HOLLANDS VOOR HÉT KW i— Verduister i DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 LANGDURIGE ZEESLAG IN MIDDELLANDSCHE ZEE Zware gevechten in het hooge Noorden REISGELD VOOR HELDERSCHE VLUCHTELINGEN GEHALVEERD Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11759 DONDERDAG 26 MAART 1942 Italiaansch slagschip grijpt in T orpedovlieg tuigen in actie Engelschen maken gebruik van kunstmatigen nevel. ROME, 25 Maart (DNB.) Bij den zeeslag in de golf van de groo- te Syrte werd het gevechtscontact met herhaalde onderbrekingen bij na vijf volle uren gehandhaafd. Dit is dus het langste gevecht geweest, wat tot dusver in de Middelland- sche Zee is geleverd. Het vuur werd door het Italiaansche admi raalsschip om 14.36 uur geopend. Tijdens den slag werden talrijke manoeuvres cn tcgenmanoeuvres uitgevoerd, waarbij de Engelschen steeds weer gebruik maakten van zeer zwaren kunstmatigen nevel. De Italiaansche eskaders, die ttte* groote snelheid dtjn vijand hadden bereikt en tot den' strijd dwongen, naderden herhaaldelijk de steeds uitwijkende Engelschen tot op 10 duizend meter. Tijdens dezen strijd werden met stelligheid zwaar beschadigd: een krniser en twee torpedoja gers en waarschijnlijk een 2e krniser. De operaties werden buitengewoon gehinderd door de ongewoon ruwe zee en door de windrichting, waardoor de Italiaansche oorlogsschepen dik wijls voeren in flarden van den kunstmatigen nevel van de Britsche oorlogsschepen, zoodat deze zelden en maar voor een kort oogenblik duidelijk kon den worden waargenomen. Onder deze omstandigheden kon den de Engclsche torpedojagers betrekkelijk gemakkelijk tot sto- ringsmanocuvres overgaan. Tegen den avond onderhamen acht En- gelsche torpedojagers onder de be scherming van een (likken kunst matigen nevel een geraeenschappe- lijken torpedoaanval, waarbij 30 tot 40 torpedo's werden afgeschoten. Geen enkele torpedo echter trof doel. Daarentegen werden twee der- aanvallende torpedojagers zwaar beschadigd. Niettegenstaande de Italiaansche eenheden dikwijls binnen het be reik van de Britsche kanonnen van middelbaar kaliber opereerden, werd geen enkel Italiaansch oor logsschip getroffen. TORPEDOVLIEGTUIGEN IN ACTIE. In een uitvoerig overzicht meldt het Italiaansche persagentschap Stefani, dat een Italiaansche on derzeeboot op 20 Maart om 4 uur 's middags ten Zuiden van Kreta een belangrijk convooi ontdekte, dat koers zette naar Malta. Op grond van de berichten der duik boot stegen vliegtuigen op en voe ren oorlogsschepen uit, doch in— tusschcn werden de weersomstan digheden voortdurend ongunstige!-. Het convooi, dat uit zeven groote koopvaarders, 5 a 6 kruisers en 10 12 torpedobootjagers bestond, werd toen in den morgen" van 21 Maart verscheidene malen door vliegtuigen der As-mogendheden aangevallen. Italiaansche torpedo vliegtuigen troffen een kruiser en beschadigden drie andere niet ge- identificeerde eenheden; voorts brachten zij een koopvaarder van 10.000 b.r.t. tot zinken, en bescha digden drie andere koopvaarders. De Duitsche bombardementsvlieg tuigen brachten daarbij nog een koopvaardijschip tot zinken en be schadigden twee andere koopvaar ders. In den middag van dienzelfden dag (21 Maart) werd het convooi op gespoord door een Italiaansch smal deel, bestaande uit drie kruisers cn vier torpedobootjagers. Op een afstand van 19 K.M. opende dit smaldeel het vuur op de Britsche oorlogsschepen, die op dat oogen blik uit vijf kruisers en tien torpe dobootjagers bestonden. Bij den reeds hangenden mist hulden de Britsche oorlogsschepen zichzelf en de koopvaarders bovendien nog in een rookgordijn en hoewel zij het vuur krachtig beantwoordden, trachtten zij zich door manoeuvree ren aan de Italiaansche granaten te onttrekken. Toen de Engelschen geloofden, dat het gevaar voor de koopvaar ders was geweken, trachtten vijf Britsche kruisers de drie Italiaan sche kruisers aan te vallen, doch zij kwamen daarbij ook tegenover het inmiddels ter plaatse aangeko men slagschip „Littorio" (35.000 ton) te staan, dat onmiddellijk met zijn geschut van 38.1 cm. het vuur opende. Om aan een zekeren ondergang te ontkomen, konden de Britsche krui sers toen niets anders doen dan zioh met groote snelheid terrugtrek- ken in de steeds dikker wordende mist, waarbij de torpedobootjagers opdracht kregen om aan te vallen ten einde den terugtocht der krui sers te dekken. Even trok de mist nog iets op en de „Littorio" wist hiervan te profiteeren en een salvo treffers te plaatsen op een kruiser, waarvan men duidelijk een reus achtige vuurzuil omhoog zag stij gen. Britsche granaat ontplofte niet. Acht Britsche torpedobootjagers die uit den mist te voorschijn wa ren' gekomen en een aanval hadden ondernomer op het oogenblik, dat de avond viel, moesten zich onmid dellijk terugtrekken, nadat twee der jagers op zijn minst ernstig wa ren getroffen en nadat zij vergeefs 30 40 torpedo's hadden gelanceerd waarvan dank zij den onmiddel- lijken tcgenmanoeuvres der Itali aansche schepen geen enkele zijn doel trof. Tijdens deze snelle actie waren de afstanden zooveel kleiner gewor den, dat ook de torpedobootjagers met al hun stukken konden gaan vuren. Daarbij trof een granaat van 12 cm. het eenige Britsche rojec- tiel, dat tijdens het gevecht zijn doel trof het Italiaansche slag schip, op een geschutstoren van het 15,2 cm-geschut, zonder echter te ontploffen. Geen enkel ander Biïtsch projec tiel van de verscheidene honderden granaten, die werden afgevuurd, trof een der Italiaansche schepen, hoewel deze tot op een op zeer gunstigen afstand waren genaderd. RIJKSMUSEUM NTOONSTELLING VAM SPEELGOED IN VfUlFN TIJD VtRVAARDlGO DOOR t>( OumtHfc OftOF POllT.f TF AMSTfROAH VOOR OE «eMOtfflGï NED5RI ANOSCHt CN DUITSCHE K«NI)CRtN VAN 1-8 AFAIt l«-tl OACtUjKS VAN 'C—1T UUR f'IMCAN* MODBt NASTNAAT TOEGANG V R IJ IP0UT1EUW VRIENDUW HFLPER V iU Stapf-Mol-Po* Holland m Een kwart millioen boete MELKPOEDER TEGEN ONGE HOORDE PRIJZEN.. Bij den handel in melkpoeder, welke in de laatste maanden van 1940 cn de eerste helft van 1941 een grooten omvang aannam, heb ben zich langen tijd zeer groote misstanden voorgedaan. De consu ment, die steeds hoogere prijzen moest betalen, weet hiervan mee te spreken. Een onderzoek toonde aan, dat over het geheele land melkpoeder- fabrikanten en grossiers "zich aan knoeierijen en prijsovertredingen hebben schuldig gemaakt. De N.V. „Zeelandia" te Rotterdam was hierbij een van de gangmakers geweest. De insp. voor de Prijsbeheersching te Amsterdam, die tal van deze za ken heeft berecht, legde aan de N.V. Zeelandia en haar directeur de hoogste straffen op, nL f 75.000 en f 45.000 boete. Van het twintigtal andere overtreders werd aan één een boete van f 20.000 opgelegd, aan een tweede f 15.000 en drie an deren ieder f 10.000. De overigen kregen boeten varieerend van f 1000 tot f 6000. Bij het vaststellen dezer boeten werd natuurlijk rekening gehouden met de onrechtmatig ver kregen winsten. Bij de Nederlandsche vrijwilligers van de Waffen SS. Na een vroolijk sneeuwbalgevecht. SS-P.K. Fritz-Stapf-Pax Holland m. DU1TSCH WEERM ACHT BERICHT DOELTREFFEND WERK VAN DE LUCHTMACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Maart. Het opper bevel der weermacht deelt mede: Op het scfiiereiland Kertsj werden nieuwe aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten afgesla gen. In bet Donetzgebied strandden de voortdurende hevige aanvallen van den vijand op den afweer van Duitsche en Roemeensche troepen. Bij de succesvolle plaatselijke aan vallen van Duitsche troepen aan het front ten Oosten van Cbarkow leed de tegenstander hooge verlie zen aan menschen en materiaal. In den Noordelijken frontsector hebben formaties van het leger en de Waffen-SS. in aanvalsgevechten, die verscheidene dagen duurden, bij uiterst moeilijke terrein- en weersgesteldheid den in de eigen stellingen doorgedrongen vijand te ruggeworpen en tegenaanvallen van vrij sterke strijdkrachten met succes afgeslagen. Bij deze gevech ten heeft de S.S.-polj.tiedivisie zich bijzonder onderscheiden. In alle sectoren grepen formaties der luchtmacht doeltreffend in de gevechten op den bfeganen grond in. In de haven van Moermansk ge lukte het bij luchtaanvallen een vrij groot koopvaardijschip alsmede kadewerken aanzienlijk te bescha digen. Duitsche jagers schoten in het hooge Noorden 7 jachtvliegtui gen van het type Hurricane en een bolsjewistisch vliegtuig neer. Een escadrille jachtvliegtuigen van het Italiaansche expeditiekorps heeft zich aan het Oostelijke front als escorte van Duitsche vliegtui gen bijzonder onderscheiden. De 2e pantserdivisie heeft in zware afweergevechten van ver scheidene weken in het Oosten meer dan 140 ten deele door een overmacht ondernomen en door pantserwagens gesteunde aanvallen van dbn vijand onder hooge bloedi ge verliezen voor den tegenstander Geallieerden verspreiden vredesjeruebten ONGEGROND, VERKLAART BERLIJN. BERLIJN, 25 Maart (A.N.P.) in de Ver. Staten heeft men weer een aantal geruchten de wereld in gestuurd omtrent contact en voor loopige besprekingen, die tot vre desonderhandelingen zouden kun nen leiden. Van bevoegde zijde te Berlijn legt men er den nadruk op, dat niet zulke onjuiste berichten uit sluitend wordt beoogd den indruk te wekken, alsof men in het kamp der As-mogendheden en Japan be hoefte heeft aan vrede, waaruit men dan weer propaganda hoopt te slaan ter versterking van het eigen binnenlandsche front. Naar wordt beweerd, zouden de vredespolsingen ditmaal van en via Turkije uitgaan. Men steunt bij deze geruchten op de huidige di plomatieke activiteit in Zuid Oost- Europa en op de wederzijdsche rei zen der gezanten von Papen en Gerede. Hier in Berlijn noemt men al die geruchten ongegrond. Ook heeft men uit de Japansche bemoeiingen om nauwer contact met het Vaticaan te krijgen, ge ruchten gedistilleerd over het uit steken van vredesvoelhorens via Japan naar het Vaticaan, dat van ouds voor bemiddelingspogingen werd aangezocht. Ook deze gerucli ten worden hier gelogenstratf. n en hierbij in totaal 65 pantserwagens vernietigd. In Noord-Afrika geringe weder zij dsche activiteit van verkennings- afdeelingen. Scheepsdoelen in de haven van La Valetta op Malta werden overdag in opeenvolgende golven met succes gebombardeerd. Hierbij kreeg- een kruiser mid scheeps een bomtreffer. terwijl an dere bominslagen in de onmiddel lijke nabijheid van 2 koopvaardij schepen alsmede in dokinstallaties en in het arsenaal werden waar genomen Andere luchtaanvallen waren tegen vliegvelden op het eiland gericht. Begeleidende jagers haalden 2 Britsche vliegtuigen neer. t Aan de Zuidkust van Engeland bestookten gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht de havens van Portland en Weymouth met bommen. Verscheidene militaire doelep werden zwaar getroffen. Bij vruchtelooze aanvalspogingen van een gemengde Britsche forma tie jachtvliegtuigen en bommen werpers overdag op het Fransch—- Belgische kustgebied verloor de vijand door afweer van jagers 8 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht schoten luchtdoel- en marine artillerie 2 Britsche bommenwer pers neer. Ook sterken kannen moeilijkheden ondervinden. Dan steunt de N. V. D. met raad en daad. japanners bezetten Andamaneneilanden BRITTEN TROKKEN ZICH VAN TE VOREN TERUG. LISSABON, 25 Maart. (ANP.) De Britsche nieuwsdienst meldt uit New-Delhi, dat de Japanners de Andamanen-eilanden in de Golf van Bengalen hebben bezet Associated Press meldt uit New Delhi het volgende officieele be richt: „De Andamanen-eilanden zijn door een Japansch expeditiecorps den 23sten Maart bezet. Onze troe pen op de eilanden werden eenige dagen te voren teruggetrokken. Verder was het mogelijk een groot percentage van de bewoners der eilanden, waaronder vrouwen en kinderen en een aantal strafge- vangenen te evacueeren." Niemand in dienst nemen zonder vergunning BESLUIT BETREFFENDE ARBEI- DERS BENEDEN DEN LEEFTIJD VAN VEERTIG JAREN. Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-gene raal van de departementen van So ciale Zaken en van Justitie betref fende de aanstelling en tewerkstel ling van werknemers. Dit besluit luidt als volgt: De hoofden van particuliere en openbare bedrijven en besturen, als mede degenen, die een vrij beroep uitoefenen behoeven toestemming alvorens zij werknemers beneden den leeftijd van veertig jaren aan stellen of te weirii stellen. Het be paalde bij het eerste lid vindt geen toepassing, indien het werknemers betreft, die 1. door een Gewestelijk Arbeidsbureau zijn toegewezen of 2. in den landbouw, den mijnbouw, de zee- en binnenscheepsvaart, de zee- en binnenvisscherij, de huishouding of op het gebied der gezondsheids- zorg zullen worden aangesteld of te werk gesteld. Hij die bedoelde handelingen zon der toestemming verricht, wordt ge straft met hechtenis van ten hoog ste drie maanden en met geldboete van ten hoogste drie duizend gul den of met een dezer straffen. Tot de kennisneming van over tredingen in den zin van het eer ste lid zijn in de eerste instantie bij uitsluiting de door het besluit no. .71/1941 met betrekking tot de berechting van strafzaken, rakende het economische leven, ingestelde economische rechters bevoegd. De secretaris-generaal van het de partement van Sociale Zaken vaar digt de ter uitvoering van dit be sluit noodzakelijke voórechriften uit. Dit besluit treedt heden in wer king. Prachtig succes van «Bureau Vluchtelingenzorg'' Sedert den dag, dat de bevolking vah Den Helder door den loop der gebeurtenissen verplicht was te evacueeren, waren wij nog niet in de gelegenheid een bericht inzake deze aangelegenheid te publicee- ren, dat zooveel instemming en vreugde zal bereiden als onder staande mededeeling. Na tal van besprekingen met verscheidene instanties, voorname lijk met het Departement van Bin nenlandsche Zaken en de Nederl. Spoorwegen, is „Bureau Vluchte lingenzorg Den Helder" te Alkmaar er thans in geslaagd een regeling te verkrijgen inzake een vergoe ding van reisgeld voor alle Helder- sche vluchtelingen. Deze regeling is een wel bij uit stek gunstige, aangezien per 1 April a.s. het reisgeld voor alle ge. evacneerden, zoowel voor hen die per bus reizen als voor diegenen die van de treinen gebruik maken, gehalveerd zal worden. Voor allen van toepassing. De regeling geschiedt voor 3e klas abonnementskaarten en omvat alle geëvacueerden, die bij „Bureau Vluchtelingen zorg" staan ingeschreven. Zij betreft ook diegenen, die al leen Den Helder verlaten om den nacht in een andere plaats door te brengen. Voorts is zij van toepassing op de school kinderen, die in Den Helder een onderwijsinrichting bezoe ken. In ons nummer van morgen zul len wij omtrent deze wel uiterst belangrijke aangelegenheid nadere bijzonderheden publiceeren. Reeds thans kunnen wij mededeelen dat, zoo dit praktisch uitvoerbaar is, de eerste maandkaarten per 1 April a.s. uitgegeven zullep worden en de eerste weekkaarten op Zaterdag 4 April (ingaande dus Maandag 6 April). Op welke wijze een en an der georganiseerd wordt verneemt men eveneens in de krant van morgen. MEDEWERKING GEBODEN. Wij willen dit bericht besluiten met er op te wijzen, dat, wil men inderdaad volgende week reeds een en ander praktisch verwezenlijken, het noodzakelijk zal zijn dat zij, die voor halve prijs kaarten in aanmerking komen, ook de grootst- mogelijke medewerking dienen te geven aan Bureau Vluchtelingen zorg. Gezien het enorme voorberei dende werk dat aan een en ander verbonden is mag worden aange nomen dat genoemde instantie hierop zal kunnen rekenen. Een stipte opvolging van alle voorschriften is dus in ieder geval dringend geboden. Besluiten wij met een woord van waardeering voor Bureau Vluchtelingenzorg dat er in ge slaagd is deze regeling in het leven te roepen. Het kan wel niet anders of de geheele Hel- dersche bevolking zal deze op den hoogst mogelijken prijs stellen. Maan Maan op vanavond om onder 13 20 r%g\ nr* 4.20 Apr 20.02 uur 15Apr V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Apr. 23 Apr. L.K. 7.^" uur EK. Wintertarwe niet verloren Optimisme op de kleigron den. Bij de landbouwers van de klei gronden was de vrees ontstaan, al dus schrijft men van goed inge lichte zijde aan de Tel. dat hun wintertarwe verloren zou zijn. In vorige strenge winters is dat voor gekomen. Nu de vorst ruim een week geleden heeft moeten wijken voor zachter weer, is reeds na te gaan, hoe de tarwe zich heeft ge houden. De laag gelegen perceelen vertoonen ongelijke uitkomsten, doordat sommige deelen achter blijven of zijn weggevallen, doch de landbouwers hebben goede hoop, dat ook deze minder goede gedeel ten nog zullen bijkomen. Over het algemeen genomen wordt de scha de maar weinig grooter dan nor maal geraamd. Nieuwe rijvergunningen Bestaande nog tot 26 April van kracht De secr.-gen. van het Dep. van Waterstaat deelt mede, dat met ingang van 1 April 1912 nieuwe rijvergunningen en herkennings teekenen voor het autoverkeer in Nederland van kracht zullen wor den. De* thans bestaande vergun ningen cn herkenningsteekenen zullen daarmede hun geldigheid verliezen. In verband met den voor de ad ministratieve werkzaamheden be- noodigden tijdsduur blijven echter de thans bestaande vergunningen en herkenningsteekenen naast de nieuw ingevoerde, alsnog geldig tot en met Zaterdag 25 Apx-41 1942. Na dezen datum zal het rijden met de bestaande vergunningen en/of herkenningsteekenen niet meer toegestaan zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat i^oor de politie hierop scherp toegezien zal worden. De restauratie van het interieur der Groote of SL Laurenskerk te Alk maar nadert haar voltooiing. Een overzicht In het prachtige bouw werk. (Pax Holland-De Haan m) Koning Boris bij den Führer Lang en hartelijk onderhond. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Maart (D.N.B.) De Führer heeft den 24sten Maart in zijn hoofdkwartier Koniftg Boris van Bulgarije ontvangen en met hem een lang, hartelijk onderhoud gehad. De bespreking verliep in den geest van de in den wereldoorlog geves tigde wapenbroederschap en vriend schap tusschen Duitsehland en Bulgarije. Des avonds, was Koning Boris gast van den Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, v. Ribben- tro, in diens kwartier. Den 25sten Maart bracht Koning Boris Rijksmaarschalk Hermann Göring een bezoek op KarinhalL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1