HOLLANDS Verduister i Naar concentratie van waterschappen DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Groote plaonen van Ned. Volksdienst De toestand in Ned. Indië Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 20i. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11757 DINSDAG 24 MAART 1942 Bond van Waterschappen raadt echter groote voorzichtigheid aan «KEN SPXJJTE NIET, WAT NIET GESPLETEN MOET WORDEN/* (Van onzen specialen verslag- ger). In de gisteren te Amsterdam ge houden vergadering van den Bond van Waterschappen in Noord-Hol land, waar advies aan het Provin ciaal Bestuur moest worden gege ven inzake territoriale concentratie van Waterschappen hebben de le den kenbaar gemaakt, dat huns in ziens concentratie slechts gemoti veerd is, wanneer alle belangen dit noodig maken, speciaal wat de bo demgesteldheid aangaat en ook slechts, wanneer op de bemaling krachtig kan worden bezuinigd. Men heeft er op gewezen dat de toestand, zoo die thans is nimmer tot groote klachten aanleiding heeft gegeven, en dat de polder- en ban- nebesturen steeds zuinig beheer voorop stelden Men splijte niet, wat niet gespleten kan worden, zoo werd het bestuur met klem opge dragen, men make niet meer „dig gelen" dan noodig is. Het bestuur gaf bij monde van den .voorzitter den heer J. Commandeur Az. te kennen dat in het algemeen ge streefd moet worden naar de vor ming van administratief en tech nisch goed geoutilleerde water schappen, die ook zooveel mogelijk financieel draagkrachtige lichamen zijn. Niet de grootte van het water schap beheersche de belangrijk heid, maar de taak die het heeft, te vervullen. Vraagpunten. De discussies bewogen zich om een aantal vraagpunten, waarvoor de groepeering der polders als ba sis gold; en het kardinale punt was of er voldoende tegenwaarde bestaat, voor het opofferen der zelf standigheid. In het algemeen werd deze laatste vraag bévestigend be antwoord, slechts ten aanzien van de kleine polders welke hun water door middel van een bemalingsin richting uitslaan op een grooteren eveneens bemalen polder waar bin nen of waarnaast zij zijn gelegen en waarvan zij al of niet deel uit maken stond de vergadering af wijzend tegenover concentratie. Men was van oordeel, dat waar de kos ten van bemaling steeds moeten worden opgebracht door het gebied waarvan de bemaling dient, die in het groote geheel haken en oogen kan geven. Het groote waterschap zal het belang van het kleine waterschap, om het. overtollige water zoo spoe dig mogelijk weg te krijgen, niet zoo sterk aanvoelen, Voor de ove-, rige groepen achtte men in begin sel concentratie wenschelijk, zij het dan wel met de noodige voorzich tigheid en na geval voor geval goed te hebben onderzocht. Bestuursleden en personeel De vergadering ging acocord met het bestuursadvies vertegenwoordi ging van ingelanden uit het opge heven waterschap in het nieuwe waterschap niet als algemeene voorwaarde te stellen, doch geval voor geval goed te onderzoeken. Het kwam het bestuur wensche lijk voor, dat in het waterschaps reglement een bepaling wordt op genomen, dat waterschappen welke niet vereenigd worden, dienen sa men te werken tot aanstellen van een waterbouwkundig en (of) ad ministratief ambtenaar, welke dan een volledige dagtaag kan hebben. Uit de vergadering werd opge merkt, dat hoewel hier veel voor te zeggen viel, belangen van de pol ders niet mogen worden opgeofferd aan belangen van het personeel. Hegbeplanting in den winter. Een der polders drong bij het bestuur er op aan, dat het zal trachten de heg- en struikbeplan ting langs provinciale- en rijkswe gen opgeruimd te krijgen. In den afgeloopen winter vormden zich hiertegen ware sneeuwbergen. Het bestuur meende dat men dan ook alle hekken en daipmen Wel kan sloopen, bovendien moet men het natuurschoon niet al te zeer vernielen. Met deze zienswijze ging de vergadering accoord, waar na met een opwekkend woord de vergadering, waar 131 waterschap pen vertegenwoordigd waren, werd gesloten. Winteroffensief der Bolsjewieken mislukt GROOTE VERWACHTINGEN DEN BODEM INGESLAGEN. BERLIJN, 23 Maart (D.N.B.) Van militaire zijde wordt verno men: Aan de gx-oote verwachtingen, die de bolsjewieken gekoesterd hadden van hun z.g. winteroffen sief, is /3e bodem ingeslagen als gevolg van den afweer der Duit- sche troepen. Hooge bloedige ver liezen, zware verplegingszorgen en een sterk merkbaar gebrek aan wapens en materiaal, hebben de Sovjet-aan vallen doen in eens tor- Zoo verhaalt de Sovjet-majoor Ni- kolajef Chartsjenko, die met de officieren van zijn staf dezer da gen in Duitsche gevangenschap is geraakt: „Sedert weken bestorm den wij nu reeds de Duitsche stel lingen. Ons voedsel bestond uit watersoep en roggemeel. Voor on ze gewonden hadden wij verband- stof noch geneesmiddelen. De ver liezen bij onze troepen infanterie bedroegen ten deele 80 pet. en meer. De reserves uit Siberië zijn echter slecht opgeleid en onbterouw baar. Verder weerstand te bieden zou waanzin beteekenen. In deze hopelooze situatie waren de solda ten van mijn 645ste regiment tirail leurs, ondank§ alle dreigementen en terechtstellingen, niet meer te houden en liepen zij bij troepen naar de Duitsghers over. Ex-koning Peter schenkt een bom Bestemd voor Belgrado... LISSABON, 23 Maart (ANP) De in Londen vertoevende ex-koning Peter van het voormalige konink rijk Joegoslavië heeft geld beschik baar gesteld voor de vervaardiging van een bijzonder zware vliegtuig bom, die op Belgrado geworpen moet worden. Op de bom staat ge schreven: „Dit is pas de eerste bom voor Belgrado, maar wij hopen, dat er nog vele op Belgrado geworpen zullen worden." De machtelooze haat der ex-be windhebbers drijft hen tot steeds zonderlinger dingen. Het schijnt wel of de een de ander wil over troeven in beslissingen, welke, wan neer zij niet zoo diep tragisch wa ren een lachwekkende zijde heb ben. Wat denkt de jeugdige ex-mo narch met zijn bom te bereiken? In het „gunstigste" geval eenige honderden burgers gedood. Het wordt tijd, dat men in Londen de zaken eens ziet zoo ze zijn. In de Duitsche oorlogsindustrie. De eind-montage van de Ju 88. Greta Garbo gehuwd? STOCKHOLM, 23 Maart (D.N.B.) Volgens een bericht van den New Yorkschen correspondent van „Nya j Dagligt Allehanda" is de filmactri ce Greta Garbo in het huwelijk ge treden met den Amerikaanschen dokter Gaylord Houser. Het huwe lijk zou gesloten zijn tijdens een bezoek, dat Greta Garbo onlangs aan New York heeft gebracht Een bevestiging van dit bericht kon ech- Deutscher Verlag-Recla-Pax Holl. m ter nog niet worden verkregen. De Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS. Het schoonmaken van de geweren. SS-P.K. Fritz-Stapf-Pax Holl. m. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten afgeslagen OPKARSCH IN NOORD-AFRIKA VOORTGEZET. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Maart: Op het schiereiland Kertsj zijn nieuwe aanvallen van "den vijand mislukt, aldus meldt het Duitsche weermachtbericht In het Donetz- gebied sloegen Duitsche en Roe- meensche troepen met vrij sterke strijdkrachten en pantserwagen^ ondernomen aanvallen dei*, bolsje wisten in verbitterde gevechten af. In den middensector van he front werden verscheidene van hun ver bindingen afgesneden troependee- len van den vijand vernietigd. Daar bij verloor de vijand in twee dagen behalve talrijke gevangen en eenige duizenden dooden, alsmede 15 pantserwagens 31 kanonnen en an der oorlogsmateriaal. Ook aan de overige deelen van het Oostelijke front hadden de Duitsche troepen bij het afweren van vijandelijke aanvallen en bij eigen aanvalsac- ties succes. Er zijn nog wel sigaren In de laatste weken werd te Den Bosoh herhaaldelijk in gebroken. De dieven hadden het voornamelijk op rookarti kelen gemunt en duizenden sigaren werden dan ook op verschillende plaatsen ge kaapt. De Bossche politie is er thans in geslaagd om de meeste dezer inbraken tot klaarheid te brengen en de bende, die deze wandaden op het geweten had, onschadelijk te maken. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft de recherche na het huis om singeld te hebben, een inval gedaan in de woning van een man, die'verdacht werd bij deze zaak betrokken te zijn. Men trof hier een groot gezel schap bijeen, dat bezig was de buit van een der laatste „kraakjes" te verdeelen. Dui zenden sigaren lagen in het vertrek uitgestald, deels, nog verpakt in de origineele kist- jes.De bewoner en de andere aanwezigen, zes man totaal, werden ingerèkend. Op avontuur De politie te Nijmegen heeft twee twaalfjarige knapen aangehouden, die zich hadden schuldig gemaakt aan oplichting van een bedrag van ruim honderd gulden. Met het geld zijn de twee jongens op stap ge gaan naar Limburg, waar ze eens echt uit zijn geweest. In een eerste klas hotel lieten zij zich een volle dig diner opdienen. Toen liepen zij in de gaten, wat aanleiding gaf tot hun arrestatie. Achteraf bleek, dat een gestolen bankbiljet van hon derd gulden door hen was ingewis seld in een ijssalon te Nijmegen. Tegen den eigenaar van-deze salon is proces-verbaat opgemaakt we gens geldheling. De beide knapep zijn voorloopig in arrest gesteld. Gen waarborg voor elk levens krachtig kind: DE NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Bij luchtaanvallen wei-den meer dan 300 vijandelijke voertuigen van allerlei soort en 23 treinen vernield. De bolsjewisten verloren gisteren 54 vliegtuigen. In het tijdvak van 16 tot 22 Maart werden aan het Oostelijke front 137 vijandelijke pantserwagens vernield. In Noord-Afrika hebben de Brit- sche strijdkrachten, die den 21en Maart in het gebied ten Oosten van Martoeba werden teruggewor pen, zich verder teruggetrokken. Voor de Noord-Afrikaansche kust brachten Duitsche gevechts vliegers in een stouijnoedigen aan val een koopvaardijschip van 6.000 brt., dat in een door Britsche zee- strijdkrachten beschermd convooi voer, tot zinken. Twèe andere koop vaardijschepen bleven na bomtref- fers liggen. Op Malta plaatsten Duitsche jachtvliegtuigen en duikbommen werpers bom-vol treffers op vlieg- veldihstalLaties. Zeven Britsche vliegtuigf werden op den bega- nen grond vernield, twee in lucht gevechten neergeschoten. Ex-president Quezon vermoord 1 Zonderlinge dood van voor- maligen president der Phi- lippijnen. TOKIO, 23 Maart (DNB.) Do mei meldt, dat de voormalige pre sident der Philippijjien, Manuel Quezon, overleden is. Uit betrouwbare bron verneemt het agentschap, dat Quezon op het eiland Ilo is vermoord'op bevel van Mac Arthur, toen hij weigerde met dezen naar Australië te gaan. Van Amerikaansch .standpunt be keken, was Quezon een gevaarlijk persoon, die men niet zonder voort durende Amerikaansche bewaking in het leven mocht laten. I-Iet is een zondérling geval, dat Quezon juist z.g. aan bloedspuwing is over ieden op den dag, waarop Washing ton de vlucht van den hoogen com missaris Sayre en van generaal Mac Arthur bekend maakt. Het zelfbestuur voor de Baitische staten Groote instemming in Italië. Het feit, dat aan de Baitische sta ten Littauen, Letland en Estland van het rijkscommissariaat Ostland zelfbestuur verleend zal worden heeft in politieke kringen in Italië groote belangstelling en levendige instemming gevonden. Men wijst er hier. op, dat dit besluit van rijksleider Rosenberg den duidelij- ken wil van het Duitsche rijk de monstreert, om binnen de beper king van de oorlogvoering aan de vroegere Baitische landen eei groote onafhankelijkheid te verlee- ncn, en een eigen verantwoording dezer volkeren in het bestuur del vroegere Baitische staten te leggen Deze nieuwe regeling zal ongetwij feld ertoe bijdragen, zoo verklaart men hier, de laatste sporen van den bolsjewistischen invloed in de ze landen weg té nemen. Deze hou ding van Duitschland wordt ge steld tegenover de houding, die Engeland -in Iran heeft aangeno men, waar de rechten en vrijhe den der natie door de Engelschen met voeten w&rdt getreden. Opleidingsinstituten geopend In een tijd, die het geheele Ne derlandsche volk dwingt tot bezin ning op de eigen levensvormende krachten, is de Nederlandsche Volksdienst in het leven geroepen om, getrouw den zel^ gekozen naam, eefi instelling te zijn, die haar bestaansrecht en de vervulling van haar taak in dienst jegens het volk ziet. De N.V.D. zal ter voortzetting van de Winterhulp Nederland dringen de noodtoestanden moeten opheffen maar reeds blijkt zijn voorbehoe dende werkzaamheid uit omvang rijke maatregelen ten bate der ge zondheid door jeugd tand verzorging, uitzending van kinderen en moe ders, gezinshulp, enz. Daardoor is voor de eerste maal in Nederland een vereenigd stre ven op het gebied der sociale ver zorging in hét aanzijn gekomen. De mannen en vrouwen, die uit vrije aandrift en onder vrijwillige inspanning, eerlijk streven naar volbrenging van de taak van den N.V.D., waarborgen door hun her komst uit alle standen beroepen en geloofsbelijdenissen, dat de Neder landsche Volksdienst werkelijk een „zaak des volks" is en blijft Om een overeenstemmende be schouwingswijs en beslniten van duidelijke strekking, benevens uni formiteit bij de werkzaamheden van dei? NvD. te waarborgen, heeft de Ned. Volksdienst thans een grootscheepsch opleidingsprogram opgezet. In vijf dfïleidingsinrichtin- gen begint tegelijkertijd de vorming van de medewerkers In den geest van het werk van den 1JF.V.D. Als inleiding tot een stelsel van sociale voorziening, dat het volk beschouwt als lastgever en uitvoerder. Behalve Kortehemmen in Fries land, dat reeds tot het invallen van den strengen winter in de-Noorde lijk© provinciën a'Ls opleidingsschool van den N.V.D. met succes invloed heeft geoefend op de resultaten der W.H.N. in Friesland, Gronin|en en Drenthe, zijn de jeugdherbergen „Jan Gijzen" te Haarlem (voor Am sterdam, Noord- en Zuid-Holland) „Dijkzicht" te Zwolle (voor Over ijssel en Gelderland) en „de Mijl paal" te Vught (voor Noord-Bra bant en Zeeland) als opleidings scholen van den N.V.D. gekozen. Met uitzondering van Haarlem, dat 80 deelnemers tegelijk kan herber gen, zullen aan de cursussen in de drie andere inrichtingen telkens 40 personen deelnemen. Voor de beroeps werkkrachten der nationale en provinciale leiding' worden in kleiner verband weekend-cursussen en werkbijeen komsten gehouden in het tehuis „Nije Vehme" te Zeist, dat plaats biedt aan 34 gasten. Handwerkers, studenten, arbei ders, onderwijzers, boeren, ambte naren, journalisten, burgemeesters, kortom alle beroepen leveren de deelnemers, die daar geen vakon derwijs volgen of droge kennis op doen, maar de oorzaken der sociale vraagstukken grondig onderzoe ken en gemeenschappelijk wegen inslaan, die slechts één doel heb ben: het welzijn van het volk door dienst jegens het volk. Maan - Maan vanavond om onder 11-39 rn 244 ■25 Mr. 19.59 uur SApr E.K. tot morgenochtend L.K. 1 Apr V.M. 7.33 uur 15 Apr N.M. TEGEMOETKOMING AAN TELERS VAN ERWTEN, BOONEN EN BLAUWMAANZAAD. Zooals bekend is, zal het, tenzij men in het bezit is van een ver gunning, in 1942 verboden zijn meer peulvruchten te telen dan op het betreffende bedrijf gemiddeld in de jaren 1940 en 194' worden verbouwd. Een vergunning voor 't telen van meer peulvruchten zal slechts bij uitzondering worden verleend, terwijl een teler, die een vergunning ontvangt, verplicht is de meerdere oppervlakte peulvruch 1 ten op gescheurd grasland te ver bouwen en zijn koolzaadteelt voor 1943 met deze meerdere opper vlakte uit te breiden. Teneinde echter iederen teler in de gelegenheid te stellen een kleine oppervlakte erwten en boonen voor eigen gebruik te verbouwen is thans bepaald, dat hij, die in 1940 en 1941 geen of gemiddeld minder dan 5 are peulvruchten heeft geteeld, in 1942 zonder vergunning 5 are peulvruchten mag verbouwen. Een tweede aanvulling, welke in het teeltplan is aangebracht be treft de scheurpremie. Naar men weet, zal aan de telers per H.A. op gescheurd grasland in 1942 geoogst koolzaad f 250.worden uitbe taald. Thans is bepaald, dat een gelijke premie zal worden uitgekeerd, in dien op het gescheurde perceel in 1942 blauwm aan zaad wordt ge oogst. Hoewel deze bepaling in de eerste plaats in het leven is roepen om hen wier koolzaad is uitgewinterd in de gelegenheid te stellen alsnog de verhoogde premie te ontvangen, zal deze toch ook aan anderen worden uitbetaald. Tenslotte wordt nog medegedeeld, dat bij de vaststelling der opper vlakte. waarover scheurpremie zal worden uitgekeerd, evenals bij kool zaad, gemeten maat zal worden aangehouden. DISTRIBUTIENIEUWS RANTSOENEN VOOR AANSTAAN DE EN JONGE MOEDERS GEWIJZIGD. 's-GRAVENHAGE, 23 Maart De secr.-gen. van het dep. van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat het extra-rantsoen grutterswa ren. hetwelk ten behoeve van aan staande en jonge moeders per week beschikbaar wordt gesteld, ge bracht is op 500 gram havermout aangevuld met 500 gram gort. Aan staande en jonge moeders komen dus voortaan gedurende 26 weken, nl. 20 weken voor en 6 weken na de bevalling, in aanmerking voor 3^ 1. melk per week, benevens naar keuze: A. 500 gram havermout plus 500 gram gort per week of B. 1000 gram brood per week of C. 750 gram brood plus 125 gram boter per week. Rnst aan boord van een Italiaan- sche snelboot in de Middellandsclie Zee. Luce-Holland-Fax-Holland m Inheemsche bevolking past zich aan. TOKIO, 23 Maart (DNB.) Naar de Jomioeri Sjimboen uit Batavia meldt, zijn de Japansche militaire autoriteiten voornemens alle Indo- nesische bestuursambtenaren in functie t,e laten en ook de bestaan de bestuursorganen der regeering op Java zoo min mogelijk te veran deren. Volgens een ander bericht zijn reeds talrijke Nederlandsche amb- tenaren#mtslagen. De Indonesische ambtenaren zijn alle bereid met Ja pan samen te werken. Zeventig pet. der politie te Batavia heeft reeds den eed van trouw afgelegd. De voorjaarsoogst op Java zal, naar Domei meldt, de gemiddelde oogst met 30 pet. overtreffen. Daaj^ mede kan de geheele jaarlijksche behoefte van Ned. Indië aan rijst gedekt worden Naar thans bekend wordt, hebben de Japansche troepen op 17 Maart na de bezetting van Padang 900 Engelschen en 800 Nederlanders- ontwapend. De meeste Engelschen waren soldaten, die vóór den val van Singapore vandaar naar Su- matra gevlucht waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1