HOLLANDS i— Verduister PLATTELANDSVROUWEN PAKKEN AAN DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 BEKENDMAKING Havengebied van Dover zwaar beschadigd Britsche bommen op ods land Ba'i herste't zich Kalfsvleesch 7.26 uur Luisterbijdrage verhoogd tot i 12.- per jaar Sombere rede vaa Churchill Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratlebnreaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11760 - VRIJDAG 27 MAART 1942 Bij de Nederlandsche vrijwilligers van de Wallen SS. Tijdens een aanval. SS-P.K. Fritz-Stapf-Pax Holland m Begrip voor ban taak in het nieuwe Nederland en het nieuwe Europa BOND VAN BOERINNEN EN AN DERE PLATTELANDSVROUWEN ZIET VELEN IN ZIJN GELEDE REN TERUGKEEREN - VROU WEN UIT DE STREEK BESLUI TEN EENPARIG TOT AANSLUI TING BIJ DEN LANDSTAND. (Van onzeh specialen verslaggever) U ET was in September van het vorige jaar, dat de Bond van Boerinnen en ande re Plattelandsvrouwen schud de op zijn grondvesten, dat velen door de van hoogerhand door gevoerde reorganisatie zich uit lxet bondsleven terugtrokken, en van aldeelingön van hon derd en meer leden slechts een kern van twee ol drie vrouwen overbleel. Die kern echter ver saagde niet, en Woensdag op de te Hoorn gehouden bijeen komst kon het bestuur met blijdschap constateeren. dat het vertrouwen terugkeert, de vrouwen tot bezinning geko men zijn en zich opnieuw wil len inspannen voor het doel van den bond: verheffing van het platteland in cultureel en sociaal opzich.t Zonder aarze len beantwoordden de talrijke aanwezige plattelandsvrouwen, van wie het grootste gedeelte zich na September alzijdig had gehouden, bevestigend de vraag ol zij er zich mee konden ver eenigen, dat de bond wordt in geschakeld in het werk van den Landstand, waar hij als een af deeling „Landsvrouwen" aan den strijd voor vrede en op bouw in het nieuwe Europa kan deelnemen. Ook den plattelandsvrouwen uit de omgeving van Schagen, van Alkmaar en van Amsterdam zal de vraag „breken of bouwen" worden voorgelegd en ook daar, gelooven wij, zullen de begeesterende woor den van de gouwleidster Mevr. BommezijSchaak en de presiden te van het Provinciaal Bestuur. Mevr. De HaanBosker hun uit werking niet missen.- DE VROUW NAAST DEN MAN IN DEN STRIJD VOOR VREDE EN OP BOUW. Wij leven vandaag in een tijd van beroering, aldus ving Mevr. Bom mezij haar rede aan, in een tijd van revolutie, waarbij op te mer ken valt, dat deze het platteland oogcnschijnlijk voorbijgaat, omdat de boer rustig verder gaat met den arbeid en blijft ploeteren voor de voedselvoorziening van ons volk. Van de groote zorgen van het plat teland voelt de stedeling weinig, hij denkt dat het platteland nog steeds een luilekkerland is. Wanneer jon gelui uit de stad 's zomers bij den boer logeeren wordt tegenover den boer nog steeds een soort van neer buigende goedheid betoond. Dit is fout, men vergeet, dat de platte- landsjeugd. reeds in den tijd dat de stadsjeugd nog naar school gaat, een daadwerkelijk aandeel in de voedselvoorziening heeft en het is de groote schande van de politiek van minister Colijn, dat dit werk ongedaan werd gemaakt door het vernietigingsstelsel. Zoo hard kon niet gewerkt worden, dat het voor het platteland weer dag werd. De arbeid werd niet geëerd. Thans is dat anders, de Landstand geboren uit bittere noodzakelijkheid, waakt voor de belangen van den "Boer, en naast den boer dient te staan de boerenvrouw, die ook lid van den Landstand is, ongeacht welke godsdienst zij belijdt, ongeacht of zij is de vrouw van een boer, van een tuinder, een arbeider of een visscher. Nu hangt het van de vrou wen zelf af, hoe groot het aandeel van de vrouw in het werk van den Landstand zal zijn, ook de vrouw zal zitting kunnen hebben in den boerenraad, zij zal medestrijdster zijn voor meer levensruimte, cultu- reele en sociale verheffing van het platteland. In dezen tijd is ook haar eerste zorg: hoe krijgt ons land zooveel mogelijk voedsel. GEEN DWANG. Geen plattelandsvrouw zal ge dwongen worden, doch van haar, die niet meebouwt, kan en zal geen critiek worden geduld. Onder mee bouwen is begrepen de zorg voor minderbedeelde volksgenooten, steun aan Winterhulp en den Ned. Volkadienst, die het werk der tal- looze instellingen van weldadigheid overnamen en nog zullen overne men,'waarmede een einde komt aan de heillooze en onpTactische versnippering op dit gebied. Men heeft vernomen: Nederland blijft- Nederland, omdat het natio naal socialisme er is. In het nieu we Europa is niet het geld, maar de arbeid de hoofdfactor. De tijd dringt, ook voor de plattelands vrouw. \faakt niet alleen Uw huis schoon, besloot Mevr. Bommezij, maar houdt ook innerlijke schoon maak. Zie de dingen zoo ze zijn, begrijpt dat Nederland op Duitsch- land is aangewezen, dat Nederland een eervolle plaats in Europa kan innemen, doch dat daarvoor goede harmonie noodig is. Werkt samen met Uw mannen in den Landstand, tot heil van het Nederlandsche volk! (Zie vervólg pag. 2) 's-GRAVENHAGE, 26 Maart. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De commissaris-generaal van Be stuur en Justitie heeft krachtens art. 3 der verordening no. 10S/40 (vierde verordening over bijzondere bestuursrechtelijke maategelen} en art. 4 eerste alinea, van verorde ning no. 3/40 over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland tot burgemeester be noemd: den heer Jan Hendrik Oonk, te Heerlen, tot burgemees ter van Born; den boer Q. W. Fren- ken, te Herkenbosch, tot burge meester van Vlodrop, den kapitein op non-actief Willem van der Zan den, te Assen, tot burgemeester van Wijlre en dén heer J. H. Frijns te Bun de, tot burgemeester van Lïmbricht. duitsch weermachtbericht Zwakke vijandelijke aanvallen op schiereiland Kertsj Acht Britsche machines bo ven Duitschland neerge schoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op het eiland Kertsj werden vrij zwakke vijandelijke aanvallen af geslagen. In het Donetzgebied srandden aanvallen van den vij and, die ten deele door pantserwa gens gesteund werden, in verbit terde gevechten van man tegen man op den hardnekkigen tegenstand van Duitsche en Roemeensche troepen. In verscheidene sectoren van de overige deelen van het Oos telijke front werden bij voortdu rend dooi weer vijandelijke aanval len in voor een deel verbitterde ge vechten eveneens afgeslagen. Plaat selijke aanvalsacties verliepen suc cesvol. Den 24cn Maart wierpen gevechts vliegtuigen in een haven aan de Kaukasische kust een koopvaardij schip van gemiddelde grootte in brand. Een Duitsche duikboot bracht ten Oosten van Solloem een torpedojager en een stoomschip van 5000 brt., die van een krachtig beschermd Britsch convoöi deel uit maakten, tot zinken. Duitsche gevechtsvliegers vielen met goede uitwerking de haven van La Valetta op Malta aan. Voor de baai Marsa Scirocco kreeg een Britsch patrouillevaartuig een bom treffer. Nachtelijke aanvallen der lucht macht met bommen van zwaar kaliber op het havengebied van Dover en voor de oorlogvoering belangrijke doelen in deze stad veroorzaakten groote schade. Een gevechtsvliegtuig, dat op verkenning was, heeft overdag boven de Zuidkust van Enge land een Britsch jachtvliegtuig neergehaald. De vijand wierp in den afgeloo- pen nacht brisant- en brandbom men op verscheidene plaatsen in West Duitschland. De burgerbevol king leed verliezen aan dooden en gewonden. Storingsvluchten van enkele vijandelijke vliegtuigen voerden tot in het. Zuidelijke rijks gebied. Nachtjagers en afweerge schut schoten acht der aanvallende De Führer en de nieuwe Duitsche rijksminister Speer tijdens een be spreking in het hoofdkwartier. (Hoffmann-Stapf-Pax Holland m) In den nacht van Woensdag op Donderdag hebben Engelsche borm menwerpers verscheidene malen boven Nederlandsch grondgebied gevlogen. Zij wierpen, meerendeels in het wilde weg, een aantal bri sant- én brandbommen- omlaag, die deels zonder uitwerking in het open veld terechtkamen, deels echter aanzienlijke schade toebrachten aan woonhuizen en boerderijen. In een stad in het Oosten des lands werden eenige woonhuizen ver woest. Hierbij werden twee burgers gedood, twee ernstig en vijf licht gewond. Twee personen worden nog vermist. bommenwerpers neer. Hierbij be haalde de eerste luitenant Becker zijn 15e en 16e nachtelijke overwin ning. Kapitein Ihkefeld schoot den 24sten Maart zijn 70sten tot 74sten tegenstander in luchtgevechten neer. Gewone uiterlijk herkregen. BALI, 26 Maart (Domei). Bali heeft zijn gewone uiterlijk herkre gen en slechts weinig teek en en wij zen op den korten oorlogsstorm, die over het eiland is heengegeaan na de Japansche landing o<p 19 Februari. Het bestuur van het ei land is nog in handen van dè acht bestuurders, zij het uiteraard on der Japansche autoriteiten. De Ne derlandsche troepen hadden weinig tijd tot uitvoering van de politiek der verschroeide aarde, zoodat de oorlogstidteekens op het eiland niet zeer diep lijken. De twee voornaam ste steden op het eiland, Denpasar ën Singaradja. leden bij de Japan sche bezetting alleen onder een korte onderbreking van den elec- trisc-hen stroom en dit euvel is ge heel hersteld. De hoofdwegen, die schade hadden geleden zijn her steld door vrijwilligerscorpsen en de autobussen hebben de diensten hervat. De drieduizend Chineezen, die den handel op het eiland in handen hadden, zijn naar hun huis teruggekeerd en werken samen met het Japansche leger. Japansche buit. Een Japansche legerafdeeling. welke opereert op Noord-Sumatra heeft onlangs 2.975 man geallieerde troepen gevangen genomen. Onder de gevangenen bevinden zich 2.102 man Nederiandsch-Indische troe pen en 873 Britsche soldaten. Bij don wanordelijken aftocht liet de vijand 143 dooden achter De Japan sche strijdkrachten hebben zeven zware machinegeweren; twee an dere stukken geschut, twee loop- graafmortieren, 90 lichte machine geweren, 3 vrachtauto's, 639 'auto's, 13 schenen en 90.000 ton steenkool buitgemaakt. Volgens een bericht uit Washing ton zouden de totale verliezen dei- geallieerden in den zeeslag bij Java 16 eenheden hebben bedragen, waaronder 5 kruisers. Het is nu de tijd, waarin een aanzienlijk aantal nuchtere kalve ren op de slachtveemarkten en an dere leveringsplaatsen worden aan gevoerd. In verband hiermee ontvangen de slagers, zoo vernemen wij van de bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch, een vrij belangrijke hoe veelheid kalfsvleesch. Ten gevolge daarvan is het den slagers niet mogelijk hun klanten op alle aangeboden bonnen van de vleeschkaart rundvleesch te ver- Maan Maan op vanavond om onder 14.19 r\ a i 4.59 1 Apr 20.04 uur 15Apr V.M.^ tot morgenochtend N.M. Apr" 23 Apr. E.K. strekken. Het publiek wordt ver zocht hiermee rekening te houden en den slagers geen eischen te stel len, welke onmogelijk kunnen wor- der ingewilligd. W.A. ditDt en offert Maandag a.s. zal in Den Haag een belangrijke expositie woi'den gehouden. Deze tentoonstelling zal namelijk doen zien welke plaats de heerban van de Haagsche W.A. in het gemeenschapsleven inneemt. Hoe velen zijn er niet die in de W.A. uitsluitend een strijd-organi- satie zien van de nationaal-socialis- tische beweging in ons land. Het tegendeel, is waar, althans een be langrijk deel van het werk wordt gewijd aan den wel zeer vreedza- men strijd voor sociale gerechtig heid en welstand voor allen. De weerman is, in de ruimste be- teekenis van bet woord, een vriend voor allen. Hij is het., die steeds op de bres staat, voor de belangen van ons volk in zijn geheel en voor die van de werkers in het bijzonder. Deze tentoonstelling belooft een groot succes te worden. Naast veel foto-materiaal zal men in de gele genheid zijn den ge vierden strijd te aanschouwen, zooals die tot nu toe zich ontwikkeld heeft. Interessante statistieken treft men eveneens aan, terwijl voorts de aandacht ge vestigd moge worden op een groot Contributie Centrales verlaagd 's-GRAVENHAGE, 26 Maart. Op de Haagsche persconferentie gaf heden de heer dr. ir. W. A. Herweyer, directeur-generaal van den Nederlandsohen Omroep, een beschouwing over den omroep en de wijziging in de luisterbijdrage 1942, aan welke wij het volgende ontleenen. Voorheen werd de financiering van de omroepen in'Nederland uit vrijwillige bijdragen bestreden. Dit was op den duur niet te hand haven. Het is onbillijk, dat de een be taalt, de ander niet. Neveninkom sten uit bijvoorbeeld de program mabladen werden voor een groot deel onontbeerlijk en van groot ge wicht bij de omroepbegrootingen. Diverse, eigenlijk beneden de waar dighcid liggende praktijken moes ten toepassing vinden om leden te werven enz. Ook vóór de oorlogsdagen en on der democratisch bewind werd dei- halve ten slotte de noodzaak van luisterbijdrage ingezien. In April 1940 werd door den toenmaligen minister van Waterstaat een wets ontwerp ingediend te>r invoering van een verplichte luisterbijdrage. Na de oorlogsgebeurtenissen werd dit vraagstuk weer opgenomen en met ingang van 1 Januari 1941 werd de verplichte luisterbijdrage ingesteld. Men zij er dus terdege van bewust dat dit een logisch* voortzetting was van de zich voor gedaan hebbende ontwikkeling irn Nederland op omroepgebied. Aanvankelijk werd dit bedrag l>o paald op f 9 per jaar dus 75 et. tier maand en werd een verdee- lingsschaal tusschen de P.T.T. en omroep ingevoerd. Dit was noocfisr omdat de P.T.T. de zorg heeft voor de eigenlijke zenders, voor de ra diocentrales, welke eveneens naar het rijk overgingen, voor het tecb nisch wetenschappelijk onderzoek on zendergebied en ten slotte voor de inning der luisterbijdrage. Inmiddels is gebleken, dat voor de totale taak van den omroep, de zenders enz., een grooter bedrag noodzakelijk is, zoodat de luisterbij drage nu met ingang van 1 Mei wordt gesteld op f \2 per jaar of f 1 per maand. Om een te zware belasting van de sociaal zwakke volksgroepen zooveel mogelijk te voorkomen, wor den gelijktijdig, de aansluiting- kosten op de radio-oentrales ver laagd van f 18 op f 15 per jaar. De vediooging van de luisterbijdrage treft de aangeslotenen van de cen trales dus niet. Dit is noodig, omdat de radio centrales immers een verlengstuk van den omroep zijn, waarmede nauw samengewerkt zal moeten worden, zoodat evenals bij den om roep ook bij de centrales een be drijfsvoering en leiding in natio- naal-socialistiscihën zin noodzake lijk is. Verder heeft de P.T.T. hooge kosten voor het technische weten schappelijk onderzoek, waarbij in toenemende mate ook de technische voorbereidingen van televisie-uit zendingen komen. Neveninkomsten uit programma bladen zijn voor den omroep vol komen verdwenen, terwijl wacht gelden moeten worden betaald aan diegenen van het vroegere perso neel, waarvoor geen emplooi meer was. Een dringende noodzaak voor ons groot bedrijf is de bouw van een centraal kantoor. Het tijdverlies door de gedecentraliseerde ligging der diverse kantoorgebouwen in Hilversum is buitengewoon groot. Hoewel er nu nog niet gebouwd kan worden is het begrijpelijk, dat wij voor dit doel reeds sparen en alle teekeningen voorbereiden zoo dat zoodra er Weer bouwmaterialen ter beschikking komen, de spade yi den grond zal gaan. Ook op hV gebied van de studio's èn de tech nische installaties zal er dan nog veel moeten worden gedaan. (Foto WarburgPax Holland.) tableau, voorstellende een W.A. stoottroep, trekkende in de eerste dagen van strijd door Den Haag. De expositie is geopend van 10 tot 22 uur, en zal sluiten Maandag 6 Maart a.s. De gladde kin belaagd... Eén scheermesje per week in AmerikaI oTOCKHOLM, 26 Maart (DNB) Het Amerikaansche bureau voor de oorlogsproductie heeft, volgens een bericht van Uni ted Press uit Washington, be paald, dat voortaan aan zelf- scheerders per week één scheer mesje mag worden uitgereikt. LISSABON, 26 Maart (A.N.P.) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill heden in een toespraak tot den raad van de conservatieve partij verschillende kwesties der actueele politiek be sproken. Hij onderstreepte, dat hij „thans geen waarborg ervoor kan bieden, dat Engeland aan het eind van zijn „tegenspoed" is aangekomen. Chur chill sprak erover, dat het afgeloo- pen jaar een „somber" jaar ge weest is en dat „vele beproevin gen" den geallieerden nog te wach ten staan. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat Engelands oorlogs- positie in zooverre „verbeterd" is, dat het een jaar geleden nog alleen 9tond, terwijl thans drie wereld machten verbonden zijn. Met betrekking tot de uitgeoefen de kritiek verklaarde Churchill o.a.: „Het is ons gelukt, de vrijheid van het woord, een parlementaire regeering en de persvrijheid te. be waren. Maar er bestaat een grens, en ik moét den eisch stellen, dat daarmee rekening gehouden wordt Ik kan niet toelaten, zoolang ik de verantwoordelijkheid voor de pro paganda draag, dat het leger ver stoord wordt, of dat 't vertrouwen van Engeland en van het leger in de bekwaamheid en het karakter van ons corps officieren ondermijnd wordt. Singapore, de grootste cata- strophe. De Britsche minister-president heeft Singapore het tooneel ge noemd van een der grootste cata- strophes in de Britsche geschiede nis. Vervolgens zeide Churchill, dat het verloop van den strijd op den Atlantischen Oceaan zich we der ten ongunste gekeerd had. Hij kon niet garandeeren, dat de on gelukkige tijden voor Engeland voorbij waren. Tenslotte was hij van meening, dat den geallieerden zelf schuld trof, wanneer zij den oorlog zouden verliezen. MOEDER VERLIET HAAR KINDEREN. De rechtbank te Groningen ver oordeelde rnej. F., die haar heide kinderen, een tweejarig jongetje cn een baby van zes maanden, in hulpeloozen toestand had achterge laten, en toen men later de kinde ren bij haar terug had gebracht, weigerde om ze te accepteeren, tot zes maanden gevangenisstraf. De eisch was drie maanden. j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1