HOLLANDS Handel en wandel in distributietijd DAGBLAD VOOR lajMischB maatrggilen op lira Churchill legt rekenschap af Bloedige vijandelijke verliezen in Lapland Uitg.: N.V. UitR. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker. SchaRen. Redactie» en Administratiebureaux: SCHAGEN. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, LanRestraat 97. Tel 3332. - -V-ï - SCHAGER COURANT VAK- 7855 86ste JAARGANG No. 11773 DINSDAG 14 APRIL 1942 n». en uitvoer verboden, allen aan het werk. TOKIO, 13 April (Domei). Uit Batavia wordt de inhoud van een bekendmaking der Japansche mi-, litaire autoriteiten over de voor- loopige regeling van het econo misch leven op Java gemeld. Deze bekendmaking behelst de volgende maatregelen: Vernieling van waterbeddingen, >!rrigatiewerken, mijnbouw- en in dustrie-installaties, pakhuizen, fa-' brieken eji productie-installaties is verboden. Hierop staan zware «traffen. Alle. ambtenaren en burgers moe ten terugkeeren tot hun werk en hun zaken voortzetten. PersoneeJ van export- en importfirma's, fa brieken, waaronder ook rijstpelle- rijen, plantages, expeditie- en pak huismaatschappijen moeten bij de bevoegde legerinstanties opgave doen van hun voorraden van goe deren en vergunning vragen om daarover te beschikken. Verbergen, vernietigen en niet- aanmelden van deviezen, onge munt goud en zilver) waardepapie ren, zakelijke boekhouding en der gelijke handelingen, die de geld markt ongustig beïnvloeden, zijn .verboden. Het bankbedrijf staat voorloopig stil. Vertegenwoordigers van alle banken moeten zich persoonlijk bij de militaire autoriteiten melden om instructies in ontvangst te ne men. Over terreinen, waardepapieren, banksaldi enz. kan voorloopig slechts met toestemming van de militaire autoriteiten worden be- scrikt. Als munten zijn in de bezette ge bieden toegelaten de militaire gul den en de Ned.-Indische gulden. Alle andere munten zijn verboden met uitzondering van de Japan sche munten van 10, 5 en 1 sen, die dezelfde waarde hebben als de overeenkomstige munten in Ned.- Indische centen. Prijzen, loonen, huren en pachten mogen het peil van 1 Januari j.1. niet overschrijden. Het achterhouden van goederen met het doel de prijzen op te drij ven is verboden. Uitvoer en invoer van goederen is voorloopig verboden. Uitvoer en invoer van guldens, deviezen, ongemunt goud en zilver en waardepapieren is voorloopig verboden. Verwerving van of beschikking over deviezen en transacties met in het buitenland woonachtige perso nen zijn voorloopig^/erboden. Vernieling of beschadiging van installaties, die het verkeer te land, te water en in de lucht be nevens het berichtenverkeer - die nen, is verboden. Alle personeel, werkzaam bij. verkeer en berichtgeving, moet den arbeid terstond hervatten. Japansche landing op Corregidor bataan geheel bezet. Wijziging Britsch opperbe vel in Verre Oosten. SAO PAUlO, 13 April (ANP). Van Amerikaansche zijde wordt bekend gemaakt, dat de Japanners met sterke strijdkrachten op Corre gidor zijn geland. De vesting is echter voorbereid op de verdedi- van oorlog heeft naar de Britsche berichtendienst meldt, medegedeeld dat de verbinding tusschen het eiland Cebu en Corregidor sedert 48 uur verbroken is, zoodat over den tegenwoordigen toestand op Cebu niets bekend is. Het Amerikaansche ministerie van Oorlog heeft verder medege deeld, dat twee vrachtschepen van den transportdienst van het leger door vijandelijk optreden verloren zijn gegaan. Het zijn de „Liberty", die op 12 zeemijlen van Bali getor pedeerd is en het stoomschip „Meight" dat door vijandelijke bom bardementsvliegtuigen in deha ven van Port Darwin tot zinken is gebracht. Bataan geheel bezet Het hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat de Japansche strijd krachten Zaterdag het schiereiland Bataan geheel hebben bezet na een algemeen offensief van acht dagen. De hoofdmacht van den vijand, die hardnekkig tegenstand had gebo den, werd volkomen vernietigd. Volgens Associated Press heeft de Britsche admiraliteit medegedeeld, dat admiraal Sir James Somerville in de plaats van Sir Gcoffrey Lay- lon benoemd is tot opperbevelheb ber .van de .vloot in 't .Verer. Oosten Ontmoedigende verklaring in het Lagerhuis geweldige britsche ver liezen toegegeven. STOCKHOLM, 13 April (D.N.B.) In een verklaring in het Lagerhuis heeft Churchill, naar de Britsche iberidhtendienst meldt, kort de In dische missie van Sir Stafford Cripps besproken. Hij zeide, dat het beter zou zijn den terugkeer van Cripps af te wachten, die dan in staat zou zijn het Huis persoon lijk rapport uit-te brengen. Chur chill was van meening, dat Cripps „zich zeker buitengewoon teleurge steld zou voelen". Dit vermindert echter op geen enkele wijze het feit", zoo zeide de Britsche premier, „dat wij zijn missie en de leiding van deze onderhandelingen volko men goedkeuren." Vervolgens kwam Churchill te spreken over het jongste verlies van twee Britsche kruisers en een vliegtuigmoederschip bij Coylon, voor welly feit hij als reden opgaf, dat het volkomen onmogelijk is al len Britschen schepen, die zich op zee bevinden, voortdurend bescher ming <joor 1 u c h ts trij dk rdCh ten te geven. Hij deelde mede, in efcn geheime zitting het Lagerhuis rapport- uit te zullen brengen over het huidige verloop van den oorlog. Tijdens het verder verloop der debatten kwam Churchill nog eens te spreken over de jongste militaire gebeurtenissen bij Ceylon. Hij gaf een bevestigend antwoord op de vraag van een afgevaardigde, om practisch alle Britsche vliegtuigen, die aan den tegenaanval der Brit sche strijdkrachten tegen de Ja- ÜP Baldadige jeugd. De ruïne op den hoek HeerengrachtBlauw burgwal te AmsTerdant valt lang zamerhand onder sloopershanden, echter niet op de gebruikelijke wij ze. De jeugd heeft zich van het ter rein meester gemaakt en verricht er vandalen-werk. Pax-Holland De Haan m De strijd in Birma. Uit Tsjoengking wordt gemeld, dat in Zuid-Birma hoeveelheden rijst en andere'voorraden den Ja panners in handen gevallen zijn, terwijl de voorraden levensmidde len in Midden- en Noord-Birma blootgesteld zijn aan zware Japan sche bomaanvallen. Men vreest in Tsjoengking dat op deze wijze in Birma soortgelijke toestanden' zul len ontstaan als op het schier eiland Bataan, waar de Amerikaan sche troepen door den honger ver zwakt werden. Volgens een bericht uit Tsjoengking zijn Tsjang-Kai- sjek en zijn vrouw op 10 April teruggekeerd van een reis naar Birma, die tot dusver geheim was gehouden. Op deze reis zou Tsjang-Kai-sjek bespre kingen hebben gevoerd met En- gelsche, Amerikaansche en Chineesche commandanten, waarhij vooral de kwestie van eenheid in het opperbevel en de ravitailleering ter sprake zouden zijn gekomen. Volgens een bericht van Domei ziin op 10 ^.pril des avonds Japan .sche troepen op het eiland Billiton. ten Zuidwesten van Borneo, aan land gegaan. Doodstraf voor saboteurs 's GRAVENHAGE, 13 April. - Het rijkscommissariaat maakt bekend: Een aantal Nederlanders heeft zich verstout om een in den zomer uan 1940 verboden politieke partij van Amster dam uit weer in het leven te roepen en een i itgebreide anti- Duitsche vlugschriftenpropa- ganda' te voeren. In een in Amsterdam voor het Deutsche Obergericht ge voerd proces hebben zich de oprichter en voorzitter dezer illegale partij, Hendricus Snee vliet, en zeven leidende func tionarissen en médewerkers de jood Abraham. Menist, Wilhelm Dolleman, Jan Schriefer, Jan Koeslag, Cornelius Hermanus Gerritsen, Jan Edel ert Rein Witteveen moeten verantwoor dden. Ongeacht alle waarschu wingen hadden zij hun anti- Duitsch gewroet tot Februari 1&42 voortgezet. Zij werden we gens overtreding van par. 1 van de sabotageverordening als saboteurs ter dood veroor deeld. Hét vonnis is met den kogel voltrokken. panners hadden deelgenomen „of neergeschoten of zwaar be schadigd oi onbruikbaar ge maakt" waren. De Labour-afgevaardigde Ammon wees er op, dat de verklaring van de Britsche regeering over het ver lies van de „Dorsetshire" en de „Cornwall" zich slechts weinig on derscheidde van andere verklarin gen over andere ongelukken en dat zij daarom er niet toe zou bijdragen het vertrouwen te vergrooten, ech ter Veeleer een bèwijs vormde, dat men uit het voorgevallene nog niet had geleerd. „Er schijnt", zooals de afgevaardigde zeide, „in het geheel geen dekking in de lucht te zijn ge weest." Churchill antwoordde op deze opmerking slechts, dat hij aan zijn verklaring niets had toe te voe- gen. - Churchill zeide, niet accoord te kunnen gaan met- de instelling van een commissie van onderzoeknaar de oorzaken, die tot de nederlagen op Singaporoe en Malakka hebben geleid. Hij verklaarde dienaangaan- de:„Naar mijn meening, zouden al diegenen die voor deze commis sie gedaagd zouden worden, er ernstig door belast worden. Na de meêst zorgvuldige overweging ben ik niet voornemens het voorstel tot het instellen van een commissie van onderzoek ook maar in het gering ste aan te moedigen." Zwakke aanvallen bij jtertsj afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 April (D.N.B.)Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op het schiereiland Kertsj viel de vijand na de zware verliezen van den vorigen dag slechts hier en daar met vrij zwakke strijdkrach ten aan. Alle aanvallen werden af- Aan het overige deel van /het Oostelijke front werden hier en daar aanvallen van vrij sterke strijdkrachten afgeslagen. Bij een door troepen van een gemotoriseer de Duitsche divisie infanterie uitge- voerderi verrassenden aanval ver loor de vijand 650 gevangenen, 1000 dooden, 3 pantserwagens en 40 mi trailleurs. In den centralen sector van het Oostelijke front ondersteunden for maties gevechts- en jachtvliegtui gen de operaties van het leger met 'bijzondere uitwerking. In Lapland leed de vijand in de afgeloopen da gen bij succesvolle verkenningsaan- vallen hooge, bloedige verliezen. Gevechtsvliegtuigen hebben de haveninstallaties van Moermansk met goede uitwerking aangevallen. In Noord-Afrika wederzij dsche activiteit van artillerie en verken- hingstroepen. Britsche autocolonnes werden met succes gebombardeerd. De zoowel overdag als 's nachts voortgezetten aanvallen op de mi litaire installaties eif vliegvelden op het eiland Malta veroorzaakten nieuwe vernielingen in de doelen. Duitsche jagers én de luchtdoel- artillerie schoten overdag aan het Kanaal, in 't Noord-Duitscfre kust gebied en voor de Noorsche kust 15 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche bommenwerpers hébben in den afgeloopen nacht West-.. Duitschland aangevallen. De bur gerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. De Jucht,- doelartillerie en nachtjagers scho ten 9 der aanvallende vliegtuigen, neer. Majoor Hase, commandant van een bataljon pioniers, heeft zich met een onder hem geplaatste ge vechtsgroep tijdens wekenlange succesvolle verdediging van een he vig omstreden steunpunt bijzonder onderscheiden. Een in het Westen gestdtionneerd jachteskadër heeft gisteren overdag zijn duizendste overwinning in de lucht behaald. Utrechtsche wethouder» gaan heen Naar wij^yernetnen is dezer da gen beslist, op het door de wet houders van de gemeente Utrecht reeds eenige maanden geleden in gediende verzoek om ontslag en is hun thans dit ontslag verleend. NEDERLAND BESTEELT ZICHZELF Waar zit de tabak en al het andere...? (Eigen berichtgeving.) E gemiddelde Nederlander be- schikt over vele goede en vele kwade eigenschappen. Tot de kwade behoort onder meer die vanhet kankeren. Hij kankert over de gaslooze uren (van weleer), hij kankert o\fer de veen- aardappelen, over de beperking van de boter- en vetvoorziening. over de volle treinen en de leege tabaksdoos. Hij kankert overja:, vraag liever waar hij' niet over kankert! Deze eigenschap van foeteren en mopperpn en pruttelen zit er zóó diep in. dat men door gaans niet de moeite neemt na te gaan of de protesten wel bil lijk zijn. Of de oorzaken niet toe te schrijven zijn aan om standigheden. waar de Over heid, de Groote Wrijfpaal, vol maakt onschuldig aan is. En dit geldt wel zeer in het bijzon der het gemopper over de dis tributie. Welk een mateloozev hoeveelheid welsprekendheid is aan het onder werp tabaksvoorziening al niet ge spendeerd. Ieder rookend Neder lander houdt er zijn „eigen mee- .ning" op na. Men is het er daarbij roerend over eens,", dat de zaken al lang averechts verkeerd zijn ge- loopen en dat is de schuld van de Overheid. Natuurlijk, van vwie anders Thans is er sprake van tabaks- distributie. Na een aanvan kelijk optimisme, heet het thans dat „dit-oók-wel-weer-niks-zal-wor- dën". Ondanks deze verwachtingen heb ben tal van rookers zich de laatste weken gehaast een zekere bon van de textielkaart in te leveren bij hun sigarenwinkelier, onder welke leveranciers er waren die in ruil voor die bon zelfs gratis rookmate- riaal afstonden. Nietwaar.;, hoe meer van die bonnen men had, des te grooter zou straks de toewijzing bij de herbevoorrading worden. Al thans zoo redeneerden winke lier en klant. Deze winkeliers en klanten heb ben op het verkeerde paard gewed. Niet de bon in kwestie, doch een andere bon is geldig verklaard en dit beteekent* dat de klant' z'n bon kwijt is en de winkelier met een waardeloos stukje papier blijft zit ten... Een goede leer voor de toe komst om niet aan het eerste het beste ongegronde gerucht oor te verleenen. De tabaks-distributie komt er overigens. Men zal -trachten te komen tot een oplossing waarbij ieder toebakesuygend Ne derlander z'n portie krijgt. Daar- De dooi is in het Sovjet-gebied Ingetreden. De sneeuw, die de vlieg velden bedekte is in een modderpoel veranderd. Desondanks zijn maatregelen getroffen opdat de actie van het luchtwapen geen be lemmering ondervindt. Scfterl-Fellinga-P.K. Baas-Pax Holland m De toekomst van Nederland Rede van den heer Rost v. Tonningen. Voor een vanwege de N.S.B. in de „Galerij" gehouden openbare vergadering te Den Haag heeft 'Mr. M. M. Rost van Tonningen gespro ken. Hij bracht o.a. de rol ter sprake, die ons volk in de geschiedenis in het Europöesche gebied heeft ge speeld. Onze cultui-eele invloed strekte zich eenige eeuwen geleden over het geheele Germaansche ge bied uit, tot over de grenzen van Rusland. In 1600 bestond 70 pet. van de schepen, die door de Sont voeren, uit Nederlandsche tonnage. Onze geschiedenisboekjes, Voor een belangrijk deel samengesteld door menschen, die geen Neder- landschen volkschen,. inslag heb ben, zooals Joden en vrijmetsela ren, geven daarvan geen waar heidsgetrouw -beeld. Thans beleven wij een van de grootste tijden m de wereldgeschie denis. Het Nationaal-socialisme is niet anders clan de gerichte kracht, van het volk. Indien straks Oost-Europa is ont sloten, dan zijn er nog ongekende mogelijkheden te vywczenlijkem Wij zullen door den nood van den tegenwoordigen tijd heen de toe komst tegpmoetgaan. In de voorste gelederen moeten alleen de besten uit ons volk zich scharen. Het sterkste geloof zal de zegepraal behalen. naast moge men echter niet uit het oog vérliezen, dat juist achter de schermen van den tabakshandel sedert langen tijd de meest onoir- bare praktijken schering en inslag waren. Men weet het uit eigen om geving: telkenmale ;werd bekend, dat er bij de Spoorwegen of bij de Posterijen 'zendingen sigaren, siga retten of tabak gestolen waren, waarbij de politie doorgaans het spoor bijster bleef. Opk bij de gros siers werden tallooze inbraken ge pleegd. Daarbij bleef het echter niet. Een 'groot contingent tabaks handelaren en tabakswinkeliers bleek verre van bonafide te zijn en zag meer heil in den „zwarten han del" dan in een geregelden ver koop. Men redeneerde veelal zóó, dat het toch verstandiger was een rijksdaalder voor een pakje shag te incasseeren dan 32 centEn dat men toch van niemand kan vergen dat hijde f 1.50 voor een pakje si garetten laat loopen voor. de scha mele 3 kwartjes die den winkelprijs vormen Door diefstal verdween (en ver dwijnt!) een deel; een belangrijk grooter deel verdwijnt in den zwar ten handel en wat overblijft, een pover restant, komt aan den klant, die niet in de gelegenheid is een rijksdaalder of drie gnlden voor een pakje shag of een daalder voor een pakje sigaretten neer te tel len De schuldige Zeker niet de Overheid, die met leede oogen dit onmaatschappelijk en onsociaal ge- i doe aanziet en poogt dit zooveel mogelijk tegen te 'gaan Als er één instantie is, die thans alle zeilen bijzet om een rechtvaardige verdee ling van de tabak te verkrijgen, dan is het juist die Overheid. Mo gen de kankeraars dit bedenken. En mogen zij tevens bedenken dat het hun mede-rookers zijn. speciaal de beter-gesitueerden, die hun den aandoen en niet de Duit- scliers. (Zie vervolg pag. 2) op vanavond om onder 6.41 ¥-% g* 19.23 is AP. 20.35 uur 3oApr. N.M. tot morgenochtend V.M. 23 Apr. a a 7 mei e.k. 6.44 uur l.k. Cripps laat s'echts scherven achter De toestand in Indië na zijn vertrek. ANKARA, 13 April (ANP.1) De diplomatieke vertegenwoordiging van een niet genoemd, bij de ge beurtenissen in Indië betrokken land van het Nabije Oosten, heeft een rapport ontvangen over den tegenwoordigen toestand in Indië. Volgens dit rapport laat Sir Staf ford Cripps bij zijn terugkeer naar Londen in Indië niets dan scher ven achtérvDe vorsten hebben het hem zeer kwalijk genomen, dat hjj» de vriend der bolsjewieken, nauwe lijks gepoogd heeft, onderhandelin gen met de vertegenwoordigers der vorstendommen aan. te knoopen.' Voorts heeft de houding, die deze Éngelsche intellectueel tegenover den Mahatma Gandhi aan den dag heeft gelegd, onder de Hindoes groote verontwaardiging verwekt. Naar het gevoel van de Hindoes heeft Cripps tegenover den Mahat ma in het geheel niet het respect getoond, dat deze kan laten gelden. In een door den Britschen berich tendienst verspreide verklaring heeft Cripps beweerd, dat de In diërs alles hebben verlangd. „Daar men hun dat niet geven kon, kre gen zij niets". Op de vraag, of de Britsch-Indiërs eventueel met de binnendringende Japanners vrede zouden sluiten, antwoordde Cripps, dat deze gedachte nog niet bij hem opgekomen was. Vijf kievitseieren in één nest LEMMER, 13 April. De heer P. Kerkstra te Echten vbnd eenige dagen geleden 5 kie vitseieren in één nest. Dit is een bijzonderheid, daar een dergelijk aantal in één nest hoogst zelden voorkomt. Britsche bommen op ons land acht dooden. Tijdens het afgeloopen weekein de hebben Éngelsche vliegtuigen zich verscheidene malen boven Nederlarvdsch grondgebied ver toond. Er werden talrijke brisant- en brandbommen uitgeworpen, die meerendeels zonder schade aan te richten in het open veld terecht kwamen. Op twee plaatsen in het Zuiden des lands werden echter verscheidene woonhuizen verwoest en andere woonhuizen deels ern stig, deels licht beschadigd. Onder dp burgerbevolking vallen acht dooden en een vrij groot aantal ernstig-; en lichtgewonden te be treuren. burgemeester van naarden ontslagen. 's-GRAVENHAGE, 13 April. In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den Comm.-gene-. raai voor Bestuur en Justitie van 4 April 1942, waarbij aan J. E. Bod- dens Hosang ontslag is verleend als burgemeester der gemeente Naarden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1