HOLLANDS i— Verduister Qistributienieuws DAGBLAD VOOR De mislukte onder handelingen met Indië NIEUWE FRANSCHE REGEERING NOG DEZE WEEK? Berlijn hekelt scherpe reactie in Engeland en de V.S. Mussert over de brochure De Geer Van hoor en wederhoor Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratiebureaux: SOHAGEN, Laan 201. Tel# 444 (2 lijnen). DEN HÉLDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijpen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. I vSïwaarin HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 185S_ 86ste JAARGANG No. 11776 VRIJDAG 17 APRIL 1942 VOOR enOeland een slag, VOOR INDIë EEN INCIDENT. BERN, 16 April (A.N.P.) Het' mislukken der onderhandelingen Is voor--Engeland een zware slag, .voor Indië hoogstens een incident 1- zoo schrijft de Thurgauer Zei- tung. Voor Engeland staat thans in het Oosten alles op het spel. Nadat het reeds zijn sterk^ voor- posteripositie op Malakka heeft verloren, Vordt thans het eigen lijke hartstuk van zijn wereldrijk door rechtstreeksch gevaar be dreigd en het moet ten strijde trek 1 ken zonder den steun te bezitten van de volken om welker gebied thans de strijd moet worden uitge vochten. Het Britsche oorlogskabi net heeft getracht Indië thans te ontslaan uit zijn toestand van knecht en het te maken tot een strijdgenoot, die weliswaar nog niet volledig vrij zou zijn geweest, maar die toch de volledige bevrijd ding in zicht zou hebben gehad. De Indiërs daarentegen zien de dingen in een geheel ander licht. Zij zijn er van overtuigd, dat hun ©ogenblik nabij komt en dat het voldoende is geduldig af te wach ten om al datgene te bereiken, wat zij zich als doel hebben gesteld. Van een voorloopige, een tusschen- oplossing, een bevrijding in étap pes willen zij niets weten, omdat zij niet het gevaar zouden willen loopen, dat uit een dergelijke voor loopige oplossing eventueel weer een definitieve zou worden. Zij vertrouwen op hun aantal en op de maoht, en doeltreffendheid van hun geest en geloof. Nieuwe oorlogsraad der geallieerden Voor de strategische po' tei van Enropa. Genève, 16 April (DNB). De op het oogenblik in Londen ver toevende chef van den Amerikaan- schcn generaion staf Marshall en de man van de leen- en pachtwet, Hopkins, zijn Woensdag door ko ning. George ontvangen. Over het resultaat van de hui dige besprekingen tusschen de Ver- eenigde Staten en Groot Brittannië meldt de Daily Telegrah, dat bin nenkort in Londen een nieuwe oor logsraad der geallieerden het licht zal zien. Men meent te, mogen aannemen, dat. de Londensche oorlogsraad zich bijzonder met de strategische positie van Europa zal bezig hou den, terwijl, zooals bekend, de oor logsraad te Washington zich bezig houdt met den oorlogstoestand op den Stillen Oceaan. Gebed voor Adolf Hitier LOECK, 16 April (D.N.B.) Met het oog op den aanstaanden ver jaardag van Adolf Hitier heeft de aartsbisschop van Locck en Kowel administrator' der orthodoxe kerk in het bevrijde Oekrainsche gebied, bepaald, dat in de plattelandsge meenten op 19 April en in de ste den op 20 April plechtige gebeden moeten worden gezegd voor de ge zondheid van den Fuehrer van het Groot-Duitsche Rijk. In predicaties moet de bet eekenis van Hitier v.oor de redding van het Oekrainsche volk en geheel Europa van het god deloze bolsjewisme naar voren gebracht worden. Na langen tijd van gedwongen rust is de bekende gerestaureerde molen ,Het Pink" te Koog aan de Zaan voor het publiek als Interessante bezienswaardigheid ter bezichti ging gesteld. Pax Holland-De Haan m daar het geloof in een Engelsche en Amerikaansche overwinning defi nitief heeft verloren. Dit feit brengt in het Anglo-Amerikaansche kamp ontzetting teweeg. In de Wilhelmstrasse gaf men heden uiting aan de overtuiging, dat geen verantwoordelijke over heidspersoon in Frankrijk zich door dergelijké manoeuvres zal laten beïnvloeden. In bevoegde Duitsche kringen blijft men in elk opzicht de tot dus ver gehandhaafde gereserveerd heid ten aanzien van de ontwikke ling in Frankrijk aan den dag leg gen. Een standpunt kan pas ver wacht worden, wanneer de-nieuwe Fransche regeeringschef met zijn regeering naar buiten treedt en zijn politiek en regeeringsprogram aan Frankrijk en de wereld ter kennis brengt. GERESERVEERDHEID OVER DE ONTWIKKELING IN FRANKRIJK ZELF. PARIJS, 16 April (D.N.B.) In een vanavond gepubliceerde offi- cieele mededeeling wordt gezegd, dat de ministerraad Vrijdag voor het laatst zal bijeenkomen voor de vorming eener nieuwe Fransche regeering. De Fransche staatscourant van 16 April 19$2 behelst een decreet, volgens hetwelk admiraal Darlan, de opperbevelhebber van de Fran sche zeestrijdkrachten, zonder leef tijdsgrens in actieven dienst blijft en wel in de eerste sectie der of ficieren van den generalen staf der marine met den rangtitel en de bevoegdheden van een vlootadmi- raal. Dit decreet, zoo wordt in ge woonlijk goedingelichte kringen gezegd, heeft met het oog op de vorming van een nieuwe regee- ring in zoo verre beteekenis, dat admiraal Darlan waarschijnlijk tot chef van de landsverdediging en opperbevelhebber van de strijd krachten te land, ter zee en in de lucht zal worden benoemd. Berlijn blijft gereserveerd. Als bijzonder opmerkelijk bege leidend verschijnsel van de ontwik keling in Frankrijk, zooals deze gekenmerkt wordt door het belas ten van Pierre Laval met de vore ming eener nieuwe regeering, acht men in Berlijnsche politieke krin gen de ophitsings- en leugencam pagne, die sinds twee dagen van Engeland .en de Ver. Staten uit is op touw gezet. Van het oogenblik, dat door Vichy het besluit van den maarschalk werd bekend gemaakt, om Laval op een leidenden post in de regeering op te nemen, begon via de Anglo-Amerikaansche radio zenders, persbureaux en persorga nen een ongehoorde ophitsing te gen Frankrijk. Deze wordt geken merkt door leugenberichten, v.er- valschte interviews qn allerlei toe spelingen. Daaruit kan men op maken, welk een indruk de verar^ dering in de Fransche regeering maakt in Engeland en de Ver. St. Dpze verandering, waardoor Laval aan het hoofd komt, heeft in En geland vrees en schrik verwekt. Een nieuwe Fransche regeering met den exponent der politiek van Món- toire, a"an het hoofd, is als een be-, kentenis van Frankrijk, dat men Doeltreffende luchtaanvallen op Moermansk ENKELE BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN BLOEDIG AFGESLAGEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHIRER, 16 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten viel de vijand op enkele plaatsen aan. De aanvallen werden bloedig afgeslagen. In den cetytralen sector werd een van haar verbindingen afgesneden gevechtsgroep <ier Bolsjewisten vernietigd, nadat alle van te vo ren ondernomen uitvalspogingen van den vijand met zware, bloedi ge verliezen mislukt waren. In den Noordelijken sector won nen formaties van "het leger én de Waffen-S.S. bij plaatselijke aanval len onder zeer moeilijke terrein omstandigheden verder terrein. Bij luchtaanvallen op Moermansk werden talrijke bomtrèffers op de kade-installaties en pakhuizen ge plaatst. Een groot en twee middel- groote koopvaardijschepen vlogen in brand. Vergezellende jachtvlieg tuigen schoten zeven vijandelijke vliegtuigen neer. In Noord-Afrika geen bijzondere krijgsoperaties. In luchtgevechten boven het Ka naal en bij tochten van den vijand naar de Duitsche Bocht schoten jagers en marine-artillerie 10 Britsche vliegtuigen neer. Gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 15 op 16 April de be langrijke Britsche haven en scheeps bouwcentrum Sunderland aan. Na bomtreffers van zwaar kaliber werden uitgebreide branden waar genomen. Britsche' bommenwerpers dedëP in den afgeloopen nacht storings- aanvallen op verschillende plaat sen in West-Duitschland. De- bur gerbevolking leed geringe verlie zen. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Val van Corregidor j verwacht Nieuwe landing op de Phl- lippijnen. Verlies der Bur- maansche olievelden dreigt TOKIO, 16 April (DNB.) In de laatste berichten van het front van Batanga wordt gezegd, dat de Ja- pansche artillerie sedert Donder dagochtend haar vuur in hoofd zaak richt op de Amerikaansche stellingen in het Züiden van Corre gidor. Vliegtuigen van leger en marine ondernemen voortdurend aanvallen. Het vuur der Amerika nen is geheel gestaakt. De barak ken en alle andere militaire instal laties van het eiland zijn geheel vernield. Dikke rookwolken stijgen op. De correspondenten zijn van meening, dat weldra de val van de vesting verwacht kan worden. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de Amerikaansche re geering medegedeeld, dat Japan- sche troepen zijn geland op het eiland Panny in de Philippijncn. De verdedigers bieden tegpnstand. Een groot deel der Londensche waarnemers heeft de hoop op be houd der olievelden van Burma opgegeven.- Ondanks de reeds van verre zichtbare aanduidingen werd de „Asahi Mam", die als hospitaalschip door de Japanners in dienst was gesteld,, door Britsche vliegtuigen gebombardeerd. Het hospitaalschip te- rugkeerend van een gewondentransport Atlant. Holl.-Pax Holl. m. Jeugd van heden, volk van morgen. Geeft dus al Uw goede zorgen aan het wordende geslacht, bron van onze volksche kracht. De Nederlandsche Volksdienst. Brutale diefstal te Alkmaar Met gereedschap van den bestolene de fietsen gede monteerd. Bij den heer W. Stoop op de Oudegracht is een brutale diefstal gepleegd. Toen hij gistermorgen in zijn schuur kwam, bemerkte hij dat van de rijwielen van hem en zijn huisgenooten de banden wa ren gesloopt en dat uit een kast in de keuken een paar pakjes vet en gortmout waren verdwenen. De dief of dieven zijn brutaal, doch ook achteloos te werk gegaan. Bru taal, omdat ze voor hét deniontee- ren der banden het gereedschap van den bestolene hebben gebruikt, achteloos omdat zij een tamelijk groot geldsbedrag, dat in een kast in de serre was gelegd en vrij een voudig meegenomen haa kunnen worden, hebben laten liggen. Het zwaar gedupeerde gezin alle-rij wielen werden bij den dagelijk- schen arbeid gébruikt en men zat nu geheel zonder vet heeft zich tot den distributiedienst gewend om hulp. „Muzikale" dievea Vorige week werden uit een win kel in de Prinsestraat te Den Haag drie accordeons ontvreemd, waar van de verkoopwaarde respectieve lijk 750, 675 cn 450 gulden bedroeg. De recherche stelde een onderzoek in, dat/ leidde tot aanhouding van den 17-jarigen loopjongen M. van S. Voorts arresteerde zij nog twee De oud-minister president ernstig in gebreke gesteld 's-Gravenhage, 16 April. In het nummer van „Volk en Vaderland" van deze week is Opgenomen een artikel .van den leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, waarin deze de brochure bespreekt van den oud- minister-presi^ent de Geer. - Ir. Mussert zegt hierin ten aan zien van de verklaring van den heer de Geer over zijn vlucht naar Engeland en zijn terugkeer4in Fe bruari 1941 het volgende: „Er is een oud-Hollandsche eere code, die,zegt, dat een kapitein het zinkende schip niet ^verlaat.In de Meidagen van 1940 was de heer de Geer minister-president, hij was kapitein op het schip tan staat. Dit schip werd lek geschoten, zoodat het snel ging zinken. De kapitein beval de matrozen te pompen met inzet van hun leven (te vechten op den Grebbeberg), liet tegelijkertijd heel voorzichtig en. zachtjes aan den achterkant van het schip een sloepje zakken, sloop van de com mandobrug af en roeide in de duis ternis onkenbaar weg van het schip Nu is hij teruggekomen bij de pas sagiers en zegt: als ik passagier geweest was als gij. zeker zou ik- geblevenzijn. Maar ik was kapi tein en daarom „verliet" ik ^et schip „Hoor en wederhoor". Vervolgens gaat de leider der N. S B. in op hetgeen de heer De Geer schreef over het „hoor cn weder hoor", waarbij hij herinnert aan het proces te Riom, over de schuld vraag van het verliezen van, den oorlog. Dit is hier niet-noodig, om dat ieder whet, dat wij den oorlog verloren hebben, omdat de militai re verdédiging een paskwil was. „Veel interessanter, veel hoo- gere vragen doen zich voor. Na melijk deze: Wie hebben sinds 1033 samengezworen tegen Duitschland, wie h8bben den boycot tegen Duitschland ge organiseerd, wie hebben dag en nacht het nationaal-socialisme bezwadderd, wie hebben het volk opgehitst, wie hebben het volk bedrogen, wie hebben bet volk uitgeplunderd, wie hebben Nederland gemaakt tot een voorpost van Engeland op het vasteland, wie hebben de eer en den goeden naam van dui zenden fatsoenlijke, plichtsge trouwe Nederlanders door de modder gehaald, wie hebben de moorden van de Mei-dagen op hun geweten, wie hebben de nationaal-socïalisten in Indië in Indië in concentratiekampen gesmeten, hun vrouwen in ar moede qedoraneld en hun kin deren in weeshuizen gestopt?, enz. en?. Op al dezevvragen zult gij u heb ben te verantwoorden, ex-minister- nrosident. Daar helpen tractaaties niet tegen, daar helpen geen hijbe' teksten tegen. De eerste Nederland sche repreerïng, die optreedt, heeft naar mijne meening de nlieht orr voor de hoogste rechtbank te da gen, de verantwoordelijken yonr den ondergang van 't oude Neder landsche imperium Zij moeten deer inderdaad vinden, wat. de heer De Geer" wenscht: hoor en weder hoor". (Vervolg zie pag. 2). broers, eveneens loopjongen van beroep. Niet afleeh bleken zij schul dig aan deze inbraak, doch ook aan een soortgelijke twee weken te voren gepleegd in een zaak aan het Westcinde, waar twee kostbare ac cordeons werden .gestolen. Van deze vijf instumenten heeft de politie er drie in beslag kunnen nemen. Zij waren verkocht voor 125, 175 en 200 gulden. De andere dief had zich van de Instrumenten ontdaan door ze stuk te slaan. Deze accordeons, ter waar de van 750 en 450 gulden, hdd het illustere drietal aanvankelijk voor 600 gulden willen verkoopen. Van het geld, dat men voor de overige had gekregen, werd niets terugge vonden. Tnchthffisstraf voor frauduleus slachten De landbouwer J. H. van O. in Harskamp heeft in 1941 een vrij groot aantal varkens zonder de vereischte vergunning geslacht en het vleesch met winst verkocht. Hij heeft daarmede den loop van de voor het dekken der behoeften van het algemeen ingestelde distri butie gestoord en de leiding der vleeschvoorziening door de over heid in gevaar gebracht. Bij vonnis van het Deutsch Obergericht is hij tot 2 jaar tuchthuisstraf veroor deeld. Zijn voornaamste afnemer, de leidekker D. A. G. te Arnhem, die regelmatig van hem fraudu leus geslacht vleesCh betrok voor den verderen vei-koop, kreeg 1 jaar en 6 maanden tuchthuisstraf. op vanavond om onder ïs^Apr 20.41 uur X. N.M. tot morgenochtend V.M. 23Apr. ~Q 7 Mei e.k o.3o uur lk Nu de zon weer kracht krijgt heb ben ook de markiezen hun winter slaap achter den rug en worden naar buiten gebracht, om hun zo- mer-dienst te hervatten. Pax Holland-De Haan m Duitsche politie als Sinterklaas Maastricht, 16 April. Woens dagmiddag hebben de manschap pon vap het Duitsche politiebatail- Jon te Tilburg ook in Maastricht een uitdeeling gehouden van door hen vervaardigd kinderspeelgoed. Aan ongeveer 400 Duitsche en Ne derlandsche kinderen te Maastricht Deze speelgoeduitreiking was voor-- tfbereid door de N.S.D.A.P. en de N.S. Fraucnschaft. De Duitsche po- litiemenschen waren zelf behulp zaam hij de vaak moeilijke keuze, welke de opgetogen kinderen moesten maken uit een schat van werkelijk prachtig speelgoed. Bonoeo voor rijwielbanden Bekendgemaakt wordt, dat de distributiediensten de verzoeken tot verlenging van den geldigheids duur van verloopen bonnen voor rijwielbanden zullen afwijzen, zoo dat het geen zin heeft, zich hier omtrent tot den distributiedienst te wenden. Ieder, die nog in het bezit is van verloopen bonnen voor rijwielbanden dient derhalve op nieuw een aanvrage wdoi* een bon in te dienen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat er een nieuwe regeling is ge troffen ten einde er voor te zorgen, dat o,p de uitgegeven bonnen ook inderdaad rijwielbanden zullen worden geleverd. In verband hier mede zullen de distributiediensten in het vervolg uitsluitend bonnen voor rijwielbanden' uitgeven, die met een roode streep zijn gemerkt. Alle'bonnen, die niet van deze roode streep voorzien zijn, zijn on geldig. Gedurende de maand April zal geen gelegenheid bestaan tot het indienen van aanvragen, daar de aanvragen, die in Maart zijn ont vangen, eerst in behandeling zul len s worden genomen. Distributie van sinaasappelen Bekend wordt gemaakt, dat de geldigheidsduur der ter verkrijging van sinaasappelen aangewezen bon nen „Reserve 3—04"'en „Reserve 404", is verlengd lof en met 26 April a.s. Geen extra brandstof meer 1 Mei is 't zomer De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel maakt bekend, dat na 1 Mei a.s. geen extra brandstoffen meer zullen worden verstrekt ten behoeve van zieken en bij bevallin gen. Ook de vervangende verhoo ging van het gas- of electriciteits- rantsoen vervalt met ingang van genoemden datum. Voor bevallingen, welke geduren de de maand April plaats vinden, zullen nog extra brandstoffen wor den verstrekt, de bonnen zullen ech ter eerst worden uitgereikt, nadat de bevalling heelt plaats gehad. Aangezien de geldigheidsduur der brandstof fenbonnen gemerkt met de woorden -*één eenheid brandstoffen"- per 14 April was ver streken,.zullen de plaatselijke distri, butiediensten, tegelijk met de bon nen^ een voorrangsbewijs afgeven, tegen overlegging waarvan de brandstoffenhandelaar alsnog ko len ióag afleveren. „Wat de pot schalt" Verdere noodzakelijke verso bering in de menu's van de res taurants, geboden door de te genwoordige bijzondere om standigheden, heeft ertoe ge leid, dat op voorschrift van den directeur van „Rijkshoreca" met ingang van Maandag 20 April" a.s. tweemaal per week in de restaurants een eenvoudige hoofdschotel verkrijgbaar zal zijn, die aangeduid wordt met den naam „Wat de pot schaft" Omschrijving van dit gerecht blijft achterwege. Deze regel geldt voor alle restaurants, ook luxe zaken en inrichtingen, die met restaurants worden ge lijkgesteld, zooals ..uitzendin gen van diners". De dagen, waarop „wat de pot schaft" op de menu's moet. prijken, zijn vastgesteld op Maandag en Donderdag. Ontheffing van de ze regeling is beslist uitgeslo ten. Er mogen dus geen extra maaltijden worden bereid, ook 'niet voor bruiloftsdiners! Deze zullen ten hoogste mogen be staan uit soep, het. gerecht „wat de pot schaft", een salade, toespijs of compote en fruit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1