HOLLANDS Sritschi zege beteekent Indische slavernij DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Miltvuur Gaslooze uren opgeheven Nieuwe oproep van Bose Er is Arbeidsdienstplicht Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartieï Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Adminlstratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel S332. 86ste JAARGANG No. 11765 DONDERDAG 2 APRIL 1942 De veehouders zullen zich ongetwijfeld herinneren, dat van Nov. 1939 tot Mei 1940, over geheel Nederland verspreid, een groot aantal gevallen van miltvuur onder het vee voor kwam/ veroorzaakt door het voeren van uit het buitenland ingevoerd besmet beendermeel. De aanwezige voorraad meel, benevens daarvan of daarmede bereide koekjes zijn'toen, na. onteigening, vrijwel geheel ver nietigd, terwijl, de door het-voe- ren - gestorven dieren vanwege het rijksbureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd zijn vergoed. Thans heeft zich in een ge meente in de provincie Gelder land een geval van riïiltvuur bij een rund voorgedaan, waar bij bleek, dat dit rund gevoerd was met een gedeelte van dep door den eigenaar achtergehou den voorraad besmette koek jes. Deze voorraad is met het cadaver in den destructor ver nietigd. Deze onbegrijpelijke onvoor zichtigheid is den veehouder die volkomen bekend was met het verdachte karakter der koe ken, duur te staan gekomen, daar thans vanzelfsprekend van schadevergoeding geen sprake kan zijn. Het is niet onmogelijk, dat ook nog andere veehouders een of meer doozen der bedoelde koeken of een grootere of klei nere hoeveelheid van het be smette meel hebben achterge houden en nog in hun bezit hebben. Mocht dit inderdaad het geval zijn, zoo worden "deze veehouders in hun eigen be lang ernstig en met nadruk gewaarschuwd om deze koe ken of meel aan hun vee nifet te voeren, ook zelfs niet bij de huidige voedselschaarschte, maar deze alsnog te Vernieti gen. Nieuwe burgemeester te Utrecht 'S-GRAVENiHAGE, 1 'April. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heeft op grond van artikel 1 van zijn ver ordening nr. 108/40 (vierde verorde ning pver bijzondere bestuursrech telijke maatregelen) den burge meester van de gemeente Utrecht,, Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk met ingang van 31 Maart 1942 eervol uit zijn functie ontheven en pen sioen verleend. In zijn plaats heeft de Rijkscommissaris voor de bezet te Nederlandsche gebieden op grond .van dezelfde bepaling den burge meester van Zaandam, v. Ravens- waay, met gelijktijdig eervol ont slag uit deze functie benoemd tot burgemeester van Utrecht. Brifsch eskader op weg naar Oost-Azië SLAG OM DEN INDISCHEN OCEAAN VERWACHT. TOKIO, 31 Maart, In het militaire weekoverzicht van den oorlogstoe stand in Oost-Azië schrijft het D.N\B., dat na de bezetting van de Andamanen door de Japanners is gebleken, hoezeer (je Engelschen Britsch-Indië en den, Indischen Oce aan bedreigd achten. Symptoma tisch daarvoor is een radiorede van den vloot-commandant in Britsch- Indië, -vice-admiraal Fitéherbert, die verklaarde,.dat alle eenheden van de Britsch-ïndischè vloot zijn terug gezonden naar de Britsch-Indische wateren. Verder is intusschen te Tokio het bericht ontvangen, dat een Britsch eskader, dat, naar het heet, ook twee slagschepen en een vliegkampschip omvat, op het oogenblik op weg is naar Oost-Azië. Dit bericht en de plotselinge ver klaring van vice-admiraal Fïtzher- bert doen vermoeden, dat men nu ook te Londen in allen ernst reke ning houdt met een aanstaand be gin van don strijd om den Indi schen ^Oceaan. Hevige aanvallen op Bataan. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, hebben vol gens het aldaar gepubliceerde offi- oieele bericht hevige Japansohe aanvallen plaats, gevonden op het rechter centrum van het geallieer de front op Bataan. De Japanners zouden eenige vooruitgeschoven stellingen hebben veroverd. MEDEDEELING. QNS BLAD ZAL OP GOEDEN VRIJDAG EN. TWEEDEN PAASCHD AG N l E T VER SCHIJNEN. DE DIRECTIE. Ook het Hollandsche boerinnetje ontbreekt niet op de tentoonstel ling van speelgoed, vervaardigd door manschappen van het Duit- sche politiebataljon, welke exposi tie in het Rijksmuseum te Amster dam is geopend. Pax Holland-De Haan m Proces te' Ankara begonnen AANSLAG OP VON PAPEN DOOR SOVJET-AGENTEN VOORBEREID. ANKAR'A, 1 April (D.NflB.) He denochtend om tien uur 4s voor de eerste strafkamer te Ankara het proces begonnen inzake den aan slag op den Duitschen ambassa deur Von Papen. In de beklaagden bank hadden zitting genomen: 1. Abdoerrahman Sayman, stu dent. 2. Soeleyman, Sagol, kapper, b^ide Turken, geboren in Joego slavië. 3. De Sovjetburger Leonid Kor- nilof, leider der transportafdeeling der handelsvertegenwoordiging van het consulaat/generaal der Sovjet- Unie. 4. De Sovjetburger Iwano Geo- giewitsj Pawlof. De Turksche student Sayman, die als eerste werd verhoord, verklaarde ten aanzien van zijn medeplichtigheid aan den aanslag op den Duitschen am bassadeur, dat de beide So"v jet agenten Kornilow en Pawlow het plan'voor den aanslag hebben op gesteld. Voorts schilderde Savman in het bijzonder het contact tus- schen de communistisch georiën teerde emigranten en hun betrek kingen met de beide Sovjet-Russi sche beklaagden. Het openbaar ministerie, dat door den procureur-generaal Dsjemil Altay wordt vertegenwoordigd, gaat uit van het standpunt, dat de aanslag van den 24sten Februari tegen den Duits.chen ambassadeur von Papen was gericht. De presi dent merkt in verband hiermede op, dat de beklaagden den dood straf hadden kunnen verwachten, wanneer de ambassadeur bij dezen aanslag zou zijn gedood. 's-GRAVENHAGE, 1 April. - De directeur van het Rijlvs- kolenbureau maakt bekend, dat met ingang van Vrijdag 3 April a.s. om 15 uur de gas looze uren zoowel des^fhiddags als des nachts voorloopisr zullen worden opgeheven. Dit heteekent echter niet, dat het publiek nu meer gas mag gebruiken. De handhaving der rantsoeneering. zal absoluut vereischt zijn, zoodat over schrijdingen der toegestane rantsoenen onverbiddelijk zul len worden gestraft met boete oplegging of afsluiting. Hoop op vrijheid kao slechts gegrondvest zijn op overwinning van de As BERLIJN, 1 April (D.N.B.) Soebha^ Chandra Bose heeft per radio opnieuw een oproep gericht tot het Britsch-Indische volk, waar in hij positie koos ten aanzien van de vporstellen van Cripps. De oproep begon met de verkla ring, dat de Britsch e berichten dienst bij de verspreiding van het beVicht van het overlijden van Bose waarschijnlijk uitgegaan is van den wensch als vader van de ge dachte. Ten aanzien' van het Britsche aanbod verklaarde Bose o.a.: „Ik zou verrast zijn geweest, indien Britsche politici werkelijk zouden gelooven, dat Indië een dergelijk voorstel in overweging zou nemeii Hoe kan Cripps denken dat door het aanbod van dergelijk kleinighedenv als een zetel in vredesconferentie Indië's vrijheids drang zou kunnen bevredigen. Dergelijke kleinigheden werden ons ook tijdens den laatsten wereld oorlog beloofd. Desondanks be stond de belooning voor Indië na den wereldoorlog in verdere on derdrukking en terechtstellingen. Slechts voor het Britsclie Imperialisme. Het aanbod van Stafford Cripps, zoo zeide Bose verder, doet zien, dat het de Britsche regeering er slechts om te doen is Indië voor zijn imperialistische oorlogsdoel einden uit te buiten. Derhalve moet ook de militaire macht in Indië aan de Britsche regeering blijven. Engeland denkt daardoor te bereiken dat Indië's krachten voor het imperium kunnen worden ingespannen en Engeland's vijan den er toe gebracht kunnen wor den de Engelsche militaire basis in Indië aan te vallen. Engelsche politici s^eculeeren, dat dan wel licht het Indische volk vrijwillig als bondgenoot van Engeland in den strijd zou^ gaan. Daartegen over moet ik met allen klem ver zekeren, dat, indien de Britsche regeering Indië's krachten niet zou uitbuiten en in Indië geen mili taire basis meer zou onderhouden, er niet de geringste mogelijkheid bestaat voor een aanval van een vreemde mogendheid op Indië. Niet in den oorlog. Ik zou daarom mijn landgenooten willen' waarschuwen het Indisofie volk niet in den oorlog te sleepen. Indië zal het niet anders vergaan als den volken, die Brittannië in den oorlog heeft gesleurd, om ze dan, als het kritiek begon te wor den, te laten zitten en zich glorie rijk terug te trekken. De overwin ning van Engeland zou voor ons de vereeuwiging van de Indische slavernij beteekenen, terwijl onze hoop op vrijheid slechts op de overwinning van de landen van het driemogendhedenverdrag kan gegrondvest zijn. Op grond van mijn goede kennis van de landen van het £act van drie kan ik mijn landgenooten verzekeren, dat zij bij hun strijd tegen het Britsche imperialisme begrip voor de Indi sche vrijheid hebben. Onderhandelen is waanzin. Volgens den stand van den oor log is de ineenstorting van het Brit sche impex'ium aanstaande. Met deze mogendheid thans nog te wil len onderhandelen is hiet alleen dwaasheid, doch waanzin. Ik doe derhalve een beroep op mijn Indi sche landgenooten thans een defi nitieve beslissing te nemen. "Aan de eene zij-dé staat de oude orddie, ons.met holle woorden en ijdele be loften afscheept en aan' den ande ren kant de nieuwe wereld, die Inr die onmiddellijke bevrijding aan biedt. Iedere Indiër, die thans vrij willig met Engeland samenwerkt, pleegt verraad jegens Indië. Tenslotte riep Bose zijn landge nooten op gereed te zijn voor den komenden strijd. „Wij Indische na tionalisten buiten Indië zoo besloot hij zijn oproeo, bereiden -thans de laatste beslissende fase van onzen strijd om de vrijheid voor. Als hel uur komt, zullen wij aan uw zijde staan, vastbesloten tot den strijd en tot'de overwinning. De zon van de vrijheid zal dan weder over ons ou-' de land ongaan." Rijkscommissaris dankt Dr. Posthuma De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, Rijks minister dr. Seyss-Inquart, heeft dezer dagen in tegenwoordigheid van den boerenleider van den Landstand, E. J. Roskam en van den „Oberregierangsrat" von der Wense Hauptabteilung Ernaehrung und Landwortschaft beim rfeichslcommissar den voorzitter van de „Com missie ter ondersteuning van de maatregelen, getroffen voor de re-, geling van de Landbouwproductie" oud-minister dr, Posthuma ont vangen oiq hem te blanken voor zijn «in het kader van den produc tieslag geleverde prestaties. Foto Pax. Voorrang bij aanstelling in openbare ambten De Secr.-Gen. van het Dep. van Alg. Zaken heeft betreffende den Arbeidsdienstplicht het volgende bepaald. Voor dienstneming in den Nederl. Arbeidsdienst worden in de eerste plaats ojxgeroepen degenen die zieh daartoe vrijwillig aanmelden, voor zoover zij nog niet den leeftijd van 24 jaar hebben bereikt. Deze bepaling en alle andere "be palingen in het besluit/behalve die, waarbij uitdrukkelijk een andere datuim is vermeld, treden met in gang van heden in werking. Met ingang van 1 Januari 1943 treden in werking de. volgende be palingen „Zij,-die hi aanmerking wenschen tee komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzon der onderwijs, moeten indien zij den leeftijd van 18 jaren hebben be reikt, hun arbeidsdienstplicht heb ben Vervuld. Dit is niet van toe passing op hen, die geboren zijn vóór 1 Januari 1920. Zij, die tijdens hun aanstelling in ojienibaren dienst of bijhet bij zonder onderjvijs den leeftijd van IS jaren bereiken, moeten op straf fe van ontslag binnen een jaar hun arbeidsplicht hebben vervuld." Voorts treedt met ingang van 1 September 1942 het volgende voor schrift in werking: „Zij, die i-n eehig studiejaar als student wenschqji te worden inge schreven of eenig examen wen- sölien af te leggen bij een universi teit of hoogeschool, móeten, indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt vóór 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar, hun arpeids- dienstplicht hebben vervuld." Deze bepaling is niet van toepas sing op hen dif vóór 1 Jan. 1920 ge boren zijn en ook niet. op hen, die vóór 1 Jap# 1943 zich als student lieten inschrijven. De Secr.-Gen. is bevoegd perso nen, die den leeftijd van 18, dóch nog niet dien van 24 jaar hebben bereikt en niet of niet volledig- in een beroep of bedrijf werkzaam zijn en geen geregelde beroeps- of schoolopleiding volgen, tot het ver vullen van hun arbeidsdienstplicht op te roepen. Hij die aan zoodanige oproeping niet voldoet kan door alle ambte naren van rijks- en gemeentepoli tie worden aangehouden en naar de plaats, waar de arbeidsdienst moet worden vervuld of het onder zoek moet worden gehouden, wor den overgebracht. Hij kafi boven dien worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste<^duizend gulden. I De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing o.m. op hen die een werkelijken dienst van ten minste vier maanden, tijd met ver lof doorgebracht medegerekend, hebben vervuld als militair, als lid van den Ned. Opbouwdienst of als vrijwilliger bij de Duitsche weer macht, de „Waffen SS" of het Vrij willigerslegioen Nederland, tenzij de dienstneming vrijwillig ge schiedt. Gehuwden, tenzij zij in aanmer king wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst oi bij het bijzonder onderwijs, dan wel als student wenschen te wor den ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een uni versiteit of hoogeschool. Personen, aangesteld in openba ren dienst of bij het bijzonder on derwijs, die hun arbeidsdienstplicht vervullen, worden geacht met ver lof te zijn zonder behoud van be zoldiging. De arbeidsdiensttij d telt ten volle mede voor recht op vaste aanstelling, voor periodieke salaris- en loonsverhogingen, bevordering en pensioen, terwijl pensioenpre mie over dien tijd niet wordt ver haald. Zij, die hun arbeidsdienst hebben vervuld, hebben, in. overeenstem ming mèt hun - bekwaamheden, recht op voorrang bij arbeidsbe middeling in Nederlaild, waartoe de gewestelijke* arbeidsbureau's hun medewerking verleenen. Zij; die thans zijn aangesteld of vóór 1 Januari 1943 aangesteld wor den in openbaren dienst 'of bij het bijzonder onderwijs, moeten, indien' zij den leeftijd van 18, doch niet die van 22 jaar hebben bereikt en ongehuwd zijn, op straffe van ont slag, vóór 1 Juli 1944, gedurende het daartoe door don secr.-gen. te Ibepalen tijdvak, hun arbeidsdienst Rebben vervuld. Ook voor hen" gel- Ï.en de hierboven genoemde geval- en van niet toepassing en de mo gelijkheid van vrijstelling. Onder de leuze „Schönheit der Arbeit" zijn in de verschillende steden van ons land de tentoonstellingen geopend van speelgoed, vervaar digd door manschappen van de Duitsche politiebataljons. In het Rijksmuseum te Amsterdam is een interessante verzftneling bijeen gebracht. De laatste hand wordt gelegd aan een kasteel. Pax Holland-Dé Haan m Anti Joodscbe betoogingen 0 Harde klappen te MontreaL LISSABON, 1 April (A.N.P.) Te Mon'treal is het na. afloop van eer massabijeenkomst, als protest te gen de invoering van den algemee- nen dienstplicht in* Canada, tot anti-Joodsche betoogingen geko men. Een groote menigte, waaron der vele studenten, trok in optocht door de straten van de stad onder het geroep: Weg met den dienst-' plicht, weg met de Joden. Tussohen de betoogers en de politie kwam liet tot handtastelijkheden, waarbij harde klappen yielea, r— Verduister i Maan op 21.38 8 Apr l.k. 15 Apr n.m. Maan op 22.55 vanavond om onder 20.14 uur ,3'^,. tot morgenochtend E.K. a 30 Apr. 7.12 uur v.m. Vrijdagavond om 20.16 UUr Maan onder tot Zaterdagochtend 8.26 7.10 uur Aanvallen der bolsjewisten afgeslagen Verwoede gevechten in den Noor delijken en Centralen sector DE VIJAND BIJ OREL UIT ZIJN STELLINGEN GEWORPEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 April (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Donetzgebied werden nieu we aanvallen van sterke vijande lijke' strijdkrachten afgeslagenl Ook in den centralen én den Noordelij ken sector van het front werden vijandelijke aanvallen in verwoede gevechten afgeweerd. Bij eên eigen aanval in het gebied ten N.O. van Orel wierpen troepen eener gemotoriseerde infanterie-di- visie den vijand uit zijn stellingen, brachten honderden gevangenen binnen en maakten 7 kanonnen, alsmede 65 granaatwerpers resp. machinegeweren buit. Italiaansche jachtvliegtuigen vie len in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front een numeriek ster kere vijandelijke formatiejagers aan en schoten zonder eigen ver liezen van 1-2 bolsjewistische vlieg tuigen er 4 met zekerheid neer en 2 waarschijnlijk. In wekenlange uiterst hardnek kige afweergevechten hebben de opper-Beiersche 97e lichte infante riedivisie eh de Brandenburgsche 257e infanteriedivisie talrijke door pantserwagens ondersteunde aan vallen van in de meerderheid zijn de vijandelijke strijdkrachten afge slagen en den Bolsjewisten hooge verliezen aan menschén en materi aal toegebracht. In Noord Afrika werd een aanval van Britsche verkenningstroepen afgeslagen. Succesvolle luchtaan vallen richtten zich tegen vliegvel den in de Marmarica en in het Egyptische kustgebied. De woestijn spoorweg werd met goed gevolg gebombardeerd. Op het eiland Malta werden de staatswerven en duikbootligplaat- sên te La Valetta alsmede de Brit sche vliegvelden overdag en dés dachts met bommen bestookt. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers 2 vijandelijke vliegtuigen neer. Aan de Engelsche Zuidkust be schadigden Duitsche gevechtsvlieg tuigen een vrij groot koopvaardij schip door verscheidene bom tref fers. 1 Gisteren en in den afgeloopen nacht ondernamen enkele Britsche vliegtuigen storingsvluchteq in het Westelijke rijksgebied. Enkele'uit geworpen bommen veroorzaakten geringe materieele en persoonlijke schade.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1