET vereende krachten gaat Limburg thans, dus aan den slag om deproductie op te voeren. Het gevolg zal zijn, dat èn de par ticulieren èn de industrieën, kort om, de geheele Nederlandsche ge meenschap, profiteert van dezen extra-arbeid. Bij de waardeering die men mag uitspreken .voor den Limburgschen mijnwerker, is het wellicht tevens goed op deze plaats eens te wijzen op de vele geruchten, die door on verantwoordelijke elementen in circulatie gebracht worden, en die geen ander doel hebben dan om stemming te maken in zekere rich ting. In de eerste plaats is daar dan de dooddoener als zou Duitschland het leeuwendeel onzer kolen opeischen en ons maar met de gebakken pe ren laten zitten. Niets is minder waar. Inderdaad Duitschland betrekt kolen uit Limburg, maar daarnaast moet Nederland kolen uit Duitschland invoeren. Bepaalde soorten kolen, die Nederland noo- dig heeft, worden niet gevonden in Limburg en dienen dus geïmpor teerd te worden. Tegen deze import staat uiteraard onzerzijds een ex port van een zelfde kwantum. De ze regeling geschiedt op een basis van gelijkwaardigheid. Een ander, niet minder ernstig gerucht is dat der sabotage" in de piijnen. Gelooft" men wat er zoo rondverteld wordt, #dan is iedere mijnwerker een geboren saboteur, die des morgens in de mijnschaq-ht afdaalt teneinde steenen in- plaats van kolèn te gaan delven. Expres zouden de mijnwerkers dit doen, teneinde op die wijze de brandstofvoorziening te treffen. Men kan wel geen grooter laster plegen aan het adres van de mijn werkers dan deze. De Limburgsche mijnwerker was geen saboteur en hij is dit ook thans nog niet. Hij zal het zeker ook niet gorden. Een dergel"ke smaad op het bla zoen van deze harde werkers is ech ter pijnlijk en betreurenswaard. Zij kan met niet genoeg klem uitge- bannen^ worden. Besluiten wij deze beschouwing met er op te wijzen, dat duizenden arbeiders in Limburg thans hun of fer brengen voor de Nederlandsche gemeenschap. Laten wij, van onzen kant niet verzuimen onze waardee ring tot uitdrukking te brengen voor dezen arbeid van hen, die het „zwarte goud'' aan de oppervlakte brengen. Niet niet sabotage, doch met op offering-van zelfs de weinige vrije uren die tot hun beschikking staan. Hou op met dat gepraat. Toon meegevoel metterdaad. Giro 5553 WINTERHULP NEDERLAND. Bij de Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS. Tijdens een oefening. SS-PK. Fritz-Stapf-Pax Holl. m. Door de branding wordt 'een reddingsboot van ..de Duitsche marine in zee gebracht. Transatl.-Recla-PK. Rothkópt-Pax-Holl. m Bolsjewisten verloren 386 vliegtuigen Groote successen der Duitsche luchtmacht DOELTREFFENDE AANVALLEN OP LENINGRAD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRElR, 22 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op het schiereiland Kertsj zijn nieuwe aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook in verscheidene an dere sectoren van de rest van het Oostelijk front levendige wederzijd- sche gevechtsbedrijvigheid. Offen sieve ondernemingen van Duit sche troepen hadden succes. De be schieting van voor den oorlog be langrijke installaties te Leningrad werd met waargenomen uitwerking voortgezet. De luchtmacht bombardeerde de haveninstallaties van Kertsj, meng de zich vooral in hét Donetsgebied, in den Middensector'van 't Ooste lijk front en ten zuiden van Ilmen- meer doeltreffend in den strijd op den grond. Bij luchtaanvallen oj) spoorweginstallaties werden 24 in- tendancetreifien der bolsjewisten zwaar getroffen en vernielingen veroorzaakt op losstations. Gisteren verloor de vijand aan het Oostelijk front 51 vliegtuigen. Aan het Swir- front vernielden Finsche luchtstrijd krachten Vrijdag gemotoriseerde vijandelijke colonnes. In Noord-Afrika zijn Britsche strijdkrachten teruggeslagen bij een poging om zich toegang te verschaf fen tot de Duitsch-Italiaansche stellingen. Door bommen en be schieting uit vliegtuigen worden een vrij groot aantal gepantserde Britsche verkenningsauto's ver hield. vele batterijen buiten ge vecht gesteld en verscheiden vlieg tuigen óp den grond beschadigd. Op Malta hebben sterke formaties Aanslag op Egyptischen minister president Dader gearresteerd. Heftige anti-Britsche betoogingen. ROME, 21 Maart (D.N.B.) Op den Egyptischen minister-presi dent Nahas Pasja heeft, naar de Romeinsche ochtendbladen melden, Vrijdag een student een revolver aanslag gepleegd. De kogel drong in de kleeren van den premier, zonder hem te dooden. Zijn in de auto meerijdende begeleider, Amin Ousman, dien de Romeinsche pers kenmerkt als Engelschen vertrou wensman in de Egyptische regee ring, werd gewond. Nahas Pasja, die in strijd met de traditie niet naar dezelfde moskee als koning Faroek gaat, had de bij de Arabische universiteit Azhar gelegen moskee bezocht. Na het verlaten van de moskee betoogden de studenten onder heftige uitroe pen als „verrader van het vader land", „weg met den verrader", „weg met Churchill", „weg met Crips" en „leve de spil". Onder de betoogers bevonden zich ook bijna duizend Indiërs. De auto van den eersten minister kwam- slechts langzaam door de betoogers. Terstond na den aanslag werden Engelsche politieverster- kingen ontboden, die de betoogers met den blanken sabel uiteendre ven. Drie studenten vonden daarbij den dood. Naar de bladen melden, werd de dader gearresteerd. Hij verklaarde bij zijn verhoor, dat verraders als Nahas Pasja den dood verdienden. Zoo hem den aan slag niet gelukt is, dan zal .zij toch een ander gelukken. Duitsche stuka's den geheelen dag militaire installaties aangevallen. Hierbij werden de vliegveldinstalla ties van La Venezia zwaar getroffen en zes Britsche vliegtuigen op den grond vernield. Vier andere vijan delijke toestellen werden in lucht gevechten neergeschoten. In de Middellandsche zee heeft een Duitsche duikboot een krachtig beveiligd Britsch konvooi aangeval len en voor Solloem een torpedoja ger van de Jervis-klasse tot zinken gebracht. Bij ondernemingen tegen vijande lijke oorlogs- en transportschepen ter hoogte van Cyrenaica heeft de. onderzeeër onder bevel van kapt.1. Krans zich bijzonder onderschei den. Zware week achter den rug. Volgens de door het opperbevel van de weermacht ontvangen be richten hebben de gevechten aan het Oostelijke front in de afgeloo- pen week opnieuw zware eischen aan de Duitsche troepen gesteld. Hoewel in het Zuiden van het Oostelijke front de koude tijdelijk iets minder hevig was, zoo werd toch vooral in de centrale en noor delijke sectoren van het front de gevechtsactie gehinderd door stren ge vorst, enkele sneeuwstormen en meterhooge sneeuwbarrières. Het zwaartepunt van de. krijgsoperaties van de afgeloopen week lag in den zuidelijken sector. Groote successen heeft de Duit sche luchtmacht behaald bij den strijd tegen de ravjtaileeringswegen, spoorwegtransporten en havenwer ken. In de afgeloopen week werden 386 bolsjewistische vliegtuigen ver nietigd. Naar het opperbevel van de weer macht mededeelt, heeft de zwaar ste artillerie van het Duitsche le ger aan het omsingelingsfront van Leningrad de bewapeningsfabriek „Bolsjewik", alsmede drie andere voor den oorlog belangrijke fabrie ken met goede uitwerking bestookt. Aanhoudende branden werden waargenomen. Verder wérd het ver keer der bolsjewisten over eht. ijs bij een der-forten van Kroonstad doeltreffend beschoten. Wijziging in Duitsche levensmiddelenrantsoenen Ongunstig weer, waardoor slechte oogsten en verstrek king aan de bezette gebie den de oorzaak. BERLIJN. 21 Maart (D.N.B.) Met ingang van 6 April a.s. worden de rantsoenen levens^ middelen in Duitschland gewij zigd en wel voor brood, vet en vleesch. Voor zoover tot verla ging der rantsoenen wordt- overgegaan, betreft deze in de eerste plaats de normale ver bruikers. Met hen die zwaren arbeid verrichten wordt streng rekening gehouden, terwijl de rantsoenen van kinderen in de groei van hun jaren deels gelijk blijven, deels zelfs iets verhoogd worden. Een vergelijking met de rahtsoe- nen van den eersten wereldoorlog toont aan, dat de rantsoenen ten deele aanzienlijk boven die van de jaren 1916/1917 liggen. De oorzaak, dat de rijksregeering tot een gedeeltelijke verlaging der rantsoenen besluiten^ moest ligt vooral in het ongunstige weer der laatste beide jaren, waardoor de graanoogsten i940 en 1941 en de aardappeloogst 1941 bij de zeer goede oogsten der laatste vredes jaren ten achter bleven. Duitschland heeft ook, hoewel het daartoe krachtens het volkenrecht niet verplicht is, ten deele levens middelen verstrekt han de bezette gebieden. De door het rijk ver strekte leveranties zijn zoo - aan zienlijk, dat zij zonden toereiken om tien millioen menschen een jaar lang van brood te voorzien. Dit heeft natuurlijk zijn uitwerking niet kunnen missen op de eigen rantsoenen van het Dnitsche volk. In tegenstelling''tot Engeland, dat in vredestijd slechts 25 pet. van eigen behoefte door de binnenland- sche productie kon dekken, kan Duitschland rustig dè toekomst te gemoet zien, temeer daaf het Duit sche voedingsgebied door den veld tocht in het Oosten is uitgebreid. Zoodra de gevolgen van den oorlog en van het bolsjewistische wanbe stuur te bovèn zijn gekomen, zal de uitbreiding van dit voedingsge bied merkbaar worden. Men kan dan van jaar tot ,jaar toenemende overschotten verwachten. Eskader Amerikaaosche bommenwerpers vermist AUSTRALIë EISCHT GELIJKE RECHTEN. TOKIO, 22 Maart- (D.N.B.) - Naar Domei uit Hongkong meldt is een eskader bommenwerpers uit Washington naar Tsjoengking on derweg op grond van een overeen komst, die in Washington is onder teekend door den Chineeschen vertegenwoordiger Soeng en de Amerikaansche autoriteiten. In Tsjoengking is men echter zeer bezorgd, aangezien het eskader op den vastgestelden dag nog niét in Lautsjau is aangekomen. De Tsjoengkingregeering tracht om trent het eskader van alle étappes van zijn vlucht inlichtingen te krijgen. De nieuwe munten hebben P.T.T. voor een moeilijk vraagstuk ge plaatst, n.1. de verandering der automaten, die in grooten getale door het geheele land zijn opge steld, zoowel voor denpost- als voor den telefoondienst. ,Voor de automaten van den post dienst is nog geen oplossing gevon den Anders staat het met de automa ten van den telefoondienst. Daarin moeten twee groote categorieën worden onderscheiden: de toestel len in openbare cellen en de auto maten, die bij vele particulieren, café's enz. zijn geplaatst. Van de atuomaten in openbare cellen zal ongeveer de helft worden ver; bouwd; de andere moeten wegge nomen worden.P.T.T. betreurt dit, omdat haar streven juist is ge weest de telefoon zoowel voor lo caal als voor interlocaal verkeer toegankelijk te maken voor ieder een. In de eerste, plaats zullen verbouwd worden de daarvoor in aanmerking komende toe -r stellen in de cellen, waarvaïl het meeste ge'irnik wordt ge maakt. Dat zijn o.m. de auto maten in of bij de postkan to- ren, op stations, enz. Twee soorten zijn hierbij is gebruik. In i de automatische netten worden z.g. driemuntsappara- ten gebruikt, dat zijn automa ten voor dubbeltjes, kwartjes en guldens. In de netten met handbediening zijn het z.g. in- rasseerkastjes, die naast het telefoontoestel zijn geplaatst: deze zijn alleen geschikt voor dubbeltjes. In de tweede plaats komen de in de stad verspreide straatcellen van P.T.T. Over het geheel wordt daarvan minder gebruik gemaakt dan van de cellen bij postkantoren en op stations. Het meerendeel daarvan zal gesloten moeten wor den. In de 3 groote steden. Een aparte plaats nemeri in Am sterdam, Rötterdam en 's-Graven- hage de automaten in van de plaat selijke' telefoondiensten. In Den Haag en Amsterdam zijn afzonder lijke cellen voor stadsverkeer. In Rotterdam zijn eenige cellen tevens ingericht met incasseerkastjes voor* interlocaal verkeer. Deze cellen voor locale telefoongesprekken in de drie groote steden zullen even Maan Maan op vanavond om onder 11.02 gj» 1.33 25Mrt. 1^*57 UUr Apr. E.K. tot morgenochtend L-K. 1 Apr pm ,<-* 15 Apr v.m. 7.36 uur n.m. Oproep aan winkeliers De Ned. Jeugdherbergcentrale verzoekt het volgende mede te dee- len: Zaterdag 9 Mei as. wordt een col lecte gehouden voor het Jeugdher- bergwerk. Teneinde deze inzameling zoo goed mogelijk te doen slagen, ver zoekt 'de N.J.II.C. alle winkeliers en benedenhuisbewoners, van 1 Mei a.s. af een' kleine affice voor deze collecte voor het. raam te wil len hangen. Steunt dit mooie werk naar ver mogen en zendt een kaartje aan de N.J.H.C., Tulpstraat 4, Amsterdam. 'S-GRAVENHAGE, 21 Maart. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Een Nederlander beeft, opge hitst door het gestook van de Engelsche radio in de maanden Maart en April 1941 verscheide ne tegen de bezettingsoverheid gerichte daden van geweld ge pleegd, die thans zijn opgehel derd. Hij heeft zigh, gebruik makend van de verduistering, schuldig gemaakt aan aansla gen 'op treinen en brandstich ting. Hij werd door het Duit sche Obergericht wegens over treding van par. 2 van de „Volksschaedlingsverordnung" (misdrijven met gebruikma king van de tot afweer van luchtgevaar getroffen maatre gelen). ter dood veroordeeld. Het vonnis is door middel van den kogel voltrokken. Amerikaansche *schepen tot zinken gebracht. STOCKHOLM, 22 Maart (D.N.B.) Volgens een bericht van den Britschen nieuwsdienst uit Was-" hington heeft het departement van Marine het verliqs van de kanon neerboot Asheville ten Zuiden van Java als gevolg van vijandelijk optreden bekend gemaakt. Verder wordt gemeld, dat voor de Amerikaansche kust nog drie koopjfaarders getorpedeerd zijn. OPRICHTING GEALLIEERDEN OORLOGSRAAD GEëlSCHT. Uit New York meldt de Daily Ex press, dat dè op het oogenblik in Washington vertoevende Australi sche minister van buitenlandsche zaken, Evatt, die waarschijnlijk ook de opvolger van Casey zal worden, Vrijdag de. onmiddellijke oprichting heeft geëischt van een geallieerden oorlogsraad voor den Stillen Oce aan met zetel in Washington. In den lóóp van zijn eerste persconfe rentie is door Evatt heel duidelijk verklaard, dat Australië en Nieuw Zeeland over den Lo ndenschcn oor logsraad voor den Stillen Oceaan niet tevreden zijn. Australië en Nieuw Zeeland eischen het recht op om met de regeeringen der Ver. Staten en Engeland op voet van gelijkheid over oorlogsaangelegen heden besprekingen te voeren. Het blad schrijft verder, dat van bevoegde zijde in Londen verluidt, dat bij'de eerste gelegenheid in 't Lagerhuis een officieele verklaring over de meeningsverschillende tus- schen de Britsche en de Australi sche regeering zal worden gegeven. eens gedeeltelijk gesloten moeten worden, al kan het aantal door bij zondere omstandigheden in ver houding kleiner zijn dan bij de cellen voor interlocaal verkeer. Tenslotte zijn er dan nog de tele foonautomaten bij particulieren. In de stuivertoestellen kunnen ook de nieuwe stuivers gebruikt wor den. Dit is niet het geval bij de automaten voor halve stuivers: ze zullen echter niet gewijzigd worden Samenvattend kan worden ge zegd, dat het aantal automaten bij den telefoondienst aanzienlijk zal worden ingekrompen. Moest bij het oude muntmateri- aal reeds met klem worden aange drongen op bezadigd gebruik der automaten, forceeren bij de nieuwe munten zou tot zulke verminkingen leiden, dat bet toestel zekér ge stoord zou worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1