HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 NEDERLAND GAAT WÉÉR R00KEN! Uitreiking van tabakskaarten 1 April Een „vergeten burger" schrijft Verduister Nieuwe bonnen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. Jonker. Schagen. Redactie- en Administratiebureanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78.Tel. 2345(2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11771 WAARIN OPGENOMEN ZATERDAG IJ APRIL 1942 W ERELDSCHOUW WAT Cripps slecht scheen te gelukken heeft de persoon lijke vertegenwoordiger van Roose- veld tot stand gebracht: tusschcn Engeland en Indië is een overeen komst bereikt waardoor de eersle „Al-Indische nationale regeering" wordt gevormd. Meer dan het toe werpen van een kluitje aan het In- sche volk kunnen wij hierin niet zien, een kluifje aan een touwtje bovendien, dat wel weer vlug zal worden ingehaald, wanneer Enge land den oorlog nog eens zou win nen. Öngetwijfeld zou dan weer zeer spoedig Albions ijzeren hand schoen in de plaats treden van de fluweelen, waarmede het thans de ontevredenen tegemóet treedt. Men kan er ook wel Zeker van zijh, chit het overgroote deel van het Indi sche volk, begeesterd door de woor den van den leidei; Chandra Bose en andere vrijheidsstrijders deze op lossing verre van ideaal vindt. Dit blijkt wel uit het feit, dat het In dische nationale congres de voor stellen van Cripps heeft verworpen. De leden van de werkcom'missie zouden door de nieuwe verdedi gingsformule en functies die de Indiërs zouden krijgen, niet bevre digd zijn. Men behoeft zich'er alzoo niet over te verwonderen, dunkt ons, wanneer zich in de naaste da gen de gebeurtenissen in Indië nog geheel anders ontwikkelen, dan Engeland ze ongetwijfeld na het „succes" met de Al-Indische regee ring zal voorstellen. JAPAN gaat voortde voedsel voorziening in O.^Azië veilig te stellen. Een tienjarenplan is ont worpen, dat er naar streeft de ge bieden, welke thans onder de in vloedssfeer van Japan zijn geko men, geheel onafhankelijk te ma ken. De rijstproductie zal bijvoor beeld alleen reeds van 55 millioen Japansche kokoe tot 83 millioen Japansche lcokoe worden opgevoerd Verbouwen van veevoeder en ka toen zal worden- bevprderd, naar uitbreiding van de productie der meststoffen wordt gestreefd. In het plan is blijkbaar opgeslo ten de economische ontsluiting van Ned. Indië Centraal geleide econo mie zai den vrijhandel vervangen. Volgens de Kóln. Zeitung, verwacht men dat Ned. Indie pl.m. 8 millioen ton olie per jaar zal kunnen leve ren. Aangezien dit nog niet genoeg wordt geacht, zal de capaciteit der oliebronnen en raffinaderijen op Sumatra, Borneo en Java nog aan zienlijk worden opgevoerd, hoofd zakelijk om zoolang de oorlog duurt de Japansche vloot in staat, te stellen haar brandstof in de „Nanyo"(het Zuidzee-gebied) recht streeks te kunnen betrekken. De veelomvattende plannen wel ke hierboven zijn geschetst, wol-den uitgewerkt door den onlangs te Tokio opgcrichten „Groot Oost-Azië Raad", welke onder zijn 37 leden de knapste staatslieden, economen en militairen telt. DOOSEVELT heeft de Paaschda- **gen gebruikt om de laatste res ten van Nederl. souvereiniteit in cle Wereld, weg te vagen. De Ne- derlandsche opperbevelhebber te Curagao staat voortaan onder Ame- rikaansch opperbevel, de Ameri- kaansche soldaten, voor wie in Ned. Indië de bodem ongetwijfeld naar het oordeel van den president te heet was. hebben zich gehaast de laatste Nederlandsche koloniën te bezetten. Ook met de onafhanke lijkheid van Equador 'is het afge- loopen. Het heeft een marinebezet ting eekregen omdat Amerika dat De secretarissen-generaal van de departementen van Handel, Nijverheid ec Scheepvaart en van Land bouw en Visscherij maken bekend, dat in verband met de invoering van een distributie, van tabak, sigaren, sigarillos en sigaretten en versnaperingen (vnl. cho colade-artikelen en suikerwerk) de distributiedien sten gëdurende het tijdvak van 26 April a.s. tot en met 16 Mei a.s. op nader door de distributiediensten bekend te maken tijdstippen tabakskaarten (voor mannen van 18 jaar en ouder), sigarettenkaarten (voor vrouwen van 25 jaar en ouder) of versnaperingenkaar- ten zullen uitreiken. (Cliché-archief) M'n pijp weer vol? t Is haast niet te gelooven "LI ET ligt in de bedoeling van 17 Mei a.s. af beschikbaar te stel len: op de tabakskaart (voor man nen) per week hetzij 40 sigaretten, hetzij tien sigaren,- hetzij 20 cigarii los, hetzij vijftig gram tabak. Op de sigarettenkaart (voor vrouwen) per vier weken: veertig sigaretten. Op de versnaperingsikaart per vier we ken: 300 gram versnaperingen. Keuze tusschen tabak en versnaperingen Mannelijke personen van achttien jaar en ouder en vrouwelijke per sonen van 25 jaar en ouder hebben de keus. tusschen tabak (resp. siga retten) of versnaperingen. Zij nie ten van tevoren goed nagaan, wel ke van deze kaarten zij wenschen te. ontvangen, daar één persoon slechts hetzij een tabakskaart (resp. siga rettenkaart), hetziï een versnape- ringenkaart zal ontvangen. Voor nadere bijzonderheden om trent het inleveren van bonnen en- zoovoort zie men de officieéle toe lichting op pagina twee. Het ruilen van een tabakskaart of sigarettenkaart tegen een ver- snaperingenkaart of omgekeerd, is in geen geval toegestaan. In dit ver band wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de thans uit te reiken tabakskaart, sigarettenkaart en versriaperingenkaart slechts gedu rende acht weken gébruikt zullen worden en daarna nieuwe kaarten in gebruik worden genomen. Men zal derhalve, nadat de distributie acht weken heeft geduurd, op nieuw een keuze kunnen maken tusschen een tabaks- of sigaretten kaart eenerzijfls en een versnape- ringenkaart anderzijds. Speciaal voor den handel van be lang zijnde voorschriften zullen per officieele publicatie worden bekend gemaakt. Zooals daaruit blijkt, zullen drie soorten kaarten worden uitgereikt, maar dat gebeurt pas na 26 April. Eerst bestaat er gelegenheid de goederen die men wenscht, te be stellen door het inleveren van een bepaalden bon van de textielkaart Hoe de uitreiking van deze kaar ten zal geschieden wordt binnen kort in een afzonderlijk bericht be kend gemaakt. De bon mag ook worden ingele verd in café's, restaurants, e.d., voor zoover deze een tabaksvergun ning hebben. Het is natuurlijk verstandig hiervoor een ontvangst bewijs te ontvangen. Voor kinderen beneden de drie jaar zijn, zooals men weet, geen bonnen P op de textielkaart aan wezig. Voor kinderen van 1 en 2 jaar moet daarom bon AA'van den textielkaart worden ingeleverd, voor kinderen beneden 1 jaar bon H'H van dien kaart. AVie al te slim wil zijn komt vast bedrogen uit. Men houde zich stipt aan de voorschriften. Bij het afha len van de werkelijke tabak- siga» retten- of versnaperingenkaart moei ook een bon van de textielkaart» worden ingeleverd. Men moet- van te voren goed weten, wat' rnen wil hebben en of men daar werkelijk recht op heeft. Is de keus eenmaal gedaan, dan kan men daar later niet op terug komen. Gebleken is, dat sommige hande laren reeds bon Q hebben ingeno men. Wie deze bon heeft ingele verd, behoeft geen moeite te doen, deze terug te krijgen. Bon Q van de textielkaart zal nergens meer voor worden aangewezen en kan ver nietigd worden. Op den eersten April gaf de Nederlandsche Omroep in den „Spiegel vaff den dag" een uit zending, waarin werd medege deeld, dat een landbouwer tot een verbazingwekkende ont dekking was gekomen en een revolutie op tabaksgebied had ontketend. Op onverklaarbare wijze was er tabakszaad uit een goederenwagon op zijn akker gewaaid en op zekeren dag, zoo werd in de uitzending gezegd, had hij ontdekt, dat ook zijn akker geschikt was voor de teelt van Nicotinea Rustica Neerlandit. Binnenkort zou iedereen in staat gesteld wor- -den zelf deze tabak te kweeken als men maar een stekje bij den Omroep aanvroeg. Het ge volg van deze Aprilgrap, want dat was het, was een stroom van brieven uit geheel Neder land. Üit de vele corresponden tie is wel gebleken, dat de grap aan de luisteraars goed besteed is geweest. Zij, die de ontknoo- ping van deze 1 April reportage willen hooren, kunnen heden avond om 19.40 uur luisteren naar den „Spiegel van den dag" over den zender' Hilver- HERDENKING ONAFHANKELIJK HEID VAN KROATIë. Gisterochtend nam de regeering met den Poglavnik aan het hoofd deel aan een dankdienst in de ka thedraal van Agram. Vervolgens vond een parade plaats, waaraan ook werd deelge nomen door een compagnie Duit- sche vliegers en een afdeeling fas cistische militie. Succesvolle aauvallea aau het Oostfront 56 Bolsjewistische pantser» wagens vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 10 April (DNB.) Het opperbevel der weermacht maajtt bekend: Op het schiereiland Kertsj werd tegenover krachtige, door pantser wagens en de luchtmacht gesteun de aanvallen een volledig afweer- succes behaald. Naast hooge bloe dige verliezen van den tegenstan der zijn volgens tot dusver binnen- noodig vond met het oog op de Ga- lapagoseilanden. Brazilië is het volgende slacht- otfer. In dit geheel van Euro- peesche begrippen doordrenkte land worden inwoners met Duitsch of Italiaansch bloed in de aderen op minderwaardige wijze vervolgd. Het toppunt was wel het doorzoe ken van het Duitsche consulaat in San Paolo. Dat dit zonder meer werd toegestaan wijst er wel op, dat het met de onafhankelijkheid van het koffieland feitelijk reeds gedaan is. Met alle middelen tracht Amerika nu eenmaal invloed in Centraal-Amerika te krijgen. Het recht van den sterkste geldt nog slechts. gekomen berichten 56 vijandelijke pantserwagens vernietigd en nog 26 door beschieting onklaar gemaakt. In verscheidene andere sectoren van het Oostelijke front hadden» eigen aanvalsacties succes. Aan de* Wolchow werd een formatie der' bolsjewisten ingesloten en vernie tigd. In Noord-Afrika werden ->bij ge vechten tusschen verkenningsafdee lingen verscheidene Britsche pant- serverkenningswagéhs en'- kanon nen vernietigd of buitgemaakt. De aanvallen op' het eiland Mal ta werden overdag en des nachts door Duitsche gevechtsvliegtuigen, duikbommenwerpers en jagers voortgezet. Aan de staatswerven en de haven- en dokinstallaties, als mede aan de vliegveldinstallaties werden door bom voltreffers op» nieuw zware beschadigingen toege^- bracht. Aan de Engelsche Zuidkust plaatsten lichte gevechtsvliegtui gen voltreffers op een -gasfabriek. Door de ontploffing van een gas houder ontstonden zware bescha digingen in de omliggende fabrieks installaties. Boven de Duitsche bocht schoot marineartillerie 3 Britsche bommen werpers neer. De Obergefreiter Feld, van een af deeling pantserjagers heeft bij de gevechten op 't schiereiland Kertsj op 9 April ondanks een verwon ding 7 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Be Führer tijdens een bespreking bij de stafkaart in gezelschap van Rijksmaarschalk Hermann Göriag en generaal-veldmaarschalk Keitel Hoffmann-Stapf-Pax Holland m Brochure van Oud minister de Geer verschenen PLEIDOOI VOOR SYNTHESE. OUD-MINISTER Jhr. Mr. D. de Geer, de man die in Mei 1940 naar Engeland overstak, in Sep tember, verder voor de eer ge dankte en vja Portugal en Duitsch- land naar ons land terugkeerde, om daar verder als vergeten bur ger te leven, heeft thans een bro chure het licht doen zien. In een voorvvpord zet hij allereerst uiteen, tlat hij het land niet zou hebben verlaten, wanneer hij geen minister was geweest, en er dus in terug keerde, zoodra hij ambteloos bur-' ger geworden was. Belangrijk- is, dat hij in de bro chure zelf een pleidooi houdt voor oplossing der bestaande tegenstel lingen in de wereld door synthese, het omzetten van het enkelvoudige in het samengestelde dus en duide lijk aangeeft', hoe ook volgens zijn meening, de Führer in zijn groote rede van 19 Juli '40 de andere partij een basis voor samenspreking heeft gelegd. Jhr. de Geer meent nu, dat ook thans de beide strijdende grootmachten in één richting den, ken, namelijk dat na den oorlog, onverschillig hoe deze afloopt, „sa menbinding der staten inschakeling in een grooter geheel, zonder dat dit aan hun vrijheid en gelijkge rechtigdheid binnen.dat geheel zal behoeven te kort te doen", nood zakelijk is. Wanneer bedoelde een heden zich vormen, meent de schrijver, zal binnen die eenheden de vrede verzekerd zijn. Ilij ont veinst zich niet, dat de volstrekte souvereiniteit der afzonderlijke sta ten niet zal kunnen worden ge handhaafd, doch meent ook, dat wie om deze reden afwijzend zou willen staan, moet bedenken, om welke hoogst ernstige dingen het gaat. Jhr. de Geer acht het thans de hoogste lijd om' tot l^ezinning te komen, iedere dag uitstel van een overleg dat tenslotte tóch zal moe ten komen, zegt hij. verkleint de kans uit de rookende puinhoopen iets te redden, waarop een nieuwe toekomst ftan worden opgebouwd. (^'GETWIJFELD wóórden, wel- ke een overdenking waard zijn. Jammer alleen, dat de heer de Geer niét tot zijn conclusie geko men is in den tijd toen hij als mi nister de Geer meer invloed op ons staatsbestel 1iad dan thans. Van Duitsche zijde heeft men zich over de brochure niet' uitge laten, het is ons echter bekend, dat geen enkele censuur is uitge oefend en men den heer de Geer zoo heeft laten schrijven als hem goeddunkte. Dit ruime standpunt geeft alweer blijk, hoe rustig en zelfverzekerd onze Oosterburen den loop der gebeurtenissen onder oogen zien. Zij weten naar eer en geweten hun tegenstanders de hand der verzoening ta. hebben gereikt, toen dat nog mogelijk was. Ook in Duitschland verlangt-men ongetwij feld naar vrede, dóch men moet voor oogen houden, dat in de ge schiedenis zelden die menschen de wereld hebben vooruit gebracht, die steeds wilden lijmen wat gebro ken was, doch bijna steeds de strijders voor een idéé en de idea listen een omwenteling ten goede teweeg hebben gebracht. En dat het Duitschland voor alles om ideëele dingen gaat, zal ook zijn grootste tegenstander moeilijk kunnen ontkennen. Voor de verwezenlijking van dat ideaal vecht het jonge Duitschland, als het kan langs vredelievenden weg, als het moet met de wa penen. Bij alle goede bedoelingen van Jhr. de Geer moet men 't. recht niet uit het oog verliezen. En Jhr. de Geer juist is een dier mannen, die voor den tienden Mei van eenig recht van Duitschland niets wil den weten. Had hij toen gesproken zooals hij nu. doet, had hij ons wel lïéht n u met meer recht „Gaat nu rustig slapen" kunnen toevoegen, dan hij en minister Colijn toen deden In de tomatenkassen zijn op het oogenjbljk „alle hens aan dek". De jonge plantjes, die zorgvuldig wa ren opgekweekt, worden nu op re gels uitgezet. Pax Holland-De Haan m Al-Indische regee ring opgericht Maar er blijven haken en oogen. SJANGHAI, 10 April (D.N.B. Naar uit Delhi gemeld wordt is tusschen Engeland en Indië een overeenkomst bereikt, waardoor de eerste Al-Indische nationale regee ring wordt gevormd. De overeenkomst bepaalt, dat een Indische minister belast wordt met de landsverdediging. Uitgezonderd zijn de strategie en de tactiek, die in handen worden gelegd van een Britsche n opperbevelhebber. Naar verluidt, heeft de persoon lijke vertegenwoordiger van Roo- sevelt in Delhi, kol. Johnson, een belangrijke rol gespeeld bij de tot standkoming van het accoord. Werkcommissie Nafc Con gres verwerpt voorstellen van Cripps. De Britsche berichtendienst meldt uit New Delhi, dat de werkcommis sie van liet Indische Nationale Con gres met algemeene stemmen een motie heeft aangenomen, waarbij de voorstellen van Cripps worden verworpen. Het besluit zal aan xCripps wor den medegedeeld. (De toestand in Indië blijft met dat ,al vrij onduidelijk. Het meest waarschijnlijk is, dat het bericht van de Al-Indische regeering wat voorbarig is, en vast staat wel, dat de Al-Indische Nationale regeering werd gevormd zonder medéweten of toestemming van het Indische Nationale Congres). Maan Maan op vataavond om °*óer 5.23 n 15.53 15 Apr 20.30 uur 30 Apr. N.M. tot morgenochtend V.M. 23 Apr- ffi 7 Mei EK. 6.51 uur l.k. Zondagavond om Maan 20.32 uur Maan 0D 4 km j onder 552 tot Maandagochtend 17.06 6.49 uur 's-GRAVENHAGE. 10 April. Op de bonnen 19 zullen de volgen de week de gebruikelijke rantsoe nen brood, vleesch en aard appelen verkrijgbaar zijn.. Voorts is voor het kopen van boter of m a r g a r i n,e, in tbs periode van Zondag 12 tot en met Maandag 20 April eveneens bon 19 aangewezen. Vijf Britsche oorlogssche pen tot zinken gebracht Nog groote operaties der Ja pansche zeemacht te wach ten. TOKIO, 10 April (D.N.B.) Naar het Jagansfche hoofdkwartier mee deelt, zijn den lOen April in de wa teren rond Trinkomali aan de Oost kust van Ceylon tot zinken ge bracht: een Britsch vliegkampschip van de Hermes-klasse, twee liohte kruisers van het type Birmingham en Emarald, een torpedojager en een patrouillevaartuig. Bovendien werden zeer zwaar be schadigd: een lichte kruiser en zes koopvaardijschepen. Neergeschoten werden 56 vlieg tuigen. De eigen verliezen der Japanners bedragen tien vliegtuigen. Er zijn geen eigen verliezen aanoorlogs schepen. Kapitein Hiraide, chef van de mari^ie-persafdeeling van het Ja pansche hoofdkwartier, heeft gis teravond een radiorede gehouden, waarin hij zeide, dat Engelfind Voor-Indië zeker zal verliezen, doordat de Japanners den Indi- schen Oceaan zullen gaan beheer- sohen. Het verlies van Indië, aldus zei- de hij, staat vrijwel gelijk -met de ineenstorting van het Britsche rijk. De Japansche marine opereert thans over een ongekend groot ge bied, van de Westkust der Ver- ecnigde Staten tot aan den Indi- sohen Oceaan en van de Aleoeten tot Australië. De Japansche posi tie wordt als een muur van staal tengevolge van volkomen heer schappij ter zee en in de- lucht en van de ineenstorting der vijande lijke steunpunten. De aanvallen op Ceylon- en dè vernielende vlootope- raties bewijzen de groote reserve aan gevechtskracht welke Japan be zit. De tegenwoordige vlootoperaties op dén Indischen Oceaan zijnjech- ter slechts een begin. Fe'le brand te Rotterdam Een zeer felle brand heeft Don derdagavond, aangewakkerd dooi den serken wind, gen aan de Per soonshaven te Rotterdam gelegen pakhuis vrijwel vernield. De begane grond van dit pakhuis was in gebruik bij de Vcrecnigde Zuivelbereiders en diende als op slagplaats voor eieren en melkpoe der. De drie bovenverdiepingen dienden als opslagplaatsen voor graan en zaden. De Duitsche en de Rotterdamsche brandweer zagen zich in haar taak door den zwa- ren wind ernstig belemmerd. Te gen middernacht kon men zeggen, dat xen den brand bedwongen had. Op het terrein van den brand wa ren onder anderen aanwezig de burgemeester, de heer ir. F. E. Mül- ler en majoor Wem et van -de Duit sche politie. Doode'ijk ongeval Gistermiddag is op den Bergweg te Rotterdam een ernstig ongeval gebeurd, dat aan den 58-jarigcn kantoorlooper C. van Wattum het leven heeft gekost. Hij reed op zijn rijwiel tusschen een vrachtauto én dén bijwagch van een tramstel der R.E.T. en kwam te vallen. Hij liep een gapende wonde aan den lin kerslaap op en een hersenschud ding en is naar het ziekenhuis aan den Bergweg overgebracht, waar hij in den loop van den nacht is over leden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1