HOLLANDS DAGBLAD VOOR Hevige aanval op La Valetta Verduister i HELDERSCHE COURANT VAN 18?3 SCHAGER COURANT VAN 1855 De strijd op Sumatra De aanstelling van personeel Tabaksdistributie Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. :vÊÊÈÈr~Èr waarin 86ste JAARGANG No. 11768 OPGENOMEN WOENSDAG 8 APRIL 1942 Fabrieken en arsenalen zwaar getroffen Beschieting van Leningrad voortgezet Hoofdkwartier van den Führer 7 April (DNB). Naar het op- perbevel van de weermacht mee deelt heeft Maandagavond op nieuw een groote aanval van Dnltsche gevechtsvliegtuigen en stuka's op La Valetta plaatsge vonden, Een uur lang viel een zeer zware bommenhagel op de docks en ravitailleerings-inrich tingen. Vooral de aan de Grand Harbour gelegen fabrieken en arsenalen werd zwaar getroffen. Verscheide ne bommen van 1000 kilo troffen de gasfabriek en veroorzaakten vlak bij de groote gashouders buitenge woon hevige explosies en branden. ,Vier reeksen zware bommen trof fen de tanks in de Marsa Creelc, den Westelijken uitlooper van de handelshaven en veroorzaakten daar hevige branden. Het abattoir en de koelhuizen van La Valetta, die voor de ravitailleering van de bezetting van zeer ..groot belang zijn kregen zware treffers. Tegen 6 uur in den namiddag Verschenen stuka's boven de ver- Bterkingswerken van Florians, die de forten en stellingen van het af weergeschut aanvielen. Bommen van zwaar kaliber ontploften in.de arsenalen en kazernes van deze buitengewoon versterkte citadel. Bommentreffers beschadigden een torpedojager in het dok. Ook de muren en de ingang van de docks werden zwaar beschadigd. Terwijl !de gevechtsvliegtuigen vooral in de installaties van het centrale haven gebied groote vernielingen met bommen van zwaar kaliber veroor zaakten, .brachten stuka's batte- rije/i afweergeschut tot zwijgen. het duitsche weermacht- bericht. Het oppeiJbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front leverden eigen aanvalsopcraties nieuwe suc cessen op. In verscheidene sectoren van het front werden plaatselijke aanvallen van den vijand afgesla gen. Het bestoken van vdor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad door de zwarè artillerie yan het leger werd voortgezet. Gisteren werden aan het Oostelij ke front 29 vijandelijke pantserwa gens vernietigd .en 60 bolsjewisti sche vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield. In Noord-Afrika wederzijdsohe verkenningsactiviteit. Formaties geveohts- en jachtvliegtuigen heb ben Britsche vliegvelden in de Mar marica, alsmede in 'het Egyptische kustgebied aangevallen en concen-- traties van auto's ten Zuidoosten •van Mechili uiteengedreven. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers zes Brits olie vliegtuigen neer. Sterke formaties Duitsche ge- vedhts- en jachtvliegtuigen en duik bommenwerpers hebben de aanval len op de militaire installaties op het eiland Malta oyerdag en des nachts voortgezet.. Een in het dok liggende Britsche torpedojager werd in brand geworpen. Aan de zuidkust van Engeland plaatsten Duitsche gevechtsvlieg- 4 Gevolg van ophitserij 4 Op Sumatra ln concen tratiekamp. TOKIO, 7 April (A.N.P.) Naar aanleiding van de voort durend ophitsende redevoerin gen van de leden van de uitge weken Nederlandsche regee ring, in het bijzonder van den gévluohten luitenant-gouver neur-generaal van Mook, heeft de Japansche regeering beslo ten om alle op Sumatra wonen de Nederlanders als vijandelij ke buitenlanders te behandelen en naar concentratiekampen over te brengen. Mannen en vrouwen zullen in afzonderlij ke kampen worden overge bracht. Naar verder vernomen wordt, zal Sumatra onder het militaire bestuur van Sjonan- ko (Malakka) worden, geplaatst. tuigen boon treffers op een radio station. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht storings- aanvallen ondernomen op het West- Duitsche gebied. De burgerbevol king leed geringe verliezen. Nacht jagers en luchtdoelartilleric scho ten drie der aanvallende bommen werpers neer. Het jaohteskader Moelders heeft gisteren zijn 3.000ste overwinning in de lucht behaald. Ballon-fabricage voor oorlogsdoel einden. Het gevaarte is gereed en wordt bij wijze van proef met wa terstof gevuld. E.P.K. Recla Pax Holland m Kotaradja centrum van de laatste geveohten. TOKIO, 7 April (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat Dinsdag de nog overge bleven vijandelijke strijdkrachten op Sumatra hébben gecapituleerd. Zoodoende staat het geheele gebied van Sumatra thans onder de con trole van het Japansche leger. In Noord- en Midden-Sumatra werden in totaal 3100 soldaten gevangen genomen, onder wie 900 Engel- schen en 1000 Nederlandsch-Indi- sche soldaten. De gevechten welke aan de capi tulatie zijn voorafgegaan, hebben zich vóoral afgespeeld in de Noord westelijkste pupt van het eiland en wel in het gebied van de aldaar gelegen havenstad Kotaradja. In -militaire kringen hecht men aan de inmiddels geschiedde inneming, van deze stad groote beteekenis, daar Kotaradja tezamen met Sin gapore en de nieuwe Japansche steunpunten op de eilanden der Andamanen, een rol van beteeke nis zou kunnen spelen bij.de ver dere Japansche operaties op den Indischen Oceaan. Duitsche- geïnterneerden bevrijd. Acht en zestig Duitsche mannen en vrouwen, die op het eiland Nias, ten Westen van Noord-Sumatra, geïnterneerd waren, zijn, naar Domei uit Medan meldt, op 4 April door de Japansche 'strijdkrachten bevrijd. Men gelooft, dat ongeveer 2500 geïnterneerde Dutlschers naar Bombay gebracht zijn. Fransch protest te Washington Consul benoemd bulten VI- chy om. Vichy, 7 April (DNB.) Naar van officieele Fransche zijde ver luidt, heeft de regeering haar am bassadeur te Washington opgedra gen bij het Amerikaansclie mini sterie van buitenlandsche zaken te protesteeren tegen de benoeming van een Amerikaansch consul te Brazzaville, in Fransch equatori aal Afrika. In bevoegde Fransche kringen verklaart men, dat dit protest niet beteekent, dat Frankrijk achteraf de -benoeming van een consul te Brazzaville beschouwt als erken ning van Gaullistische territoriale rechten. Het protest wordt inge diend, omdat de Fransche regee ring in de Amerikaansclie handel wijze een- incórrect gebaar ziet, vooral omdat Vichy niet tevoren vaii de benoeming in kennis is ge steld. Bij de Italiaansche soldaten aan het front in het Sovjet-gebied. Water putten bij strenge kflude. Luce-Holland-Pax H<jjl. m. Wanneer worden vergun ningen geweigerd? Besluit geh niet voor in dienst zijnde arbeiders. Ter uitvoering yan het besluit betreffende de aanstelling van werknemers is een aantal richtlij nen vastgesteld. Voorop gesteld wordt, dat werkgevers, die perso neel in dienst nemen door bemid deling van de organen der open bare arbeidsbemiddeling;- nimmer een vergunning behoeven aan te vragen. Overigens zullen de direc teuren der arbpidsbureaux in het algemeen gunstig beslissen op ver zoeken om vergunning tot aanstel ling of tewerkstelling. WANNEER WEIGERING? De beslissing zal doorgaans gun stig uitvallen, als de werknemer niet voor plaatsing in het buiten land in aanmerking komt. Indien plaatsing in het buitenland zonder bezwaar kap plaats vinden, terwijl hier te lande personen beschikbaar zijn ter vervulling van de aange boden betrekking, dan zal vanwe ge het gew. arbeidsbureau worden nagegaan of er dringende redenen zijn. Zijn dergelijke redenen niet aanwezig, dan kan de vergunning geweigerd worden. Betreft de aanvrage iemand, die arbeid in het buitenland heeft ge weigerd, of die een contractbreker is, dan kan in den regel de vergun ning worden geweigerd. Van deze beslissingen staat geen beroep open. Een werkgever, die bezwaar heeft kan zijn aanvrage hernieuwen. Intusschen moet hier bij wel in 't oog worden gehouden, dat het dé bedoeling is, datde di recteuren van de gew. arbeids'Vi- reaux hun beslissingen niet dan na rijp beraad nemen en met vennij- ding van iederen schijn van wille keur. Het aanstellingbeslult heeft uitsluitend betrekking op werk nemers, die in dienst worden genomen. Het geldt dus niet voor werknemers, die op 25 Maart 1942 in dienst waren. Voor deze werknemers behoeft geen aanstellingsvergunning te worden gevraagd. Evenmin voor hen. die in vasten of fcüdelijken dienst worden aangesteld bij rijk, provincie, gemeente of de waterschappen, Voor personeel dat door deze lichamen op ar beidscontract wordt - aangeno men, dient echter steeds een verguning te worden aange vraagd. Uitzonderingen Degenen, die op het gebied dei- gezondheidszorg worden aangesteld vallen niet onder het besluit. Dit betreft personeel in ziekenhuizen, sanatoria, rusthuizen, e.d., waar onder begrepen zijn de artsen, het verplegend personeel, alsook het overige personeel. De uitzondering, die voor den landbouw gemaakt wordt, dient een nadere toelichting. Cultuur technische werken' zooals ontwate- ringipwerken, ontginningsarbeid, enz., worden niet als landibouwar- beid beschouwd. Evenmin het veen derijbedrijf Bij het aanstellen van dit personeel is dus wel degelijk vergunning noodig. Indien evenwel het verrichten van werken voor ontwatering, enz., gerekend moet worden te behooren tot de op de boerderij geregeld voorkomende onderhoudswerken van greppels, slooten, waterkerin gen, e.d., dan worden deze werk zaamheden geacht tot het land bouwbedrijf te behooren. k Bosch- en tuinbouw wordt niet beschouwd als landbouwarbeid in den zin der verordening. Bij gemengde bedrijven moet worden nagegaan welk bedrijfs- deel overwegend wordt uitge oefend. Is hek bedrijf in hoofd zaak akkerbouw of weidebe- drijf, dan is de verordening niet van toepassing. Is tuin bouw of bosch'bouw het hoofd bedrijf, dan moet vergunning worden gevraagd. In gevallen, waarin plotseling ar beidskrachten noodig zijn (brand, bominslag, hoog water, stormscha de, e,a,). zullen wel arbeiders in dienst kunnen worden- genomen. Het is duidelijk, dat dan geen ver gunning noodig is. De Europeesche bezittingen in Amerika Commissie van beheer in gesteld. BUENOS AIRES, 7 April (D.N.B.) De pan-Amerikaansche Unie te Washington heeft de Amerikaan sclie. republieken uitgenoodigt, ver tegenwoordigers te benoemen in de commissie voor het beheer van het Europeesche koloniale bezit in Amerika. In deze commissie, die is ingesteld op de conferentie'te Ha vanna, moet van alle 2,1 republie ken een vertegenwoordiger zitting hebben, doch' tot dusverre hadden de meeste regeeringen geen gedele geerde benoemd. Een waarborg voor elk levens krachtig kind: DE NEDERLANDSCHE volksdienst. Cripps' onderhandelingen in critiek stadinm Verklaring tot Donderdag uitgesteld. Roosevelt's afgezant een blok aan het been? BERLIJN, 7 April. De A.N.P.- correspondent meldt: De onderhandelingen van Sir Stafford Cripps in Britsch-Indië schijnen in een kritiek stadium te .zijn gekomen en te New Delhi ver wacht men een spoedige beslissing. Cripps schijnt weinig tijd meer te tebben, zoodat gehandeld moet wor den. Het Britsche oorlogskabinet is op Paaschmaandag bijeen gekomen' en heeft tot diep in den nacht verga derd. Hierna heeft Cripps nieuwe aanwijzingen gekregen, die voor- loopig nog geheim worden gehou den. In politieke kringen te Londen gelooft men, dat deze nieuwe richt lijnen niets minder zijn dan aan- heming van de Indische voorstel len. Heel vlot schijnen de onder handelingen te New-Delhi echter niet van Stapel te loopen, hetgeen blijkt uit het feit, dat Sir Stafford Cripps zijn definitieve verklaring eerst tot Woensdag- en nu zelfs tot Donderdag heeft uitgesteld. Naar gelang de beslissing der In dische partijen nadert, stijgt in Berlijnsehe politieke kringen de belangstelling voor den uitslag! n.1. of Sir Stafford Cripps wel of niet zal slagen. Van het begin der onderhandelingen af heeft men in officieele Duitsche regeeringskrin- gen steeds uitdrukkelijker her haald: Cripps' missie zal misluk ken en ook heden blijft men in de Wilhelmstrpsse bij deze verklaring. In het zenden yan Johnson als buitengewoon gezant van Roosevelt naar Brit§.ch-Indië ziet men te Ber lijn geen gunstig teeken. Eerder gelooft men, dat Johnson een blok aan het. been voor Cripps zal zijn, daar de Amerikanen voor een 'dergelijk^ delicate, uiterst moeilijke missie de noodige fijnge voeligheid en tact missen. Graaf Grote gesneuveld Naar de .Deutsche Zeitung in den Niederlanden" uit Den Haag verneemt, is in den strijd voor Groot-Duitschlands vrijheid en voor de toekomst van Europa de Landesbauernführer en leider van de Geschaftsgruppe Ernahrung und Landwirtschaft bij het Rijkseom- missariaat te Den Haag, Friedrich Franz Graf Grote, in het Oosten ge sneuveld is. Geen Canadeesche troepen naar Australië Lissabon, 7 April (ANP), r— Austra lië en do-Ver. Staten hebben de re- gêering van Canada gevraagd om Canadeesche troepen naaT Austra lië sturen De Canadeesche mi nister-president Mackenzi King heeft in het parlement medege deeld, dat Canada dit verzoek heeft moeten 'afwijzen, omdat Canada zich tegenover Churchill verplicht heeft allc|n Canadeesche soldaten naar Engeland te zenden. De Arbeidsdienstplicht Waar en wanneer men zich moet melden. In aansluiting op het Arbcids- dienstplichtbesluit van 1 April 1942 wordt nader medegedeeld, dat: 1. Zij, dié na 1 Jan. 1943 in aan merking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, hun arbeidsdienstpliéht moeten hebben vervuld. Bovenstaande geldt voor alle mannelijke personen, die den leeftijd' van 18 jaar bereikt hebben. Deze bepaling is niet van toepas sing op hen, geboren vóór 1 Jan. 1920. 2. Zij, die als student wenschen te worden ingeschreven of eenig eAmen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool, hierbij tevens het bewijs van ver vulling hunner afrbeidsdienstplicht hebben over te leggen. Dit geldt voor alle mannelijke personen, die vóór 1 Juni'1942 18 jaar zijn ge-' worden. Niet van toepassing is deze bepaling op: 1. Personen, die geboren zijn vóór 1 Januari 1920. 2. Personen, die zich als student lieten inschrijven of al dan niet met goed gevolg een examen af legden bij een universiteit of hoo geschool vóór 1 Januari 1942. Vrijstelling, of uitstel kan in zéér' bijzondere gevallen wor den verleend en moet zoo spoe dig mogelijk schriftelijk worden aangevraagd aan den Secr.- Gen. van het Dep. van Alg. Zaken, 's-Gravenhage. Indie ning van dusdanig verzoek ontheft niet van plicht tot aanmelding én keuring. Voor vrijwilligers van 1723 ;aar, mits ongehuwd, blijft tot na dere kennisgeving de gelegenheid tot aanmelding open. Aanmelding voor inschrijving keuring, enz.. Voor de lichting van 1 Juni as., moet zoo spoedig moge lijk geschieden, in elk geval vóór 25 April a.s. Voor "Noord-Holland bij het aan meldingsbureau Amsterdam, Ro kin 84. Aanmeldingen schriftelijk ondei opgave van volledig adres, enz., o' in persoon tusschen 912 en 14—1" uur. Degenen die vóór of op 1 Apri 1942 zijn aangesteld ,in openbare' dienst of bij het bijzonder onder wijs, die ongehuwd zijn en dei leeftijd van 18 jaar, doch niet de.' leeftijd #an 22 jaar. hebben be reikt, moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden uit sluitend bij den burgemeester van hun woonplaats. 1 t Maan Maan op vanavond om onder 3-27 aa r\ ff 12.26 sap, 20.25 uur 23apr. L K. tot morgenochtend E K. ISApr mr\ 30Apr. n.m 0.59 uur v.m. Naar aanleiding van de geruch ten, welke de ronde doen inzake de distributieregeling voor tabak, si garen enz. deelt het dep. van Han del, Nijverheid en Scheepvaart me de, dat de bijzonderheden betref fende deze distributie binnenkort bekend gemaakt znllen worden. Het dep. wijst er echter op, dat gernchten als zou reeds thans een bon van de textielkaart bij den sigarenwinkelier moeten worden ingeleverd, volkomen ongegrond zijn. Van officieele zijde is nog geen enkele bon aangewezen. Hieruit moge men opnieuw de conclusie trekken, dat het in alle omstandig heden noodzakelijk is bij distribu tiezaken de officieele berichten af te wachten en niet te handelen op geruchten. Scheuren van gepacht grasland eventueele verplichting tot wederom gras- inzaaien. In de Staatscourant is een be sluit verschenen betreffende het zonder toestemming scheuren van gepacht grasland. Hierin is be paald, dat indien een pachter na 1 April 1941 een gepacht grasland zonder toestemming-van den eige naar, den rechter, het Pachtbureau of de Grondkamer, geheel'of gedecl telijk heeft, gescheurd,de verpach ter deswege ontbinding der pacht overeenkomst niet kan vorderen, doch uitsluitend schadevergoeding. De fechter kan voorts den pach ter dé vé'rplichting opleggen weder om gras in te zaaien. De aandacht wordt erop geves tigd, dat dit besluit alleen geldt t.a.v. graslanden, welke op 7 April 1942 reeds gescheurd waren; pach ters, die nu nog willen scheuren dienen normaal de benoodigde toe stemming van eigenaar of grond kamer aan te vragen. De Nederlandsche boeren in het Oosten Medegedeeld wordt, dat de groep Oostlandboeren, die einde Maart naar Riga is vertrokken, aldaar in goeden welstand is aangekomen. Binnenkort kan de eerste post der Oostlandboeren bij hun familie in Nederland verwacht worden; dr. meihuizen overleden. Op tweeden Paaschdag is te Rot terdam in den leeftijd van 55 jaar overleden dr. F. Meihuizen, oudlei der van de Nederlandsche Ambu lance naar Finland. De verassching is vastgesteld op Vrijdag e.s., na aankomst van den trein van 12.46 uur te Driehuis-Westerveld. len vólle prullemand.. Een leege papierkast Is dat Uw bedoeling? Weest zuinig met papier! Polygoon-Seym

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1