HOLLANDS De moord op overste Mussert DAGBLAD VOOR Organisatie «voor het bedrijfsleven Doodstraf geëischt tegen officier De smokkeiaffaire te Wieringer waard Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur: A. R. Jonker. Schagen. Radactie- en Administrattebnreanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. HËLDËRSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11775 WAARIN OPGENOMEN SCHAGER COURANT VAN 1855 DONDERDAG 16 APRIL 1942 's-GRAVENHAGE, 15 April. Heden is verschenen het vijfde uit voeringsbesluit van den'secretaris generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende een zelfstandige orga nisatie van hqt Nederlandsche be drijfsleven. Krachtens dit vijfde uitvoerings besluit wordt ingesteld een raad voor het bedrijfsleven, welke tot taak heeft de algemeene belangen van het georganiseerde bedrijfsle ven te behartigen. Hij moet daar bij rekening houden met de belan gen van het gehcele bedrijfsleven en waken voor de belanden van den staat. Deze raad voor het bedrijfsleven is een overkoepelingsorgaan voor de zes hoofdgroepen, t.w. industrie, handel, ambacht, banken, verzeke ringswezen en verkeer,alsmede voor de kamers van koophandel en fabrieken. Hij bestaat uit veertien leden, waaronder q.q. de voorzit ters der hoofdgroepen van de or ganisatie voor het bedrijfsleven, alsmede de voorzitters, van de ka mérs van koophandel en fabrieken te Amsterdam en te Rotterdam. De secretaris generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft tot voorzitter be noemd mr. H. L. Woltersom en tot plaatsvervangende voorzitters de hoeren F. R. J. Gips en T. J. Twijn- stra. De raad is bedoeld als advisee- rend college, zoowel voor den staat als ook voor de organisatie van het bedrijfsleven zelf ten aanzien van economische vraagstukken. De raad heeft verder tot taak de boekhouding en de rekening en ver antwoording van de bedrijfsorgani saties en van de kamers van koop handel te onderzoeken'. Ook treedt hij op als scheidsrechter bij ge schillen, welke tusschen de hoofd groepen rijzen kunnen. Tenslotte is de raad belast met de beslissing van de geschillen, be doeld in artikel 23 van het derde uitvoeringsbesluit. Deze geschillen betreffen.de door de voorzitters van de hoofdgroepen of bedrijfsgroepen krachtens artikel 17 van het derde uitvoeringsbesluit opgelegde straf fen. Verder beslist de Raacf of een lid van een bedrijfsorganisatie zich aan een oneervolle handeling heeft schuldig gemaakt. Bij behandeling van zaken betreffende oneervolle handelingen, treedt de Raad als „Eereraad voor het bedrijfsleven" •op. In den Raad voor het Bedrijfsle ven hebben q.q. zitting de aange wezen c.q. aan te wijzen voorzitters der zes hoofdgroepen, mitsgaders de voorzitters van de Kamers van Koophandel, en Fabrieken te Am sterdam en Rotterdam, t.w. de hee- ren Mr. H. L. Woltersom (banken) voorzitter, T. J. Twijnstra (in dustrie), F. Gips (handel), J. van Willigen (welke benoemd zal wor den tot voorzitter van dehoofd groep ambacht), prof. dr. A. O. Hol werd a (verzekering), W. H. de Monehy (verkeer), mr. F. W. A. de Koek van Leeuwen (kamer van koophandel, Amsterdam), mr. K. P. van der Mandelè (kamer van koophandel Rotterdam). Door den Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart werden bovendien tot leden benoemd voor een periode eindigen de 31 Dec. 1943, de heeren: Ir. E. van Dieren, S. I., raadgevend inge nieur' te Rotterdam, II.L. van Eeghen, lid van de firma van Eeghen en Co. te Amsterdam, mr. Nasleep der verraad-Iegende Houdt U van schorseneeren? Het is een groente, welke op het oogen- blik sterk in zwang is. Hier word* ze „getrokken". Pax Holland-De liaan m. 'S-GRAVENHAGE, 15 April. In een zitting, die ruim zeven uur duurde, heeft het Vredegerechtsliof te Den Haag Dinsdag de zaak be handeld tegen den reservekapitein A. J. C. Bom en den luitenant-adju dant A. J. Kruithof, wien ten laste is gelegd feitelijke insubordihatie in tijd van oorlog, den dood van den Kantonnèmentskommandant van Dordrecht, overste Mussert, ten ge volge hebbend. Evenals de vorige week stond het Hof onder leiding van mr. drv Carp en trad prof. mr. dr. van Ge- neehten als procureur-generaal op. Nadat niet minder dan 32 getuigen waren gehoord, eischte de procu reur-generaal tegen den reserve-lui tenant Kruithol de doodstraf en te gen den reserve-kapitein Bom 20 jaren gevangenisstraf. Concrete feiten ontbraken. Allereerst werden de beide artsen gehoord, die overste Mussert ter plaatse van het misdrijf, het kan toor van het gemeentelijk electri- citeitsbedrijf te Dordrecht, respec tievelijk in het ziekenhuis te Gor- kum, hebben onderzocht. Beiden waren eenstemmig van oordeel, dat de vier geloste schoten doodelijk zijn geweest. Vervolgens werd een groot aantal officieren gehoord, waarmede overste Mussert samen gewerkt heeft, of beter gezegd^ sa men had moeten werken. Uit al deze verhooren bleek, dat van con tact door de schuld van die officie ren weinig of geen sprake is ge weest. Men wilde overste Mussert overal zoo veel mogelijk buiten hou den, aangezien men hem niet ver trouwde. Dientengevolge was er zelfs geen geregeld overleg tus schen de chefs, der militaire onder deden hetgeen fatale gevolgen heeft gehad. («Zie voorts pag. 2.) W. G. F. Jongejan, voorzitter van den ondernemersraad voor Ned.- Indië te 's-Gravenhage, dr. L. P. Krantz, directeur van de N.V. J. J. Krantz en Zn., te Leiden, H. C. van Maasdijk, directeur van de Neder landsche bankinstelling etc. te 's-Gravenhage, mr. B. J. M. van Spaendonck, algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant te Tilburg. Tot secretaris van den Raad voor het Bedrijfsleven zal benoemd wor den Mr. J. W. H. Behrens te 's-Grar venhage. Het bureau xan den Raad zal ge vestigd word^r' te 's-Gravenhage Bezuidenhoutscheweg ?2, tel. 772067. Badseizoen gaat door I Steeds weer duiken de laat ste weken in onze badplaatsen geruchten op, volgens welke in den aanstaanden ;omer in het badseizoen baden niet zou kunnen plaatshebben. Het Volk verneemt echter van bevoegde zijde, dat aan het strandleven, voor zoovér tot. nog toe be kend is en onvoorziene om standigheden daargelaten,, geenerlei belemmering in den weg 'zaj worden gelegd. Voor de velen die hun vacantie aan zee denken door te brengen en voor degenen die tijdens het badseizoen hun boterham verdienen is het ongetwijfeld een verheugend bericht. Geen machtsmisbruik van tabaks- en snoephandelaren KOPPELVERKOOP NIET TOE GELATEN. Nü tot de distributie van tabaks artikelen, chocolade en «suikenver- ken is besloten en de aangewezen bonnen van de textielkaart bij de desbetreffende handelaren moeten worden ingeleverd, iijn er van ver schillende zijden klachten geko men. Het komt namelijk voor, dat de verkoop van tabaksartikelen en versnaperingen in de periode, voor afgaande aan de in werkingtreding der distributie door winkeliers af hankelijk wordt gesteld van het inleveren of ingeleverd hebben der aanwezige bons. De Gemachtigde voor de prijzen vestigt er nadrukkelijk de aandacht op, dat deze winkeliers daardoor een overtreding begaan van het Prijsvormingsbeslult' 1942. Mocht zulk een overtreding blij ken, dan zal er niet worden geaar zeld, zoo krachtig mogelijk in te grijpen, zooals intusschen in een zestal gevallen reeds is geschied. Deensche Rijksdag bijeen. Dc Deensche Rijksdag komt na het Paaschreces weer bijeen. De door de regeering voorbereide hervor ming der sociale wetgeving be hoort tot de voornaamste punten waarmede het parlement zich in den eerstvolgenden tijd zal bezig houden. Ook de boer heeft geleerd gezonder en hygiënischer te wonen. Een tweetal foto's dat den ouden en den nieuwen toestand op de Duit- sche boerderijen duidelijk in beeld brengt. E.P.K.-Recla Pax Holl. m. Mpisky roept om hulp „DE SOVJET-UNIE IN VERKEERD DAGLICHT GESTELD". Afdoeend Duitsch commen taar! BERLIJN, 15 April (A.N.P.) Na Litwinof heeft thans ook de Sowjetrussische ambassadeur te Londen, Maisky, opnieuw een op roep om hulp gericht tot de An gelsaksische bondgenooten. Hij benutte de opening van cur sussen over de Sowjetunie, die door het Britsche ministerie van Onderwijs waren georganiseerd, om een pleidooi te houden voor een beter begrip van' de Sowjetunie, haar politiek en vooral ook haar militaire prestaties. Hij beweerde, dat de Sowjetunie de laatste twin tig jaren in de geheele wereld in een verkeerd daglicht was gesteld, waardoor zij door een muur van onwetendheid en argwaan van de overige wereld werd gescheiden. Deze muur te vernielen is thans van bijzonder belang, want daar van hangt in groote mate de mo gelijkheid af van een nauwe sa menwerking tusschen de Sowjet unie en de Angelsaksisch^ landen tijdens en na den oorlog. Een Duitsch wederwoord. „Dat de huidige bolsjewistische machthebbers met het primitiefste gevoel vqpr het menschelijke leven ook het minste gevoel voor het behoud van de cultureele en be langrijkste goederen in het vader land missen, dat kan Maisky mis schien de onderwijzers in Engeland verheimelijken, doch niet de Duit- sche soldaten, die bij hun opmarsch Onze Redactie in het boetekleed 1 OVER „BAGATEL" GESPROKEN. Ingezonden Geachte Redactie, Beleefd verzoeken wij U onder staande te willen plaatsen op de oorpagina van uw veel gelezen blad. Bij voorbaat onzen gewaar- deerden dank. De omvangrijkheid van de smok keiaffaire die in de Wieringer- waard aan het licht is gekomen, is betrekkelijk maar een bagatel te noemen, bij dat wat opgegeven is in de courant. Wij, ondergeteeken- den hebben niet het kerkgebouw m i sbruikt als opslagplaats voor de zwarte handel-artikelen, maar een klein kastje op de Kraak ge bruikt om er 7 fietsbanden in op te bergen, die daar donker en koel bewaard werden en welke, zonder verdere medeplichtigen daar alsnog -zonder doel lagen opgeborgen. Niet eenige maanden waren wij misschien als smokkelaars op de nominatie in de Wieringerwaard, maar slechts enkele weken, voordat de heer Samplonius een inval bij ons deed. Z. heeft niet bekend dat de banden door een ondergeschikte V. gekocht waren bij P. in Bergen, maar verklaard, dat hij ze via; V. als compagnon in Alkmaar geklchl heeft van een heer die zich J. n de in de. De genoemde P. heeft letterlijk niets met de zaak te maken, wat boven omschreven staat. De ban den werden niet grootendeels .ver kocht, maar de reeds eerder in be slag genomen banden waren uit sluitend bestemd om, indien moge lijk verruild te worden voor tarwe erwten of boonen in de Wieringer- meer. Over verkoopen is nooit ge sproken. De tarwe werd niet naar de Wieringerwaard gesleept, om daar opgeslagen te worden, daar er nog geen korrel' van dat kost bare graan in ons bezit was geko men en nog niets definitief bespro ken was. In geen geval behoefde ze nog door den heer L. gedistri bueerd te worden bij klanten om daar voor een hoogen prijs te ver- koopen. Van dat alles was nog niets bekend. Ook niet zijn er ver schillende, maar slechts enkele boeren in de Wieringermeer -het slachtoffer geworden van de po- ,ging tot smokkelen, die door ons uitgevoerd zou tvorden. Wieringerwaard. 9 April 1942. C. ZEEMAN. P. VERSLUIS. JAN LAK. Antwoord van di Redactie Helaas kunnen wij het punten- looze boetekleed, waarin de heer Zeeman ons verzoekt zich te hul len, niet aantrekken. Wanneer sprake is van een „ba gatel", dan is het zoo, dat hetgeen over de smokkeiaffaire in ons blad heeft gestaan een bagatel is bij... wat verder nog aan het licht is ge komen. Ter terechtzitting zal blij ken dat: le. Zeeman bekend heeft rijwiel banden en tarwe te hebben opge slagen (naar hij voorgaf voor eigen gebruik) in de kerk, niet in een kastje, maar in een zéér hooge kast, waarin wel voor 400 banden plaats was; 2e. Zeeman bekend lieeft de ban den te hebben gekocht van zekeren Prins uit" Bergen. Bij dezen Prins is een onderzoek ingesteld en bij hem werden 22 coupons daraesstof in ontvangst genomen; 3e. dat deze Prins bekend heeft van den ruilhandel via Lak, Zee man en Versluis, af te weten, het geen Lak heeft bevestigd. Lak be trok de goederen van Prins én de ze zorgde er op zijn beurt voor, dat ze weer in bezit kwamen van Zee man en Versluis. Versluis was de man, die* moest inruilen of vcr- koopen. Zoo verkocht Versluis den dag van inbeslagname 80 .pakjes shag en 11 kg. chocolahagelslag voor f 11.per kg., welke hij van Lak had, betrokken voor f 365. 4e. dat eerst later Zeeman met het verhaal van een onbekenden J (voor de rechtbank overigens heel geen onbekende, doch de ge heimzinnige X, waar alle fietsen dieven en zwarte bandelaren mee op de proppen komen)'van wien hij de banden gekocht zou hebben; 5e. dat bij Zeeman nog in beslag genomen zijn 46 flesschen beste wijn, 3 flesschen cognac, egji hoe veelheid huishoudzeep; 6e. dat bij Lak in beslag genomen is een tamelijke hoeveelheid tarwe en tarwemeel, een tamelijke hoe veelheid rijst minstens ?0 pond een hoeveelheid echte koffie, een halve melkbus suiker, een hoeveel heid huishoudzeep, vale erwten/ boonen, eer? Keulsche pot boeren- boter; 7e. dat bij verschillende boeren uit de Wieringermeer, waaronder vooraanstaande ffienschen als Lan- diep in het Russische land de vruchten der bolsjewistische re- geeriiigsmethoden hebben leeren kennen, zoo schrijft de Deutsche Diplomatiseh-Politische Korrespon- denz naar aanleiding van deze rede. Hij heeft zich wel gewacht te spreken van de terreur, die van een gevoelig, voor prestaties op cultureel en kunstgebied toegan kelijk volk, een kudde materieel zoowel als geestelijk uitgepunder- "den, zteloos en gemechaniseerd en zooals deze oorlog laat zien, een veeal verdierlijkt menschenras heeft gemaakt. Hij maakte vooral geen gewag van de milliocnen on schuldige menschen. die door de roode terreur zijn terechtgesteld, verbannen of op een andere wij?e geliquideerd werden. De Diplo noemt dan de uitlating van Maisky, waarin hij gewag maakt van het feit, dat de Sowjet- Unie van de overige wereld door een muur van onkunde en argwaan was gescheiden, een impertinentie. Het waren Stalin en diens lieden, zoo schrijft de Djplo, die het ge heele reusachtige rijk hermetisch voor de buitenwereld afsloten. Al leen door de strengste isoleering kon het gevaar vermeden worden, dat door het Russische volk ongc- wenschte vergelijkingen zouden worden getrokken. Voor alles ech ter was het er om te doen om de uitvoering van het bewapenings program en den militairen on- marech, die door het Kremlin reeds sinds jaren werd voorbereid om hiermede het avondland te over- strpomen, onder alle omstandighe den geheim te houden. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Britsche bommen werpers hebben in den nacht van 14 op 15 April, naar van militaire zijde verluidt, woonwijken in W.- Duitschland aangevallen. Er werd voornamelijk schade aan huizen aangericht. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en ge wonden. Volgens de tot dusver ontvangen berichten werden vijf Britsche bommenwerpers -neerge schoten. gereis, Mol, Bakker en Kallenwaard in beslag is genomen fietsbanden, wol, wijn, shag, sigaren, cognac, knotten wol, welke goederen af komstig waren uit de magazijnen van de firma Zeeman en. die weer ingeruild waren voor tarwe; Se. dat Versluis er een boekhou- derij op na hield, waaruit bleek "hoeveel goederen reeds voor tarwe waren ingeruild en dat door Lak duizenden kilogrammen tarwe zouden worden weggehaald; 9e. dat Lak dit gemakkelijk zou -kunnen doen, omdat hij toch voor de Pica reed en er met smokkelen meer was te verdienen dan met melkrijden; 10e dat door de firma Zeeman 'cn Co. ook nog zijn verkocht 30 paar wollen sokken, 36 heerendas sen; 11e. dat tusschen Prins en de fa. Zeeman en Co. .tenslotte een ge schil is ontstaan over de te verre kenen bedragen. De heer Zeeman hééft gemeend nog meer publiciteit aan het gedoe te moeten geven. Hij heeft ze bij dezen en als gevraagd op de voor pagina. In gemoede zouden \vij den heeren de volgende twee Neder landsche zegswijzen ter overden king willen geven: le. Wie boter, op zijn hoofd heeft moet niet in de zon gaan staan; 2e. Spreken is zilver, zwijgen is goud. (Redactie Dagbl. voor Holl. Noorderkwartier). Maan Maan op vanavond om onder 7.27 oa in 21.32 15Apr 20.39 uur 3oApr. N.M. tot morgeèochtead V.M. 23 Apr. Af\ 7 Mei EK 6.40 uur LK. Slechts enkele Bolsjewistische aanvallen ACTIVITEIT BLUFT VER HINDEREN. HOOFDKWARTIER VJfN DEN FüHRER, 15 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten blijft de aanvals- activïteit van den vijand vermin deren. Slechts op enkele plaatsen viel de vijand met vrij sterke strijdkrachten aan, doch hij werd afgeslagen. Eigen aanvalsoperaties leverden plaatselijke successen op. Zware artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belang rijke installaties in Leningrad, waaronder een munitiefabriek. Aanhoudende branden en ontplof fingen werden waargenomen. Succesvolle aanvallen van Duit- sche gevechtsvliegers waren ge richt op havenwerken en een vliegveld in Sebastopol. In Noord-Afrika levendige we derzij<fsche verkenningsactivïteit. Concentraties van auto's en vlieg velden der Engelschen werden met goede uitwerking gebombardeerd. De aanvallen op militaire instal laties en vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en 's nachts voortgezet Hierbij stortte een ra diotoren van het radiostation Ri- nella door voltreffers van bo-mmen in. Duitsche jagers schoten boven Malta en voor de Noord-Afrikaan- sche kust negen Britsche vliegtui gen neer. In luchtgevechten hoven het Kanaal en aan de Noorsche kust werden gisteren o.verdag negen Britsche vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht West- Duitschland aan. De burgerbevol king leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. Luchtdoel artillerie eh nachtjagers schoten tien der aanvallende bommenwer pers neer. Hel Arbeidsdienstplicbtbeslnit Nogmaals wórdt met nadruk op het volgende gewezen: 1. Jongemannen, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en na 1 Jan. 1943 in aanmerking wen- schen te komen voor een aanstel ling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, moeten hun Arbeidsdienstplicht hebben ver vuld. (Bovenstaande geldt niet voor hen, geboren vóór 1 Jan. 1920.) 2. Gelegenheid tot aanmelding voor deze dienstplichtvervulling bestaat tot uiterlijk 25 April a.s. in persoon of schriftelijk bij een der aanmerdingsbureaux te Amserdam, Apeldoorn, 's-Gravenhage, Gronin gen, 's-Hertogenbosch en Utrecht. 3. De kampen beginnen op 1 Juni a.s. en eindigen op 14 Nov, a.s. (voor a.s. studenten op 24 Oct.) 4.* Voor vrijwillige dienstneming kunnen ongehuwde personen in den leeftijd van 17 tot en met 23 jaar zich nog opgeven, doph het' aantal plaatsen voor vrijwilligers is beperkt. Deze vrijwillige dienst geeft vrijstelling van de vervulling van den arbeidsdienstpliclit. Bevoegdheid tot gratie uitgebreid In het Verordeningenblad is op genomen een verordening van den Rijkscommissaris, houdende wijzi ging en aanvulling betreffende de uitoefening van het recht van ab solutie en gratie. Tot dusver had de secr.-gen. van het dep. van Justitie het recht van gratieverleening bij vrijheidsstraf fen 'tot drie maanden en boeten tot 1000 "gulden De thans afgekondig de verordening breidt dit recht uit tot vrijheidsstraffen tot zes maan den en boete tot 1500 gulden. De staatsburgers van de as in Mexico. Volgens een bericht uit Mexico zijn 650 Duitschers en Ita lianen in de vesting Pzpote ge ïnterneerd. Op de Maffia-eilanden is eveneens een nieuw concentratie kamp ingericht,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1