HOLLANDS De ontwikkeling aan het Oostelijk frant i— Verduister i DAGBLAD VOOR HELDÊRSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Vliegtuigfabriek in Sebastopol gebombardeerd De Radiobandelaren schreven voor... Uitg.: N.'V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Adminlstratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Xel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. ■PP WAARIN OPGENOMEN-...i. tW 86ste JAARGANG No. 11764 WOENSDAG 1 APRIL 1942 Winteroffensief der bolsjewisten volkomen' een fiasco DUITSCHE LÉGER STAAT GE REED MET NIEUWE WAPENS EN NIEUWE PLANNEN. BERLIJN, 31. Maart (D.N.B.j De voor het voorjaarsoffensief ge reed gehouden Duitsohe aanvalsle- gers vinden, dank zij de taaiheid der Duitsohe winterverdediging die uitgangsstellingen, die door de op perste Duitsche leiding voor het aanbreken van den winter waren vastgelegd en bepaald. -Aan deze beoordeeling van den toestand op het Oostelijke oorlogs- tooneel verbindt men in militaire vakkringen in de rijkshoofdstad de conclusie, dat het eerste kwartaal van 1942 eindigde met. een fiasco der Sowjet-Russische strategie. Den 31sten Maart 1942' kan bij het invallen vkn den dooi gezegd wor den dat de pogingen vruchteloos zijn geweest. In de taal der Sowjet- Russische legerberichten heet het: „Geen belangrijke veranderingen". Achter deze in de laatste bolsjewis tische legerberichten steeds terug- ikeerende formule verbergt zich de catastrophe van de oorlogvoering van den tegenstander, die tijdens de afgeloopen wintermaanden 'in verschillende sectoren van het Oostelijk front weliswaar een po ging liet zien tot het uitvoeren van uitgebreide tangbewegingen, nooit echter een effectief zwaartepunt wist te leggen. Dit feit wordt door het Duit-, schc commando een interes sant symj^om genoemd voor de toekomstige oorlogvoering in het Oosten. Het nabootsen van nieuwe ideeën en metho den, tijdens den veldtocht in het Westen van de Duitsche oorlogvoering afgekeken, waar borgt nu eenmaal niet het suces, doch de origineele toe passing van een nieuwe idéé met het instrument, dat het succes niet minder waarborgt. Door het feit, dat de bolsjewis tische leiding, in feite steunt op „menschenmassa" en „klimaat" heeft zij zich ook op het gebied dei- militaire machtsbeslissing als een echt kind van het zuivere materia lisme ontpopt. Hierin ligt naar de opvatting der Duitsche militairen ook de waarborg, dat het Duitsche offensief zal stuiten op gedachten- gangen bij de staven van den te genstander, die de Duitsche.leger leiding slechts kan toejuichen. Het tweede front. De door toonaangevende bolsje wisten te Londen en te New York met klem geuite wensch, dat de geallieerden nog dit jaar hun tota le kracht in den strijd werpen, drukt volgens Duitsch oordeel vol doende duidelijk dfcn twijfel uit aan eigen vermogen tot standhou den en doorzetten. De winter heeft de bolsjewisten bijna alles gekost. Indien men er aan Duitsche zijde desondanks toch nog rekening me de houdt, dat het reusachtige ge bied nog ovor voldoende menschen beschikt, dan is dat een bij den Duitschen generalen staf gebruike lijke bereken,ing, die vóór het op stellen van plannen nooit van gun stigste, doch steeds van de ongun stigste voorwaarden uitgaat. Geen enkel succes van den tegenstander. Militair is de toestand na de eer ste drie maanden oorlog van dit jaar volkomen duidelijk: Geen en kel operatief succes is den bolsje wisten beschbren geweest, noch hebben zij een of andere groote stad weer in handen gekregen, of is hun een of andere omsingelings beweging gelukt. Hun millioenenle- gers, dip zij in reserve hadden, zijn gruwelijk gedecimeerd, terwijl de voor het offensief gereed gehouden •Duitsche legers tot nu toe op geen enkele plaats in den strijd behoef den te worden geworpen. De Duit sche legerleiding heeft hier, on danks vele plaatselijke moeilijkhe den die zich hier en daar hadden voorgedaan, met. haar reserves in wijze beperking en met vooruitzien- den blik, een terughoudendheid ge toond, waarvan de wereld den zin spoedig zal leer en kennen, die ech- .ter slechts mogelijk was wegens de stoere standvastigheid, van de eer ste Duitsohe linie. Deze linie be stond uit steunpunten, niet uit een samenhangend front. Zoo was een besparing van men schen mogelijk," zoo was het echter ook mogelijk, dat het den bolsje wisten in deze uitgestrekte gebie den tusschen de steunpunten ge lukken kon hier en daar met een of ook met meer divisies door te breken. Echter steeds tot hun ver derf! Men neemt daarom in Berlijn ook met belangstelling de jongste Sowjet-Russische berichten over zoogenaamde successen van den tegenstander bij Charkof en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer op en laat den tegenstander, gaarne in den waan, dat de voor 'den voor- jaarSaanval gereed gehouden Duit sche reserves op verschillende pun ten reeds in den strijd geworpen moesten worden. Hij zal zich dffcir- "mede evenzeer verrekenen als met de meening, dat hij in het voorjaar tegover dezelfde Duitsche wapens en dezelfde Duitsche ideeën aan gaande de leiding zal komen te staan als in den zomer en den herfst van verleden jaar. Het woord van de lange voorbereidingen en de korte slagen geldt zoowel van daag als gisteren en de verdediging in ,den winter aan het front heeft nieuwe krachten vrijgemaakt! Einde van strijd op Snmatra TOKIO, 31 Maart (Domei). Van een basis op Sumatra wordt ge meld: Sumatra is volledig onder contróle gekomen van de *Japan- ners, doordat 200 man Ned.-Indi- sche troepen, onder cortimando van een gen.-raajoor en een kolonel, zich op 27 Maart j.1. hebben over gegeven na een korten tegenstand in een bergstelling te Koetajane in Noord Sumatra. Ruim de helft van de troepen, die krijgsgevanen wer den gemaakt, bestond uit Engel- sche en Nederlandsche soldaten. Cripps' voorstellen verworpea GENèVE, 31 Maart (DNB.) Uni- ted Press meldt uit New Delhi,, dat de meerderheid der leden van het al-Indische congres zich thans te gen aanvaarding der voorstellen van Stafford Cripps heeft verklaard Met de afwijzing der voorstellen van Cripps door 't congres schijnt volgens United Press de Houding van alle andere Indische partijen van minder belang, want zij zou tot gevolg hebben, dat Cripps gedwon gen zou zijn, naar huis terug te keeren. Naar de Britsche berichtendienst uit New Dehli meldt, heeft Cripps gisteren op de persconferentie ver klaard, dat hij verwachtte Donder dag in staat te zullen zijn, in groo te lijnen ,,zijn verdere plannen me de te deelen." Bij de Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS. Twee kameraden. SS-PK. Fritz-Stapf-Pax Holland m "De eerste nieuwe aardappelen" Ongeveer een kilo nieuwe aardappelen is aan de West- landsche veiling „Monster" aangeboden door den kweeker C. Kouwenhoven. Het waren heel kleine aardappeltjes. Zij brachten f 3.25 op. Nieuwe besprekingen tusschen Laval en Pétain PARIJS, 31 Maart (DNB.) La val is hedenochtend uit Parijs ver trokken en heeft zich naar zijn land goed te Chatëldon begeven. In po litieke kringen alhier gelooft men, dat hij de komende dagen een .ïieuwe bespreking zal hebben met maarschalk Pétain. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Elke bolsjewistische aanval beteekent een mislukking CONVOOI BIJ MOERMANSK OPNIEUW AANGEVALLEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Maart (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Donetsgebied mislukten nieuwe aanvallen van den vijand. Bij een zuiveringsactie in den sector ten Oosten van Char- kow werd een grooie hoeveelhecid oorlogsmateriaal buitgemaakt. In den middensector van het front viel de vijand op verscheidene plaatsen met sterke strijdkrachten aan. JRe aanvallen mislukten na verwoede gevechten onder zeer zware bloedi ge verliezen voor den vijand. Daar bij werden 24 pantserwagens ver nietigd. In verscheidene sectoren van het Oostelijk front leverden ei gen aanvalsacties nieuwe successen op. De luchtmacht bombardeerde een vliegtuigfabriek in Sebastopol en havenwerken aan de Straat van Kertsj met goede uitwerking. Bij luchtaanvallen op vliegvelden en spoorwegverbindingen der bolsje wisten leed de vijand gevoelige ver liezen aan vliegtuigen en rollend materiaal. Gevechtsvliegtuigen bom bardeerden de haven van Moer man sk. In het tijdvak van 23 tot 30 Maart werden aan het Oostelijke front 183 vijandelijke pantserwagens stukge schoten. Het in het weermachtbeyicht van 29 en 30 Maart genoemde vijandelij ke convooi in het zeegebied van Moermansk werd opnieuw door Duitsche duikbooten aangevallen. Zij brachten aan den ingang van de Baai van Kola twee zwaar beladen transportschepen van 11.000 brt. in totaal tot zinken. Een derde trans portschip werd getorpedeerd. In verband met den z waren zeegang kan worden aangenomen, dat ook Strijd ten Westen van Rangoon hervat In Midden-China meer dan de helft der Chineesche di visies vernietigd. ■SJANGHAI, 31 Maart (DNB). Terwijl volgens een bericht uit Tsjoengking in de omgeving van Toengoe de hevige strijd bij tropi- schen regenval voortduurt, meldt het legerbericht uit JJelhi, dat de strijd ten Westen van Rangoon hei- vat is. Toegegeven wordt, dat ster ke Japansche en Birmaansche af- deelingen over de>Tonso zijn ge trokken en de stad Sjwelaung, 100 km. ten westen van Rangoon, waar Britsche troepen staan, aanvallen. Het Chineesche hoofdkwartier van Tsjoengking in Birma heeft' medegedeeld, dat meer dan dui zend Burmanen Indische troepen hebben overvallen en uitgeplun derd. Verder deelt het hoofdkwar tier mede, dat Burmanen den stra tegisch belangrijken spoorweg van Toengoe, het voornaamste vervoer middel voor de Chineesche troepen en het Chineesche oorlogsmateri aal hebben vernield. Japansche troepen, die opereeref. in Midden China, hebben in de pe riode van Maart 1941 tot nu toe den Tsjoengkingtroepen verliezen toegebracht, groot *231.800 dooden en 167.323 gevangen genomen soldaten, aldus de mededeeling van een militairen woordvoerder. Tengevolge van de Japansche operaties is meer dan de helft van de 110 divisies van Tsjoengking in centraal vChina vernietigd. De res- teei-ende Tsjoengkingtroepen vin den het moeilijk een doeltreffenden tegenstand voort te zetten. dit ten onder is gegaan. Door lucht aanvallen werd nog een vrij groot koopvaardijschip beschadigd. In Noord-Afrika tengevolge van zware zandstormen slechts geringe gevechtsactiviteil. In de Marmari- ca werden een vliegveld en de ha venwerken van Tob roek met succes gebombardeerd. Een Britsch vracht schip kreeg bomtreffers. Aan de Engelsche Oostkust be schadigden gevechtsvliegtuigen een Britsch koopvaardijschip van ge middelde grootte. Aan de Kanaal- kust schoot marine-artillerie 4 Brit- sohe vliegtuigen neer. v Storingsvluchten van enkele Brit sche gevechtsvliegtuigen voerden tot in 't Oostelijke Rijksgebied. Bij nachtelijke pogingen van Britsche bommenwerpers, het bezette Noor- sche gebied binnen te vliegen, wer den drie vijandelijke vliegtuigen neei geschoten. Kapitein Ihlefeldt behaalde met 7 neergeschoten vliegtuigen zijn 82e overwinning mi de lucht. De duikboot onder bevel van den luitenant-ter-zee le klasse Endrass, drager van het eikenloof behooren- de bij het ridderkruis van het ijze ren kruis, is van een actie nietfte ruggekeerd. Een vooraanstaande' duikbootcomiinandant is met zijn dappere bemanning, in den strijd tegen den vijand gevallen. De bemanning van een Italiaensch verkenningsvliegtuig" begeeft zich aan boord, om een tocht naar vij andelijk gebied te beginnen. Enit-Recla-Pax Holland m. Sinaasappelen voorc onze jeugd Thans voor kinderen van 4 tot 14 jaar. De secr.-gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat alsnog een hoeveelheid sinaasappelen voor verbruik in Ne derland beschikbaar is gesteld, wel ke het mogelijk maakt ook kinde ren van den leeftijd van vier tot en met dertien jaar in de distribu tie van sinaasappelen te betrekken. In verband hiermede is bepaald, dat de met „3-04 reserve" gemerkte bon gedurende het tijdvak van 31 Maart tot en met 18 April a.s. recht geelt op het koopen van 400 gram sinaasappelen. Evenals reeds eerder bekend is gemaakt met betrekking tot deze distributie zullen met het oog op de bederfelijkheid de sinaasappelen voorshands uitsluitend in bepaalde streken verkrijgbaar zijn. Het pu bliek zal zich tot het verkrijgen van inlichtingen hieromtrent in ver binding dienen te stellen met den fruithandel. Zoo noodig zal de gel digheidsduur van bon „3-04" re serve" tz.t. worden verlengd. Gymnastiek op de U.L O -scholen AKTEN VRIJE ORDE-OEFENIN- GEI WORDEN NIET MEER VERLEEND. De Lager Onderwijswet 1920 be paalt, dat de béÜitters van vóór 1 Januari 1921 verworven akten van bekwaamheid of aanteekeningen, welke bevoegdheid geven voor het onderwijs in de gymnastiek, of de vrije en orde-oefeningen der gym nastiek en zij, die na dien datum in het bezit van een dergelijke akte of aanteekening worden gesteld, a smede de bezitters van de inge stelde getuigschriften als leider of leidster van lichaamsoefeningen be voegd zijn tot het geve») van onder wijs in het vak lichamelijke oefe ning van het lager onderwijs. Voorts werd bepaald, dat het be zit der akte van nOAW&amheid als onderwijzer steeds bevoegdheid ver leenen zal tot het geven van huis- en schoolonderwijs in de vrije en orde.-oefeningen, tenzij' op de akte het tegendeel is aangeteekend. ter wijl deze bevoegdheid bij besluit van den secretaris-generaal- van "25 Maart 1941 is gewijzigd in het ge ven van huis- en schoolonderwijs in het vak lichame.ijke oefening. Thans heeft de secr.-gcn. van het dep, van opvoeding enz. bepaald, dat de bezitters van in bovenge noemde .bepalingen genoemde ak ten van begwaapiheid, aanteeke ningen of getuigschriften, die vóór 1 April 1942-nog geen onderwijs in lichamelijke opvoeding aan een school voor uitgebreid ager onder wijs niet of niet meer bevoegd zijn tot 't geven van ondn wijs in iicha melijke opvoeding aan scholen voor uitgebreid lager onderwijs, tenzij voor zoover betreft de oude'akle van bekwaamheid als onderwijzer, op die akte het tegendeél is aangetee kend. Tenslotte is bepaald, dat geen ak tes meer verkrijgbaar zul.en zijn, waarvan het bezit do bevoegdheid verleent tot het geven van huis- eb schoolonderwijs in de vrije- en orde- oefdningen. De roulette draaide Op vermoeden van' hazardspel is gistermiddag een inval gedaan door den Haagschen justitioneelen dienst A. In een perceel aan het Huygenspark. In een achterkamer op de eerste verdieping zaten 13 personen om een tafel met een groen laken, waarop men roulette speelde. Alle personen zijn aange houden en overgebracht naar het hoofdbureau van politie. Een be drag van f 68.—, dat op tafel lag en waarmee gespeeld werd, is in beslag genomen, benevens een roulette, fiches, enz. Tegen den 35-jarigen koopman J. F is proces-verbaal opgemaakt ter zake van het gelegenheid geven tot hazardspel, evenals tegen een handelsreiziger, die"" als bankhou der fungeerde. Beiden zijn in ver zekerde bewaring gesteld. Maan op vanavond om oder 20.17 s\£\ ia .28 I Apr 20 12 Ulir lóApr V.M rot morgenochtend N.M. 7.15 uur - Maan" •23 Apr. g.K. Raad voor de voedsel voorziening geïnstalleerd Gistermiddag heeft te Scheve- uingen de gecr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij, den onlangs door hem ingestelde» Raad voor de Voedselvoorziening geïn- staleerd. Na een rede van dr. Hirschfeld antwoordde de voorzitter van den Raad voor de Voedselvoorziening, ir S. L. Louwcs, dir.-gen. van de Voedselvoorziening, deze rede. Wanneer men de ontwikkeling van de crisis-organisatie tot orga nisatie voor de voedselvoorziening van nabij heeft meegemaakt, aldus spr., stemt het tot voldoening, dat de beginselen, die aanvankelijk aan de organisatie zijn ten grond slag gelegd' en deugdelijk zijn ge bleken, ook thans nog 't uitgangs punt vormen. Betaling -der suikerbieten in volgende campagne REGELING VOOR BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. De vakgroep Suikerindustrie ves tigt de aandacht vap belanghebben den erop, dat een regeling wordt voorbereid volgens welke de bietten, die wegens krijgsbedrijf of andere oorlogsomstandigheden, vervoers- moeilijkheden of gebrek aan grond en hulpstoffen niet door de suiker fabrieken zullen kannen worden ontvangen, toch aan de telers zul len worden betaald, Indien voldaan is aan de voor hen geldende bepa lingen in de bietenkoopcontracten resp. In de reglementen der coöpe- - ratieve suikerfabrieken en aan de bepalingen, die door de Nederland sche Akkerbouwcentrale te dien op zichte zullen worden gesteld. In deze gevallen zal de aanvoer op de ladingsplaatsen resp. de^lc- vering op de fabrieken door de te lers geacht worden te hebben plaats gehad, indien de bieten door hen op een door de betreffen de fabriek aangewezen plaats op overzichtelijke en ordelijke wijze zijn gestapeld en zij deze fabriek hiervan vóór 29 November in ken nis jiebben gesteld. De gestapelde hoopen zullen in dit geval door dekking afdoende tegen vorst moeten worden beschermd. De reiziger met zijn tientje salaris kwam op de zondaarsbank tereebt Uitvloeisel van Maatschap pelijke wantoestand voor de Alkmaarsche Rechtbank. Hoe noodig het is, dat alle wer kers van hoofd en hand zich in 't Nederlaridsch Verbond van Vak- vereenigingen organiseeren, om aan een maatschappelijke uitwas: het decreteeren van loon- en arbeids voorwaarden door den patroon en niets dan den patroon, een einde te maken, bewijst een triest geval, dat gistermorgen voor de Alkmaar sche rechtbank werd behandeld. De radiohandel van der Zee te Medemblik permitteerde zich de weelde er een reiziger op na te houden, dien hij „beloonde" met tien gulden per week, plus 7% pet. provisie van den omzet, waarvan de man zelf zijn onkosten nog moest betalen, en waarvan hij af en toe ook nog installatiewerkzaamhe'den moest verrichten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij daarvoor twee maal een fooi* kreegDe reiziger kwam er tan slotte toe, ontvangen gelden van verkochte radiotoestellen niet af te dragen en omdat zijn familie niet bij machte was het verlies, da^ wel tot een paar duizend gulden was opgeloo- pen, te vergoeden, diende de radio- handelaar een aanklacht in. De reiziger vond in Mr. de Groot een toegewijd verdediger, die, hoewel hij natuurlijk de fout van verdach te geenszins wilde 'verkleinen, een scherp liclU wierp op de ongezonde arbeidsverhoudingen hl den radio- handel. Met een vloed van woorden be toogde da getuige van der Zee, dat de bond van radiohandela ren de salarissen aldus had vastgesteld en alle reizigers op deze conditie- werkten. De president sneed hem den pas af en zeide, hoe getuige ook v anders praatte, het salaris niet veel en de rechtvaardigheid hier zoek was. Uit de behandeling van de zaak bleek dat de reiziger al eens ont slagen was geweest door- een geld kwestie. Volgens v. d. Zee hgd ver dachte toen geld gestolen en had getuige hem uit medelijden v\eer teruggenomen. Volgens verdachte betrof dit meer een administratieve kwestie en had men hem gedrongen een contract te teekenen, dat hij niet voor zich zelf beginnen zou in het rayon dat hij voor v. d. Zee had opgebouwd, zoodat hij genoodzaakt was te blij ven. In ieder geval was hij weer in dienst genomen en had zich bij verdiensten gezocht met handel in tweedehandsch auto's. Hij had hier voor een keer geld geleend van ge- incasseerde bedragen van zijn pa troon, de handel liep tegen, en. toen moest hij het eene gat met het an dere stoppen. Er was een greep ge daan: het verduisteren van ontvan gen bedragen van f 159.50 en van f 140, resp. van verkochte toestellen aan den caféhouder Scheltüs te Hippolytushoef en den landbouwer Meijer te Wieringerwerf. De officier eischte tien ifiaanden gevangenisstraf. In zijn verdedi ging voerde Mr. de Groot nog aan, dat de reiziger door wroeging ge dreven, toen hij in een ziekenhuis werd verpleegd, zijn patroon alles had bekend, deelde mede dat de gezondheidstoestand van zijn cliënt slecht was en vroeg de alleruiterste clementie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1