HOLLANDS dagblad voor oproep Zware aanvallen op Malta voortgezet Strijd op Bataan gestaakt Verduister vrijdag 10 April 1942 Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker, Schagen. Redactie- en Administratiebnreaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. HELDERSCHE COURANT VAH 1873 86ste JAARGANG No. 11770 SCHAGER COURANT VAN 1855 JONGE SOCIALISTEN IN NEDERLAND. \J E gewelidige strijd in het Oosten .van Europa is het begin van een nieuw Europeesch tijdperk. Tot nu toe hebben de Europeesche volken zich zoo druk bezig gehouden met de exploitotie hunner overzeesche bezittingen, dat in de geweldige uit gestrektheden van het Russische ge bied een aan de cultuur en Europa .vijandige macht kon opstaan, die uit haar minderwaardigheid al het groote en hoog-ontwikkeldc, kort om dus de liooge trap van bescha ving der Europeesche volken, moest bestrijden. Zonder in de toekomst de gedachte prijs te geven, dat Eu ropa als het hart van dë* wereld het recht en de taak heeft, uitge strekte overzeesche ontginningsge- bieden zijn eigen te noemen, ont staat reeds thans de -..gebiedende noodzaak, het Oosten van Europa als het dichtstbijzijnde gebied voor kolonisatie en ontginning opnieuw op te bouwen, Dit is vooral een doel voor de jeugd van de Germaan scha volken. Het grootste deel van deze jeugd staat thans als Duitsch soldaat, of Vlaam&ch, Nederlandsch Deensch, Noofsch en Zweedsch vrij williger met de wapens in de hand in het Oosten en vecht -tegen de bolsjewistische heerschappij, die tot nu toe haar land als basis voor de wereldrevolutie gebruikte. Er zijn echter vele jonge kamera den, die thans nog niet oud genoeg zijn om zelf deel van dit soldaten- front uit te maken. Ieder hunner kan echter eten deel worden van een tweede strijdfront, dat zich tot taak stelt, den bodem in Oost-Euro pa te bewerken. Dezelfde mogelijk heid tot medewerking aan deze taak bestaat in overeenkomstigen .vorm ook voor onze meisjes. Dui zenden Duitschc jongens en meisjes doen reeds thans als vrijwilligers voor den landdienst, tezamen met jongens en meisjes uit de overige Gërraaansche landen, die zich vrij willig hebben opgegeven, dienst op de velden en akkers in Oost-Euru- pa. Zij demonstreeren daardoor niet alleen den strijdvaardigen geest eener nationaal-socialistische jeugd doch hebben tijdens hun werkzaam heden onder deskundige leiding ook de mogelijkheid, zich in het boerenbedrijf te bekwamen. Velen hunner zullen zelfs vrijwillig in het Oosten blijven, nieuw land krijgen en zoo van hun harden arbeid meer profijt trekken dan de jongelui van' vroegere generatics, die de enge ruimte der Europeesche landen ont vluchtten en in andere werelddee- len prestaties volbrachten, die zoo vaak hun land niet ten goede kwa men. In het nieuwe Europa zal ech ter ieder de mogèlijkheid krijgen, zijn arbeid, zijn bekwaamheid en zijn kracht in de grooter geworden Europeesche ruimte in een nieuwe Europeesche gemeenschap en daar mede voor zijn eigen land te gebrui ken. Daarom, nationaal-socialistische jongens en meisjes, meldt u aan als .vrijwilliger voor den landdienst! VAN GEELKERKEN. Aan het Oostelijk front. In gezel schap van zijn onafscheidelijke pijp zorgt de soldaat voor de verwar ming van zijn primitief verblijf. RB.Z.-Van Eysden-PK. Schneider Pax Holland m BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Britschc vliegtuigen hebben naar aan het D.N.B. wordt ge meld, in den nacht van 8 op 9 April bovep het Noordwestelijk gebied van Duitscihland bommen neerge worpen. In woonwijken werd scha de aan gebouwen aangericht. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden. en gewonden. Talrijke bomtreffers op vliegvelden BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN ALS STEEDS DOODGELOOPEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In den Centralen en Noordelij ken sefitor van het Oostelijke fropt werden enkele vrij krachtige aan vallen van den vijand afgeslagen. In de Finsche Golf stortten aan vallen der bolsjewisten op het door Duitsche en Finsche troepen bezet te eiland Tytaerssaari ineen. De vijand verloor hier 270 dooden. Aan de kust van de Kaukasus hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen overdag en 's nachts havenwer ken en een olieraffinaderij met suc ces aangevallen. In de periode van 31 Maart tot 3 April werden aan het Oostelijke front 133 vijandelijke pantserwa gens kapotgeschoten. In Noord-Afrika mislukte een aanval van vrij sterke Britsche ver kenningstroepen op de Dujtsch- Italiaansche stellingen in de Cyre- naica. De luchtmacht heeft haar zware aanvallen op het eiland Malta met zeer groote uitwerking voortgezet. Vliegvelden en militaire installa ties, ravitailleeringsinstallaties, /als mede vijandelijke schepen werden door talrijke bomtreffers opnieuw zwaar beschadigd. Bij gewapende verkenning boven het Kanaal hebben Duitsche jagers een Britsch patrouillevaartuig door bommen beschadigd. Aan de Engel sche Zuidkust werd een radiosta tion met goede uitwerking gebom bardeerd. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht enkele steden in het Noord-Duitsche kust gebied aangevallen. Vier vijandelij ke bommenwerpers werden neerge schoten. Enkele Britsche vliegtui gen hebben storingsvluchtcn onder nomen naar OostT en ZuidrDuitsch- land. DE TOESTAND OP MALTA. GENEVE, 9 April (DNB). De luchtvaartcorrespondent van de Daily Express schrijft, dat Malta nu reeds 16 dagen met toenemende hevigheid door de bommenwerpers der spilmogendlicden wordt aange vallen. In dien tijd heeft geen en kel Britsch konvooi het. eiland kun nen aandoen, zoodat Malta een ern stige crisis doormaakt. Men heeft in Engeland niet over het hoofd gezien, aldus vervolgt hij dat in het communiqué. Dinsdag uitgegeven door het opperbevel op Malta, wordt gesproken van her haalde luchtaanvallen op vliegvel den, zonder dat iets. wordt gezegd over een afweeractie dér op het eiland gestationneerde jachttpestel- len. Het schijnt dus, dat h'et af weergeschut de eenige verdediging fs, waarover Malta nog beschikt. De correspondent acht het zeer wel mogelijk, dat de vliegvelden op Malta ten gevolge van de onophou delijke luchtaanvallen, „tijdelijk voor de Britsche luchtmacht on bruikbaar zijn geworden. Malta maakt thans zóó ernstige dagen door, dat men nog niet weet, hoe en of het die wel zal overleven. In vredestijd is het grootste deel van de Britsche Middellandsche zeevloot in de haven van La Valet- ta gestationneerd. Tussehen Senglea en Vittoriosa bevinden «ioh de dakiken die de grootste slagschepen kunnen opne men. Het Marine arsenaal ligt in de onmiddellijke naibijiheid van Bur- mola een stad waar hoofdzakelijk arbeiders en marinepersoneel woont De groote benzinedepots bevinden zich in de groote haven bij de Cor- radine hoogte. De haven van La Va- letta wordt door een rij van buiten- forten beschermd; aan de uiterste landspits ligt het fort St*. Elmo Ri- flankeerd door de beide forten Ri- casoli en Tigne, deze beschermen de havenmonden. .^ls tegenhangers zijn de forten Manuel en St. Angelo gebouwc^ die links en rechts de landengte van La Valetta besohermen. Voor het invaren van vijandelijke duikbooten in de havens zijn in oorlogstijd versperringen aange bracht. VAN MAN TOT MAN De heer H. Rakkers, 2e luitenant der artillerie N.A. bij het voormali ge Nederlandsche leger, zal op 11, 18 en 25 April des middags om 16.45 uur over den zender Hilversum II het woord richten tot de leden van het voormalige Nederlandsche le ger. In deze causerieën beschrijft hij o.a. den toestand van den Ne derlandsche weermacht voor den oorlogs, de gevechtshandelingen tij dens de oorlogsdagen in Mei 1940 en wekt de voormalige soldaten op zich in te stellen op den nieuwen tijd. UITWISSELING VAN KRIJGSGE VANGENEN. *- Uit TIankou wordt gemeld, dat in de tweede helft van April 160 Britsche en 30 Amcrikaansobe mis sionarissen naar Lorenzo Marquez (Portugeesch-Oost-Afrika) scheep zullen gaan om daar uitgewisseld te worden tegeneen groot aantal Japansche staatsburgers, die tot dusver verblijf hielden in de Ver- eenigde Staten. Twee Britsche kruisers verloren JAPANNERS NADEREN OLIE VELDEN VAN BIRMA. SJANGHAI. 9 April (DNB). De Tairikoe Sjimpo meldt in een extra bericht van het front op Bataan, dat de opperbevelhebber der Ame- rikaansche ti-oepen op de Philippij- nen Donderdagochtend 0111 wapen stilstand verzocht heeft. De Ja pansche opperbevelhebber heeft den Amerikaanschen commandant utigenoodigd, zich voor een bespre king van de bijzonderheden der capitulatie naar Ramao aan den Oostelijken oever van het schier eiland te begeven. Nadere te Washington ontvangen berichten bevestigen, naar de Brit sche berichtendienst van daar meldt, dat de Amerikaansche troe pen op Bataan hun verzet hebben gestaakt. x De commentator van den omroep te Boston, Volney Hurd, heeft ver klaard, dat het verlies van het schiereiland Bataan de bevolking der Vereenigde Staten met rouw vervult. De Japanners kunnen thans zeer vele goede trodpen voor andere oorlogstooneelen vrijmaken en dit kan ergens den doorslag ge ven. „Wij moesten", aldus Hurd, „en moeten ook in de toekomst door een lang, donker dal van lij den, alvorens wij de eindoverwin ning behalen. Mijlpalen op dezen weg zijn Duinkerken, Hongkong, Singapore en thans Bataan." Londen erkent 'verlies van twee Britsche kruisers. De Bi-itsche admiraliteit bevestigt in een door den Britschen berich- Cripps vraagt instructies Nieuwe plan geen gul ont haal. Mohammedanen wil len medewerken op bepaal de voorwaarden. STOCKHOLM, 9 April (Afip). Het agentschap Reuter deelt mede, dat Sir Stafford Cripps een telefo nisch gesprek met Churchill heeft gehad, waarin hij hem op de hoog te heeft gebracht van de. weigering van het congres inzake de nieuwe Britsche voorstellen. Hij verklaar de alle middelen, waarover hij be schikt, te hebben uitgeput, niets meer te kunnen beginnen en op instructies te wachten beterffende zijn terugkeer. Volgens een bericht uit New Dgl- hi 'verluidt in welingelichte krin gen aldaar, dat het nieuwe voor stel, dat Cripps gisteren aan den voorzitter, van het congres Azad en den leider van de Moslem-Liga Jinnah heeft overhandigd, de be noeming van Wavell tot minister van Oorlog in den raad van den onderkoning behqlst. De voorzitter van het congres Azad heeft in een brief aan Cripps met vermelding van de redenen meegedeeld, dat de werkcommissie van het congres de nieuwe voor stellen eveneens verwerpt. Een extra bei-icht uit New Delhi meldt, de Britsche berichtendienst, dat, naar verluidt, de Mohamme- daansche Liga zich opnieuw be reid verklaard heeft aan de vor ming eener regeering deel te ne men, onder voorwaarde, dat zij in derdaad een werkzaam aandeel in de macht en het gezag der regee ring zal krijgen en dat geen af breuk wordt gedaan aan de komen de ontwikkeling"' Naar de Britsche berichtendienst uit New Delhi meldt, is Cripps voornemens, het resultaat van zijn missie in Indië Vrijdag bekend te maken. bezoek aan de slagvelden op Java In drie dagen was gealli eerde luchtmacht practisch vernietigd. BANDOENG, 9 April (Domei). De gepensionneerde Japansche ge- neraal-majoor Jaheisoba, een be kend schrijver over militaire aan gelegenheden, heeft, een bezoek ge bracht aan de slagvelden op Java. Naar zijn meening heeft de knap pe en dappere tactiek van de Ja pansche luchtmacht bewezen de voornaamste .factor te zijn, welke in tien dagen tijds dé onvoorwaar delijke overgave van de geheele geallieerde strijdmacht op Java heeft geforceerd. Oba zeide hier over het volgende: de voornaamste reden voor zulk een spoedige ineen storting der verdediging van Java tendienst verspreid communiqué, dat de kruisers „Dorsetshire" en „Cornwall" door Japansche lucht aanvallen tot zinken zijn gebracht. De marinecorrespondent van Reuter schrijft, dat het verlies dei' kruisers Dorsetshire" en „Corn wall" een ernstige tijding'is. Deze fraaie schepen van 10.000 ton, al dus zegt hij,v voerden 8 stukken van S inch en hadden drie cató- pultvliegtuigen aan boord. Dit ver lies vermindert de Britsche vloot in de Indische wateren met twee buitengewoon waardevolle sche pen. Volgens den Japanschen berich- tendienst zijn verder 44 koopvaar dijschepen hetzij beschadigd, het zij tot zinken gebracht, alsmede 60 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Bij de koopvaardijschepen betreft het 21 vaartuigen mfet een inhoud van bijna' 140.000 brt., die tot zin ken gebracht zijn en 23 met een inhoud van bijna 102.000 brt., die zwaar beschadigd zijn. Bij de operaties verloren de Ja pansche strijdkrachten 5 vliegtui gen, -leden echter geen schade aan oorlogsschepen. Op 80 K.M. van de olievel den van Birma. United Press meldt uit New Delhi, dat negentig proc. der oliebronnen, die den geallieerden in het gebied van Oost-Azië ter beschikking staan, thans door de Japanscl* aanvallen in Birma ernstig be dreigd worden. De Japanners staan nog slechts 80 kim. van de petro- leumgebieden verwijderd. Alles duidt er 00, dat de tactiek dér ver schroeide aarde zou worden uitge voerd. "•De stad Toelagi de zetel van het protectoraatsbest uur o-p de Salo monseilanden, is door de Japansche vliegtuigen gebombardeerd, naar de Engeilsohe berichtendienst meldt. De Britsche berichtendienst meldt uit Colombo, dat gistermorgen op het vlootsteunpunt Trimkomali een luchtaanval is ondernomen. Verklaring van La val FRANKRIJK IN ZEER MOEI LIJKE POSITIE., PARIJS, 9 April (D.N.B.) Laval heeft in een interview voor de Ma- tin vertelaard, dat hij in zijn be sprekingen met maarschalk Pétain een uiteenzetting heeft gegeven van den ernstigen toestand, waarin Frankrijk op het oogenblik ver keert. Frankrijk, verklaarde Laval. be vindt zich door de uitvluchten van bepaalde personen in een moeilijke positie. Zelfs wanneer Frankrijk de fouten, die zich de laatste 18 maan den hebben opgestapeld, zou verhel pen, komt tóch de vraag op, of het nog tijdig genoeg is ,,om het land te redden". Een duur vischje! Gisteren is volgens de N.R.C. aan den Rotterdamschen visch- afslag aangevoerd een win ter zalm, wegende 22pond, die door een firma aldaar wérd gekocht voor f 380. Sinds menschenhcugenis is het nog niet voorgekomen dat een dergelijk bedrag voor een zaliYi hier in het land is ge mijnd. is de omstandigheid, dat de Japón sche luchtmacht, die opereerde van de steunpunten op Sumatra uit, bij bet begin van de Japansche cam pagne tegen Java -de voledige con trole in de lucht over geheel Java heeft weten te verkrijgen. Dit feit, gekoppeld aan de gelijktijdige lan ding op verschillende punten van de Noordelijke kust vah Java, ver snipperde het Nederlandsche ver dedigingsstelsel. De Japansche gevechtsvliegtuigen gingen een feilen strijd aan met de vijandelijke luchtmacht en schoten de meeste daarvan met opmerkelijke onfeilbaarheid neer. Met even nauwkeurige bombarde menten vernietigden de Japansche bommenwerpers vijandelijke tanks en pantserwagens. De Japansche bombardementen op de militaire inrichtingen van Bandoeng hadden een uiterst demo raliseerende uitwerking op de Ne derlandsche verdedigers en ver haastten hun overgave. Maan Maan op vanavond om onder 4.ol on 14.43 15Apr 20.29 Ulir 30Apr. N.M. tot morgenochtend V.M. 23 Apr. 7 Mei EK. 6.54 uur L.K. Oorlogsgewonden moeten zich melden Voor toekenning van jaar wedden, soldijen, enz. 'S-GRAVENHAGE, 9 April. Teneinde de bestaande regeling ten aanzien van d,e toekenning van jaarwedden, soldijen e.d. op alle oorlogsgewonden te kunnen toe- passen, dienen alle leden van den voormaligen Nedcrlandschen Op- bouwdienst, die in het tijdvak, 00- pende van den aanvang der mobi lisatie af tot 15 Juli 1910 ziek zijn geworden, of een dienstongeval heb ben gekregen, van een zoodanigen aard, dat zij zich tengevolge flati die ziekte of dat. ongeval nu 15 Juli 1940nog onder geneeskundige behandeling h.obben moeten st el len, zich zoo spoedig mogcijk s c h r i f t e 1 ij k te wenden tot het hoofd van het Afwikkelingsbureau Opbouwdienst van net bureau Ar beidsdienst van het departement van Algèmeene Zaken, Aviihèm- schestraat 8, Velp, onder opgave van duidelijk geschreven na at 11 eji adres. Nur für Wehrmacht /S-GRAVENHAGE, 9 April Van officieele zijde wordt er op gewezen, dat spoorwegcoupés met het opschrift „Nur fïir Deutsche Wehrmacht" niet ge-, bruikt mogen worden door Ne derlandsche burgers. Onrecht matig gebruik van deze'coupé's zal bestraft worden. Ernstig ongeluk te Rotterdam Doordat de aanhangwagen van. een vrachtauto gisteravond los schoot, is te Rotterdam een ernstig ongeval gebeurd, dat een voorbij ganger het leven heeft gekost. ^De aanhangwagen die st-uurloos uit de rijrichting reed, trof den 30-jarigca J. Huitman uit Den .Haag, die na aankomst in een der ziekenhuizen, ove.rle.ed. De 24-jarige mejuffrouw J. C. Berkelmans, eveneens uit Den Haag, werd ernstig gewond in het St. Frandscusgasthuis opgenomen. De NSB. antwoordt ln het kwartiertje, „de N.S.B. ant woordt" te houden op Zaterdag 11 April, van 18.30 tot 18.45, via den zender I-Iilyersum 2, zal Ernst .Voor hoeve, propagandaleider der N.S. B., de vraag van een luisteraar: „Waarom rekenen jullie er toch zoo vast op, dat Duitschland den oorlog wint", beantwoorden. In%iet vervolg zal de propaganda leider der N.S.B. wekelijks op dit zelfde uur'vi-agen van luisteraars beantwoorden. Deze vragen kun nen worden ingezonden aan den propagandaleider der N.S.B., Malie baan 31, Utrecht. Op het couvert dient aan de voorzijde, in $en linker bovenhoek vermeld te worden: Ra- diovragen. Ergens in het veroverde Sovjet-ge bied, waar de telefoonverbindingen hersteld zijn, doen meisjes haar verantwoordelijk werk in de cen trales, om de verbindingen tot stand te brengen. P.B.Z.-Van Eysden- PK. Jacob Pax Holland m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1