HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Japan houdt het hoofd koel Overwinning tot eiken prijs Zeventien vijandelijke schepen vernietigd Andere schepen beschadigd Van huis tot huis Drievoudige moord in Den Haag r— Verduister De Gilden en hun samenstelling Uitpr.N.V..Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11758 WOENSDAG 25 MAART 1942 De vijand mag niet onderschat worden ZAKELIJKE VERKLARING VAN JAPANSCBEN WOORDVOERDER. TOKIO, 21 Maart (D.N.B.) „Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de vijand de guerillatactiek in zijn oorlogvoe ring tegen Japan in de toekomst nog zal versterken", zoo schrijft de woordvoerder der nfarine, kapitein Hiraide in Jomioeri Sjimboeru Sinds het begin van den oorlog in Groot-Oostazië zijn weliswaar, zoo schrijft Hiraide, meer dan vijftig vijandelijke duikbooten, alsmede 4 van de in totaal 9 vijandelijke vliegtuigmoederschepen tot zinken gebracht, doch verwacht kan wor den, dat de vijand zijn nog restee- rende vloot aan vliegtuigmoeder schepen in den loop van dit jaar met 10 andere speciale moedersche pen zal versterken. De vijand zal dan ongetwijfeld probeeren van Hawaii, Nieuw-Zoeland, Samoa en andere punten uit aanvallen te on dernemen. Vervolgens levert Hiraide cri- tiek op de opvatting, die in be paalde kringen van het Japan- sche volk bestaat, als zouden de rijkdommen der Zuidzee gebie den thans reeds onbegrensd ter beschikking van Japan staan en het Japansche imperium zoodoende onoverwinnelijk ge worden zijn. Hiraide noemt deze opvatting een groote misrekening, die onmiddel lijk hersteld moet worden. De grondstof bronnen der Zuidzeegebie den, zoo schrijft kapitein Hiraide, zijn nog niet aangeboord, ook al bevinden zij zich in Japansche han den. Eerst wanneer de grondstof- bronnen practisch Japan ter be schikking staan, zal Japan's onover- winnelijke positie gewaarborgd zijp Totdat het zoover is, moeten ech ter nog talrijke moeilijke vraagstuk ken wonden opgelost. Een van deze vraagstukken is de vervoerskwestie Het schijnt, dat. met de capitulatie van Nederlandsch-Indië de dingen in zooverre 'n keer hebben genomen dat Japan zich thans in het defen sief en het Anglo-Amerikaansche kamp zich in het offensief bevindt. De verdediging alleen, zoo ver klaart Hiraide, brengt echter niet, de overwinning. Japan moet der halve den huldigen oorlog onder al- In de Wieringermeer worden nu reeds de voorbereidingen voor den oogst 1942 getroffen. In de cultuur- bedrijven is het herstellen der graanzakken in vollen gang. Polygoon-Kuiper-Pax Holland m.. Er komt weef bier I Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oor logstijd mededeelt, zijn de bij zondere omstandigheden, die eenigen tijd geleden hebben ge noopt tot stopzetting van de af levering van bier door de brouwerijen, t.hans zoodanig gewijzigd, dat met ingang van 30 Maart a.s. deze aflevering za.1 kunnen worden hervat. Het spreekt vanzelf, dat na de stagnatie, die eenige we ken geleden geduurd beeft, niet ieder zijn volledige rant soen terstond zal kunnen ontvangen en dat in den eerst- komenden tijd nog onregelma tigheden in den aanvoer kun nen optreden. Ie omstandigheden door offensieve maatregelen winnen. Het moet zijn offensief voortzetten, door zich van den Indischen Oceaan en Australië als steunpunten voor toekomstige groote militaire operaties te verze keren. Tenslotte verklaarde Hiraide, dat de Japansche marine voorbereid is op haar groote taak en vastbeslo ten is den vijandelijken invloed in den Stillen Oceaan en in den Iri- dischen Oceaan geheel en al uit te schakelen. Massaal Japansch luchtoffensief Verschillende plaatsen ge bombardeerd. Tokio, 24- Maart (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier deelt me de, dat de luchtmacht van de Ja pansche marine tijdens aanvallen in het Zuidelijke deel van den Stil len Oceaan en in de golf van Ben galen herhaalde malen Port Dar- win, Broome, Wyndham, Horn- eiland, Australië, Port Moresby op Nieuw-Guinea, Toelagi op de Sa- lomons eilanden, Port Blair op de Andaman-eilanden in de Golf van Bengalen aangevallen. In al deze plaatsen werden de militaire in stallaties vernield. De situatie in Burma. Ten aanzien van den militairen toestand in Burma heeft majoor Yoichi Sawahata van de persaf- deeling van het keizerlijke hoofd kwartier Maandag in een door de radio verspreid overzicht verklaard dat de val van Rangoon de hand having van een verbinding tus- schen Indië en Burma voor den vijand buitengewoon bemoeilijkt. De vijandelijke troepen, die aan zienlijke verliezen hebben geleden, trachten op het oogenblik in den Noordwestelijken sector van Bur ma te ontkomen. De New York Herald Tribuno meldt, dat 43 gewezen Araerikaan- sche taxichauffeurs en vrachtauto- bestuurders thans het Noordelijk deel van den weg-door Burma af zoeken naar verongelukte vracht auto's, die door de bestuurdei-s in den steek zijn gelaten. Hun taak is deze wagens te repareeren en dan weg te brengen. Men neemt aan, dat er gemiddeld eiken kilometer zulk een verongelukte vrachtauto staat. In het Noorden De woordvoerder van het Japan sche leger in Noord-China heeft, naar Domei uit Peking meldt, in een overzicht van de militaire pres taties der Japanners en de alge- meene vorderingen, die in het af- geloopen jaar in Noord-China ge maakt zijn, verklaard, dat de mi litaire operaties der Japanners in het geheele Noord-Chineesche ge bied de laatste sporen van de res ten der Tsjóenkingtroepen ten Noorden van de Gele Rivier wegge vaagd en evenzoo den Chineesch communistischen legers den dood steek gegeven hebben. NAAR OOSTLAND Herhaaldelijk vertrekken er thans Nederlandsche boeren naar Oost- land, teneinde aldaar mede te wer ken aan den opbouw en zich in te zetten voor de veiligstelling van Europa. Ook uit Oldenzaal is dezer dagen een contingent dezer boeren vertrokken. Onder hen bevond zich mede de vroegere secretaris van den N.B.T.B. «oud-gdj. secr. van de Commissie dr. Posthuma, Ir. W. A Aussems. Den laatste, tezamen met de overige boeren, die zich thans aan de wel uiterst moeilijke taak van het cultiveeren der, gronden in (Warburg's Fotobureau-Köper-M) Oostland gaan wijden, werd op den iaatsten avond, dat zij voorloopig op vaderlandschen bodem vertoe ven. een kameraadschapsavond aan geboden, waarvan men in dit num mer een foto aantreft. Tal1 van goede wenschen werden op dezen kameraadschapsavond ge geven en vergezellen thans deze pioniers op reis naar het land, waar-zij zich zullen geven aan een opbouw in 't nieuwe Europa in grootsch verband. Minister Göbbels verklaart ZWARE WINTER HAD GUNSTIG VERLOOP VOOR DE SPIIfc MOGENDHEDEN. BEROJN, 24 Maart, (D.N.B.) Minister Goebbels heeft een rede gehouden voor de functionarissen van den gouw Berlijn der N.S.D. A.P. Hij gaf in de eerste plaats een uitvoerig overzicht van den mili tairen en politieken toestand. De winter 1941/42, zoo zeide hij ,is abnormaal hard geweest. De vijanden van Duitschlancl zagen daarin hun laatste kans om de mi litaire kracht van het Duitsche rijk te breken. De plutocratisch-bolsje- wistische coalitie had zich een zeer vergaand doel gesteld. Maar alle verwachtingen van den vijand zijn smadelijk de bodem ingesla gen. Goebbels wees op de overweldi gende successen van Japan in de eerste maanden van den oorlog. Thans staan de soldaten van den Japanschen keizer dreigend voor Australië en Britsch-Indië. Bij een nauwkeurig afwegen van de door den vijand aangekondigde plannen en de door hem bereikte resultaten kan men zeggen, dat deze wintei\ in weerwil van de zware eischen, welke hij heeft ge steld, een voor de spilmogendheden verblijdend gunstig verloop heeft DUITSCH WEERMACHTBERICHT HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Maart. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: Op het schiereiland Kertsj wer den vrij zwakke, in het Donetzge- bied vrij krachtige aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook aan de overige deelen van het Oostelijke front leverden aanvals- en afweer- gevechten wederom succes op. In het zeegebied ten Zuiden van Sebastopol brachten gevechtsvlieg tuigen door luchttorpedotreffers een koopvaardijschip van 5000 brt. tot zinken en vernietigden in een haven aan de Kaukasusku&t een duikboot, twee andere duikbooten kregen bomtreffers. In Noord-Afrika verloor de vij and bij een aanvalspoging op een vliegveld in Cyrenaica door afweer van jachtvliegtuigen en luchtdoel geschut vijf vliegtuigen. Zooals reeds in een extra-be richt is meegedeeld, hebben Duitsche duikbooten voor de Amerikaansche kust 13 vijan delijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 80.300 ton tot zinken gebracht. De vijandelijke tankscheeps- ruimte werd daarbij op bijzon der gevoelige wijze getroffen. Tot de tot zinken gebrachte schepen behooren 7 groote tank schepen. Een achtste tankschip van 11.000 ton werd door tor pedo's. zóó ernstig beschadigd, dat het eveneens verloren ge acht kan worden. Ook in de Middellandsche Zee werden den vijand zware ver liezen toegebracht In samen werking met Italiaansche lucht en vlootstrijdkrachten slaagde de Düitsche luchtmacht er in, een convooi, dat koers zette naar Malta, uiteen te drijven. T)aarbij brachten Duitsche vlieg uigen alleen reeds 3 koopvaar dijschepen met een gezamenlij ken inhoud van ongeveer 18.000 ton tot zinken. Zij brachten voorts zware schade toe aan 3 koopvaardijschepen, een krui ser en een torpedoboot jager." In den strijd tegen het Britsche eiland heeft de luchtmacht over dag in de haven van Newhaven een koopvaardijschip van 3000 brt. vernietigd en munitie- zoowel als brandstofdepots van dit steunpunt voor motor-torpedobooten met goed gevolg met bommen bestookt. Doel treffende nachtelijke aanvallen van gevechtsvliegtuigen waren gericht tegen militaire doelen in de ha vensteden Dover en Portland. In de successen voor de Ameri kaansche kust heeft de duikboot van den luitenant ter zee le klasse Mohr een belangrijk aandeel gehad. gebad. De zware verliezen, die de vijand heeft geleden, zullen natuur lijk niet zonder gevolgen voor den binnenlandschen toestand der vijandelijke landen zijn gebleven. Het is duidelijk, dat Engeland een sluipende crisis doormaakt. Doodziek De minister vergeleek het Brit sche rijk met een doodzieke, wier organen zoo aangetast zijn, dat hij nog slechts op kunstmatige wijze in het leven kan worden gehouden. Voor een dergelijk langzaam af brokkelingsproces is Churchill de geschikte man. Bij het begin van zijn loopbaan als premier heeft hij een leuze voor zijn oorlogsvoering afgekondigd: bloed, zweet en tra nen. Iri dezen geest zet hij den oorlog tot de zelfvernietiging voort Indien de spilmogendheden de overwinning op geen andere wijze kunnen behalen dan door de in eenstorting van het Britsche rijk, aldus dr. Goebbels, dan komt Chur chili ons daarbij goed van pas. Wij kunnen ons met hem slechts geluk wenschen. De minister sprak vervolgens over den binnenlandschen* toestand Hij zette uiteen, welk een eenige kans het Duitsche volk thans heeft en welk een geweldige verantwoor delijkheid op de generatie van nu rust. Het Duitsche volk weet, dat het in Adolf Hitier een leider heeft gevonden, die zijn lot bestuurt met realistische dapperheid en een on geëvenaard politiek genie. In het besef, dat deze oorlog tot geen prijs verloren mag en kan worden, heeft het volk de moeilijkheden en ontberingen, welke uit het slechte weer en de ongunstige transport omstandigheden voortvloeien, op bewonderenswaardige wijze gedra gen. In den volsten zin van het woord is het volk daarbij gehard. Overwinning tot eiken prijs is het parool, dat geboren is uit de zor gen van den afgeloopen winter. Hilversnmscbe plantsoenen worden volkstuintjes Te Hilversum is thans besloten in navolging o.a. van Den Haag, de breedste gazons der gemeente lijke plantsoenen ter beschikking te stellen van de voedselvoorzie ning. Aangezien Hilversum als tuin stad over vele plantsoenen beschikt, kan een belangrijk aantal perso nen op deze wijze aan een volks tuintje worden geholpen. De per- ceelen zijn door den dienst van pu blieke werken afgehaald. Zij zul len, ter voorkoming van diefstal, uitsluitend ter beschikking worden gesteld van omwonenden, die op de betreffende perceelen het oog kun nen houden. De huurprijs is zeer 's-GRAVENHAGE, 24 Maart. Hedenavond van 18.3018.45 uur wordt over den zender Hilversum 2 een radioreportage gegeven in de rubriek van „Huis tot huis" met als onderwerp: Met de microfoon op een praatavond der N.S.B. Rechercheur doodgeschoten Gisterochtend, even na half 9. heeft zich in het perceel Suezkade 89 een afschuwelijk misdrijf afge speeld, waarbij drie personen om het leven kwamen. Het was om streeks kwart voor negen toen een inspecteur van politie op de Laan van Meerdervoort bij de Suezkade werd aangeroepen door een meisje, dat mededeelde, dat op de Suez kade iets aan de hand was. De in specteur spoedde zich naar de Suezkade en zag daar een heer met bebloed hoofd op het trottoir loo- pen, die in weinig woorden vertel de, dat er op hem geschoten was. Toen de inspecteur bij het huis aankwam, hoorde de inspecteur schieten. Met eenige agenten ging hij den nitbouw in, kwam in een achterkamer en vond daar reeds drie menschen dood liggen, onder wie tot zijn aanvankelijke verba zing de 53-jarige rechercheur van politte J. Cornelissen. De andere lijken waren die van een man en een viouw. Ook vond hij nog twee angora-katten dood liggen. Intüsschen had de geneeskundige dienst den zwaargewonden man, die op straat was aangetroffen, naar het gemeenteziekenhuis ge bracht. Waarom had de rechercheur zich in dat Kuis opgehouden? Het bleek, dat hij daar vertoefde ter onderzoe king van een oplichtingsaffaire. Hij had zich met den 35-jarigen H. C. aan die woning vervoegd. Deze C., de zwaar gewonde, die op de Suezkade werd aangetroffen, was in October j.1. slachtoffer geworden van een paar oplichters, die hem zijn postzegelverzameling ter waar- Maan op 25 Mrt. 20.00 uur s Apr E.K. tot morgenochtend L.K. vanavond om onder 3.36 1 Apr 7.31 uur 15 Apr N.M. de van 2000 gulden afhandig maak ten in een woning te Scheveningen. Nu woonden in onderhuur in het perceel aan de Suezkade de 21-ja rige K. C. en diens 34-jarige vrouw. Deze stonden mogelijk in verband met de in October gepleegde post- zegelopliohting. Vandaar, dat de rechercheu:- dit huis was binnenge gaan. In de achterkamer gekomen, moet hij zijn aangevallen en dood geschoten door C. Het slachtoffer van de oplichting heeft toen willen vluchten, maar werd met 4 schoten geraakt. Hij zag kans echter op straat te komen. C., die in een toestand van ra zernij scheen te verkeeren schoot, nadat hij den recher cheur gedood had, eerst zijn vrouw en de twee katten dood, waarna hij de hand aan zich zelf sloeg. De rechercheur was een huis vader van een groot gezin. Nieuwe rechters benoemd 'S-GRAVENHAGE, 24 Maart. Bij besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie van 16 Maart 1942, zijn benoemd tot rechter in de arrondissementrechtbank te Am sterdam: 1. Mr. C. H. Plug, thans rech ter in de arr. rechtbank te Almelo. 2. Mr. H. Th. A. van der Loos, thans rechter in de ar. rechtbank te Alkmaar. M 8e Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS in het Oosten. Aandacht tijdens het onderricht. SS-PK. Fritz-Stapf-Pax Holland m. Aanmeldingsplicht bij Nederl. Cultuurkamer De Nederlandsche Kultuur kamer deelt mede: Ter aanvulling van het pers bericht van 20 Maart i942 wor den hieronder vermeld do be langrijkste groepen van dege nen, die werkzaam zijn op het gebied van de Nederlandsche Kultuurkamer en voor wie de verplichting bestaat, zich uiter lijk 1 April 1942 ±>ij de Neder landsche Kultuurkamer aan te melden. Muziekgilde. Alle componisten en tekstdich ters, arrangeurs, copiïsten, diri genten 'en koordirigenten, zangers en instrumentalisten (waaronder organisten en beiaardiers), orkest musici, ontspanningsmusici, diri genten van dilettantenorkesten, privaat-muziekleeraren, onderne mers en organisatoren voor ernsti ge muziek (waaronder kunstkrin gen) en ondernemers en organisa toren voor ontspanningsmuziek (eigenaars van restaurants, café's, e.d.), concertdireGties, corjccrtonder nemers, concertverzorgers, secreta rissen van ontspanningsorkesten en van kunstenaars, bestuursleden en administrateurs van orkesten, orkestverenigingen en overige ver eenigingen op het gebied van de muziek, impressario's, muziekuitge vers, muziekhandelaren, producen ten handelaren in gramofoonplaten en hun personeel, zangverenigin gen en dilettantenmuziekvereeni- gingem Musici, die tot de volgende ver- eenigingen behooren en zijn samen gevat in de federatie van Neder landsche toonkunstenaarsvereeni- gingen, beheoven zich niet opnieuw aan ta melden. 1. Genootschap van Nederland sche componisten, Amsterdam. 2. Vereniging van Woord- en Toondichters der lichte mu ziek, Amsterdam. 3. Nederlandsch Dirigentengilde, 's-Gravenhage. 4. Bond van Orkestdirigenten in Nederland, Amsterdam. 5. Vereniging van Nederlandsche Vocalisten, 's-Gravenhage. 6. Nederlandsche Organistenver- eenigin"". Amsterdam. 7. Vereniging het Concertge bouw-orkest, Amsterdam. 8. Vereniging van leden van het Residentie-orkest, 's-Graven hage. 9 Vereniging van leden van het Utrechtsch Stedelijk Orkest, Utrecht. 10 Vereniging van leden van het orkest der Groningsche Orkest vereniging, Groningen. 11 Vereniging van leden van het orkest der Haarlemsche Or kestvereniging, Haarlem. 1? Vereniging van leden van het •Maastrichtsch Stedelijk Orkest Maastricht. I° Nederlandsche Toonkunste- naarsvereeniging, 's-Gravenha ge. li Nederlandsche Toonkunste- naarsbond, 's-Gravenhage. 15 Nederlandsche Vereniging v. Musici, Amsterdam. (Zie voorts elders in dit nura* mer).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1