Moskou doeltreffend bestookt HOLLANDS Een gezond volk voor.... ÉÉN KWARTJE PER WEEK Verduister DAGBLAD VOOR ÜPPL-waarin opgenomen W I HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 185! "Britsche „winst".. De strijd op Celebes Groote branden in wapenbedrijven Indisch congres besluit nog héden T Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureauxt SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97, Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11763 DINSDAG. 31 MAART 19*2 Nederlandsche Volksdienst begint 1 April een grootscheepsche actie BESCHERMING VAN HET GE- ZONDE GEZIN. MOEDERS EN KINDEREN NAAR BUITEN. (Vap onzen specialen verslag gever). De Nederlander, die bij alles wat hij onderneemt begint met te vrar gen: „Wat kost het me, en wat krijg ik er voor terug" zal in zijn heele leven geen billijker aanbie ding onder de oogen hebben gekre gen, dan de Nederlandsche Volks dienst hem doet. Voor een zilverbonnetje van een gulden pfer maapd, dat is dus nofe geen zinken kwartje per week, le vert de Nederlandsche Volksdienst aan Nederland: Centrale keukens met goed en\ goedkoop Voedsel, kin defuitzendingen, moederuitzendin gen, moeder- en kindertehuizen, en directe en afdoende hulp bij ram pen. Voor nog geen kwartje per week levert de Nederlandsche Volksdienst den Nederlander een gezond volk! Echter, bij dat kwartje vraagt de Nederlandsche Volksdienst nog één ding: de medewerking van het ge- heele Nederlandsche Volk zélf, om dat kwartje goed te besteden, in het bijzonder van hen, die zich in staat afchten daadwerkelijk aan den grootsten socialen arbeid wel ke ooit in ons land ter hand is ge nomen, méde te doen. Tot heden heeft de Nederlandsche Volksdienst betrekkelijk nog \Veinig van zich dien hooren. Maar Per 1 April, morgen dus, wordt ©en grootscheepsche actie ingezet. In dit verband heeft het Provinciaal Bureau van den Ned. Volksdienst den Noord-Hollandschen bladen een en ander over de plannen ver teld. Al heeft Winterhulp het dezen ■winter zeer druk gehad, aldus de heer Quemer, chef van de afd. Pro paganda en al is in Noord-Holland f621.000.uitgekeerd, toch rees soms de gedachte: Verrichten wij geen Sisyphusarbeid, vullen wij geen vat der Danaïden, is ons werlc niet doelloos, omdat er steeds meer geld noodig is, da.n wij kunnen ver schaffen? Inderdaad, Winterhulp bestreed in vele gevallen slechts de gevolgen van het kwaad, doch nam de oorzaak van het kwaad niet weg, een oorzaak gelegen in het feit, dat de staat tot hedpn naet ge zorgd heeft een bestaansmogelijk heid yoor. alle volksgenoot en te schéppen. Was dit. in het verleden gebeurd, Winterhulp zou overbodig zijn. De Nederlandsche Volksdienst nu, wil die oorzaken opzoeken en wegnemen, de kiemen van het kwaad dus uitroeien. Naarmate het werk van den Nederlandschen L.KAAST VAN PELT Op het eerste kaartje is $en alge meen overzicht aangegeven van de voornaamste oortogshavens,waar ook St.' Nazaire bij behoort. Op bet tweede kaartje is de lig ging meer gedetailleerd. St. Nazaire is gelegen aan de monding van de Loire, 60 km. van Nantes; de haven bezit een ruim drijvend dok voor groote schepen, en vele constructie en Marinejverk- pleateen. Volksdienst groeit, zullen de be moeiingen van Winterhulp minder kunnen worden. De N.w.D. moet wil hij het gezin beschermen, reeds bij den zuigeling beginnen. Vaak is de oorzaak van een mislukt le ven dat een gezond kind reeds vroeg in een verkeerde omgeving komt, omdat men hier eenmaal het standpunt hiddigde: „Wij zorgen voor het zwakke kind, het gezon de slaat zich wel door het leven heen." Winterhup is tevreden over de giften, welke zich nog steeds in stijgenden lijn bewegen. Men staat niet meer vijandig tegenover Win terhulp, omdat men gezien heeft wat wordt gedaan en ondervonden dat 't geld op de juiste wijze wordt besteed. (Vervolg pag. 2.) BERLIJN, 30 Maart (D.N.B.) Bij den Engelschen luchtaan val in den nacht van Zaterdag op Zondag zijn wereldberoem de, onvervangbare Duitsche cultuurgoederen verwoest, o.a. de historische Mariakerk, de wereldberoemde Dom, de Pe- truskerk en het museum. Voornaamste Japansche zui veringsactie thans geëindigd. TOKIO, 30 Maart (Domei). Ne derlandsche troepen, die den tegen stand tegen de Japanners in de na bijheid van Malili en^alopo aan de Noordkust van de golf van Boni hadden voortgezet hebben zich vol gens vertraagde berichten van 27 Maart onvoorwaardelijk overgfege- Ven. Tezamen met het zich overge ven van andere Nederlandsch-In- dische troepen te Enerekang, dat den 17en Maart geschiedde, heeft deze capitulatie een eind" gemaakt aan de voornaamste Japansche zud- veringsoperaties op het eiland Ce- leibes. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Succesvolle aanval op convooi In zeegevecht tegen supe rieure Britsche bescher mingsstrijdkrachten één Dnitsche torpedojager ver loren. AJTY HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Mrt. (DNB) - Het opperbevel van de weermacht maakt hekend: In het Donetzgebiéd werden Oos telijk van Charkow hevige aanval len van den vijand in verbitterde gevechten afgeslagen en daarbij negen pantserwagens vernietigd. Ook aan de overige deelen van 't Oostelijke front mislukten alle vij andelijke aanvallen, die plaats had den bij opnieuw ingetreden vorst. De vijand leed in de felle gevech ten, welke hierbij gevoer<j£werden," zware verliezen. Artillerie van het leger beschoot belangrijke militai re doelen te Leningrad en Kroon stad met goede uitwerking. Er werden ontploffingen en aanhou dende branden waargenomen. Finsche luchtstrijdkrachten ver nietigden aan het Karelische front op 28 Maart verscheidene vijande lijke colonnes en schoten in lucht gevechten 27 Sowjet-vliegtuigen om laag. In den afgeloopen nacht bestook ten Duitsche gevechtsvliegtuigen militaire doelen in tfet stadgebied van Moskou, voorts aan de boven- Wolga en Oostelijk van Bologoje, op doeltreffende wijze met bommen van zwaar'kaliber. Voltreffers ver oorzaakten o.a. in wapenbedrijven groote branden. Zooals reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, hebben Duit sche duikbooten in het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan voor de Amerikaansche kust 16 vij andelijke koopvaardijschepen van tezamen 110.600 brt. tot zinken ge bracht, waaronder 8 groote tank booten van tezamen 73.900 brt. Duit sche torpedojagers deden een aan val op een voor Moermansk be stemd vijandelijk konvooi, dat vol gens bfricht van 'het opperbevel van de weermacht van 29 Maart reeds het doel" van Duitsche lucht aanvallen was geweest. Zij brach ten door artillerie- en torpedotref fers een groot transportschip van 10.000 brt. tot zinken, dat met een lading pantserwagens en munitie van New York onderweg was: De geredden van dit schip, alsmede die van een door de luchtmacht tot zinken gebracht vaartuig, werden aan boord genomen. Bij het aan breken van den dag ontstond er een' zeegevecht met sterke superi eure vijandelijke beschermings strijdkrachten, die uit kruisers en torpedojagers bestonden. Op een Britschen kruiser van de steden- klasse werd een torpedotreffer ge plaatst, welks uitwerking in den sneeuwstorm niet kon worden waar genomen. In den zwaren strijd ging een Duitsche torpedojager verloren. Een groot deel der bemanning werd door andere Duitsche torpedojagers gered, nadat deze n een artillerie gevecht een vijandelijke groep tor pedojagers hadden verdreven. In Noord Afrika aan beide zijden activiteit van verkenners. Voor de Westkust van Franktijk bracht een gevechtsvliegtuig op 28 Maart nog een Britsche torpedo motorboot tot zinken. Bij den in bet weermachtbéricht van gisteren gemelden Britschen luchtaanval op Lubeck werden in de eerste plaats de woonwijken der stad getroffen. De burgerbevolking leed vrij zware verliezen. In den afgeloopen nac£t zijn en kele Britsche bommenwerpers naar het Nederlandsche kustgebied ge vlogen, waarbij twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Bij de successentegen de Britsch- Amerikaansche koopvaardijscheep- vaart in het Noordelijke deel van den Atlantischen oceaan heeft zich de duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Ites bij zonder onderscheiden? I St Nazaire eischte stroomen Brifsch bloed...* UITGEBRANDE STORMBOOTEN DRIJVEN REDDELOOS ROND. BERLIJN, 30 Maart (D.N.B.) Naar van militaire zijde verluidt, hegft de mislukte' aanvalspoging bij St. Nazaire den Britten zeer zware offers gekost. Uitgebrande Engel- sche stormbooten drijven als getui gen vandeze. nederlaag voor de monding van de Loire. Onder de Britsche zeelieden, die hun leven konden redden en in Duitsche ge vangenschap geraakten, bevindt zich de Engelsche onderluitenant Steward Hill, die over zijn beleve nissen in dien nacht verhaalde: „Ik was' als leider van een storm boot aangesteld en had de opdracht in de havenwerken van St. Nazaire een ontploffing teweeg te brengen. Nog voordat wij de kust bereikt hadden, werd onze boot door de Duitschers in brand geschoten. Zoo bereikten wij, in het' licht der Duit sche zoeklichten, de kust, doch la gen" spoedig midden in de treffers van de Duitsche kustbatterij. Me nigeen- van ons moest bij het be treden van den Franschen bodem zijn jeven offeren. Bij de poging om door te breken,, geraakten wij met Duitsche mariniers in een strijd van man tegen man gewik keld en werden na kortstondig ver zet gevangen genomen. Ik zelf ben gewond, doch ben blij, dat ik het leven er af gebracht heb". Messeosfeker gearresteerd Bloedig handgemeen ln Lunteren. Zondag ontstond tusschen twee boerenzoons in de buurtschap Meu- Lunteren onder Lunteren een he vige woordenwisspling, die tenslotte ontaardde in een kort, maar bloe dig handgemeen. De 15-jarige J. W. B. wist tijdens het gevecht een mes te trekken en bracht daarmede zijn tegeristander, den 19-jarigen H. G. enkele diepe sneden en een bloe dende verwonding aan de rechter hand toe. Het slachtoffer, had veel bloed verloren. De politie arresteer de den dader, die na verhoor weer op vrije voeten kon worden gesteld. Bij de Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS. Tijdens de da- gelijkscha oefeningen. SS-PK. Fritz--Stapf-Pax Holland m Oproep aan den Nederlandschen boer ERNSTIG WOORD VAN DIR.-GEN. VAN DEN LANDBOUW. De heer G. J. Ruiter, Dir.-Gen. van den Landbouw, heeft in een radiorede de aandacht gevraagd voor een aantal moeilijke opgaven, waarvoor in dit voorjaar de zoo van onpas gekomen barre winter van 19411942 ons plaatst Zeer ernstig is voor de naaste toe komst hét feit, dat van wintergraan én koolzaad een zeer aanzienlijk deel is uitgevroren. Bij verbouw van zomergraan moet een lagere opbrengst worden verwacht. Het koolzaad dat in den herfst moet worden gezaaid, is op vele duizenden ha. uitgevroren en kan niet worden overgezaaid. Als ge volg daarvan ontstaat een aanzien lijk verlies aan olie en aan raap koek dat te stellen is Op 800 kg. blie en op 1300 kg. eiwitrijke veekdeken er ha. Dat is voor onze vetvoorzie- ning van de grootste beteekenis. Ook voor de vroege groentenvoor- ziening en de melkveehouderij zal de ijzige winter ernstige gevolgen hebben. Er is» dezen winter te veel vee aangehouden-met de bekende gevolgen. Voor de voedselvoorziening van Nederland, aldus vervolgde de heer Ruiter, wil dit alles échter zeggen, dat de grootste, behou dens eenig te verbouwen olie zaad, eenige .vetbron voor ons volk voor het komende jaar zeèr sterk is opgedroogd, door dat de melk- en daardoor de boterproductie tengevolge ,_van dit alles belangrijk zal dalerl. Begrip van den consument gevraagd. Ten einde deze kwade factoren zooveel mogelijk weg te werken, vroeg de dir.-gen. in het vervolg van zijn rede bij den consument begrip, terwijl hij boer en tuinder opriep om zich geheel te geven. Indien de inzet van de betrokke nen is verzekerd en hun de waar deering gewordt, waarop zij recht hebben, dan zal gehoor gegeven worden aan mijn oproep, aldus de' heer Ruiter, om-thans in de plaats van het uitgewinterde koolzaad, blauwmaanzaad te telen, zoo mo gelijk nog een grootere oppervlak te, welke teelt zal worden aange moedigd door een behoorlijken prijs van f 250.scheurpremie. Wie erw ten wilde telen zal dat doen om in den stoppel daarvan voor 1943 kool zaad te telen. Dan zullen zooveel mogelijk aardappelen worden ge bouwd om onze aardappel- en broodmeelvoorziening veilig te stel len. Dan zullen boeren zich haasten te scheuren wat nog te scheuren en te bebouwen valt. Dan zullen de veehouders, gedachtig aan don melk- en vetnood, geen. enkel kalf ten koste van honderden kilogram, volle melk meer opfokken dan voor de instandhouding van ,hun bedrijf beslist noodzakelijk is. Ook zuilen zij zorgen door het toepassen van het nieuwe weidesysteem, het uit- nutten der bestaande, grasdrogers en het instellen van'de grootte van hun veebeslag op hun voerprodectie in oorlogsomstandigheden, de om zetting van hun bodemroductie op melk, vleesch en vet zoo econo misch mogelijk te doen verloopen. Oproep tot vorming anti Chnrchill front GENÈVE, 30 Maart (A.N.P.) In het tijdschrift „New Statesman and Nation" wordt een opmerkelijke op roep gepubliceerd tot vorming van een front tegen- Churohill. Hierin wordt o.a. het volgende gezegd; Er is een oppositie noodig in den vorm van een andere politieke groe peering, die tegenover de wereld duidelijk een politiek vertegenwoor digt, welke verschilt van die der tegenwoordige regeering, en die be staat uit mannen, die bij machte zijn, die politiek uit te voeren. Nadat is betoogd dat de Britsche strategie niets dan nederlagen door eigen schuld heeft opgeleverd, be sluit het artikel als volgt: En Mr. Churchill? Een jaar lang na Duinkerken ia hij het syïnbool Maan Maan op vanavond om onder 19.02 /ia A 7.01 l Apr 20.10 UUr i5 Apr V.M. tot morgeoochtead N.M. 8 Apr. 23 Apr. l.k. 7.17 uur e.k. Geldigheidsduur zeepbouoen .verlengd De secr.-gen. van bet dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de geldigheids duur van de ter verkrijging van zeep aangewezen bonnen, t.w. 211 en 228 algemeen, G-zeep, H-zeep, G-toiletzeep en H-toiletzeep, is ver lengd tot 30 April a.s. Bekendmaking 's GRAVENHAGE, 30 Maart. Het Bureau van den bevel hebber der weermacht in Ne derland maakt bekend: Vijf Nederlanders zijn bij een poging om naar Nederlandsch- Indië te komen, teneinde daar oorlogsdienst te doen tegen de landen van- het driemogendhe- denpact, gevangen genomen op gebied buiten Nederland. Zij zijn door een Duitschén krijgs raad in Frankrijk wegens be gunstiging van den vijand ter dood veroordeeld. De vonnissen zijn voltrokken. van Britsoh uithoudingsvermogen geweest. Thans maakt hem zijn po litiek ten aanzien van Indië, zijn onbekendheid met de machten, die in Europa aan het werk zijn, en zijn vrees voor de reactonairen, die alles zouden doen behalve ons lucht verschaffen, tot een voorname hin derpaal voor een democratische overwinning. Ten bate van het derde Winterhnlpwerk van het Dnitsche Volk ls in den Dierentuin te 's-Gravenhage in het kader van den Dag der Weermacht een éénpansmaaltijd gehouden. Een Scheveningsche vrouw offert voor het goede doeL Polygoon-Meijer-Pax Holland m HET OUDE BEGINSEL .VERDEEL EN HEERSCH", CONSTATEERT BERLIJN. STOCKHOLM, 30, Maart (D.N.B.) Naar blijkt uit een bericht van United Press uit New Delhi, heeft Cripps bij zijn besprekingen met Gandhi geenerleibeslissend resul taat. kunnen bereiken. Een uitvoe rig communiqué is niet gepubli ceerd. Voorts meldt United Press, dat de onderhandelingen van Cripps met de politieke leiders .van Indië thans zoo goed als beëindigd zijn en dat hét besluit van het Indische congres op zijn laatst Dinsdag kan worden venvacht. De meening van Gandhi. Mahatma Gandhi heeft op de vraag van een persvertegenwoordi ger, wat hij van het Engelsche plan inzake Indië dacht, volgens den Londschen correspondent van Nya Dagligt Allehanda geantwoord, dat dit plan een cheque is, die op de toekomst is uitgeschreven. Zelfs de meest pessimistische voorspellingen zijn door dat wat Cripss over de aan Indië toebe dachte „vrijheden" gepubliceerd heeft, nog ver in de schaduw ge steld, zoo constateert "men in dc Wilhelmstrasse. Uit de talrijke voorstellen en commentaren is op te maken, dat Engeland belang heeft bij een scheuring van Indië en volgens het oude beginsel „verdeel en heersch" te werk denkt te gaan. Daf er in deze verklaring ook een addertje onder het gras zit, blijkt hieruit, dat de thans gedane beloften pas na afloop van den, oorlog zullen worden vervuld. Hier speelt Enge land zijn oude spel 'dat voldoende bekend is uit de.'geschiedenis van Palestina en van de Arabische lan den en ook uit de ,14 punten van Wilson. Alles bij elkaar genomen, wordt in de Wilhelmstrasse het Britsche voorstel gekenmerkt met de con clusie, dat Indië nog minder zal krijgen dan Egypte! Naar de Britsche berichtendienst uit New Delhi meldt, heeft Staffordi Cripps in een via de radio gegeven toelichting op de toekomstige Britsch-Indische politiek der En gelsche regeering opnieuw ver klaard, dat' de tijd om een grond wet voor Indië „in elkaar te tim meren" nog niet gekomen was, daar het een te belangrijke kwes tie was dan dat. men haar ,in spoedprocedure kon tmprovisee- ren". Cripps sloot zijn rede met dê woorden „onze voorstellen zijn be paald en nauwkeurig. Mochten zij worden afgewezen, dnn kan tot ra den oorlog niets geschieden. Dat zou een zware slag zijn".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1