W HOLLANDS DAGBLAD VOOR Bolsjewisten ep 69 plaatsen verdreven Virduistir i HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 MuuIimm in Britsch Jndiê pil voor hun rechten Oovoorzicht:ohcid duur betaald Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, SChagen. Redactie- en AdministratiebureaaK: SCHAGEN, Laan 201. Tel» 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11767 DINSDAG 7 APRIL 1942 EEKEIND - in de ERELD rpOOALS uit het Duitsche weer- madhtiberidht van gisteren blijkt, beperkt de bolsjewistische actie zioh nog steeds tot plaatselij ke aanvallen, zij het dan soms nog hevige aanvallen, zooals bijv. bij het Ihnenmeer. Ook Zaterdag en eersten Paasohdag is dat niet an ders geweest m zooals steeds wer den de aanvallers met zware ver liezen teruggeslagen. De leider van de Fransche volks partij, Doriot, die als luitenant dienst doet bij het Fransche vrij willigerslegioen aan het Oostfront en thans met verlof is, schat de da gelij ksche verliezen der bolsjewis ten alleen reeds aan het front van Leningrad op 8000 k 9000 man. Bijzonder succesvol blijft de Duit sche en Italiaansohe actie der luchtstrijdkrachten boven het Afri- kaansche strijdgebied. Malta heeft het met de Paaschdagen weer zwaar te verduren gehad. Frankrijk versaagt niet. Ter ge legenheid van de opening der luöht- vaarttentoonstelling heeft generaal Bergoret, staatssecretaris bij hel departement voor luchtvaart eenige toekomstplannen ontvouwd. Frank rijk wil zich weer ©en militaire luchtvaart scheppen, welke in staat is op degelijke wijze het land en zijn koloniën te verdedigen en een handelsluchtvaart, welke het tegen de internationale concurrentie kan opnemen. Generaal Berge ret wees er terecht op, dat het luchtwapen,. zooals het is georganiseerd, met eere zijn taak heeft vervuld, o.a. te Dakar, in den Lavent en in Ihdi- Qiina. TE Parijs uit men zich op sar castische wijze over een verkla ring van den ge vluchten jood Elias Bois, die voorheen een lei dende rol speelde op het gebied der oorlogszuchtige propaganda, waarin hij Churchill groote ener gie en knapheid toeschrijft. Volgens deze voorstelling van zaken begaf Churchill zich op 16 Mei per vliegtuig naar Parijs, ten einde Reynaud en Mandel ter ver antwoording te roepen voor het verloop van het Duitsche offensief in het Westen. Bois geeft een tref fende beschrijving van het onder houd, volgens dewelke Reynaud en Mahdel alle schuld op de Fransche militaire leiders laadden. Daarop stelde Churchill de vraag: „Hoeveel generaals werden er gefusilleerd? Men verwondert er zich te Parijs niét over, dat Churchill het van zelfsprekend vond, dat bransche generaals, die niet goed voor Enge land vochten, naar Moskousch voor beeld gefusilleerd moesten wor den. Men vraagt zich echter af, waarom de sterke Churchill in zijn eigen huis; ten aanzien van de mis lukkingen van Britsche generaals, ditzelfde recept niet volgt. DE woordvoerder- der Japansche marine, Ito, heeft in een aan t agentschap Domei verleend inter view verklaard, dat de vloot der Ver. Staten over tien jaar, van nu af gerekend, nog niet sterk genoeg zal zijn om een beslissenden strijd met de Japansche vloot te wagen. De tegenwoordige sterkteverhou- ding der Amerikaansche en Japan sche vloot was volgens Ito mins tens tien tegen negen ten gunste van de Japansche zeestrijdkrachten De Ver. Staten rekenen, dat zij in 1944 17 slagschepen zullen bezitten Japan kan echter nahr Ito ver klaarde, tegen dien tijd evenveel slagschepen hebben. De bewering van de vijandelijke propaganda, dat 50 tot 70 Japan sche transportschepen tot zinken waren gebracht, noemde Ito ver volgens „gewoonweg dolzinnig Wanneer werkelijk zooveel t rans- portschepen tot zinken waren ge bracht, zoo' vroeg Ito, hoe had dan een voldoende aantal Japansche troepen aan land gezet kunnen \*or den om de intusschen door de Ja panners veroverde steunpunten te bezetten? Dat ook de Japansche luchtmacht niet met zich laat spotten en ge heel anders optreedt, dan in Ameri ka vóór den oorlog was voorspeld, bewijst een bericht van het Japan sche hoofdkwartier dat zegt: „In de periode van 21 tot 30 Maart hebben vliegtuigen van het Japan sche leger 103 vijandelijke vliegtui gen in Birma vernield, waarbij zij militaire installaties van den vij and in dit gebied vernietigden. De vernieling van deze vliegtuigen, die voornamelijk bestonden uit toe stellen, die door Engeland en het nabije Oosten na den val van Ran- goon ter versterking van het front naar Birma ware gezonden, be- teekent bijna de vernietiging, van de vijandelijke luchtstrijdkrachten in Birma." Na den mislnkten aanval op St. Nazaire. Een deel van de gevan gen genomen Britsche soldaten on der Duitsche bewaking. Orbis-Holland-PK. dr. Köhler-Pax Holland m Zondag 46 vliegtuigen neergeschoten Tusschenstadium aan het Oostelijk front Engelsche aanval op Bonn. Cultuurgoederen vernield. Slachtoffers onder de bur- gerbevolking. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 April. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front misluk ten verscheidene plaatselijke aan- yallen der Bolsjewieken. Bij een eigen aanval in den centralen frontsector werd de vijand in ge vechten van verscheidene dagen uit 69 plaatsen verdreven. Hij ver loor hierbij behalve honderden manschappen aan gevangenen en doodeh, 47 kanonnen, £7 granaat- werpei's, 132 machinegeweren en talrijke handvuurwapenen. Giste ren werden aan het Oostelijke front vijandelijke vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten of .op den beganen grond vernield. Twee ei gen vliegtuigen gingen verloren. Succesvolle nachtelijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op inrichtingen van de Sowjet vliegtuigindustrie te Rybinsk, als mede op militaire doelen van Mos- koü. In Noord-Afrika werden her nieuwde aanvallen van sterke Brit- sdho verkenningsafdeelingen op Mechili afgeslagen. De spoorlijn AlexandriëMersa Matroe werd op verscheidene plaatsen door bom- treffers gestagneerd. Onafgebroken aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen en jagers, waren gericht op mili taire inrichtingen van het ei land Malta. In de staatswerven, in havens en dooks, kazernes, opslagplaatsen "van benzine en in ravitaillceringsbedrijven wer den voltreffers met ontploffin gen en branden waargenomen. Door bommen werden een licih- WERK MEDE TOT EEN JUISTE VERDEELING EN GOEDE ORDE. De man die U distributiebonnen tracht te verkoopen, dient aan de politie overgeleverd te wordenl Pólygoon-Seym-Pax Holland m te Britsche kruiser in het dok, een koopvaardijschip een een haven tankboot beschadigd. Aan de zuidkust van Engeland bombardeerden Duitsche gevechts vliegtuigen een voor de verzorging belangrijke fabriek. Britsche bommenwerpers vielen vannacht woonwijken in verschil lende plaatsen van West-Duitsch- land aan, vooral in de stad Boni* De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Er werd goen schade aangericht aan mili taire of voor de oorlogvoering be langrijke inrichtingen. Daarente gen werd een aantal openbare ge houwen van ten deele hooge cul- tureele waarde door bommen be schadigd. Luchtdoelartillerie en nacht jagers schoten vijf dér aan vallende bommenwerpers omlaag. Tusschenstadium aan het Oostelijk front. De winterslag aan het Oostelijke front kan thans als geëindigd be schouwd worden. Naar het oordeel van Duitsche militaire experts is de strijd tusschen witte en zwarte zee in een z.g. tusschen s t ad iurA gekomen, dat in de eerste' plaats wordt gekenmerkt door het feit, dat groote troepenbewegingen wor den verhinderd door de/onbegaan baarheid der wegen, een gevolg van don dooi, die thans algemeen ingevallen is. Dit tusschenstadium staat in het teeken van hergroepcering en con centratie der strijdkrachten voor het oogenblik, waarop de doogte- periode begint. Aan Duitsche zoo wel als aan vijandelijke zijde tee ltenen zich nu reeds de maatrege len voor nieuwe offensieve resp, defensieve operaties nf. Aan Sow- jetzijde valt duidelijk de uitput ting te bemerken, die js ingetre den na het vergeefsche krachtver- bruik gedurende den wint^rslïu?. In de streken, waar de sneeuw reeds geheel verdwenen is, zijn speciale afdeelingen belast met het begraven van de lijken der bolsjewisten. Kilometers ver strek ken zich de velden, die met lijken bedekt zijn uit. De Duitsche steunpunttactiek heeft nog in een ander opzicht haar deugdelijkheid bewezen. Zij heeft ook de concehtratie van ma teriaal en levensmiddelen moge lijk gemaakt. Het gevolg van de zoogenaamde bolsjewistische „doorbraken" was, dat de Sowjetdivisies geheel van haar achtcrwaartsche verbindingen werden afgesneden. Op deze wijze opereerden de bolsjewisten vaak met groote strijdkrachten in het luchtledige. In.de voeding van der gelijke afdeelingen kon ook niet voorzien worden. De gevallen van kannibalisme, die vroeger slechts sporadisch voor kwamen, zijg den laatsten tijd on der de afgesneden afdeelingen zoo zeer toegenomen, dat gevangenen reeds spreken van 'een epidemisch kannibalisme Hier houdt elke ver gelijking met Europa op. hier open baart zichwet duivelsche wezen van het bolsjewisme in al zijn naaktheid. Bij den grootduitschen ^eneralen staf maakte men de rekening van den winterslag op met de opmer king. dat volgens alle teekenen en berichten de groote stootkracht der Sowjetlegers letterlijk doodge- loopen is. Niettemin berusten de (Duitsche plannen op het traditio- neele aannemen van ongunstige l omstandigheden. VOLLEDIGE ZELFBESCHIKKING GEëLSCHT. LISSABON, 5 April. (A.N.P.) Op de pan-Indische conferentie der Muzelmansche staten, die Zater dag te AUahabad werd gehouden, is naar de Britsche berichtendienst meldt en resolutie aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de rechten en privilegiën «-der Muzel mannen voor moeten komèn in elk plan, dat een wijziging beoogt van de grondwet voor Bitsch-ndië. Zon der goedkeuring van de liga der Muzelmannen mrfg geen wijziging worden aangebracht. Het Mohammedaanschë Indië kan zich niet accoord verklaren met de Britsche voorstellen, zoolang het niet recht tot volledige zelfbeschik king krijgt,1 zoo verklaarde Zater dag de voorzitter van de alindische Moslemliga, Jinnah, in een toe spraak tot de vergadering van de Indische mohammedanen in Alla- habad. De in de Britsche voorstellen ver vatte rechten voor de Indische min derheden zijn illusoir. In weerwil van het voor Indië dreigende oor logsgevaar, is de Moslemliga niet van plan, zoo verklaarde Jinnah met nadruk, het heden voor de toe komst in te lóssen. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Allahabad meldt, heeft dej com missie van de MoslemUga, die ver antwoordelijk is,voor het opstellen van resoluties, na diepgaande be raadslagingen over de Britsche voorstellen besloten geen formeele resolutie over deze aangelegenheid te aanvaarden zoolang Jinnah met Cripps onderhandelt. STOCKHOLM. 6 April (D.NN.B.) - Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, is Gandhi van Delhi naar Wardha teruggekeerd. Pandit Neh- roe heeft Zondagavond een bespre king gehad met den persoonlijken afgezant van president Roosévelt, kolonel Johnson, welke 2'A uur duurde. Dit was de eerste der door Johnson voorgenomen besprekin gen met politieke leiders van Iq- dië, die hij wil voeren om de be staande moeilijkheden uit den weg te kunnen ruimen. Johnson is in 't bezit van een brief van Roosevelt aan een der Indische leiders, wiens naam nog niet bekend is gemaakt De Britsche berichtendienst meldt, uit New Delhi, dat Cripps de eerstvolgende persconferentie heeft vastgesteld op Woensdag ochtend. Britten verslaan twee kloosterzusters Aanvallen op Brugge en Parijs. De Engelschen hebben dezer da gen naar het voorbeeld van hun „roemrijken aanval" op het Middel eeuwsche centrum van Lübeck ook de stad Brugge met bommen be stookt. Bij dezen aanval op een parel van Middeleeuwsche groot heid en bouwkunst werd vooral een school vernield, hetgeen aan twee ordezusters en acht kinderen het leven kostte. Van militaire zijde verluidt, dat Britsche vliegtuigen in den nacht van 5 op 6 April wederom Parijs hebben aangevallen. Door den krachtigen Duitschen luchtafweer werden de Britten van alle voor de oorlogvoering belangrijke indu- strieele inrichtingen verre gehou den. De uitgeworpen bommen ver oorzaakten slechts geringe schade aan gebouwen. Niets beters te, doen President Roosevelt heeft op de persconferentie, volgens een bericht van den Britschen be richtendienst, tot de aanwezi gen het verzoek gericht een naam voor dezen oorlog te be denken. Een verslaggever ant woordde Roosevelt, dat over 't algemeen een oorlog eerst na dat hij afgeloopen is, een naam krijgt Washington erkent 52 vlooteenheden verloren GENEVE. 5 April (D.N.B.) De Amerikaansche admiraliteit doelt fnee, dat bij den ondergang van het vliegtuigmoederschip Langley, de tankboot Pecos en de torpedojager Peary, die naar reeds geme'd in de wateren tusschen Java en Australië op 27 Februari en 1 Maart door Japansche vliegtuigen tot zin; ken werden gebracht, 700 matro zen* omgekomen zijn. Bovendien werden 2 Amerikaan sche koopvaarders in de Caraïbi- sche Zee en een derde aan de kust van den Atlantisohen Oceaan ge torpedeerd. De Amerikaansche admiraliteit ekent thans officieel het verlies van 52 eenheden der Amerikaaan- sche marine. Het Vaticaan en Tsjoengking ROME, 6 April (DNB). Ten aanzien van een bericht uit En gel sch-Am eri k aansche bron* betref fende de benoeming van een verte genwoordiger van Tsjoengking bij t de H. Stoel deelt een informatie j van het Vaticaan nader mede, dat de H. Stoel slechts principieel toe stemming heeft gegeven, doch dat tot dusver nog geen Chinoesche ver tegenwoordiger is benoemd. Verdachte belangstelling voor Belgische Congo Amerikaansche bewapenings- industrie aast op de tin- en kopermijnen. BRUSSEL, 6 April. (Öelgapress). De „^ruesseler Zeitung" verneemt van haar correspondent te Lissa bon dat, volgens Amerikaansche berichten, door de bewapeningsin dustrie in de Ver. Staten een toe nemende belangstelling aan den dag wordt gelegd voor de tin- en kopermijnen in Belgisch Congo. In bedoelde kringen wordt er op aan gedrongen, onmiddellijk en groote uitbreiding te geven aan de haven van Matadi, teneinde de versche pingen van tin- en koperertsen in grooteren omvang mogelijk te ma ken. In dezelfde Amerikaansche be richten is tevens sprake van werk stakingen en onlusten, terwijl bo vendien ook een zekere twijfel wordt uitgesproken aangaande de mogelijkheid dezer transporten in verband met het toenemende ge vaar voos Duitsche duikbooten in den Atlantischen Oceaan. Zware Japansche aanval op Ceylon Dc hoofdstad Colombo gebombardeerd Herstel van olieleidingen op Java. STOCKHOLM, 6 April. (D.N.B.) Naar de Britsche nieuwsdienst uit Colombo meldt, is van officieele Britsche zijde bekend gemaakt, dat ongeveer 75 Japansche vliegtuigen hebben deelgenomen aan den lucht aanval op de hoofdstad van Ceylon. Van Britsche zijde meent men, dat deze vliegtuigen 'afkomstig waren van een vliegtuigmoederschip. Het Japansche hoofdkwartier heeft in een communiqué bevestigd, dat luchtstrijdkrachten van de Ja pansohe marine sinds den 5en April sterke aanvallen hebben ónderno men op Colombo. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft de opper bevelhebber van Ceylon, sir Geof rey Layton, in een radiomededee ling bekend gemaakt, dat de J&pan sohc vliegtuigen het vliegveld, de haven en de spoorlijnen van Rat walana gebombardeerd hebben. Herstel van petroleumlei- dingen op Java. Volgens berichten van Tokio Nitsji Nitsji uit Java, hebben Ja pansche genie-troepen de olielei dingen naar Tjepoe weer hersteld. Ook zijn zij erin geslaagd de brand, die tijdens de vijandelijkheden op de petroleumvelden aldaar is ont staan. definitief te blusschen. De olieraffinaderijen van Canes kon den inmiddels het bedrijf hervatten. Men verwacht, dat de petroleuim- installaties te Soerabaja in Juli weer in bedrijf kunnen gesteld wor den. Japansche aanvallen ln Birma. STOCKHOLM, 6 April. (D.N.B.) Dé Britsche nieuwsdienst deelt in 'n extra-bericht van het front in Bir ma mede, dat de èftocht der Brit sche en Chineesche troepen aan het front van de Irawadi en de Sittang in Noordelijke richting voortduurt. De vernietigende Japansche aan vallen tp de Birmaansche vliegvel den hebben de geallieerden beroofd van een doeltreffende ondersteu ning door de luchtmacht. Volgens den Britschen berichten dienst heeft het Amerikaansche ministerie van oorlog medegedeeld, dat de toestand der Amerikaansche troepen op Bataan en Corregidor moeilijk is. De vijand heeft terrein winst behaald. M aan M aan op vanavond om onder, 20.23 uur JZ L.K. tot morgenochtend EK. 15Apr 30Apr. n.m. 7.01 uur v.m. Ontzettend drama te Laren Twee meisjes drinken nico tine en zijn op slag dood. Vrijdagmorgen heeft zich in een villa aan den rijksweg onder de gemeente Laren N.-H.) een ontzet tend drama afgespeeld. Mevr. S., die sinds twee dagen de genoemde villa voor een ge deelte gehuurd, had van de familie dr. M., liet haar kinderen even al len in de serre spelen, doch kwain na een half uurtje hen een koekje brengen. Tot haar groote ontzet ting lagen toen de 5-jarige Mariska en de 2-jarige Christa levenloos ou den vloer. De 4-jarige Gretel zat nog rustig te spelen. De politie vond bij haar onder zoek een fleschie *met nicotine, alsmede een limonaderietje, waar in ook nicotine werd aangetroffen. Vermoedelijk hebben de beide klei nen gedacht dat de nicotine limo nade was en dit met een rietje opgezogen. De vroegere bewoner van het 'huis, de thans overleden dr. M., was een hekend natuurkundige pn heeft vermoedelijk het fleschje met vergif in de serre laten staan. De rijkscommissaris in Dusseidórf Bezoek aan schilderijenten toonstelling. DUSSELDORF, 6 April (D.N.B.) De 'rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied, rijks minister Seyss-Inquart, heeft Vrij dag j.1. een bezoek gebracht aan de voorjaarstentoonstelling van Dusseldorfsche kunstenaars in de stedelijke kunstzaak De rijkscom missaris, die door don Dussëldorf- schen kunstschilder Fritz Koehler werd rondgeleid, sprak zich zeer waardeerend over de tentoongestel de werken uit. De artistieke pres taties van den gouw Dusseidórf maakten op den Rijkscommissaris een diepen indruk. Nieuwe wethouders te Rotterdam De burgemeester van Rotterdam heeft aan de wethouders L. de Groot. J. Brautigam, F. L. D. Ni- vard. A. B. de Zeeuw en J. H. Donner op hun verzoek eervol ont slag verleend onder toekenning van pensioen c q. een in pensioen overgaand wachtgeld. In hun plaats zijn met ingang van 7 April benoemd de heeren Dr., H. Roos. Ir. D. Mommaal,, G. C. Blom en Dr. P. Klumper. Dr. Roos is directeur van een H.B.S. en lid van het opvoeders- gilde. Ir. Mommaal is sedert 1933 lid der N.S.B en maakt aeel uit van den raad voor volkshuishouding der beweging. In het Róttei;dam-* sche bedrijfsleven Is Ir. Mommaal een bekende figuur. Dr. Klumper is leider van het «Indisch front te Rotterdam en se dert eenigen tijd plaatsvervangend leider van de. Nederlandsche ve'r- eeniging van ziekenfondsartsen. Met lucifers gespeeld Boerderijbrand te Nieuwe Pekel a. Zondagmorgen, terwijl de bewo ners naar de kerk waren, ontstond, doordat kinderen in de groote schuur met lucifers speelden, hrand in de boerderij van den heer P Trenning te n.» Pekela. De motorbrandspuit was spoedig ter plaatse, doch kon niet verhin deren, dat de schuur tot den grond toe afbrandde. Het woonhuis kon gedeeltelijk behouden worden. Op rijdenden trein gespron gen. Zaterdagochtend irj de vroegte, wilde de dertigjarige W. H. op het station Hollandsche Spoor te Den Haag op een trpjn springen, welke reedë in beweging was. Hij stapte mis en kwam terecht tusschen den trein en het perron. De jongeman moest voor zijn grove onvoorzich tigheid hoeten n-.et een verbrijzel den linkervoet, een hersenschud ding en eenige hoofdwonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1