HOLLANDS DAGBLAD VOOR i— ïerduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 WEZEN EN DOEL VAN HET ARBEIDSFRONT Vermindering der Bolsjewistische aanvalsactiviteit 7.06 u\ir Niéuwe bonnen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. WAARIN OPGENOMEN - ,,r'* X 86ste JAARGANG No. 11766 Jt ZATERDAG 4 APRIL 1942 Hoe was hef fot heden 1 VERGETEN, DAT NIET DE RUST, DOCH DE ACTIVITEIT DE WELVAART VAN EEN VOLK BEPAALT. Terugblikkende in den tijd die de Europeesche oorlog voorafging, zien we in den algemeenen economische^ toestand een dieptepunt ontstaan, waai'tegen -ieder apparaat opge bouwd tep bescherming van welk belang ook, hopeloos faalde. Zekér werji plaatselijk wel eens een of ander succes geboekt, ik denk hier bij aan het werk door sommige vak organisaties op dit punt verricht, doch in wezen heeft dat niets uit staande met een verbetering der sociale verhouding. Ieder vocht n.1. op zijn ter®5»n, zonder zich te be kommeren om wat er naast en om heen gebeurde. Velen hielden zaoh bezig met de bestrijding'van de ge volgen, zonder in te zien, dat al leen een aantasting van het kwaad bij den wortel, n.1. een strijd tegen de oorzaak hier een vruchtbaar resultaat zou kunnen opleveren. Al'lès stond in het teeken van rust, een rust welke ook hier herhaalde lijk aanbevolen en gedemonstreerd •was, doah waarbij men een ding vergeten had, n.1. dat het wel vaartspeil van een volk niet is ge baat met rust alleen, dat niet de passiviteit doch de activiteit de welvaart van een volk bepaalt. Déze merkwaardige tegenstelling •vindt men ook terug bij de ver houding van kapitaal en arbeid. Het eerste wil passief zijn, het twee de moei actief zijn óm den bestaans wil le. We kunnen dus in de jaben voor Mei 1940 tot een stilstand komen van alle factoren welke voeren naar de volkswelvaart en constateeren, WERELDSCHOUW \X7'AREN er reeds enkele weken geleden symptomen, welke er op wezen dat de aanvals'kracht der Bolsjewieken vermindert, thans zegt het D'uitsohe weermachtbe- ri'cht, dat toch immer zeer Söbér is met het doen van optimistische voorspellingen definitief, dat de activiteit van Stalin's troepen nog el echts plaatselijk is. Als een rots heeft het Duit sche leger met zijn bondgenooten' in den afgeloopen winter in de witte hel van het Oosten standge houden, en inderdaad zal nu blij ken dat de heeren in Londen, Was hington en Moskou zich deerlijk vergissen, wanneer zij meenen, dat zij hun tegenstander murw gesla- - gen hebben. Adolf Hitier heeft ge zegd dat nieuwe legers klaar staan, met niepwe wapens en nieuwe methoden, en ook zijn grootste ri vaal zal moeten toegeven, dat zijn woorden nimmer ijdele voorspel lingen zijn gebleken Een aangrijpende plechtigheid heeftr Woensdagochtend in het Bel gische stadje Diest plaats gehad. Tegen 10 uur stonden op de ruime binnenplaats van de citadel, die op een heuvel boven de stad ligt, drie bataljons der NSKK tfan het Nati- onai-Sozi alistische Kra ftfahrerkorps opgesteld, om op den Führer Adolf Hitier beëedigd te worden. Het wa ren een Duitsch, een Nederlandsch en een Belgisch-Rexistisch Batal jon, het Nederlandsche bestaande uit mannen der N.S.B. Een zeer bij zondere verrassing voor de honder den Nederlandsche NSKK-mannen was wel, dat de leider der N.S.B. Mussert naar Diest was gekomen mi van de plechtige beëediging ge lige te zijn. HEEFT het Engelsche bericht, als zoii Bose de Indische vrijheids strijder dood zijn, zeer veel ohtstel- tenisi veroorzaakt, zeer groot is tóans de vreugde; nu blijkt dat het bericht verzonnen was, en de leider nog leeft.. Men heeft kun nen lezen dat hij in een sarcasti sche commentaar het bericht van zijn, dood een wensch genoemd he?ft, die de vader der gedachte was. Zijn oproep zich los te maken van de Britsche zaak heeft weer klank gevonden, het congres ver wierp de voorstellen van Cripps. Pandit Nehroe, een der politieke leiders, iieeft als zijn meening te kennen gegeven, dat de geheele manier, waarop Engeland thans op het laatste oogenblik de Indische; kwestie tot oplossing 'tracht te brengen, ontoereikend is. Indië moet een onafhankelijke staat wor den. Nehroe maakt er voorts be zwaar tegcp, dat het Engelsch'e plan in de voorgenomen constitio- neele vergaderingen, bij de opstel ling van de toekomstige Indische grondwet, te veel medezeggenschap verstrekt aan de Indische vorsten. Dit standpunt van Nehroe werd ook door andere politieke leiders yan Iijdië gedeeld. Het ligl in de bedoeling in een overzicht van ca. 4 artikelen tot een nader inzicht te komen, betreffende de werking van het Arbeidsfront, dat men zoo langzamerhand jn geheel Eu ropa ziet ontstaan. Het ont staan van dit front heeft èen diepere oorzaak, dan de krijg' gebeurlijkheden van de laat ste jaren alleen. met alle gevolgen van dien; onvol doende arbeidsmogelijkheid, min der afname van .producten. Minder afname van producten, minder productie. Waar geen mogelijkheid is producten om te zetteen tegen goud, gaat men zónder gewetensbezwaar over tot productievernietiging en zoo beleven we hier in Nederland de zonderlinge toestand, dat wij hoewel wij op ieder ter rein overvloed bezaten, een zper groot deel van het Nederland sche volik niet bij machte was zich het allernoodzakelijkste aan te schaffen, geen boter, geen groente, geen schoenen, laat staan luxe - artikelen, welke dienen ter verfraaiing van het leven. In deze maatschappij wordt dan de aandacht geconcentreerd op dat deel van het volk, dat nog in be- trekkefljken en goeden welstand Verkeert, doch zooals het niet helpt of wij wijzen opgezonde ledema ten die een kreupele nog resten, evenmin slaagt men er in, de wel stand van een land te toetsen al leen aan het best verzorgde deel. EEN DALENDE LIJN. Een ding is dus voor alles dui delijk, dat er in de mabtsohappe- lijike en economische verhoudingen van ons land een dalende, lijn was te constateeren en* deze feiten ook zonder de oorlogsdagen van 1940, tot een ineenstorting moesten 'lei den. Dat hgt proces door het over ons komende krijgsgeweld sneller tot de crisis is gebracht zal uit eindelijk voor ons volk slechts een weldaad blijken, daar het velen een afdalen tot de diejosté misère in het leven bespaarde. Wel zien wij na de oorlogsdagen verschillende pogingen aangewend om tot een nairwere aaneensluiting t& komen, doch nog geheel in- het karakter, van den voorbijen tijd, te veel gericht'op het belang van en kele groepen. Nog is het begrip, dat hier een groot belang op het spel staat niet yoldoende tot de breede massa- doorgedrongen. We zien op politiek en godsdienstig terrein wel een streven naar geslotenheid, ech ter zonder voldoende rekening te houden met datgene wat noodzake lijk komen moet, n.1. de eenheid van het volk. Te lang ook waren wij opgevoed in den gee§t van verdeeldheid, die langzamerhand zelfs was doorge drongen in allé onderdeelen van ons leven. De verdeeldheid op het gebied van den a!rbeid, ja zelfs daarbuiten in het particuliere leven was zoo ver voortgewoekerd, datin een groot aantal liefhebberij vereenigin* gen deze versplintering tot een ver bitterde concurrentie gevoerd heeft De na ons komende geslachten zullen verwonderd staan en waar schijnlijk de schouders ophalen als zij vernemen, dat onze tijd een on derscheid maakte tussohen katho lieke en christelijke geiten en hun fokkers, dat we' ook de Katholieke en Christelijke sigaren en hunnr- makers gescheiden hielden. Zij zul len moeite hebben zich deze gro teske vormen in de samenleving voor te stellen en zich in te denken, dat eenmaal deze dingen realiteit waren. (Zie vervolg pag. 2), Bommen op Zweedsch gebie'd STOCKHOLM, 3 April (DNB). - Een vreemd vliegtuig heeft Donder dagavond bij helderen maneschijn naar het Zweedsche telegraafagent schap meldt, op het Zweedsche grensstation Haparanda, aan de Zwéedsche-Finsche grens, aan- den Zweedschen kant 5 brisantbommen neergeworpen. 'Het toestel was uit het Oosten komen aanvliegen en verdween na de bommen te hebben neergeworpen, weer in Oostelijke richting. Schade werd niet aange richt, niemand wórd gewond. De tentoonstelling van speelgoed, vervaardigd door de Dnitsche poli tie, welke in den Dieren tuin te 's-Gravenhage is geopend, werd be zocht door de echtgenoote van den Rijkscommissaris. Tijds de rond gang laten mevrouw Seyss Inquart en generaal Schumann zich de werking van een der tentoongestelde stukken verklaren. Stapf-Mol-Pax 'Holland m. Havenwerken van Dover en Portland zwaar beschadigd Balans der Duitsche Marine Februari en Maart HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 April: Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Ondanks hevige plaatselijke aan vallen van den vijand valt er over1 het* algemeen een vermindering in de vijandelijke aanvalsactiviteit in het Óósten te jconstateeren. Bij ei gen aanvalsonderneimingen werd een vrij groot aantal dorpen inge nomen. Aan de kust van den Kau- kasus wierpen gevechtsvliegtuigen een groo'te Sovjet tankboot in brand. In de wateren van Kertsj werd een vrij groot koopvaardij schip aoor bommen beschadigd. In Noord-Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bom treffers op twee vijandelijke koopvaarders bij Tobroek. In luchtgevechten werden zes Britsche vliegtuigen neerge schoten. De luchtaanvallen op militaire inrichtingen te I,a Valetta en op vliegvelden van het eiland Malta werden overdag en des nachts voortgezet. In luchtgevechten scho ten Duitsche jagers vier Britsche machines neer. In den nacht van 2 op 3-April vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen belangrijke militaire doelen en de havenwerken van Dover en Port land aan. Zware branden en ont ploffingen werden waargenomen. In de niaanden Februari en Maart heeft de Duitsche marine naast haar strijd tegen de Engel sche ravitai 1 leeri ngssoheepvaart ook succesvolle ondernemingen verricht tegen de zeestrijdkrachten van Groot Brittannië en de Ver. Verklaring van Laval BUITENLANDSCHE TOESTAND VAN FRANKRIJK VERERGERT ELKE DAG.'* VICHY, 3 April (AFIP). De heej Pierre Laval heeft gisteren voor de pers de volgende verklaring afge legd: „Als aanstichter van de politiek van Montoire en in de meening verkeerend, dat de buitenlandsche toestand van Frankrijk eiken dag verergert, dacht ik dat het mijn plicht was, er met maarschalk Pé- tain over te spreken. Er zijn be sprekingen tusschen het staats hoofd en mij gevoerd. Zij zijn he den besloten ^net een laatste on derhoud in he't paviloen Sévigne.')* Naar het schijnt, aldus het DNB. hebben de besprekingen niet tot een concreet resultaat geleid. Men acht het echter niet uitgesloten, dat binnenkort nieuwe aawknoopings- punten zullen ontstaarPter voort zetting van de poging van Laval om de regeering te overtuigen'van de noodzakelijkheid van verande ring der tot dusver gevoerde poli tiek. Van bevoegde zijde wordt in dit verband opnieuw verklaard dat de besprekingen in het geheel niet verder zijn gegaan dan gedachten- wisselingen- van algepieenen aard en dqt op geen enkel oogenblik de kwestie van terugkeer van Laval in de regeeting rechtstreeks aan"de orde is gekomen. Staten. Jn deze beide maanden bracht de Duitsche marine tot zin ken: een kruiser van de Lcander klasse, acht torpedojagers, drie cor vetten, vier torpedobooten, 12 mo- tortorpc-do- en motorkanonneerboo- ten, vijf patrouillevaartuigen en drie duikbootjagers. Bovendien bvacht de Duitsche luchtmacht tot zinken: twee motorkanonneerboo ten, drie patrouillevaartuigen. Voorts werden door gevechtshande lingep van Duitsche zeéstrijdkracli- ten én door luchtaanvallen 37 vij andelijke oorlogsschepen bescha digd, waaronder tien kruisers, elf torpedojagers en vijf duikbóoten. Een kind met twee hoofden BELGRADO, 2 April (D.N.B.) In het West^Servische dorp Kezjak heeft de boerin Petrija -het leven geschomken aan een kind van het mannelijk gr slacht met twee hoofdën. He' kind was normaal groot,-had: ook twee halzen met alle or ganen, die samengegroeid wa ren, terwijl de hoofden volledie van elkaar gescheiden waren 1 Beide hoofden vertoonden mond, oren, oogen en neus en waren volkomen aan elkaar gelijk. De overige lichaamsdee len vau het kind waren nor maalrHet kind zou zelfs leven.1- vatbaar zijn geweest, wanneer het niet bij de geboorte was g? stikt. De boerin is 38 jaar oud en heeft reeds acht kinderen ter wereld gebracht. Electriciteit bij den tuinbouw Het is al een jaar of «ht geleden, dat voor het eerst bij den tuinbouw in het landelijk gebied van Amster dam-West de electriciteit werd toe gepast voor de verwarming van zaaiibedden. Hoewel aanvankelijk uitsluitend productiêvermeerderihg het doel was een vermeerdering welke dan ook zeer aanzienlijk is en tot 40 procent kan stijgen, bleek later, dat ook andere voordeelen- aan elec- trische grond verwarming verbon den waren, voornamelijk daardoor, dat de tuinder met behulp van deze verwarming zijn productie geheel in de hand heeft en haar, al naar gelang de behoefte, kan versnellen of vertragen. Reeds meer dan 40 bedrijven in het gebied van voormalig Sloten passen thans de genoemde methode toe en vooral voor de cultuur van witlof wordt zij bij uitsfek gebezigd. Men heeft verder in den afgeloo pen winter proeven genomen met electriscjie grondverwanning van aardapj>elkuilen, waarbij men groote „matten" van kippengaas gebruikt heeft, door welke de elec- trische stroom (in lage spanning) werd gevoerd. Niettegenstaande de strenge koude is ook deze proef uit stekend geslaagd. Zoo mogelijk zal deze toepassing dan ook in de toekomst aanzienlijk .worden uitgebreid, Amerikaansche senaat hoort slecht nieuws Weinig bevredigend verslag over den toestand in Austra lië. Nieuwe successen der Ja panners in Birma. GENEVE, 3 April (AFIP). Men meldt uit Washington: Admiraal Thomas Hart, voorma lig bevelhebber dér geallieerde zee- strijdkrachten in den Stillen Oce aan, heeft een weinig bemoedigend verslag uitgebracht Tn den Ameri- kaan.schen' Senaat over den mili tairen toestand van Australië. De admiraal verklaarde o.m., dat de Japanners ontegenzeggelijk de meesters in de lucht wareh in dit gebied en dat de Ver. Staten'al bet mogelijke moesten doen om dit te verhelpen. Van het oorlogstooneel Oost Azië. in Radio Londen heeft gisteravond toegegeven, dat de belangrijke stad Pro mé in^Birma in Japansche han den is gevallen. Aan het front van de Sittang trokken de Japansche troepen ten Noorden van Taungoo naar Je- dashe op. Een stad in Noord-Birma werd in twee golven door Japan sche luchtstrijdkrachten aangeval len. De eerste aanval was gericht op het station, het tweede op' het vliegveld. Tevens werd een vlieg veld in centraal Birma door Ja pansche bommenwerpers en ge vechtsvliegtiiigen bestookt. De Japansche luchtmacht heeft op 30 Maart aan de Zuidkust van Nieuw-Guinea een Australisch transportschip tot zinken gebracht £n een ander transportschip zwaar beschadigd, zoo meldt de Hotsji Sjimboen in een extrabericht uit Saigon. De schepen, die geallieer de troepen aan boord hadden, die van Port Moresby terugtrokken, bevonden zich op weg naar Port Darwin. Het J-apansche luchtwapen heeft twee belangrijke Chineesche lucht havens in de provincie Chekiang vernield. Japansche militaire krin gen merken in dit verband op, dat deze operatie een einde 'stelt aan de Angelsaksische bedoelingen om zich van deze bases te bedienen, om Japan te bomttardeeren. Twee spoorwegarbeiders gedood Door den trein gegrepen. Donderdagmiddag heeft op het stationsemplacement te Amersfoort een ongeval plaats gehad, dat aan twee spoorwegarbeiders het leven heeft gekost. De 54-jarige G. Vastenburg en de 44-jarige A. van Mourik waren na bij de locomotieven loods aan het werk. Ter plaatse maakt dé spoor lijn een booht, waardo'or zij, de sein paal, welke voor den binnenkomen den trein uit Amsterdam op veilig stond, niet konden waarnemen. Tóen de trein om de booht kwam gaf de machinist een fluitsignaal, dat zij vermoedelijk' door d.en ster ken wind niet hebben gehoord. De trein bevond zich op pl.m. honderd ipeter afstand van de bejde weg werkers en op dezen geringen af stand kon de machinist den trein niet meer tot stilstand brengen. Beide arbeiders werden door de locomotief gegrepen. Van Mourik werd op slag gedood Vast'enburg overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De koning van Italië inspecteer' een vliegveld eigens in Italië. Enrt Rn-Iujl'ax Holland m Maan Maan op vanavond om onder S A~ 20.17 uur 23 Apr. L.K. tol morgenochtend E.K. 15 Apr **r r\c> 30 Apr. N.M. 7.0o uur V.M. Zondagavond om Maan 20.19 uur Maan op onder 0.14 tot Maandagochtend 9.40 Voor de volgende week zijn voor het koopen van brood, vleesch en aardappelen geldig ver klaard de bonnen 18. Ruim twee millioeo boete DE PRIJSBEHEERSCHING IN HET EERSTE KWARTAAL 1942. De activiteit der prijsbeheer- schingsorganen neemt nog steeds toe. In het eerste kwartaal van dit jaar werden niet minder dan 8632 personen en onderne mingen wegens prijsdelicten 8 veroordeeld en wpl tot beta ling van boeten tot een bedrag van f 2.245.068,88, Hierbij wa ren 31 boeten van 110.000.— en booger, de zwaarste opgelegde boete bedroeg f250.000. lij deze 3 maanden werden ver der 1^17 partijen inbeslaggenomen goederen met een normale handels waarde van f293.332,49 verbeurd verklaard. Als bijkomende straf is nog in 60 gevallen de sluiting en stilleg ging van het bedrijf van den ver- oordeelde gedurende korteren of langeren tijd gelast; terwijl aan 61 personen de uitoefening van èen bepaald beroep werd verboden. Tenslotte hebben de inspecteurs woor de prijsbeheersching nog van 116 vonnissen de openbaarmaking in de pers met vermelding van den naam van den overtreder bevolen. Geen sport meer op Goeden Vrijdag Het college van Gevolmach tigden voor de Sporj. heeft be paald, dat met ingang van het jaar 1943 geen sportwedstrij-, den, sportfeesten of sportde- monstraties zullen mogen plaats vinden op Goeden Vrij- dag. Blikgroente beschikbaar gesteld ONGESCHIKT VOOR BEWARING. In verbandmet de groenten- schaarschte is voor de - aan ver- sche groenten arme maanden April, Mei en Juni een hoeveelheid groenten, welke in 1941 is inge maakt in niet blank blik voor het publiek beschikbaar gesteld. Op de etiketten van deze blikken is vermeld „beperkt houdbaar". De in deze blikken geconserveer de groenten dienen in de niaanden April, Mei en J.uni van dit jaar ge consumeerd te worden. Beroep op de Akkerbouwers VERBOUWT BLAUWMAANZAAD! In aansluiting, op de kort geleden in. de bladenopgenomen officieele publicatie, waarin voor blauwmaan- zaad een richtprijs in het vooruit zicht werd gesteld van 40 gulden per 100 K.G., vermeerderd met een inleveringspremie van 20 gulden per 100 K.G., wordt bij dezen een beroep gedaan op de akkerbouwers in de kustprovinciën. Tengevolge van den te geringen uitzaai wan koolzaad, de uitwinte- ring daan'an en-de te verwachten vermindering, van de boterproduc- tie, is het dringend noodzakelijk dat zeer veel blauwmaanzaad wordt geteeW. Da prijs behoeft geen be lemmering meer te zijn, deze is zelfs aanlokkelijk. Verder is er een ruime stikstof toewijzing voor in uitzicht gesteld. Tn normale jaren was rie opper vlak'" blauwmaanzaad in ons land •mm °000 ha., vdör 1942 is 10 tot *?OOOli ha. noodzakelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1