Pensioenwet 1922 HOLLANDS DAGBLAD VOOR Het fusilleeren van de Gebr* van Dijk Verduister -n AANZIENLIJKE SCHADE IN ALEXANDRIË Kerk te Wieringerwaard magazijn van den zwarten handel Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Lanfjestraat 97. Tel 3332. SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11769 DONDERDAG 9 APRIL 1942 Duitsche aanvalsacties aan het Oostfront met succes voortgezet HAVENINSTALLATIES AAN DE HUMBER BESTOOKT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEIHRER, 8 April (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt békend: r' Aan -het Oostelijke front werden eigen aanvalsacties met succes voortgezet. Op verscheiden^ plaat sen herhaalde de vijand zijn vruch- telooze aanvallen. In Noord-Afrika werden ten Z.O. van Mekili Britsche strijdkrachten teruggeworpen. Het Britsche vloot- steunpunt Alexandrië werd in den nacht van 6 op 7 April gebombar deerd. In de dokken ontstond aan zienlijke schade. Luchtaanvallen van sterke for maties Duitsche gevechtsvliegtui gen, duikbommenwerpers en jacht vliegtuigen waren gericht tegen de havenT en ravitailleeringsinstalla- ties van La Valetta, het torpedo- magazijn Calafrana, en Britsche vliegvelden op het eiland Malta. In opslagplaatsen, werfgebouwen en werkplaatsen werden groote bran- Na den strijd in Ned. Indië Ruim 66000 Nederlandsche krijgsgevangenen. Behan deling goed. TOKIO, 8 April (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier heeft he denmiddag om vijf uur bekend ge maakt, dat de Japanschè expeditie troepen 82.61S krijgsgevangenen hebben gemaakt, alleen op Java, tot 25 Maart j.1. Van dit aantal waren 66.219 Nederlandsch, 4.800 Australisch, 10.636 Britsch en 883 Amerikaansch. Het, aantal krijgs gevangenen is 9000 grooter dan gegeven is in de lijst die door de Nedefclandsch-Indische troepen óver gelegd is aan de Japanschè strijd krachten, op 9 Maart, toen de on voorwaardelijke overgave tot stand kwam. Onder den buit bevinden zich 177 oorlogsvliegtuigen, 940 ka nons van verschillend type. Voorts Verden 4.228 lichte en zware ma chinegeweren, 778 pistolen en re volvers, 5.152 zoeklichten, 1.7285/, granaten, S9.771.S00 geweerpatro nen, 36.000 bommen, 1.059 tanks en andere pantserwagens, 9.500 auto's en 7.108 spoorrijtuigen buit ge maakt. Medicamenten, genoeg voor 100.000 personen gedurende een jaar, vielen den Japanners in han den. De Japanschè verliezen be droegen S45 dooden, 1.874 gewonden. De behandeling der krijgs gevangenen. Vertegenwoordigers van het in ternationale Roode Kruis, die een bezoek hebben gebracht aan een kamp voor krijgsgevangenen op het Japanschè eiland Sjilcohoe, hébben er zich van kunnen over tuigen, dat het den Nederland- schcn, Amerikaanschen en Brit- schen krijgsgevangenen 'aan niets ontbreekt en dat zij in allerlei op zicht goed worden verzorgd. fisssca Vasa Prihoda, de beroemde Bo- heemsche violist, omtrent wien ge ruchten de ronde deden, dat hij zich van het leven zou hebben be roofd, vertoeft op het oogenblik te Berlijn. Vasa Prihoda offert een gave voor het Kriegs Winterhilfs- werk. Soherl-Fellinga-Pax Holland m. Extrabericht Opnieuw 16 vijandelijke koopvaarders tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Apr. (D.N.B.) In voortgezette aanvallen op de Amerikaansche en Britsche ravitailleeringssoheepvaart heb ben. Duitsche duikbooten nieu we groote successen behaald. Zij brachten 16 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 104.000 brt. tot zinken, waar van 13 voor de Amerikaansche en de overige voor de Afrikaan- sche kust. den teweeg gebracht. De in het dok liggende lichte kruiser kreeg. nieuw bomtreffers. Zooals in een extra-bericht is meegedeeld, hebben Di^itsche duikbooten op den Atlanti- schen Oceaan 16 vijandelijke koopvaardijschepen van teza men 104.000 brt. tot zinken ge-' bracht, waarvan. 13 voor de Amerikaansche en 3 voor de Afrikaansche kust. Lichte Duitschje zeestrijdkrachten hebben en het Skagerrak een ont moeting gehad met een aantal Noorsche schepen, die, door de Brit sche regeex-ing gecharterd, in een Zweedsche haven hadden gelegen en onder Engelsche kapiteins naar Engeland trachtten door te breken. Door het ingrijpen van Duitsche patrouillevaartuigen werden 5 schepen van 26.674 brt., door de luchtmacht nog een schip van 6.305 brt. tot zinken gebracht. Twee sche pen onttrokken zich aan opbrenging doordat zij weder in de Zweedsche territoriale watei-en vluchtten. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen voor de ravitailleering belangrijke ha ven- en'dokinstallaties aan de Hum- ber-mondïng aangevallen. Er wer den zware, branden waargenomen. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten op den Atlan tische Oceaan heeft zich de duik boot van korvettenkapitein Merte bijzonder ónderscheiden. In 'den nacht van 6 op 7 April heeft de le iuitenant Woltersdorf zijn 10e nach telijke overwinning oehaald. Bij den nachtelijken Britschen aanval op Liibeck werd ook de in 1173 gebouwde Domkerk onherstelbaar verwoest. Transatlantic-Recla-PK. Wundshammer-Pax Holland m VAN BELANG VOOR IN DIENST ZIJNDE, ZOOWEL ALS VOOR ONT SLAGEN (OOK GEPENSIONEER DE) AMBTENAREN. 's GRAVENHAGE, 8 April. De pensioenraad vestigt de aandacht op het volgende: Bij beschikking van den secr.-gen. van het dep. v. Binnenlandsche Zaken van 31 Jan./2 Februari 1942 (Ned. Staatscrt, van 3 Fe bruari 1942 no. 23) is met ingang van 1 Maart 1942 de> Pensioen wet 1922 o.a. op het pont van den inkoop belangrijk gewij zigd. Deze inkoop is in den ver volge op ruimer schaal moge lijk. 1. Voor hen, die met ingang van 1 Maart 1942 ambtenaar Werden en voor hen, die deze hoedanigheid na aien datum verkrijgen of verkregen is onder bepaalde voorwaarden thahs inkoopbaar: Tijdelijke en vaste diensttijd, zoo wel in rcchtstreeksóh als in zijde- lingsch dienstverband, onafhanke lijk van bezoldiging of van het be drag der bezoldiging en onafhanke lijk ook van den aard der dienstbe trekking (publiekrechtelijke of con tractueel). Voor wat betreft den diensttijd op arbeidscontract wordt biet name gewezen op de mogelijkheid van in koop van zul'ken tijd in dienst van andere openibai-e lichamen dan het rijk. Voor eiken inkoop geldt een ter mijn van di'ie maanden, te rekenen van den dag. waarop men op of na 1 Maart 1942 ambtenaar in den zin der pensioenwet werd of wox'dt.- 2. Zij. die reeds voor 1 Maart 1942 ambtenaar in den zin der pen sioenwet werden, kunnen ook nog tot inkoop van diensttijd worden toegelaten. Echter op meer beperk ten voet. Voor hen is onder bepaal de voorwaarden inkoopbaar gewor den tijdelijke diensttijd met eene wedde van meer dan f 400 en con ti acttijd met een bezoldiging van meer dan f 400.in beide gevallen voorzoover die tijd niet reeds voor 1 Maart 1942 inkoopbaar was. De gelegenheid om in te koopen bestaat voor deze categorie tot 1 Septem ber 1942. (Zie vervolg pag. 2.) Minder lichti Van politiewege zijn gister avond in Den Haag eenige tien tallen hoofdbewoners van, per- ceclen, die in ernstige mate licht 'uitstraalden aa'ngehou- ien en naar het bureau over gebracht, waar zij den verde ren nacht hebben mogen na denken over de middelen om herhaling van het onder hun verantwoordelijkheid gepleeg de verzuim te voorkomen. In- tusschen staat vast. dat al deze tientallen Hagenaars voor acht dagen zijn afgesloten van den toevoer van electrisohen stroom. Dramatische zitting van het Vredegerechtshof Een der getuigen, verdacht van meineed, gevankelijk weggeleid. Onder zeer gvoote belangstelling van balie en publiek heeft Dinsdag morgen voor het vredegerechtshof te Den Haag de 58-jarige luitenant kolonel der infanterie, H. Mijsberg, terecht gestaan, wien o.a. ten laste is gelegd, dat hij opzettelijk op dén 12en Mei 1940 de gebroeders van Dijk te Dordrecht van het leven heeft,doen bei*ooven, door twee hem ondergeschikte militairen te bevelen: „schiet ze neer". De lij ken der beide slachtoffers zijn la ter uit de Merwede opgevischt. In een zitting die meer dan vijf uur duurde, is onder leiding van den president van het vredege rechtshof, Mr. Dr. Carp, dit trieste gebeuren uit de oorlogsdagen met groote nauwkeurigheid onderzocht, voor welk doel niet' minder dan 18 getuigen waren gedagvaard. Aan het slot van deze drama tische zitting, waarin een der getuigen onder ernstige verden king van meineed, gevangelijk uit de zaal moest worden weg geleid, eischte de procureur- generaal, prof. Mr. Dr. van Ge- nechten tegen den verdachte een gevangenisstraf van twin tig jaren. Uit het getuigenverhoor blijkt dat de verdachte aan de gebr. van Dijk geen vragen heeft gesteld. En- kele getuigen verklaren dat de slachtoffers een min of meer schuld bewuste houding aannamen. Ver dachte had slechts aan zijn min deren gevraagd: „Zijn dat die twee kerels, die geschoten hebben?", naar aanleiding van een ingekomen rapport. Verdachte: „Toen ik mijn vraag stelde, kneep een der gebroeders zijn oogen dicht, teiwijl de ander zich omdraaide en een gezicht trok •waarop te lezen stond: „Wij zijn gesnapt." Proc.-gen. (fel): „Neen, deze men- schen waren geterroriseerd." Een getuigende officier van ge zondheid heeff geen enkel concreet feit, noch van militaire, noch van andex*e zijde kunnen constateeren, hoewel hem de. kogels om de ooren floten. Op .verzoek van den verdach te, herhaalt deze getuige wat hij onder vier oogen wel eens tegen den overste heeft gezegd, nl. dat de houding van de slachtoffers hem zeer had bevreemd. De getuige Mannesen, destijds sol daat, vertelt, dat hij heeft zien vu ren uit een der ramen van de wo ning van gebr. Van Dijk. De President: Denkt u er aan, dat u onder eedc staat. Voor den rechter-comnilssaris verklaarde u geheel iets andere en uit de foto's blijkt ook, dat u alles behalve een onbelemmerd uitzicht had. Blijft u er nu bij,' dat uit een der beide ra men van het huis van de gebr. van Dijk geschóten werd?" Getuige: I-Iet is uit het raam ge weest, of uit den tuin,, voor het huis Uit het verdere verhoor van de zen getuige blijkt, dat hij destijds aan overste de Haan heeft medege deeld, dat hij een der gebroeders gekleed in bed vond, met 'n revol ver in de band, toen hij met andere soldaten de woning binnendrong. Getuige 'vertelt nu, dat hij het al leen maar van hooiden zeggen heeft De President: „Juist, u hebt dus zelf niet3 meegemaakt, en wilde alleen maar tegenover den ovei*- ste de interessante meneer spelen." ik President: „Heibt u gehóórd, dat overste Mijisiberg aan de gebr. Van Dijk gevraagd heeft of zij schul dig waren?" Getuige: „Ja. Tot tweemaal toe heeft de overste gevraagd of zij ge schoten hebben. De eerste maal werd geen antwoord gegeven. Op de hei'haalde vraag werd door één van de beide broeders met „ja" ge antwoord, terwijl de ander alleen maar kreunde (groote verba ring). MEINEED! Wanneer de getuige bij zijn me- dedeeling blijft vraagt de proc.-gen. zijn onmiddellijke gevangenneming, verdacht van meineed. Het Hof stemt hierin toe, waarna de ge tuige Mannessen gevankelijk wordt weggeleid. Uit verklaringen van andere ge tuigen blijkt, dat op den bewusten dag nabij de woning van gebr. van Dijk geschoten zou zijn cn men lichtkogels heeft waargenomen. In de woning van de slachtoffers werd een doosje gevonden waarop „Luft- kugeln" („Luchtkogels") stond. Verdacht verklaarde later in een pakket dit doosje te hebben gekre gen en meende dat men met de patronen inderdaad lichtsigiftlen kon geven. De President wijst verdachte er op,'dat hij nu kennelijk onwaarheid spreekt, omdat het eenige doosje, dat bij huiszoeking werd aange troffen, volgens verklaring van lt. Van der Valk, is opgeborgen in een P.A.G.-trekker, terwijl de ove rige voorwerpen in een pakket zijn geborgen. Het is .dus uitgesloten, dat dit doosje, dat bovendien vol gens getuige van der Valk luclit- kogeltjes bevatte, in bedoeld pakket terecht zou zijn gekomen, en dan nog wel in oorlogstijd! (Zie vervolg pag. 2.) Zes Noorscbe schepen tot zinken gebracht Bij ontsnappingspoging naar Engeland. BERLIJN, 8 April (D.N.B.) Lich te Duitsche zeestrijdkrachten heb ben, naar het D.N.B. verneemt, een gevecht geleverd met Noorsche schepen, die door de Engelsche re geering in een Zweedsche haven waren gecharterd en onder het com mando van 'Engelsche kapiteins naar Engeland trachtten te ont snappen. Door Duitsche patrouille- vaai'tuigen wei-den vijf van deze schepen met een gezamenlijken in houd van meer dan 26.000 ton en door de luchtmacht nog een ander schip met een inhoud van meer dan 6.000 ton tot zinken gebracht. Twee schepen vluchtten in de Zweedsche territoriale wateren. Van de bemanningen der sche pen die overwegend uit Britten be stonden., werden door de Duitsche zeesti-ijdkraohten 235 man gered en gevangen genomen. Het succes le gen de gewapende Noorsche sche pen is te danken aan het optre den van <3e patrouillevaartuigen en aan de goede samenwerking met de luchtmacht. Maan - Maan vanavond om onder 4.13 /"v r% <t 13.13 15 Apr 20.27 UUr 30 Apr. N M. tot morgenochtend V.M. 23 Apr. -l 7 Mei e.k. 0.56 uur l.k. Slag in de golf van Benga'en GENEVE..8 April (Afip). Vol- gens United Press heeft radio To-" kio medegedeeld, dat Britsche oor logsbodems en vliegtuigen in con tact gekomen zijn met de Japan schè vlooteenheden.d ie in de Golf van Bengalen opereeren. Radio Tokio verklaart, dat het de Japanschè eenheden zijn, die den strijd hebben aangebonden. De eenheden van de Britsche vloot, die opereeren in den Indischen Oce aan hebben, naar men meent, een algemeenen terugtocht ingezet als gevolg van de hevige zee- en lucht aanvallen van de Japanners op de vijandelijke oorlogs- en koopvaai*- dijschepen en op cle militaire steun punten. Machtige Japanschè duik- Ixootflottieljes zijn in den Indischen Oceaan levendig in actie. De koster verborg er fiets banden en tarwe in OMVANGRIJKE SMOKKELAFFAI- RE AAN HET LICHT GEKOMEN. De koster van de Ned. Herv. Kerk te Wieringerwaard heeft het kerkgebouw misbruikt om er.... tarwe en fietsbanden in te verbergen, welke met mede werking van eenige medeplich tigen in den zwarten handel werden gebracht. In het kerk gebouw werden dezer dagen ze ven banden in beslag genomen. Het was de rijkspolitie reeds lang bekend dat in Wieringerwaard een centrum van zwarten handel be stond en ook reeds eenige maan- 'aen stonden enkele inwoners on der verdenking. Toen genoeg be wijzen verzameM waren, werd in gegrepen en allereerst de koster Z. aan den tand gevoeld. Z. beken de, met medewerking van een on dergeschikte V., rijwielbanden enz. van zekeren P. te Bergen te heb ben betrokken. 1 De rijwielbanden werden dan De aanmeldingsplicht voor werkloozen Studenten mogen hun studie voortzetten. De Voorlichtingsdienst van het Dep. van Sociale Zaken meldt: Nu de verordening, omtrent den aanmeldingsplicht van wei-kloOzen eenige weken in werking is getre den, blijkt, dat nog vrij veel per sonen in gebreke zijn gebleven de zen plicht na te komen. De belang hebbenden verliezen dus'blijkbaar uit het oog, dat verzuim in deze strafbaar is. Voorts blijkt dat om trent de gevolgen van de aanmel ding veel misverstand "heerscht. Daarom kan het zijn nut hebben er nog eens op te wij zen, dat studeerenden boven den 24-jarigen leeftijd zich moe ten aanmelden, doch dat het geenszins cle bedoeling is, hen uit hun studie te halen of hun studie te bemoeilijken. Zij kun nen deze studie, mits die als ernstig is op te vatten, rustig voortzetten en tot een einde brengen. Hetzelfde geldt ook voor hen, die büv. bij hun ouders werkzaam zijn. De verwachting, die hier en daar schijnt (e bestaan, dat men, door zich niet aan te melden, $an de aandacht ontsnapt, zal volkomen ongegrond blijken. Wei deze hou ding aanneemt bezorgt zich slechts moeilijkheden. grootendeels verkocht aan land bouwers in de Wieringermeer of voor tarwe geruild. Deze tarwe werd dan naar de Wieringerwaard vervoerd en opgeslagen. Wanneer weer een groote partij verzameld was werd de expediteur L. in den arm genomen, die er voor zorgde, dat de tarwe gedistribueerd werd bij klanten, welke ze tegen grove prijzen haddén opgekocht. Verschillende landbouwers, waar onder vooi-aanstaande personen, in de Wieringermeer, zijn door dit geval gecompromitteerd. Het on derzoek duurt nog voort. Alkmaarsche politie neemt wraak! Dief van rijwiel van een-der agenten binnen het uur ge- grepen. Binnen het uur heeft de Alkmaar- sohe politie twee rijwieldiefstallen opgelost en de twee daders gear resteerd. Zij had wel reden venbol- gen te zijn, want een der mannen had de brutaliteit gehad een fiets mee te nemen welke. de beambte van den Socialen Dienst van de po litie een" oogenblik voor het Kofa- magazijn in de Larigestraat had neei*gezet. Per motor werd onmiddellijk de stad afgezocht en een onderzoek in gesteld in de rijwielstallingen. Viïj spoedig ontdekte men het rijwiel van deii' lieer H. in de stalling bij het station. Men ging op den uit kijk staan in afwachting^ van de komst van den dader, die inder daad spoedig kwam opdagen en zich rpet het gestolen rijwiel naar de bagageafdeeling in het station begaf. Hij werd gevolgd en geax*- resteerd. Toen bleek dat de man die zich in zijn gezelschap bevond een damesfiets bad bevracht, welke eveneens van diefstal afkomstig was. Men had dus twee vliegen in een klap. Het waren twee Haai*- lennmers, die aldus hun rooftocht in de kaasstad ontijdig zagen afge- - braken. Ook sterken kunnen moeilijkheden ondervinden Dan steunt de n. V. D. met raad en daad. Broodroof Een Edesohe bakker miste al een paar malen brood, gebak enz., na dat hij zijn clientèle had bezocht aan den Boschrand. Dinsdagmor gen reed hij naar gewoonte met zijn bakkei'skar langs dezen weg, hield stil voor de woning van een klant, nam het henoodigde mee en ging naar binnen. Wat, er toen ge beurde, speelde ziah echter af onder de oogen van de op deri uitkijik lig gende rechercheurs. Even was de bakker in huis, toen uit diverse hoeken en gaten vijf jongens van tien tot twintig jaren kwamen, die in der 'haast een keterj vormden tussohen de kar en dén rand van het bosoh. De oudste nam vliegens vlug uit de kar krentenbrood, bruin brood, snoep, doozen gebakjes, zak jes mét koek. pepermunt en gaf dit door aan zijn maat. Alles kwam in minimum van tijd terecht ten deele in een schuur aan den Boschrand en anderdeelê achter een watervat. Toen de rechercheurs uit hun schuilhoeken te voorschijn kwamen, wilden de jongens vluchten. Allen, h werden echter gegrepen en zullen" zwaar moeten boeten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1