HOLLANDS DAGBLAD VOOR Groote scheepvaarfverliezen voor de Aogelsakseo Oproep van Boset i— ïmliiisttt i HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Oude orde van de hand wijzen Nieuwe Fransche regeering met Laval Rederijkerstooneel Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker. Schagen. Redactie- en Administratlebureaux: SCHAGEN, Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11774 WOENSDAG 15 APRIL 1942 Nieuwe successen der Duitsche duikbooten en gevechtsvliegtuigen AANTAL PLAATSEN VEROVERD AAN HET OOSTELIJK FRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 April (D.N.B.: Het opperbevel van de weermacht iniaaikt. beleend: Op het schiereiland Kertsj en in het Donetzgebied vonden behalve plaatselijke aanvallen van vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten geen belangrijke gevechtshandelin gen plaats. Duitsche gevechtsvliegtuigen be schadigden in een haven aan de kust van de Kaukasus een groot bolsjewistisch tankschip door hom- treffers. In den centralen sector van het Oostelijke front werd bij' succesvol le eigen aanvalsoperaties een vrij groot aantal plaatsen veroverd, hier en daar werden vrij sterke, door pantserwagens ondersteunde aanvallen van den vijand afgesla gen. In den Noordelijken sector van het front werd een gevechtsgroep van den vijand ingesloten en ver nietigd. In den tijd van 9 tot 13 Aj#ll werden aan het Oostelijke front 175 vijandelijke pantserwa gens kapqt geschoten. Doodstraf voor saboteurs In ons nummer van gisteren heeft men eén <(por het Rijkscommissa riaat bekendgemaakte mededeeling gelezen, waarin te lezen atond, dat een vrij groot aantal Nederlanders ondanks de herhaaldelijk gegeven verbodsbepalingen toch doorgegaan zijn met het voeren van een onder- grondsche politieke actie, tenge volge waarvan zij als saboteurs ter dood veroordeeld zijn. Het is onbegrijpelijk steeds weer te moeten constateeren dat er Ne derlanders gevonden worden, die zich meencn te moeten leencn voor dergelijke acties. Onbegrijpelijk, omdat het toch zoo langzamerhand voldoende bekend geacht mag wor den, dat de Duitsche toezichthou dende organen een contróle uitoefe nen, die aan nauwkeurigheid en strengheid niets te wcnschen over laat en aan welk net het prak tisch onmogelijk is te ontkomen. Hoevcle malen heeft de praktijk dit thans reed? niet geleerd? W,ij 'maken van deze gelegenheid gebruik er nog eens met den groot sten nadruk op te wijzen dat het volmaakt onzinnig is zich te leenen voor hand- en spandiensten, ge richt tegen de bezettpnde Overheid. Onzinnig, omdat ae organisatie dezer Overheid dusdanig is, dat de kans om den dans te ontspringen, praktisch illusoir te achten is. Er is nog iets: er zullen waarsc]?ijn- .lijk Nederlanders zijn, die de op gelegde doodstraf streng vinden. Indien zij deze meening hebben, mag' hun er op gewezen woren, dat zij zich vergissen. Deze straffen zijn namelijk niet zwaar. Zij zijn alleen maar logisch. Logisch voort komend uit de groote verantwoor delijkheid, die de Duitsche Over heid zich zelf wel liioH opleggen. Moet opleggén'in verband met de eigen veiligheid. Wij leven in een tijd van oorlog. 1/oETGÖ.NeERS «OETEN IN E.EGIN3EL- VAN DE VOET. PADEN GEBRU'K AAILEN! ai?t.C2. LVEGENVERKEEP5>REGE1_I rlO Polrsoon-Seym-P«* m Extra bericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 April (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht déelt mede: Duitsche duikbooten eri gevechts vliegtuigen hebben de vijandelijke ravitailleeringsscheepvaart weder om zware slagen toegebracht. Op de Noordelijke IJszee hebben duik booten een uit Moerniapsk - uitge- loopen convóoi aangevallen en twee Amerikaansche transportschepen, tezamen 12.200 brt., waarvan één reeds door bommen van Duitsche vliegtuigen beschadigd was, in den grond geboord. Gevechtsvliegtuigen hebben van hetzelfde convooi een tankschip van 4.000 brt. in den grond geboord en een groot koop vaardijschip zwaar beschadigd, dat het verloren geacht moet worden. Op den Atlantischen Oceaan heb ben duikbooten twaalf vijandelijke -koopvaarders met tezamen 104.000 brt. tot zinken gebracht. Bijna al deze schepen, waaronder zich ze ven gropte tankibooten bevonden, wej-den vlak onder de Amerikaan sche Oostkust getorpedeerd. De vij and heeft hiermede wederom 15 koopvaarders met een inhoud van 120.000 brt. verlorèn. In Noord-Afrika werden aanval len van sterke Britsche gevechts groepen afgeslagen. Bij de achter volging werd den vijand zware ver liezen toegebracht Zeven pantser wagens en ander oorlogstuig wer den vernietigd of buitgemaakt. In de Marmarische woestijn werden Britsche autocolonnes en een vlieg tuig gebombardeerd. De aanvallen or. militaire instal laties op het eiland Malta werden overdag en des nachts voortgezet. Lichte gevechtsvliegtuigen vielen overdag havenwerken en ravitail- leeringsinstallaties aan de Engel- sche Zuidkust succesvol met bom men aan en vernielden een fabrieks gebouw. In den afgeloopen nacht hebben formaties zware gevechtsvliegtui gen een voor de ravitailleering be.- langrijke haven aan de monding van de Ilumber met goede uitwer king gebombardeerd. Een gering aantal Britsche bom menwerpers trachtte in den nacht van 13 op 14 April het Noord west- Duitsche kustgebied aan te vallen. Een vijandelijk vliegtuig werd neer geschoten. Bij de successen op den Atlanti schen Oceaan hebben de duikboo ten van den luilenant-ter-zee 1ste. klasse, Hardegen en van den luite nant-ter-zee Ede klasse Lassen, zich bijzonder onderscheiden. De bemanning van een Duitsch vliegtuig, bestaande uit' den Ober- Feldwebel Nitscli Feldwebel Schae- feiv Feldwebel Richter en Oberge- frèiter Hartmann heeft ongeacht zeer krachtig vuur van het vijande lijke luchtdoelgeschut en jagers een belangrijke opdracht over het Suez- kanaal met groot elan uitgevoerd. Dat wil zeggen, dat alle maatrege len, en zeker die, welke de sabo tage betreffen, steeds gekenmerkt worden door de noodzakelijke oor- logseischen. "En als dan voor een saboteur de doodstraf geëisclit wordt, kan daar niemand tegen protesteeren. Iedere Overheid, of 't' nu een Duitsche, een Engelsche, een Fransche of Nederlandsche zou betreffen, zou nimmer anders handelen. Het blijkt ook uit de-ze veroor deeling weder, dat er nog steeds Nederlanders gevonden worden, die het oor leenen aan de fluisteringen- van „gene zijde" en zich gharne in dienst, van die zijde stellpn, met 't doel de belangen van de bezettende macht afbreuk te doen. Men dient zich daarbij dan steeds te realisee- ren, wat de onherroepelijke straf is, die op dergelijke daden in oor logstijd staat.: namelijk de dood. Het kan geen kwaad als iedere Nederlander zich dit nog eens ter dege voor oogfn houdk en beseft dat sabotage, in welken Vorm ook gepleegd, steeds door de bezettende Duitsche Overheid gestraft wordt op een wijze, die in dit opzicht als internationaal klassiek te ach ten is:namelijk de doodstraf. Eveneens is een strafbare daad hot aannemen van vlugschriften e.d. Voorts zal iedere poging,een nieuwe partij op te richten, ten strengste gestraft worden. Ver scheidene processen-verbaal zijn momenteel loopende on een aan tal doodvonnissen kan in dit ver band tegemoet gezien worden. De verordeningen in dit opzicht laten aan duidelijkheid volstrekt niets te wenschen over. Late men daarnaar handelen en zich met nuchter inzicht realisee- ren, dat sabotage steeds zal leiden tot zelfvernietiging. Op weg naar zee. Duitsche mij nenvegers loopen uit, om hun ge- gevaarvol werk te beginnen. Transatlantic-Recla Pax Holland m TOKIO; 14 April (A\P). Ter gelegenheid van den herdenkings dag van het bloedbad van Amrit- sar, waarbij 400 Indiërs door de Engelschen gedood werden, heeft de leider der Indische nationalis ten, Soebhas Chandra Bose eén op roep gericht tot het Indische volk, waarin hij o.a. het volgende zegt: „Het bloedbad vap Jali&mvalle Bagh in .Amritsar, in April 1919, was de dank voor het feit, dat In- dië in den vqrigen wereldoorlog zijn bloed en'zijn goud geofferd heeft voor de ondersteuning van Engeland. Door vernedering, kne veling en wreedheid werd de ziel van Indië eindelijk gewekt. Hel Indische volk kreeg zijn vuurdoop in dij. geloof aan de vrijheid. Het buitengewone feit van het ontwaken, dat in het geheele land op deze gebeurtenis volg de, stelde. Indië in staat 'met groote stappen zijn doel der WORDT LAVAL REGEERINGS- CHEF? BERLIJN, 14 April (A.N.P.) Te Berlijn is een bericht uit Vichy binnengekomen, volgens hetwelk maarschajk Pétaln, admiraal Darlan en Pierre La- val besloten hebben, <^en nieu we Franschen regeering té vor men. In de Wilhelmstrasse neemt men kennis van dit bericht, ziet echter voorloopig er van af, ten aanzien hiervan een stand punt te bepalen. Men meent, in gewoonlijk goed ingelichte kringen alihier de conclusie te kunnen trekken, dat Laval tot rcgecringschef met bij zondere volmachten zal wor den benoemd. Hij zal waarschijn lijk met het vormen van een nieuw kabinet worden belast. Staatshoofd blijft maarschalk Pé- tain, die in deze eigenschap het voorzitterschap van den minister raad zal bekleeden. Admiraal Dar lan zal, zoo vermoedt men, tot hoofd van de landsverdediging en tot opperbevelhebber der drie weer machtsonderdeelen worden be noemd. Iedere veronderstelling aangaan de de toekomstige samenstellinj der regeering moet thans nog ah voorbarig woorden beschouwd. Te Rijssel is in de zaal van he conservatorium een groote politieke verga dering gehouden waarop Jacques Doriot, leider der Fransche volkspartij het woord heeft gevoerd Doriot verklaarde o.a. het volgen de: „Wij bevinden óns thans op een punt, dat een grondig gewetens onderzoek noodzakelijk maakt. Ons land kan nog gered worden, doch het is hoog tijd dat het zijn hou ding bepaalt en een 'keuze doet. Indien Frankrijk niet aan de Eu ropeesohe samenwerking deelneemt zal het o|3geofferd worden, niet dooi den slechten wil der anderen, doch tengevolge van zijn eigen onbegrip. Wij hebben ons thans in een onzin- nigen oorlog gestort, een oorlog waarin wij door de leiders gedreven werden zonder dat zij ons hierop hadden voorbereid. vrijheid tegemoet te treden. De politieke ontwikkeling «van het moderne Indië is thans op haar hoogtepunt gekomen en hidië is thans in staat om zonder groote vertragingen zijn vrij heid te verkrijgen. Het tegen woordige wereldconflict plaatst Indië op een kruispunt van zijn geschiedenis. Aan dun eenen kant ziet het de wanhopige pogingen van het oude wereldrijk om vast te houden wat liet heeft binnengehaald. Aan den anderen kant staat een nieuwe we reld, die Indië eindelijk dg kans biedt op verandering en op ver vulling van zijn vurige wenséhen. De botsing tusschen het oude en het nieuwe maakt de oude-ordening kapot en wanneer Indië zich in deze crisis aan de zijde van Enge land zou plaatsen, zou het ook stellig met Engeland ten onder gaan- De eenige keuze van Indië is derhalve, de oude ordening- en de daarachter staande belangen vol komen van .de hand te wijzen en allés in het werk te stellen om de nationale 'bevrijding ten uitvoer te brengen. (Vervolg zie pag. 2). Dienst aan moeder en kind. Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst. 1 Veertigduizend krijgsgevangenen op Bataan Calcutta en Madras worden ontruimd. TOKIO, 14 April. (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat-de japansche strijd- krathten sedert liet begin van het groote offensief op de belegerde Philippijnsch-Amerikaansche troe pen op het schiereiland Bataan tot Zondag j.1. veertig duizend krijgs gevangenen hebben gemaakt, met inbegrip van vijftien generaals. Voorts is een enorme buit gemaakt aan wapens en munitie. Vernomen wordt, dat de Noorde lijke batterijen van Corregidor practisch vernield zijn door de voortdurende bombar dementsaan- vallen van de Japansche luchteen- heden. Bommen van zwaar kaliber zijn Zondagochtend en -middag op de noordelijke artilleriestellingen neergekomen en hebben daar ver schrikkelijke explosies teweegge bracht en op zes plaatsen brand doen ontstaan. Ontruiming van Calcutta. De Britsche berichtendienst maakt bekend, dat van de lVz millfoen inwoners van Calcutta reeds 750.000 zijn geëvacueerd. Nog een kwart millioen zal voor het einde van de maand uit de stad vertrekken. Al leen de helangrijkste bedrijven houden arbeiders aan het werk, welke, evenals de .militaire en ci viele besturen in Calcutta zullen blijven. Voorts meldt de Britsche berich tendienst, dat ook Madras wordt ontruimd, de op één na belangrijk ste stad aan de Indische Oostkust. Ongeveer 130.000 van de in totaal 600JXK) inwoners zijn reeds uit de stad vertrokken. Prof. Goedewagen spreekt te Venetië De pers vroeger en in de toekomst. In de rede, die prof. Goedewaagen dezer dagen op het Internationale Journalistencongres te Venetië heeft gehouden, zeide de secr.-gen. o.a. het volgende: Wanneer de oorlog eenmaal is verklaard, is de waarheid het eerst slachtoffer, zoo luidt een Engelsch spreekwoord. De Britsche staats man Stanley Baldwin ging nog verder. Van hem is het gezegde af komstig: in de arena van den strijd tusschen de volkeren stelt de mensch boven de waarheidsliefde de vaderlandsliefde als de onont beerlijke staatsmansdeugd. De Engelsch-Amerikaansche oor logsberichtgeving sedert 1939 is een bewijs ervoor, dat het kamp der geallieerden zich nog steeds op" dit principe baseert. Het valt niet te ontkennen, dat in het bijzonder Engeland met deze tactiek succes heeft gehad. Weliswaar heeft 't met de tallooze "leugens, die het reeds de wereld i,n gezonden heeft, nog geen enkele over winning behaald, het heeft het echter wel daarheen kunnen leidén, dat de eene neutrale staat na den andere zich ertoe heeft laten verleiden, op talloo- ze slagvelden de plaatsen in te nemen, wélke door Engelsche soldaten hadden moete\i wor den ingenomen, daar Engeland dezen oorlog is begonnen. Dat de berichtgeving is gewórden tot een middel voor het behalen van persoonlijke voordeelen, is fei telijk niét verwonderlijk. Hoe goed- kooper de materialen zijn en hoe strenger een monopolie daarop ge bouwd is, des te grooter zijn de winsten. Onder de monopolievorming in den berichtendienst heeft de objec tiviteit der berichten en daarmee van de dagbladen in de kapitalis tische landen ontzaglijk geleden. Op geraffineerde wijze werd dit den volken zelf verborgen gehou den. Immers kreeg de krantenle zer, die met de namen van de bui- tenlandsche nieuwsbureaux, welke herhaaldelijk in zijn blad werden genoemd, bekend was geworden, den indruk van veelzijdigheid en objectiviteit.* Hij wist echter niet, welke afspraken zon der zijn mede weten waren gemaakt. (Zie voorts pag. 2). 20 Graden, vorst in de smederij. Ondanks de koude weten de man schappen van de lichte Duitsche batterij met hun gereedschap vak kundig om te springen. Orbis -Holland-P.K. Wulf-Pax Holland m De aflevering der brandstof "Naar aanleiding van door het pu bliek naar voren gebrachte vragen inzake het afleveren van brandstof fen, vestigt men van bevoegde zijde er de aandacht op, dat wel degelijk brandstoffen op de bij den hande laar ingeleverde geldige bonnen zullen worden afgeleverd. Aan an-* dersluidende gerivchten dient men daarom geen aandacht te schenken. Inderdaad loopt ten gevolge van allerlei factoren de bevoorrading van de verschillende handelaren nogal uiteen. De achterstand in "de aflevering van enkele handelaren is daardoor vrij groot, doch het is uitgesloten, dat de leveranciers niet in staat zouden worden gesteld op 'de bonnen kolen af le leveren^ Maan Maan op vanavond om onder 7T04 on O-T 20.29 lóApi 20.37 uur 30Apr N.M. tot morgenochtend V.M. 23 Apr. A fy 7 Mei ek. 6.42 uur lk. Onverantwoordelijk spel met den dood bekocht JONGEN VAN VIJFTIEN JAAR TE ALKMAAR GEDOOD. Onverantwoordelijk spel tij- dens het werk heeft gisteren middag den 15-jarigen jongen A. P. uit de Fabrieksweg te Alkmaar het leven gekost De jongen was werkzaam bij den bouw van het complex woningen voor Heldersche vluchtelingen achter het Slachthuis. Hij had tot 'taak bij de Kruseman van Elten- weg een wissel te bedienen in het smalspoor, dat ten behoeve van dén grondaanvoer is aangelegd tus schen den Bergerpolder en het be doelde bouwterrein. Als er een treintje passeerde, vond hij er een vermaak in op de wagens te sprin gen en een eindje mede te rijden. Reeds den geheelen dag was hij gewaarschuwd dit gevaarlijke spel te staken, doch vergeefs. Dinsdag middag om half drie sprong hij wederom op een voorbijrijdend treintje, doch door de snelheid wist hij zich niet voldoende vast te houden en kwam hij onder de wagens terecht. De jongen werd ongeveer 50 meter meegesleurd. Een viertal wagens ging over hem hèen, zoodat hij vrecselijk verminkt werd gevonden. De levensgeesten waren toen reeds geweken. P. was eerst sinds Maandag aan 't werk. Uit het onderzoek van de politie .is komen vast te staan, dat het doodelijk ongeval louter en alleen te wijten is aan de roekeloosheid van het slachtoffer. Extra uitkeering voor kleine boeren Ook voor de kleine boeren en tuinbouwers is de extra-win- teruitkeéring van 10 resp. 15 pet. (naar gelang de betrokke- n&i al dan niet eten uit de cen- trale keukens betrekken) thans voor een week verlengd. Deze uitkeering wordt dus, evenals zulks ten aanzien van de on dersteunde werkloozen het ge val is, tot en met 18 April a.s. verstrekt. Doodelijk ongeval te Burgervlotbrug Door vrachtauto gegrepen. Maandagavond zijn de heer N. Wiese, wonende tePetten,"" en het 7-jarig jong.etje P. Nanna, wonende te Burgervlotbrug, bij het overste ken van den rijksweg te Burger vlotbrug (gem. Zijpe) door een pas- seerende vrachtauto gegrepen. Het jongetje was vrijwel op slag dood, terwijl de heer Wiese licht aan de schouder werd gewond. Het Dep. van, Volksvoorlichting, afd. Theater en Dans, deelt mede: Er wordt nogmaals de aandacht van besturen van rederijkers di lettanten )-vereenigingen op geves tigd, dat de tekst van op te voeren tooneelstukken, revues, cabaret- schetsen e.d. minstens acht weken voor den datum van opvoering bij de gemeentelijke autoriteiten (bur gemeester of politie der betreffende gemeente) moet worden ingediend. Bij niet-inachtneming van dezen termijn kan niet tot keuring van den voorgelcgden tekst worde/i overgegaan. Tevens wordt men ver zocht den tekst in tweevoud in te sturen. Voorts wordt belanghebbenden er nogmaals op gewezen zich niet per soonlijk (hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch) met het departement in verbinding te stellen, daar dit in geen geval bespoediging 4.{ler be handeling tot gevolg, zal hebben, a'le inlichtingen "kunnen worden ingewonnen bij de plaatselijke autoriteiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1