HOLLANDS DAGBLAD VOOR Indië voor de Indiërs" Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 Open brief' van Bose aan Cripps Negentien transporttreinen vernield Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11761 SCHAGER COURANT VAN 1855 ZATERDAG 28 MAART 1942 ♦t Britsche heerschappij van geschonden verdragen en niet vervolde beloften TOKIO, 28 Maart (ANP). Soe- bhas Chandra Bose, de leider van de nationalisten in Britsch-Indië, heeft een open brief gericht aan Sir Stafford Cripps, die, zooals be kend, op het oogenblik te New Delhi onderhandelingen voert. De tekst van Bose's brief luidt als volgt: „De wereld is er van in kennis gesteld, dat U in opdracht van den Britschen ministerpresident en van het oorlogskabinet de taak op U genomen hebt naar Indië te reizen, om te proboeren, Indië voor het Britsche empire te redden. Van het standpunt van den huidigen minis ter-president en van het oorlogs standpunt bekeken, is het volko men begrijpelijk dat men U voor dit doel wil gebruiken. Onbegrijpe lijk blijft het echter, dat U, Sir Stafford Cripps, die taak hebt aan vaard. U bent volkomen op de hoogte met de reactionnaire hou ding van het huidige Engelsche ka binet. Het feit, dat afgevaardigden van de Labourpartij in dit kabinet zitting hebben verandert niets aan het werkelijke karakter van dit mi nisterie. U bent eenige jaren geleden ge noodzaakt, u van de Labourpartij af te scheiden, zoodat u wellicht beter dan ieder ander weet, hoe weinig vooruitstrevend die partij is, vooral wat betreft het probleem Indië en andere onderdrukte vol keren van het empire. De nationale regeering van mr. Ramsay Mac- Ponald kon althans uiterlijk door gaan voor een regeering van de arbeiderspartij, doch zelfs dit ken merk ontbreekt aan de Britsche re geering van het oogenblik. Toen u «treedt voor uw eigen beginselen en overtuiging tegen de Britsche Labourpartij had u de bewonde ring van velen, met inbegrip van die van mij. U was toen in uw doelstellingen zoo anti-imperialis tisch, dat u zelfs een pleidooi hield voor de opheffing van de monar chie, de hoeksteen van het Engel sche imperialisme. Radicaal veranderd! Deze principieele houding van u is zoo radicaal veranderd, dat u een Britsche bommen op ons land VGRAVENHAGE, 27 Maart. In den nacht van Donderdag op Vrijdag vlogen weer verscheidene Engelsche vliegtuigen boven Neder landsch gebied. De aanvallen, die van militair oogpunt bekeken volkomen zinneloos waren, hadden behalve geringe schade aan woon huizen den dood van twee burgers ten gevolge. Het in het vorige bericht bekend gemaakte aantal dooden is inmid dels van twee tot vier gestegen. regeeringsfunctie onder mr. Win- ston Ghurchill hebt aangenomen. Het valt moeilijk een Engelsehman te vinden, die een vijandiger hou ding tegen Indië aanneemt dan u. Wie u dus_ persoonlijk kent, en uw levensloop "met belangstelling ge volgd heeft, moet over uw politieke houding van het oogenblik wel zeer verbaasd zijn. Den heer Churchill kan men wel begrijpen. Hij is een imperialist, die zich gewijd heeft aan de politiek van het brutale ge weld, en hij geeft het ook heel openlijk toe. Wellicht kan men zelfs de Britsche Labourpartij be grijpen. Haar leiders zijn in werke lijkheid even imperialistisch als de conservatieven, alleen spreken zij hoffelijker en vriendelijker. Wij hebben met de Labourpartij in 1924 en daarna in den tijd van 1929 1931 slechte ervaringen opgedaan. In beide tijdvakken móesten wij on zen tijd in Britsche gevangenissen doorbrengen, soms zelfs zonder dat er een proces aanhangig werd ge maakt. IndiB zal nooit vergeten, dat in 1930—1931 een Labourregee- er voor verantwoordelijk was, dat ongeveer 100.000 mannen en vrouwen de gevangenissen ingingen, dat in het geheele land ongewapende mannen en vrouwen met gummistokken enz. werden mishandeld, dat, zooals in Pesjawar, op onge wapende menschenmenigten werd geschoten, dat huizen ver brand en vrouwen geschoffeerd werden, zooals In de dorpen van Bengalen. U was indertijd steeds de scherp ste criticus jegens de Labour-partij. Toen ik u in het jaar 1938 te Lon den ontmoette en het genoegen had kennis niet u te maken. Thans echter schijnt u een volkomen an der man te zijn. U wilt hiertegen wellicht te berde brengen dat u Engeland en Indië met elkaar wilt verzoenen. De regeering waartoe u behoort heeft er echter geen twijfel over laten bestaan, dat het aan bod aan Indië niet een aanbod der onafhankelijkheid doch van de do minion-status is, die niet eens terstond maar pas aan het eind van den oorlog zal worden erkend. U hebt zoojuist te Delhi verklaard, dat u over Indië precies zoo denkt als mr. Churchill. Voor deze open hartigheid zijn wij u dankbaar. Weet u niet, wat het Indische volk van Britsche beloften denkt? Weet u niet even goed, dat de geschiede nisd er Engelsche heerschappij in Indië slechts een keten van ge schonden verdragen en nietver- vulde beloften is? Aangezien u weet, dat het Indische nationale congres volledige onafhankelijk heid verlangt, is het dan niet een beleediging voor Indië dat een man van uw faam met een dergelijk aanbod in de zak naar Indië reist? (Vervolg zie pag. 2). WERELDSCHOUW DE wereld leeft in afwachting. Overal, het is thans een ieder wel duidelijk, is het wachten op den volledigen inzet van het voor jaar cn dat niet alleen bpzien uit een Nederlandschen gezichts hoek, omdat tenslotte op ons con tinent eerst een beslissing zal moe ten vallen. Bij het scheiden van den winter kan thans een balans opgemaakt worden, waarvoor het feitenmateriaal het beste geput kan worden uit de redevoeringen, die in het Anglo-Amerikaarische en bolsjewistische kamp gehouden worden. De woorden, welke in deze „stil le" periode door de Amerikaansche verantwoordelijke staatslieden ge sproken worden toonen onver bloemd, dat men zich in de Ver. Staten niet al te gerust voelt over den afloop van de te verwachten gebeurtenissen. In Engeland wordt zeer scherpe critiek geoefend op het beleid der regeering. Deze cri tiek getuigt nu niet van een groote tevredenheid onder het Engelsche volk. Hoe gevaarlijk de situatie voor het eens zoo machtige Albion is, blijkt zonneklaar uit een rede van Halifax, waarin deze ö.m. be weerde dat Duitschland voor zijn aanvoeren naar Libye twee tot drie weken noodig heeft. Engeland daa rentegen door den noodgedwongen omweg over Kaap de Goede Hoop ongeveer drie maanden. Bovendien worden de Engelsche aanvoeren ernstig verstoord door het optreden der Duitsche duikboo- ten in alle wateren. Dat heeft weer tot gevolg dat ook de aanvoeren naar Engeland (levensmiddelen onz.) zeer bemoeilijkt worden. r\E hoop op uitkomst, die Enge- land gevestigd heeft op zijn Russischen bondgenoot, begint langzaam maar zeker te verdwij nen. Het staat thans voor een ieder vast, dat het bolsjewistische win teroffensief geep resultaten heeft opgeleverd. Dit is dezer dagen be vestigd geworden door niemand minder dan den Sovjet-ambassa deur te Londen, Maisky. Hij deed een dringend beroep op zijn Engelsche en Amerikaansche bondgenooten om tot een offensief over te gaan, omdat anders geen overwinning meer behaald kan worden. Een actie, aldus Maisky, mag en kan niet nog eens een jaar uitgesteld worden, anders zullen de geallieerden den oorlog verliezen. Slechts een onmiddellijk offensief hier komt de verklaring van Maisky op neer zou den gealli eerden nog een kans geven op dé overwinning. De vraag rest derhalve of een on middellijk offensief mogelijk, is. De roep om dit offensief welke alom in het kamp der Anglo-Amerikanen en bolsjewisten weerklinkt en nog steeds onbeantwoord blijft wij wezen daarop vorige week doet beseffen dat. men weer eens te laat is. Die factor tijd, steeds als bond genoot van de geallieerden aange haald, is steeds een medestander van de spilmogend-heden geweest. Dat zal ook nu het geval zijn. Dit maal is Maisky het nog eens ko men vertellen nog wel op voor hand. Op 30 meter boven den beganen grond restaureert de kunstenaar Gerhard Jansen uit Den Haag de reusachtige vroeg-16de eeuwsche gewelfschildering in het koor der Groote of St Laurenskerft te Alk maar, voorstellende „Het Laatste Oordeel." Pax Holland-De Haan m DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Alle Bolsjewistische aanvallen gestrand HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Maart (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend. Op het schiereiland Kertsj heb ben Duitsche en Roemeensche troe pen in verscheidene golven onder nomen aanvallen van den vijand afgeslagen en hierbij twaalf pant serwagens vernietigd. Ten Noord oosten van Taganróg werden vrij sterke strijdkrachten der bolsje wisten in een tegenaanval met zware verliezen in hun uitgangstel lingen teruggeworpen. Óp ver scheidene plaatsen van den centra- len en Noordelijken frontsector heeft de vijand bij het herhalen van zijn vergeef sche aanvallen eveneens zware verliezen geleden. Eigen plaatselijke aanvallen lever-* den nieuwe successen op. De luchtmacht dreef concentra ties pantserwagens van den vijand op het schiereiland Kertsj uiteen en vernielde alleen in den centra- len sector van het front 19 trans-, porttreinen der bolsjewisten. De 253ste Rijnlandsch-Westfaal- sche divisie infanterie heeft in zeer heftige afweergevechten, die we kenlang hebben geduurd. 1C0 deels door pantserwagens ondersteunde aanvallen van den vijand afgesla gen en het meerendeel der man schappen van verscheidene bolsje wistische divisies vernietigd. In Noord-Afrika werd bij lucht aanvallen op de haven van To- broek een koopvaardijschip van middelbare grootte beschadigd. De woestijnspoorweg in Noord Egypte is in den afgeloopen nacht door bomvoltreffers op verscheidene, plaatsen verbroken. Hierbij werd een Britsche transporttrein vernie tigd. Op Malta zetten Duitsche ge vechtsvliegtuigen de aanvallen op vijandelijke schepen in de haven van La Valetta alsmede in de baai van Marsa Scirocco met bijzonder succes voort. Bommen van 'zwaar 36 Britsche vliegtuigen verloren Door nacht jagers en Duitsch afweergeschut. BERLIJN, 27 Maart (D.N.B.) i- Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: De Britsche luchtmacht heeft bij vluchten naar het gebied van het Duitsche rijk en de bezette gebieden in den afgeloopen nacht door Duitsch- luchtafweergeschut en nachtjagers volgens tot nu toe ontvangen berichten 36 vliegtuigen verloren. LA VAL WEER IN DE REGEERING? VICHY, 27 Maart (D.N.B.) - Naar men van betrouwbare Fran- sche zijde verneemt, zou Donderdag nabij Randan in de omgeving van Vichy een ontmoeting hebben plaatsgevonden tusschen het hoofd van den Franschen staat, maar schalk Pétain en Pierre Laval. Ofschoon dit in den loop van Vrij dag algemeen het onderwerp van de gesprekken uitmaakte, weiger den bevoegde kringen het te beves tigen. In politieke kringen alhier veronderstelt men, dat het onder houd gewijd was aan de voorberei ding van den terugkeer van Laval in de regeering. akliber kwamen terecht op een kruiser en vijf groote koopvaardij schepen. waarvan er vier in brand vlogen. Andere bomtreffers werden geplaatst op olie-opslagplaatsen, dokken, kazernes en luchtafweer- stellingen. In de Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot het Brit sche convooi, waarvan, zooals in het weermachtbericht van gisteren is gemeld reeds een torpedojager en een koopvaardijschip waren ver nietigd, achtervolgd en door torpedo treffers een tankschip van 4000 brt. tot zinken gebracht. In den strijd tegen het Britsche eiland heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht militaire instal laties van het belangrijke scheeps- bouwcentrum Sunderland en een haven aan de monding van de Iïumber met succes met bommen bestookt. Ten Oosten van IJsland heeft een duikboot een vijandelijk koopvaardijschip van 1500 brt. aan gevallen, dat door een bewakings vaartuig en twee duikbootjagers werd beschermd. Alle vier schepen werden tot zinken gebracht. Bij aanvallen van vrij zwakke strijdkrachten van de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht op West-Duitschland leed de vijand zware verliezen. Nachtjagers en de luchtdoelartillerie schoten 16 der aanvallende bommenwerpers neer. Vier andere Britsche vliegtuigen werden overdag aan de Fransche westkust neergeschoten. Oberfeldwebel Gildner heeft zijn 26ste tot en met 28ste en eerste lui tenant Zu Lippe Weissenfeld zijn 18e tot en met 21ste nachtelijke overwinning in de lucht behaald. Een formatie nachtjagers onder bevel van luitenant generaal Kammhuibér heeft in den afgeloo pen nacht zoodoende haar 500ste overwinning behaald. Bravo De Nederlandsche Bank heeft aan Winterhulp Nederland een bedrag van f50.000 gezonden. Een inwoner van Apeldoorn heeft f 10.000 ter beschikking van den burgemeester gesteld Het bedrag zal worden ge bruikt voor sociale en andere doeleinden. Regeling van jodeokwestie in Slowakije 18 geheime zenders ontdekt PRESSBURG, 27 Maart (D.N.B.) De minister van Binnenlandsche Zaken, Sano Mach, heeft hedenmid dag de buitenlandsche journalisten ingelicht over de regeeringsmaatre- gelen ter definitieve regeling van de Jodenkwestie in Slowakije. Deze regeling is dringend noodig, zoo zeide hij, omdat de Joden pro beerden, de regeeringsverordenin- gon te ontwijken en onrust onder het Slowaaksche volk te zaaien. Den laatst en tijd zijn er IS gehei me zenders ontdekt die uitsluitend in handen van Joden waren. De verwijdering der Joden uit alle es- sentieele ondernemingen des volks is een historisch gebod. Met nadruk kwam de minister op tégen geruchten, dat Slowakije de regeling der Jodenkwestie op grond van buitenlandschen druk uitvoert. Meer winkels verplicht geopend SIGARENZAKEN ELKEN DAG VAN 5 TOT 6 UUR Teneinde in het belang van het publiek een meer geregelde open stelling der winkels te bevorderen, is door den Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart bepaald, dat de verplichting tot openstelling van bepaalde win kels m.i.v. 1 April a.s. zal worden uitgebreid tot nagenoeg alle groe pen van winkels. De nieuwe regeling houdt het na volgende in: 1. Broodbakkers-, kruideniers-, melk-, groenten- en aardappelen-, fruit-, slagers- en vleeschwarenwin- kels zullen op alle werkdagen moe ten geopend zijn van 9 uur voorin, tot 1 uur nam. en van 2.30 uur nam. tot 6 uur. 2. Sigarenwinkels zullen op alle werkdagen moeten geopend zijn van 5 uur nam. tot 6 uur nam. 3. Alle overige winkels, behou dens de na te noemen uitzonderin gen, zullen geopend moeten zijn op Maandag van 2.30 uur nam. tot 6 u. nam. en op de andere werkdagen van 9 uur voorm. tot 1 uur nam. en van 2.30 uur nam. tot 6 uur nam. Voor zoover de verkoop van alle in een winkel ten verkoop in voor raad zijnde waren krachtens wette lijk voorschrift is verboden, geldt de verplichting tot openstelling voor den betreffenden winkel niet. Voor den verkoop van -andere wa ren dan die, ten aanzien waarvan een verkoopverbod geldt, dient de winkel dus wel geopend te zijn. 'Dit is van belang, b.v. voor de sla gerswinkels. In gemeenten, waar zulks op grond van plaatselijke bijzondere omstandigheden gewenscht is, kan de verplichting tot openstelling in het zomerhalfjaar op de werkda gen tot 7 uur nam. worden uitge breid (b.v. plattelandscentra). Voorts is bepaald, dat gedurende de uren, dat een winkel tot nako ming van bovenbedoelde verplich ting voor het publiek geopend zal moeten zijn, de vensters der uit stalkasten en de winkeldeuren niet zullen mogen zijn afgesloten of be dekt door luiken of andere tot ge lijk doel dienende voorwerpen. De nieuwe regeling treedt 1 April a.s. in werking. Leider der visscbers geïnstalleerd PLECHTIGE VERGADERING TE UTRECHT. Gistermiddag heeft de boerenlei der E. J. Roskam in een plechtige vergadering in 't huis van den Ne- derl. Landstand te Utrecht den hr. N. Roskam tot leider van de afd. Visscherij van den Nederl. Land stand geïnstalleerd. DE HEER N. ROSKAM. (Foto Warburgs Fotobur. Koper m) Voor deze bijeenkomst was groo te belangstelling. Tal van bekende figuren uit de visscherijwereld wa ren vertegenwoordigd. Nadat allen het woord hadden gevoerd sprak de heer Roskam zelf Spr. herinnerde aan het grootsch verleden van ons volk en wees in het bijzonder op de groote rol, die de visschersstand in onze geschie denis gespeeld heeft. Het waren Zeeuwen, Friezen, Hollanders en mannen uit dé dorpen rond de Zui derzee, die een imperium verover den en stichtten. Spr. gaf de verze kering, dat onze visschers den ko menden harden tijd van strijd niet zullen vreezen, want geen beroep kent meer strijd dan juist het vis- schersvak. Maan Maan op vanavond om onder 15.24 a A c o. 35 Apr 20 05 uur 15Apr V.M. tot morgenochtend N.M. S Apr. w Ai 23Apr. lk. 7.24 uur e.k. Zondagavond om Maan 20.07 UUT Maan op onder 16.32 Maandagochtend 6.0S 7.22 uur Distributienieuws NIEUWE BONNEN. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. Voor het koopen van brood, vQeesch en aarcLap p'ellen gedurende de volgende week zijn aangewezen de bonnen 17. VOEDERKAARTEN VOOR HONDEN. Tot 15 April is er nog gelegen heid bij de sectie Bijzondere Dier- groepen te Apeldoorn een formu lier aan te vragen voor toewijzing van hondenbrood voor honden, welke men reeds op 1 Januari in zijn bezit had en waarvoor nog geen kaart is uitgereikt. In aan merking komen alleen diensthon- den trekhonden of blindengeleide honden en honden van zeer zware zware rassen, terwijl voor andere honden een toewijzing kan worden gegeven, wanneer men meer dan één hond heeft. Echtpaar door gas gestikt Gisterochtend werd de politie te Amsterdam gewaarschuwd voor een vermoedelijk geval van gasverstik- king in een perceel aan den Hoofd weg. Wijl de bewoners een 08-ja- rige man en zijn even oude vrouw geen gehoor gaven en er in het huis een sterke gaslucht hing, vrees de men het ergste. De vermoedens bleken juist te zijn. Toen de politie aan de achter zijde de woning was binnengeko men, trof zij in de keuken het echt paar levenloos aan. terwijl de gas kraan openstond. Vermoedelijk hadden zij, toen de gastoevoer werd stopgezet, ver zuimd de kranen van het gasfor nuis te sluiten. Nederlandsche cultunrKamer 's GRAVENHAGE, 28 Maart. De Nederl. Kultuurkamer deelt mede: Zij, die werkzaam zijn op het door de Nederlandsche Kultuurka mer bestreken gebied en uiterlijk op 1 April a.s. aan hun wettelijke verplichting tot aanmelding bij de Nederlandsche Kultuurkamer heb ben voldaan, kunnen tot nader be richt hun werkzaamheden als tot dusver blijven uitoefenen. Luistergids in brailleschrift Naar wij vernemen is vandaag de eerste radio luistergids in brail leschrift verschenen. Van welk een groot belang dit is voor de blinde luisteraars laat zich radgn. Met de totstandkoming van dit eerste nummer kan vastgesteld worden dat een sociale daad van de eerste orde haar beslag gekregen heeft Dokter vervoerde geen zieke maar.,., een varken Een dokter van een dorp uit de omgeving van Beverwijk reed met zijn doktersauto op den Alkmaar- scheweg. In zijn wagen vervoerde hij iemand, die zwaar gewond was. Het hoofd van den man was bijna onzichtbaar van het vele verband en zwachtels. Controleurs van de C.C.C.D. wa ren nieuwsgierig wie die zwaarge wonde was en hielden de auto aan. Het bleek dat de „zwaargewonde" niets mankeerde, doch dat achter in de auto een half varken lag, schrijft „Kennemerland". De pseu- do-patiënt moest dus voor camou flage dienen. Waarschijnlijk zal de dokter nog wel meer van dat zaak je vernemen. QUEZON IN MELBOURNE. De vroegere president der Phi- lippijnen, Quezon, is, naar berich ten uit Melbourne melden, aldaar aangekomen. De berichten over den dood van Quezon schijnen dus niet bevestigd te wordefa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1