HOLLANDS Litwinoff eischt: Verduister i DAGBLAD VOOR Offensief der Y.S. tegen Duitschland. Zware Britsche nederlaag Hel DuitschB wsermachtbericht Bominslagen en N.V.D» Gordijn valtinBritsch-Indi^ Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker. Schagen. Redactie- en Administratiebureaux: SCHA GEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr< 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 18*5 86ste JAARGANG No. 11772 MAANÖAG 13 APRIL 1942 LISSABON, 11 April (A.N.P.). Naar United Press meldt heeft Uitwin of een rede gehouden" in de Amerikaan sché Academie voor Po- litie-ke en Sociale Wetenschappen te Philadelfia, waarin hij o.a. ver klaarde, dat Duitschland zijn te genstander thans ertoe dwingt te raden, waar de volgende slag zal vallen. Litwinöf verklaarde letter lijk: „Het feit alleen, dat wij een zoo groote speelruimte voor onze vermoedens hebben toont aan, hoe voordeelig de positie van den vijand is, die ons dwingt onze krachten te versnipperen." Litwinoff eischte ge meenschappelijke inspanningen, die echter geen „abstracte" of „toe komstplannen" mochten zijn. Vervolgens eischte Litwinoff een „offensief der Ver. Staten tegen Duitschland" en „vereende inspan ningen". De asmogèndheden, zoo meende hij, kunnen niet uitsluitend door een blokkade van Durfschland of door bomaanvallen op Duitsche steden, doch alleen ,door een veld slag" vernietigd worden. Het voor naamste slagveld ligt op het oogen- iblik op het gebied van de Sovjet- Unie, waar een overweldigende o verplacht aan divisies uit Duitsch land en uit de met Duitschland ver boden staten wordt geconcen treerd. v Nieuwe Bulgaarsche regeering Politiek van samenwerking met de spiL SOFIA, 11 April (D.N.B.) De Bulgaarsche minister-president, Filoff, heeft vandaag den koning het ontslag der regeering aangebo den. De koning aanvaardde dit en belastte professor Filoff met de vorming Van een nieuwe regeering, welke inmiddels is gevormd. Minister-president Filoff. heeft gisteravond voor den omroep mede deelingen gedaan over het program ma der nieuwe Bulgaarsche .regee ring. De regeering zal de tot dus verre gevolgde buitenlandsche poli tiek voortzetten. Deze politiek be rust op een oprechte en nauwe sa menwerking met de mogendheden van de spil en het pact van drié en op den wensch tot het.onder houden van. vriendschappelijke betrekkingen met Turkije. Wat de binnenlandsche politiek betreft, de regeering zal alles doen om volgens ,de beginselen der nieuwe Europee- sche orde de voorwaarden voor so ciale .gerechtigheid te scheppen. Onderhoud Pétain-Laval VICHY, 12 April (D.N.B.) Pierre Laval heeft, naar van be trouwbare zijde bekend wordt, Za terdag te Vichy een langdurig on derhoud gehad met den chef van dons taat, maarschalk Pétain, en met den plaatsvervangenden mi nister president, Darlan. Naar voorts uit gewoonlijk welinge lichte Fransche kringen wordt verklaard, zou de chef vanhet civiele kabinet bij den chef van den staat, Dtimoulin de la Bar- thete. Zaterdag zijn ontslag hebben ingediend. Equador en Peru weer kwade vrienden LISSABON, 11 April. (A.N.P.) Het grensconflict tusschen Peru en Equador, dat bijgelegd scheen te zijn op de conferentie van Rio, schijnt weer urgent te worden, zoo wordt uit Buenos Aires gemeld. Equador heeft namelijk medege deeld, zich niet aan scheidsrechter lijke uitspraken te zullen onderwer pen, zoolang troepen van Peru op territoriaal gebied van Equador blijven. Britsche minis'sr kondigt aanval aan STOCKHOLM, 13 April (ANP.) ï)e Engelsche minister van Arbeid, Bevin, heeft, naar de Britsche be richtendienst in een rede te Yórk- shire gisteren verklaard, dat de tijd op „een keerpunt" is gekomen. Men- kan niet zeggen, wanneer en waar, doch Groot-Brittannië zal, zoo be weerde hij, „spoedig" van de verde diging tot den aanval overgaan. De eerstvolgende zes maanden zijn een uiterst belangrijke periode. „Wij zullen", zoo zeide Bevin, „nog ge noeg nederlagen moeten incassec- ren. daarover maken wij ons geen illusies, doch wij zullen onzen moed niet verliezen." Verbitterde luchtslag boven het Kanaal Twaalf Engelsche machines neergeschoten BERLIJN, 12 April (DNB.) Naar het opperbevel der weer macht mededeelt, hebben de Engelschen Zondagmiddag aan de Kanaalkust opnieuw een zware nederlaag geleden. Onge veer een dozijn Engelsche bom menwerpers naderde, be schermd door -een vijftig Spit- flres, de BelgischFransche knst, doch hoven het Kanaal nog werden zij door Duitsche jagers van het type Focke- Wulff opgevangen. In een buitengewoon verbit terden luchtslag werd de for matie bommenwerpers ver- i- strooid. Volgens tot dusverre ontvangen berichten werden 12 Spitfires neergeschoten, even als een Boston-bommenwerpei De Britsche jagers konden den weg voor dè bommenwerpers niet vrij maken, zoodat slechts hier en daar bommen werden geworpen, die geen militaire schade aanrichtten. Ongeveer tezelfdertijd werd ver der naar het Noorden ook een Spitfire door Duitsche jagers neer geschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 April (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Op het schiereiland Kertsj stort- tdn nieuwe, door pantserwagens en de luchtmacht ondersteunde aan vallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten ineen. Veertien pant serwagens werden vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben haveninstallaties aan de Kau- kasus-kust aangevallen en een groot bolsjewistisch passagierschip door bomtreffers beschadigd. In den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front her haalde de vijand op enkele plaat sen zijn vergeefsche aanvallen. In de noordelijke IJszee hebben ge vechtsvliegtuigen een beschermd vijandelijk convhoi aangevallen en hiervan twee koopvaardijsche pen in brand geworpen. Een an der schip werd door bommen be schadigd. In Noord-Afrika levendige acti viteit -tfan artillerie èn verken- ningstroepen. Zware en lichte gevechtsvlieg tuigen hebben in de Marmarische woestijn de achterwaartsche ver bindingen van de Engelschen met succes aangevallen. Vergezellende jachtvliegtuigen schoten in lucht gevechten zes vijandelijke vliegtui gen neer. Bij luchtaanvallen op de mili taire installaties op het eiland Malta kreeg een in het dok lig gende torpedojager verscheidene yoltreffers van bommen. Duitsche jagers schoten in luchtgevechten V-', r//" De bëmanning van een Italiaan- schen onderzeeër Is aangetreden op het oogenblik dat het yaartuig de marinebasis verlaat. Luce-Holland-Pax Holland m Opnieuw 94000 brt. tot zinken gebracht Hoofdkwartier van den Führer 11 April (DNB.) Het "opper bevel der weermacht maakt in een extra bericht bekend: Nadat nog pas den 8en April was meegedeeld, dat 16 vijan delijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 104.000 brt. tot zinken waren gébracht, hebben onze duikboo ten intusschen nieuwe groote successen gemeld. Zij brachten vlak voor de Oostkust van Amerika 12 koopvaardijsche pen, tezamen 94.000 brt., w.o. 4 groote tankschepen, tot zinken boven het eilanc^ 13 Britsche vlieg tuigen neer; De S.S.-sturmmann Schulz van een formatie der Waffen-SS heeft op 5 April alleen een door den vijand bezette kazemat veroverd en de bemanning vernietigd en ondanks het hevige vuur een vij andelijke pantserwagen van het nieuwste type opgeblazen." Japansche bestuursmaat regelen in Ned. Indië Registratie verblijfplaatsen der buitenlanders Het Japansche militaire bestuur heeft bekend gemaakt, dat alle buitenlanders boven de zeventien jaar met uitzondering van perso nen van Japansche nationaliteit hun verblijfplaats zullen moeten laten inschrijvep en tevens onder ecde moeten verklaren, dat zij zul len gehoorzamen aan de bepalin- genj uitgevaardigd door de Japan sche autoriteiten volgens het stelsel tot registratie van de ver blijfplaatsen, dat in geheel Neder- landsch Indië zal worden inge voerd. Buitenlanders, die zich niet la ten inschrijven of bovenbedoelds eed niet afleggen, zullen als vij andelijk worden beschouwd en niet de Japansche - bescherming genieten.- De inschrijvingsrechten bedragen voor Europeanen en Amerikanen 150 gulden voor mannen en 80 gulden voor vrouwenden voor Chi- neezén en andere Aziaten met inbegrip van Arabieren en Britsch Indiërs 100 gulden voor mannen en 50 gulden voor vrouwen. (Volgens de letter van bovenstaand bericht vallen de Nederlanders niet onder de' bedoelde bepalingen, doch aangenomen mag worden dat dit volgens de bedoeling der Japanners wel. het geval is. Re dactie A.N.P.) De W.A. te 's-Gravenhage heeft Vrijdagavond een groot aantal eieren aan de armen verkocht Deze eieren waren in beslag genomen vóór zij den zwarten handel bereikten. Ze waren zonder bon verkrijgbaar tegen den prijs van 10 ets. Heerbanleider Feenstra verkoopt eieren aan een oud moedertje van het Koninginne-hofje. Pylogoon-Meijer-Pax-Holland m Schadekaarten worden verschaft Luchtgevaar komt meestal bij verrassing en deze kan zeer onaan gename gcvolgCn hebben. Het is daarom goed, op alels zooveel mo gelijk voorbereid te zijn en ook hier heeft'de Nederlandsche Volksdienst zijn taak begrepen.' Tot nu toe lieten weliswaar vele instanties in dergelijke gevallen zich met de hulpverleening in, doch in zekeren zin werkten zij dan langs elkaar heen, waardoor de snelheid van de hulp wel eens in het .ge- dcang kwam. Thans is een nieuwe regelihg getroffen, die het mogelijk maakt, direct en afdoende te hel pen. Er is een commissie gevormd uit vertegenwoordigers van gonoem den Alg. gemachtigde vQn den N. V.D., het dep. van Soc. Zaken, het Centraal Distributiekantoor en het hoofd van de In'sp. der Luchtbe scherming. Het criterium ligt vooral in het aantal menschen, dat geholpen dient te worden na bominslag, bijv. indien een gasfabriek, electrische centrale of waterleiding zoodanig getroffen zou zijn, dat een groot aantal menschen in nood zou ko men te verkeeren. In zulk een ge val geeft het hoofd van de luchtbe scherming het sein „ramp" en dan worden de vertegenwoordigers der bovengenoemde diensten gewaar schuwd,'die ieder voor zich de be treffende diensten op de hoogte stellen. In zulk een geval is het de eerste taak van den luchtbeschermings dienst de slachtoffers uit de getrof fen en de in gevaar verkeerende huizen te halen en naar evacuatie- posten te brengen. Cripps naar Engeland terng ZIJN ZENDING MISLUKT. STOCKHOLM, 11 April (A.N.P.) In de vandaag gepubliceerde hoofd- resólutie van den uitvoerenden raad van het Nalionaal-Indische Congres wordt verklaard, zoo meldt de Britsche berichtendienst uit New Delhi, dat de raad niet in' staat is, de voorstellen van het Brit sche oorlogskabinet aan te nemen. Ook de MoslemLiga heeft, naar de Britsohe berichtendienst uit Bomtbay meldt, thans in een resolu tie haar standpunt bepaald met be trekking tot' de door Sir Stafford Cripps ingediende voorstellen der Britsche regeering. In de resolutie wordt gezegd, dat de voorstellen in hun huidigen vorm niet aanvaardbaar zijn. Cripps is terstond naar Engeland teruggekeerd en arriveerde gisteren te Karatsji. Naar dé Britsche nieuwsdienst uit New Delhi meldt, heeft Cripps in een verklaring aan de pers ge zegd: „Wij hebben ons bést gedaan om tot een overeenkomst te gera ken, maar het is ons niet gelukt. Vraagt niet, wie daar de schuld van is. Laat ik de geheele schuld O mij nemen." GENÈVE, 12 April (D.N.B.). Naar de zeqder "Columbia in New York meldt, blijft generaal Wavell be last met het_ opperbevel over de Britsche troepen in Britsch-Indië, nu de Engelsche voorstellen door- de Indische partijen zijn verworpen. Wat nu? Sir Stafford Cripps heeft naar .Reuter in een extra-bericht mee deelt, in een verklaring vastgesteld, dat voo» Indië, zoolang het niet een omraming voor zijn^ nieuwe grondwet heeft 'gevonden, de oude status blijft bestaan. De executieve commissie van hef Indisch nationale congres heeft, naar de Britsche berichtendienst uit New Delhi meldt, besloten het congres tegen 29 en 30 April in Alla- hahad bijeen te roepen. De volgende stappen van Cripps. Volgens een extrabericht van den Britschen nieuwsdienst hit New- Delhi, zal als gevolg van het af wijzende besluit van het Indische nationale congres,de volgende phase der missie van Cripps waar schijnlijk gewijd zijn aan een po ging, om den steun van andere In dische partijen voor zijn voorstellen te winnen. Naar veriuldt, worden stappen in die richting onde^o- men. Helaas was de Britsche regee ring zelfs niet eens in dit uur van gevaar bereid haar vernielingsnoli- tiek ten aanzien van Indië prijs te geven", zoo verklaarde de voorzitter van het Indische nationale congres Azad, volggns den Britschen berich tendienst, m een brief aan Cripps. Wij moesten, zoo gaat Azad voort, tot de conclusie komen, dat de Brit sche regeering meer beteekenis hechtte aa.i een zoo lang mogelijke, overheersching van Indië en dat Maan - Maan vanavond om onder 6.15 /«/v r% A 18-14 15Apr 20.34 uur 30Apr. N.M. tot morgenochtend V.M. °eT 6.46 uur 'dlT Distributie van boter en vet Dan komt de Volksdienst in ac tie om de menschen te verzorgen, voor zoover zij niet gewond zijn en medische hulp of ziekenhuisver- pleging behoeven. Die verzorging vanwege den N.V.D. zal vooral noo- dig zijn indien de menschen bijv. in dfen nacht slechts half gekleed of wellicht nagenoeg ongekleed de vlucht hebben moeten nemen. Wel nu, de N.V.D. zal dan voor onmid dellijke aankleeding zorgen. Schadekaart. Ingevoerd is een schadekaart, waarop 20 bonnen voorkomen, nl. 13 voor brood- en 7 voor warme maaltijden, in een of ander restau rant te verkrijgen. Verder zal op de achterzijde advies worden uitge bracht omtrent kleeding, e.d., ter wijl de distributiedienst machtigin gen zal verstrekken voor aankoop van schoenen, textiel en eventueel van brandstoffen. In geval directe financiëele hulp moet worden verleend, dan zorgt de N.V.D. hiervoor rechtstreeks, ter wijl hij zich tevens belast met de overbrugging van een zekere perio de van gebrek aan contanten.^ Voorts belast de N.V.D. zich, in dien noodig, met hulpverschaffing bij overbrenging van getroffenen naar een andere gemeente, bijv. door vergoeding of betaling van reiskosten. De schadekaart zal ook wor den verstrekt, indien bijv. in geval van een niet ontplofte bom, de bewoners hun huizen moeten verlaten zonder in staat te zijn geweest, zelf de noodige voorzieningen te treffen. - Uit een en ander - blijkt op nieuw hoezeer de N.V.D. er op uit is, het volk werkèlijk te dienen op elk gebied, waar hij dit kan-. De grond te heet EMIGRANTENREGEERINGEN NAAR WASHINGTON STOCKHOLM, 12 April (DNB) United Press meldt uit Was hington dat wellicht een deel der uitgeweken regeeringen, die thans te Londen verblijf houden, haar zetel naar Was- ihington zullen verplaatsen. J3e hoofdstad:der Vereenigde Sta ten, aldus het bericht, heeft „een uitstekende ligging tus schen de fronten in den Stillen Oceaan en het Europeesche oorlogstooneel en is vrijwel ge heel veilig voor verrassende bomaanvallen." In aansluiting op het bonaan- wijzingsbericht van 10 dezer, waar in voor het tijdvak van 12 t.m. 20 April a.s. de met 19 genummer de bonnen, zoowel van 'de boter als van de vet/kaart zijn geldig verklaard voor het koopen van 125 gram boter of 125 gram marga rine, wordt bekend gemaakt, dat voor zoover detaillisten nog bak en braadvet voorradig hebben, zij dit mogen uitverkoopen tegen in ontvangstneming van een bon per 100 gram. zij zoodoende liever de tweedracht en oneenigheid in Indië bevordert, dan dat zij een doeltreffende verde diging voor het gevaar, en de inva sie. welke Indië bedreigen, voorbe reidt. Vervolgens verklaarde Azad. dat de meening der Britsche regcering gebaseerd is op een volkomen ge brek aan vertrouwen in de Indi sche bevolking- en dat Grqot-Bri' tannië tracht Indië iedere werkelij ke macht te onthouden. De brandstoffenbon verloopt 1 Het blijkt dat velen, die nog be schikken over geldige brandstof- fenbonnen, deze niet hebben ingele verd bij hun kolenleverancier. Daarom vestigen wij er de aan dacht op, dat deze bonnen hun gel digheid per 15 April, dus morgen, verliezen, indien zij vöor dien da tum niet bij .den leverancier- zijn ingeleverd. Op bonnen die vóór 15 April bi] den brandstoffènhandelaar worden ingeleverd, zal In elk geval ook na dien datum worden geleverd. Zooals reeds werd gepubliceerd, mag echter na 15 April op bon „08 HK" geen turf meer worden afgele verd. Wel verdiend! De persdienst van het N.V. V. schrijft ons o.m.: Een be langrijk deel van het personeel der Nederl. Spoorwegen zal een vorstgratificatie ontvan gen. Een gratificatie van f 24 wordt uitgekeerd aan het per soneel, dat gedurende zijn dienst volledig buitenwerk heeft verricht, aan het locomo tiefpersoneel en aan hen, d>ie als zoodanig dienst hebben gedaan. Een bedrag van f 12 is toegekend aan het perso neel, dat voortdurend ih on verwarmde ruimten werk zaam is geweest, alsmede aan de wagenbestuurders en het treinpersoneel. Gasverstikking Oude vrouw dood gevonden. Gistermiddag werd de 63-jarige weduwe A.. L. -van H. S., in de kliimopstraat te. Den Haag, door haar huisarts dood in haar wo ning aangetroffen. De arts kreeg geen antwoord op zijn bellen, waar na hij via het deurraampje toe gang wist te verkrijgen en de bewoonster aantrof, die door gas verstikking om het leven was ge komen. Vermoedelijk is zij bii het aanmaken van een kachel gevallen waarbij een z.g. „gaspook" is ge broken, waardoor het gas ontsnap te. Rijkscommissaris wenscht geluk Rijkscommissaris rijksminister Scyss Inguart heeft den consulaats secretaris Hellmuth Boitin, dié he den 25 jaar jn dienst is van het Auswartige Amt, in het bureau van den vertegenwoordiger van 't Auswaertige Amt persoonlijk geluk gewenscht. Goed nieuws voor werkloozen Extra winteruitkeering ver lengd. De secr.-gen. van het Dep van Soc Zaken heeft de extra winter uitkeering aan ondersteunde werk loozen met eenv week verlengd. Ook over de wéék van 12 t.m. 18 April zal dus nog een extra winter uitkeering van 10 pet. resp. 15 pet. (al naar gelang betrokkenen al dan niet eten uit-de centrale keu kens betrekken) aan de onder- j steunde werkloozen worden toege kend op de wijze, als in den af- geloopen winter is geschied.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1