W HOLLANDS DAGBLAD VOOR a Britsche landingspoging afgaslagen HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Strijd tegen beestmenschen Vriendschap ioplaats van domme haat Britsche vliegtuigen tlitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11762 MAANDAG 30 MAART 1942 EEKEIND in de ERELD Vanzelfsprekend heeft de mis lukte Britsche landingspoging te St. Nazaire Zaterdag én Zondag in hot middelpunt der Duitsche be langstelling gestaan. Samengevat ■komen de commentaren der Duit sohe bladen en het oordeel in mili taire kringen hierop neer, dat dit offensief, dat reeds Maisky-offen- eief wordt genoemd, een afbetaling is op de eisch der bolsjewisten een tweede front te vormen. De druk van Moskou, dat zich in het Oosten hopeloos alleen geplaatst ziet tegen over de macht der Duitsche wapens, wordt steeds meer tot een stuwen- den kracht voor militaire daden van wanhoop, onder welke de laat ste Britsche aanval zeker gerekend mag worden. Een poging om daar binnen te dringen, aldus schrijft de Lokal Anzeiger, waar Duitsche sol daten staan is levensgevaarlijk en heeft geen kans op succes. De Brit ten kunnen gerust komen, er staan commando's genoeg gereed om hen, evenals bij St. Nazaire is geschied, te vernietigen. /"\OK in Noord-Afrika bleven de ^-'resultaten voor de spil mogend heden gunstig. De Duitsch—Itali- aansche formaties bleven de Brit ten, die zich ten Oosten van Matoe- ba terugtrekken, op de hielen zit ten, niet minder dan 54 Britsche vliegtuigen werden vernield. De van dag tot dag toegenomen aan vallen op Malta, vonden op 24 en 26 Maart hun bekroning in de groot- echeepsche aanvallen op La Valetta en de baai v.'Marsa Scirocco, waar twee kruisers zwaar getroffen wer den en verscheidene groote schepen eveneens. De dappere Finnen hebben Zater dag tijdens vier hevige luchtgevech ten boven den Finschen golf 27 vij andelijke jagers neergehaald. Op de Karelische landengte bracht de Finsche artillerie verscheidene zwa- Te wapens van den vijand tot zwij gen. Geen wonder, dat bij zooveel tegenspoed de radiorede, die de En gelsche koning Zaterdagavond heeft gehouden, geheel in mineur gestemd was. De voor Engeland lig gende, weg is steil en steenachtig, zei de de koning. Onder den druk der tragische gebeurtenissen de nederlagen op het oorlogstooneel van den Stillen Oceaan en Azië heeft ons-hart vele beproevingen te doorstaan De bekende Duitsche publicist Karl Megerle heeft weer eens een opmerkelijk artikel geschreven in de Berliner Boersenzeitung. Engeland is genoodzaakt om naar alle kanten met een valsche tong te spreken. In Moskou moest, liet steeds opnieuw bevestigen, dat alle bolsjewistische aanspraken op de controle over Europa bevredigd zullen worden. Geheel Europa, met inbegrip van de neutralen, de voor malige en tegenwoordige bondge- nooten zijn verbolgen over deze Engelsche politiek. Engeland zag zich derhalve genoodzaakt om open lijk door Cripps te laten verklaren, dat Moskou geenszins van plan is om zijn vroegere grenzen te over schrijden. Er is geen Europeaan, zoo schrijft Megerle verder, die zoo dw^,as zou zijn te gelooven, dat de Sowjet-Unie bij 'n overwinning dus juist op het oogenblik, waarop de kansen voor de penetratie van haar wereldbeschouwing beter dan ooit zouden zijn, van een uitbreiding en penetratie zou afzien. Stalin zou den Engelschen een rekening aan bieden, die Engeland uit de Euro- Economische maatregelen in Nederl.-Indië EISCH TOT OPGAVE VAN VOORBADEN. TOKIO, 28 Maart (D.N.B.) De pers bericht over de eerste econo mische maatregelen in de verover de gebieden van Nederlandsch In- dië. Hieruit blijkt dat alle handels- en industriefirma's opgave moeten doen van haar voorraden. Over verschil lende artikelen, als textielgoederen, ijzerwaren, rijst, meststoffen en palmolie, kan niet meer vrij worden beschikt. Over onroerende goederen, waardepapieren, bankdeposito's, enz. mag eveneens slechts met toestemming der Japansche mili taire autoriteiten worden beschikt. Als betaalmiddel dienen de soem- pyo en de gulden. Overschrijding van de prijzen, loonen en huren, welke op 1 Januari van dit jaar golden, is verboden. Eveneens is verboden de in- en uitvoer van goe deren. Alle werknemers moeten ter stond naar hun werk terugkeeren. Elke dag een tankboot minder... Amerikanen verliezen 85000 ton in dén week. BERLIJN, 28 Maart (D.N.B.) Vólgens door het opperbevel van de weermacht ontvangen berichten, zijn in de afgeloopen week 85.000. ton Britsche en Amerikaansche scheepsruimte vernietigd', waarvan alleen meer dan 80.000 ton door de Duitsche duikbooten in Ameri kaansche kustwateren. Onder de to zinken gebrachte schepen bevonden zich zeven groote tankbooten. Eiken dag van de ze week heeft de vijand dus een groote tankboot verloren. peesche kas zou moeten en zou be talen en een bolsjewistische contro le over Europa zou tot een roof tocht worden, zooals Europa nog niet heeft beleefd. Tot zoover het artikel van Me gerle. r\ AT zijn woorden die niets dan de /bittere waarheid zijn, leert het voorbeeld' van Iran. Door de jongste berichten uit Iran worden,/-naar men in politie ke kringen te> Berlijn verklaart, de voorspellingen over de Britsch- Bolsjewististhe coalitie in het mid den oosten legisch voortspruitende ontwikkeling bevestigde Oorspron kelijk gedacht als een rooftocht door hun beiden, wordt Iran thans uitsluitend een pleisterplaats dér Bolsjewisten, die zonder rekening te houden met eventueele bezwaren van hun Britsche bondgenooten de eene positie na de andere veroveren en met alle beschikbare middelen de bolsjewiseering -van het land be werkstelligen. Teheran bevindt zich reeds 12 dagen in handen der bolsjewisten, die er een waar schMkbewind uit oefenen. Omtrent de diplomatieke bedrijf vigheid der laatste weken zijn wei nig nieuwe feiten, bekend gewor den. De nieuwe Britsche ambassadeur te Moskou, Clark Kerr, is gisteren naar «de Britsche berichtendienst meldt, door Stalin ontvangen voor een onderhoud, dat twee uur heeft geduurd. Bij dit onderhoud was ook de commissaris van buiten- landsche zaken Molotof aanwezig. In toonaangevende Duitsche krin gen beperkt men zich er toe, de uit Vichy komende berichten over een ontmoeting tusschen maarschalk Petain, admiraal Darlan en Pierre Laval voor kennisgeving aan te ne men. Men ziet er van af zijn hou ding te bepalen, daar bijzonderhe den niet bekend zijn en tevens aan wijzingen ontbreken uit welk ini tiatief deze ontmoeting is voortge komen. VEERDIENST ENKHUIZEN STAVOREN HERVAT. Van de zijde der Nederlandsche spoorwegen wordt medegedeeld, dat de veerdienst EnkhuizenSta voren heden 30 Maart volledig wordt hervat. MORGENTOILET AAN HET OOSTELIJK FRONT Bij de Nederlandsche vrijwilligers gentoilet der Waffen SS. Tijdens het mor- SS-PK. Fritz-Stapf-Pax Holland m MR. ZONDERVAN OVER ZIJN ER VARINGEN AAN HET OOSTFRONT. „De Nederlander, die als soldaat aan het front in Sovjet-Rusland heeift gestreden, begrijpt daar, eens en vooral, dat het er niet om gaat, of men pro- of anti-Duitsohland, pro- of anti-N.S!B. is, doch dat het gaat om Europa. Men kan zich niet voorstellen, wat het voor beestmen sohen zijn, die wij daar aan het front tegenover ons vonden en, men kan zich niet voorsellen, wat bet ware ge word dn, als deze horden in-, derdaad op het beschaafde Westen waren losgelaten. Het beste beeld krijgt men daar misschien van, als men de dagbladen van de BaltisChe landen inziet, die nu nog steeds heele pagina's bevatten met adver tenties van menschen, die hun door de PGoe weggevoerde familieleden zoeken". Zoo verklaarde de vroegere com mandant der W.A., Uhtersturmfüh- rer mr. A. Zondervan, die deelnam aan den strijd van het Nederland sche legioen in het Oosten, en als zoodanig werd onderscheiden met het IJzeren Kruis, voor de Neder landsche pers. Na eenige mededeelingen gedaan te hebben over de reis naar het Oostfront, verklaarde Mr. Zonder van, dat de uitrusting zeer goed verzorgd was. Er werd ons, zoo zei hij, meer aan wollen en bonten kleedingstukken aangeboden, dan wij konden gebruiken, zoodat wij ook nog een en ander hebben meegenomen, dat wij aan andere onderdeelen hebben gegeven, die wij later ontmoeten. Noodig had den wij deze dingen anders wel, want temperaturen van 50 tot 55 gronden omïer 0 waren geen uit- Te Alkmaar afd Ned. Duitsche Cultuurgemeenschap opgericht GEEN HIELELIKKERIJ DER BE- ZETTENDE MACHT. (Van onzen specialen verslaggever) Alkmaar is de een en twintigste stad in ons land waar een afdee- ling van de Nederlandsch-Duitsche Cultuurgemeenschap is opgericht. Uit het gesprokene tijdens een al daar Zaterdag gehouden bijeen komst, welke o.a. werd bijgewoond door den Commissaris der provin cie Mr. A. J. Backer en den Beau- tragter bij het Rijkscommissariaat den heer Unger, bleek zonneklaar dat niet gevreesd behoeft te.worden voor overheersching der Duitsche cultuur en het stichten der vereeni- ging evenmin beteekent hielenlik- kerij der bezettende macht. De Ned. Duitsche Kuituurgemeenschap wil binden waar scheiding was, wil vriendschap inplaats van domme haat! „Omdat er een Nederlandsch Fransche* een NederlandschEn gelsche, misschien 'n Nederlandsch Poolsche en een Nederlandsëh Egyptische vereeniging bestonden, moest er vroeger in ons land ook wel een NederlandschDuitsche vereeniging bestaan. Mhar het aan tal verbindingen was beschamend gering, de lotsverbondenheid met het Duitsche volk kwam ip het werk niet tot uiting, werd vaak zelfs geloochend. Dit alles was zeer vreemd, waar toch tusschen ons land en Duitschland' de langste landsgrenzen bestaan en het Duit sche volk en het onze stamverwant zijn." Aldus ving de Voorzitter der werkgemeenschap Haarlem der Ne derlandsch-Duitsche Kultuurge- meénschap de heer Mr. F. W. A. de Koek van Leeuwen zijn inlei ding tot deze bijeenkomst aan. „Daarom, ging spr. voort, beduidt de naam Nederlandsch-Duitsche Kuituurgemeenschap reeds een om wenteling, zij wil invloeden uitban nen, welke ons land en Duitsch land van elkaar hebben vervreeipd. Nederland moet zich bezinnen op zijn natuurlijke banden en niet meer, zooals is geschied zich de stroom der levenssappen afsnijden De les welke wij hebben moeten leeren is hard, maar verdiend Over rompeld door de feiten, büjve ons land moed putten uit het feit dat steeds in de donkerste tijden de kiem van levensvatbaarheid en op standing in de Germaansche ge meenschap is blijven bestaan. Wij moeten thans grooter, ruimer gaan denken, wij moeten eindelijk be grijpen dat die volkeren elkaar moeten steunen, welke op elkaar zijn aangewezen. Wat vroeger schijn was, moet werkelijkheid wor den: er moet een uitwisseling zijn van .cultuur- en andere waarden, en deze uitwisseling nu, wil de Neder landsch-Duitsche Kuituurgemeen schap bevorderen. (Zie verder pag. 2.) zondering; één keer zelfs 58 gra1- den. Wij kregen te maken met Sibe rische troepen, Aziaten, die een uithoudingsvermogen hebben, waarvan wij in vergelijking met deze bèestmenschén „overbe schaafde" Europeanen ons geen voorstéling kunnen maken. Zij leggen zich bij een tempertuur van 50 graden onder 0 rustig in het bosch te slapen, zonder er den minsten hinder van te ondervin den. Er valt onder de voorwaarden van zoo'n Russischen winter voor Europeanen niet te denken aan een verder voortdringen. Het ging er alleen maar om, het uit te hou den tegen een vijand, die letterlijk alles in het werk stelde, om ons terug te dringen. De bolsjewisten hebben hun menschen en hun ma teriaal in den strijd geworpen zon der ergens acht op te slaan en voor onze stellingen hoopten de dooden zich bij duizenden op. De verlie zen van den vijand, zoo wol aan menschen als aan materiaal, moe ten dan ook zoo groot zijn, dat men hem menschelijkerwijze ge sproken, voor dezen zomer niet veel kans meer kan geven. De toestanden, welke wij hebben aangetroffen bij de Sovjet-Russi sche bevolking zijn eenvoudig on beschrijfelijk. Zelfs in; den slecht- sten tijd-had de werklooze bij ons het beter ip zijn /paleis" dan de „rijkste" Sovjet-Russische boer. die samen met zijn koe in zijn ellen dige hutje woont en leeft van ge kookte aardappelschillen. (Vervolg zie pag. 2). Inbraak om de twee minuten Veelzeggende statistiek uit Amerika'. Volgens een statistiek van het Amerikaansche departe ment van justitie zijn vorig jaar in het gebied der Unie 1.521.272 misdaden gepleegd of elke twintig seconden een. El ke drie kwartier wordt een aan slag gepleegd. Elke twee mi nuten een inbraak en elke twintig minuten een diefstal. Dag der weermacht Eenpansmaaltijd in Den Haag. Gistermiddag js, in aansluiting op den dag der weermacht ten bate van het derde Winterhulpwerk van het Duitsohe volk, in de zalen van den Haagschen Dierentuin een een pansmaaltijd gehouden, waarvoor buitengewoon veel belangstelling bestond, zoowel van Duitsche als van Nederlandsche zijde. Tot, de deelnemers behoorde de Beauftrag- te van den Rijkscommissaris in Zuid-Holland, Dr. Schwebel. Het muziekkorps van het lucht- pan begeleidde den maaltijd met opwekkeüde nummers. Meer blauwmaanzaad Uitbreiding van de teelt te verwachten. Naar het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mededeelt, ligt het in de bedoeling dén verbouw van blauwmaanzaad dit jaar belangrijk uit te breiden.* Voor de thans voor blanwmaan/and en kanivijzaad vastgestelde richt prijs en inleveringspremie wordt verwezen naar een in de bladen op te nemen officieele publicatie. boven Griekenland Bommen op een open plaatsje. ATHÉNE, 29 Maart (D.N.B.) - Britsche vliegers hebben boven den rand der stad Athene, ver verwij derd van militaire of voor den oor log belangrijke installaties, bom men neergeworpen. Aan particulier eigendom werd schade toegebracht. Op een andere plaats werd een villa door een Engelsche bom getroffen. Het echtpaar, dat dit huis bewoon de, werd gedood. r- Vsutuister i Maan Maan op vanavond om onder 17.45 r\ g\ n 6.35 Apr 20.09 uur 15Apr V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Apr. 7.19 uur 23 Apr. E.K. Van Kreta "wordt gemeld, dat en kele dagen geleden Britsche vlieg tuigen brisantbommen hebben ge worpen op een open plaatsje, waar door verscheidene huizen totaal vernield werden. Enkele burgers werden gewond. Mislukte aanval op de Fransche kust VERGEEFSCHE AANVALLEN EN BLOEDIGE VERLIEZEN DER BOLSJEWIEKEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Maart (DNB) Het operbevel der weermacht maakt bekend: In den afgeloopen nacht heben Engelsche zeestrijdkrach ten geprobeerd in de baai van St. Nazaire te landen. De aan vallende formaties werden door marine- en luchtdoelartille- rie onder vuur genomen le den zware verliezen. Voor zoover de tegenstander er in slaagde strijdkrachten aan land te zetten, werden deze door het snelle ingrijpen van troepen aller weermachtsonderdeelen omsingeld en ver nietigd. Een vrij v groot aantal gevangenen is in onze handen gebleven. 1 Tal van schepen van den vijand zijn in den grond geboord. De rest is weggevaren op een wijze, die veel weg had van een vlucht. i, Zestien koopvaardijschepen tót zinken gebracht In een extra-bericht van Zondag wordt medegedeeld: „ln den strijd tegen de Britsche en Amerikaansche ravi tailleerïngsscheepvaart hebben Duitsche duikbooten nieuwe groote successen behaald. Zij hebben in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en voor de Amerikaansche kust 16 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 110.600 brt, waaronder 8 groote fcmkschepen met een inhoud van 73.900 brt,, tot zinken gebracht." DUITSCH WEERMACHT- BERICHT. Het Duitsche weermachfcbericht van Zondag luidt: Op het schiereiland Kertsj heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen vijandelijke concentraties van pantserwagens uiteen gedreven. Bij luchtaanvallen op het havengebied van Noworosijsk werden borritref- fers geplaatst op twee koopvaardij schepen alsmede op spoorwegin stallaties. In het Donetzgebiedsloegen Duitsche en Roemeensche troepen op enkele plaatsen sterke vijande lijke aanvallen af. Ook in verschil lende sectoren aan het overige deel van het Oostelijke front zette de vijand zijn vcrgeefsche aanval len vóórt. In de hevige afweerge- vechten werden den vijand weder om zware, bloedige verliezen toe gebracht. NEGENTIEN VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN NEER GESCHOTEN. In het zeegebied van de Noord kaap beschadigde deluchtmacht een torpedijager en vier koopvaar dijschepen van een krachtig be schermd convooi door bommen. De haven van Moermansk werd overdag en 's nachts met bommen bestookt. In Noord-Afrika wederzijdschë activiteit van verkenningstroepen. Succesvolle luchtaanvallen waren gericht op de vesting en de haven van Tobroek alsmede op Britsche autocolonnes en tentenkampen. Op Malta werd vooral dé staats- werf van La Valetta gebömbar- deerri. Aan de Kanjtalkust schoten Duitsche jagers uit een vijandelijke formatie zéven jachtvliegtuigen neer. Ten westen van St. Nazaire hebben gevechtsvliegtuigen over dag in scheervlucht een Britsche Argentinië wenscht vrede Volksstemming spreekt boekdeelen. BUENOS AIRES, 29 Maart (D. N.B.) Met aanplakbiljetten" is heden bekend gemaakt, dat de volksstemming voor de instandhou ding van den vrede een groot suc ces heeft behaald. De federacion Agraria Argentina die ruim 500.000 leden telt, heeft ingestemd met de vredespolitiek" van Castillo en een desbetreffende verklaring afgelegd Zooals reeds gemeld, is de bevol king in een proclamatie uitgenoo- digd zich uit" te spreken voorde neutraliteitspolitiek van vicepre- sident" Castillo en van den minis ter van buitenlandsche zake, Ruiz Guinazu. De proclamatie is door prominente persoonlijkheden des lands onder teekend, o.m. door tal rijke provinciale gouverneurs, ge neraals, admiraals, geleerden en juristen. motortorpedoboot tot zinken ge bracht. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht enkele plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied aangevallen, vooral do stad Luebeck. De burgerbevolking leed eenige verliezen. Nachtjagers luchtdoel artillerie en de artillerie van de marine schoten 12 der aan vallende bommenwerpers neer. Nieuw licht in oude moordzaak Geheimzinnige machten achter de schermen. Zooals reeds met een enkel woo_rd is gemeld, heeft Mr. E. G.; S. Bour- lier bij den hoogen raad revisie aangevraagd van een arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 4 April 1933, waarbij J. A, J. H. Konings te 's-Gravenhage is ver oordeeld wegens moord op den hr. W. G. J. Eschauzier en valschheid in geschrifte, tot 20 jaren gevan genisstraf zonder 'aftrek der pre ventieve hechtenis van ruim 2 ja ren. Deze moord heeft op 9 Mei 1931 plaats gehad op een bovenhuis in de Pins Hendrikstraat te Am sterdam, waar genoemde Konings verblijf hield. K. zou den heer E. van het' leven hebben beroofd door dezen een prop in zijn mond te duwen en een touw om diens hals vast aan te halen ten gevolge waarvan deze kort daarop is over leden. In het request wordt er op ge wezen, op -*het bestaan van bepaal de intrigeerende machten, die er bang voor zijn dat Konings hulp krijgt en zelfs anonieme dreigbrie ven schrijven. Dit wordt van groot belang geacht voor den rechter, die kennelijk -op de terechtzitting niet bedacht zal zijn geweest op een geheimzinnige macht, die ach? ter de coulissen opereert! Voor f 28.000 bont gestolen Vrijdag geen ongeluksdag voor de inbrekers. Vrijdagnacht zijn dieven door ver-, breking van een deur aan de ach terzijde, een bontopslagplaats aan het Zeeburgerpad te Amserdam binnengedrongen. Zij stalen er 62 zilver- en platinavossen ter geza menlijke waarde van f28000.—. Ook een schoenwinkel in de Beet- hovenstraat kreeg ongenood bezoek. Via een naastgelegen leegstaand winkelhuis kwamen de dieven aan de achterzijde van het. pand, waar na slechts een ruitje behoefde ver nield te worden, om den weg vrij te maken. Aldus geschiedde. De buit bestond uit 300 paar schoenen. Een luik was de weg, welke leid de binnen een perceel aan de Dirk van Hasseltsteeg. Met 4000 meter electrisch snoer verdwenen de die ven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1