HOLLANDS Verduister DAGBLAD VOOR Adolf Hitier 53 jaar SCHAGER COURANT VAN 1855 Lava! legt lijst van ministers voor ONZE VEEVOEDERPOSITIE Haveninstallaties, op Kertsj gebombardeerd Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Admlnlstratiebureaox: SCHA GEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langstraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11777 ZATERDAG 18 APRIL 1942 ADOLF HITLER, de meest vereerde, de meest verguisde man van deze eeuwl Vereerd door millioenen Duitsche mannen en vrouwen, als den door God gezonden Leider, die hen uit het duister van druk en benauwenis zal voeren naar een glorierijke toekomst, die het Duitsche vaderland uit den zwaren tijd van beproeving en vernedering grooter en sterker zal doen herrijzen dan ooit te voren. Verguisd door hen, die de zuilen van het machtige kapitalistisch-bolsjewistische gebouw, waarin het voor sommigen zoo goed, voor velen zoo onnoembaar slecht was te leven, zien ineenstorten onder de mokerslagen der legerscharen van Duitschland en zijn bondge- nooten. Maar bewonderd door allen om zijn geniale eigen schappen als veldheer en staatsman, omdat de feiten bewezen hebben dat het Duitsche volk in Adolf Hitier een leider heeft gevonden zooals de wereldgeschiedenis nog niét heeft gekend. Hitier, de eenvoudige frontsoldaat uit den wereldoorlog, wien, zooals Generaal-veldmaarschalk von Reichenau opmerkt, deze wereldoorlog het getuigschrift heeft medegegeven een der besten te zijn geweest in het beste soldatenvolk ter wereld, is de groote Führer geworden, die zoowel voor het forum van zijn eigen volk als de verwonderde buitenwereld den vrijheidskamp voert voor het Grootduitsche volk, voor alle volkeren van Ger- maanschen bloede. Het lot heeft Nederland aan Duitscliland en daarmede aan zijn Führer .verbonden. En meer en meer komt men in ons land waar laten wij eerlijk zijn den naam Hitier eens tot de meest verguisde en bespotte behoorde, tot het inzicht dat dit lot ons gunstig is geweest. Dat juist Adolf Hitier. de eenige is, die ook voor ons land een eervolje plaats in de rij der Europeesche samenleving kan veroveren, dat die man ons land, door bloed en gemeenschappelijke belangen met de overige Germaansche vol keren innig verbonden, een onafhankelijkheid kan geven, tvelke het in de laatste tweehonderd jaar niet heeft bezeten. MEER en meer immers komt men in ons land tot de Conclusie, dat onze hooggeroemde onafhankelijkheid, van vóór 10 Mei 1940, welke dan door onze Oostelijke nabuur destijds zoo bedreigd zou worden, slechts schijn was, en wij door gouden slavenketenen gebonden waren aan het Engel- sche imperium, dat nimmer aarzelde die ketenen aan te trekken, wanneer liet zulks noodzakelijk vond. Meer en meer begrijpt men, nu men de geweldige prestaties der Duitsche legers elders heeft leeren kennen, hoe voorzichtig de strijd van Duitsche zijde tegen ons is gevoerd. Hoeveel duizenden dooden méér hadden er kunnen vallen! Men is zich langzamerhand gaan realiseeren welk een groot6ch gebaar het is geweest, de Nederlandsche krijgsgevangenen zoo spoedig mogelijk weer vrij te laten, en bij zeer velen is de vraag gerezen: Is deze man, deze Adolf Hitier onze verguizing, zooals die nog dagelijks van de overzijde wordt voorgepredikt, werkelijk waard of doen we goed ons te bezinnen én hem de achting toe te dragen en dankbaarheid te schenken, waartoe de nuchtere feiten uit de laatste twee jaar aanleiding geven? Adolf Hitier, de man die. streeft naar een vereenigd en krachtig Europa, waarin niet de dans om het gouden kalf doch de eerlijke arbeid als/het hoogste goed beschouwd zal worden, viert morgen zijn drie en Vijftigsten verjaardag aan het front, bij zijn soldaten. Er is dezen dag vreugde en dankbaarheid in de harten van het Duitsche volk! Laat het ontwakend Nederland in die vreugde en dankbaar heid deelen, en zich op dezen dag den dag van den Führer voornemen mede te werken aan den grootschen arbeid, welke Adolf Hitier ook in óns belang is begonnen! y ZITTING VAN DEN MINISTER- RAAD. Henriqt pleit voor Duitsch- Fransche samenwerking. VICHY, 17 April (DNB). 20 u. 50 is te Vichy de volgende offici- eele mededeeling bekend gemaakt. In den loop van den dag zijn tus- schen maarschalk Pétain, admiraal Darlan en president Laval de be sprekingen met het oog op de vor ming van (de nieuwe regeering voortgezet. President Laval heeft overigens in het paviljoen Sevigne talrijke persoonlijkheden ontvan gen en heeft zich gedurende gerui- men tijd onderhouden met zijn toe komstige medewerkers. Een definitieve oplossing is bin nenkort te verwachten. Na de gehouden ministerraads zitting is een communiqué uitgge- geven, waaraan wij ontleenen: De plaatsvervangende minister president, admiraal Darlan, heeft den chef van den staat de porte feuilles van staatssecretaris, waar mede hij tot dusver belast was. overhandigd. De aangewezen op volger van den chef van den staat, admiraal Darlan, verklaarde zich op verlangen van den maarschalk bereid, om qnder diéns recht- streeksch gezag het opperbevel over de strijdkrachten te land, 'ter zee en in de lucht op zich te nemen. Na afloop van den ministerraad heeft maarschalk Pétain een onder houd gehad met Laval, die hem de eerste lijst van personen voor legde, Wier medewerking in de nieuwe regeering hij gewenscht acht. Rede van Henriot. Philippe Henriot heeft te Algiers yoor meer dan 4000 personen met groote openhartigheid een pleidooi gehouden voor de Duitsch—Fran sche samenwerking. Hij zeide, dat sinds de bijeenkomst van Montoire Frankrijk niet meer als overwon nene tegenover Duitschland staat, maar' als verdragspartner. Reeds Napoleon heeft rhet Duitschland willen samenwerken, maar toen, evenals thans, heeft de Engelsche politiek tweedracht op het conti nent begunstigd. Is er in-deze zaal nog iemand, die gelooft aan een Engelsche overwinning? riep Hen riot uit. Hij geeselde het bolsjewis me en roemde den Duitschen strijd daarentegen als een Europeesche verdienste. Zestigduizend gevangenen op Bataan Politiek der verschroeide aarde ook in Burma. STOCKHOLM', 17 April (A.N.P.). - Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, blijkt uit een bericht van het Amerikaansehe ministerie v. Oorlog, dat zich naar schatting 60.000 soldaten en burgers op Bataan in handen van de Japan ners bevihden. Een kjein aantal soldaten en alle .verpleegsters zijn naar de vesting Corregidor overge bracht. x Naar Domei- meldt, hebben op het eiland Corregidor nog overge bleven artillerie-eenheden bij het beantwoorden van het vuur der Jh- pansche artillerie onlangs zware verliezen onder de op het schier eiland Bataan geconcentreerde Amerikaansehe krijgsgevangenen vproorzaakt. De Amerikaansehe ge vangenen, die door hun eigen strijd krachten werden beschoten, noem den de Amerikaansehe kanonniers „verdomde gekken". Bij den verjaardag van Adolf Hitier. De Führer wordt ter gele genheid van de eerste steenlegging van het „Haus des deutschen Frem denverkehrs'' te Berlijn op 14 Mei 1938 door de arbeiders geestdriftig toegejuicht P.B.Z.-Pax Holland m WINNEN VAN RUW VOER EERSTE VEREISCHTE Kern van rasdieren in elk geval behouden In „Ruhr und Rhein", het be kende economische weekblad uit het RijnschWestfaalsche indus triegebied, treffen wij een artikel aan over „De veevoeflcrpositic in Nederland". Na te hebben opgemerkt, dat de overzecsche invoer van voedermid- dplen stilstaat, wijst de schrijver erop, dat dientengevolge rigoureuse inkrimping van den veestapel noo- dig is geworden, terwijl voorts te korten aan krachtvoer door aan vulling met ruwvoeder zooveel mogelijk moesten worden opgehe ven. Ten aanzien van het eerste mid del zegt hij: Deze rigoureuse vee- beperking heeft tot ooi-zaak het feit, dat in de laatste veertig tot vijftig jaar op de groote meerder heid der Nederlandsche boerenbe drijven de veehouderij de spil van het bedrijf was geworden. Als ge volg daarvan ontwikkelde zich hier langzamerhand een runder-, var kens- en kippenstapel, die in ver houding tot de oppervlakte cul tuurgrond onevenredig groot was. Dit gaf echter geen aanleiding tot moeilijkheden, daar op dc wereld markt gemakkelijk krachtvoeder kon worden aangekocht. Groote hoeveelheden granen, oliehoudende zaden, enz. werden van overzee ingevoerd. Zoo was het jaarlijksch kwantum ingevoerde granen meest al grooter clan de hoeveelheid graan, welke thans in ons land wordt verbouwd. Omdat zoo gaat het artikel ver der, voor de overheid ten aanzien van de voedselvoorziening de men- schelijke voeding primair behoort te zijn, werd in de eerste plaats de paai'denstapel in stand gehouden, Mangaanmijnen op Luzon in Japansche handen. Naar de „Yomioeri Sjimboen'" meldt, heben Japansche troepen Zambales aan de Westkust van het eiland Luzon bezet. Daardoor zij de grootste mangaan lagen in Oost-Azië in Japansche handen gekomen. De mijnen bleven onbeschadigd. Er werden aanzien lijke hoeveelheden mangaanerts aangetroffen. De voorhoede der Japansche troe pen op Panay heeft gisteren de stad Iloilo een belangrijk strate gisch punt in het Zuiden van het eiland bezet, na het gebied van vij andelijke strijdkrachten gezuiverd te hebben. De Japannerg hebben vooras de stad Kapiz in het Noor den van Panay bezet.' Politiek der verschroeide aarde in Burma. De troepen van Tsjang-Kai-sjek zijn naar de' oorlogscorrespondent van de „Yomioeri Sjimboen" meldt, aan het front van Buiiha 'tot de tactiek overgegaan om bij hun te rugtocht alles te vernietigen en in brahd tc steken. Bij den intocht in een stad in Noord-Burma ten Noor den van Pegoe werden volgens den oorlogscorrespondent nog slechts .puinhoopen aangetroffen. Zelfs» groote voorraden rijst, die niet meer konden worden weggevoerd, werden in brand gestoken. De stra ten en huizen van de stad waren alle leeg, daar de bewoners voor den terugtocht der troepen gedwon gen waren naar het Noorden van het land te evacueeren. omdat het paard als krachtbron in het productieproces onmisbaar is, zoo economisch mogelijk te wor den besteed, d.w.z. het wordt aan die diergroepen gegevch, waarbij het grootste „nuttige effect" wordt verkregen. Bij kippen en varkens is dat het ongunstigt, terwijl deze diergroepen tevens niet in staat zijn, zooals rundvee, ruwvoeder te verwerken. Bovenden kunnen «yzij bij eventuecle verbetering in de voorziening met krachtvoer meer betrekkelijk snel tot een behoorlij ken omvang worden^ uitgebreid. De kippen- en varkensstapel kwam derhalve het eerst voor inkrimping in aanmerking en wel de kippen stapel het meest, daar het nuttig effect van krachtvoer bij dit pluim vee nog ongunstiger is dan bij var kens; Omdat de herkauwers, het rund vee dus, goede ruwvoederverwer- kers zijn en zij voedsel halen uit allerlei producten, die voor de men- schelijke voeding van geen betee- kenis zijn, wil de overheid den rundveestapel 2ooveel mogelijk in stand houden. De toekomst. Men verwacht, dat de voedertoe wijzingen aan melkvee dit voor4 jaar gelijk kunnen blij-ven aan' die, welke in de laatste maan den van 19-41 golden. Echter zullen de dieren daarna vrij-' wel uitsluitend op ruwvoetor uit eigen bedrijf zijn aangewe zen. De veehouders dienen daarom dezen zomer extra hun best te doen om daarvan een voldoende hoeveelheid-te win nen. Degenen, die daarna in de gelegenheid zijn gras kunst matig te drogen, bullen daar van zeer zeker profiteeren. Wat de varkens betreft wordt 'alleen een kern van fokdieren in stand gehouden om het fokmateri- aal, dat na jaren van inspanning is verkregen, voor later te behou den, de kippen gebruikten in nor malen tijden alleen reeds 40 net. van het krachtvoer. Momenteel wordt alleen nog voer verstrekt voor een half millioen kinnen op de fok- en vermeerderïngsbedrijven, waardoor men een kern kan be houden, om daarop later de nood zakelijke uitbreiding te baseeren. Omdat het voedergehruïk van alle kleine huisdieren bij 'onder- roek ontstellend boog bleek te zijn. heeft de overheid zich op het standpunt geplaatst, dat voor de ze dieren zonder economisch doel geen voeder beschikbaar mocht worden gesteld. Alleen aan werke lijk onmisbare dieren, zooals poli tie- en blindengeleidehonden wordt vorder toegewezen. Ook de fokkers van rasdieren (honden, kattep. sierpluimvée, gevogelte, nelsdicren. enz.) krijgen een beperkt^ hoeveel heid voeder met de bedoeling een kern van rasdieren in stand te houden. Inbraak in Luilekkerland Zaterdag 16 Augustus in de late avonduren was een ongeveer 25- jarige man het luilekkerland bin nengedrongen, dat hij ontdekt had in het gebouw „Indic" van de Ned.' Handel Mij. aan de Keizersgracht. Er lag daar een groote voorraad thee, kaas, perziken, cognac, wijn en andere lekkernijen opgeslagen, en er bestond voor dezen man geen aangenamer bezigheid dan hier enkele uren met vrienden onge dwongen té grasduinen. Zij hadden een langen dag voor zich en als de nacht zou komen, zouden zij gereed zijn en alles wegsleepen wat van hun gading was. De politie kreeg echter de lucht en rekende het drietal in. De Off. van Justitie eischte gis teren een jaar en drie maanden tegen den hoofddader en resp. een jaar en een jaar en zes maanden gevangenisstraf tegen de anderen. Uitspraak 1 Mei. Sigaretten f 2.- per pakje LEIDEN, 17 April. De poli- tie heeft ten huize van een groentenhandelaar een partij van 100.000 sigaretten aange troffen en in beslag genomen. D.e bandarolleprijs dezer siga retten bedroeg 37/4 et per pak je, doch V. boód ze in Den Haag te koop aan tegen den prijs van twee gulden. NAAMSVERANDERINGEN OP JAVA- TOKIO, 17 April (D.N.B.) Nu de rust en orde in Soerabaja volle dig zijn teruggekeerd, -hebben de Japansche militaire autoriteiten be sloten, niet alleen in de hoofdstad van Java, doch aan alle straten, bruggen en rivieren op Java nieu we namen te geven. Maan op 8.23 15 Apr N.M. 23 Apr. EK. Maan op S.56 vanavond om onder m/V jt /-* 23.39 20.42 uur 30Apr tot morgenochtend V.M. jz. o c 7 Mei 6.35 uur l.k. Zondagavond om 20.44 uur Maan tot Maandagochtend 0.36 6.33 uur Dankbare evacué's... A. Collet te Anna Paulowna stond gisteren voor den Vrederechter die in Alkmaar zitting hield, terecht, omdat "hij J. Benema, beij wien hij als Heldersch geëvacueerde inwoont, o.a. zou heb ben uitgescholden voor „vuile N.S.B.er". J. Benema en diens voor malige knecht C. de Graaf verklaar den onder eede, dat de uitdrukking was gevallen. Verdachte's vrouw eji zoon daarentegen, die beiden op den ernst van den eed werden ge wezen, hielden vol, dat de onereu- se uitdrukking slechts in vragen- den zin was gebruikt door Benema, die zijn knecht zou heibben toege voegd: „Cor! Cor! Cor! Wat zegt hij nu? Ben „ik een N.S.B.-er?" Zoowel de getuigen als verdach te zeggen niet aan politiek te doen. De Officier, Mr. de Bruys Tack, acht intusschen het wettig en over tuigend bewijs geleverd. Hij noemt het optreden van verdachte ^schan dalig en vindt dat deze zich als onder dak-gebrachte en daarmee dus als gast, heel anders behoort te gedragen. De eisch luidt f75.— of 20 dagen en de vrederechter veroor deelt confom. Mislukte staatsgreep in Equador BUENOS AIRES, 17 April (D.N.li.) Berifehten uit Ecuador maken mel ding van een nieuwe poging tot een slaatsgreep, welke mislukt moet zijn. In Guavaquil en verschei dene anderen steden moeten talrij ke arrestaties gelast zijn, vooral in plaatselijke politieke kringen. Vijf dagen geleden moet. ook een derge lijke poging verijdeld zijn. Duitsche belangstelling voor Ned, bedrijf Op Donderdag j.1, heeft de gevolmachtigde van den Rijkscommis saris voor de provincie Noord-Holand, Gauinspekteur Unger, éen bezoek gebracht aan de oudste en grootste drukkerij in -Neder land, die der fa. Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. De heer Unger was vergezeld van zijn medewerker, den referent voor So ciale Zaken, den 4teer Lüttgen. De drukkerij kan sinds haar op richting in het jaar 1703 terugzien op een geschiedenis van 239 jaar. Uit het bescheiden begin ontwikkelde zich de bekendste grafische onderneming van Nederland. Een rondgang door het bedrijf liet de bezoekers een blik werpen in de van de hoogste vakkennis getüigende werkstukken. Het gesprek tusschen den Gevolmachtigde én de heeren directeuren Enschedé en Huisman diende zoowel de voorlichting over den socialen stand van zaken in de onderneming als in het bijzonder de uitbouw en de bevor dering van de bedrijfsgemeenschap in den geest van den nieuwen tijd. (Foto Peperkamp). BOLSJEWISTEN LIJDEN AAN ZIENLIJKE VLIEGTUIGEN- VERLIEZEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 April. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den centralen sector van het Oostelijke front viel de vijand op een plaats met vrij sterke strijd krachten aan. De aanval werd afge slagen. Andere plaatselijke aanval len van den vijand in den centralen en Nooqrdelijken sector van 't front bleven eveneens tevergeefs. Bij luchtaanvallen op achtcrtt-aartsche verbindingen en vliegvelden van de bolsjewisten leed dc vijand aanzien lijke verliezen aan vliegtuigen en rollend materieel. Op het schiereiland Kertsj werden haveninstallaties met goede uitwer king gebombardeerd. Boven het Kanaal en de Engel sche Zuidkust schoten Duitsche ja gers gisteren overdag in luchtge vechten 11 Britsche vliegtuigen neeh Formaties gevechtsvliegtuigen vie len in den afgeloopen nacht ravitail leeringsinstaliaties in Southamp- ton aan. N.V.V. wordt Ned. Arbeidsfront In een te Kcrkrade gehouden ver- gadering van ambtenaren, werklie den en gemeentepolitie, bijeenge roepen door en onder leiding van den burgemeester, heeft heer Tiglemans, provinciaal vertegen woordiger van den commissaris van het N.V.V., sprekende over de toekomst van Nederland, volgens het Hsb., medegedeeld, dat de naam N.V.V. spoedig zal worden veranderd in dien van Neder- lnndseh Arbeidsfront. Dienst aan moeder en kind. Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1