HOLLANDS DAGBLAD VOOR r— Verduister - HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 De verjaardag van Adolf Hitier NIEUW FRANSCH BEWIND Laval leider der regeering Luchtaanval op Tokio Nederland vraagt om vet Successen in Centrum en Noorden Spoedig nieuwe kolenboonen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratiebureanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11778 MAANDAG 20 APRIL 1942 Rede van Goebkels Oproep van Goering BERLIJN. 19 April (D.N.B. Minister Dr. Gocbbels heeft tijdens de plechtige bijeenkomst der N.Sr D.A.P. op den vooravond van Hit- ler's verjaardag 'n rede* gehouden, waarin hij ter inleiding wees op de film „De groote Koning", die- de zware "beproevingen behandelt, waaraan Frederik II was blootge steld in de kritieke phase van den zevenjarigen oorlog, alvorens -hij zijn legers tot de eindoverwinning kon voeren. Bij den verjaardag van Adolf Hitier De Führer wordt tijdens zijn in tocht in het Sudetengebied geest driftig begroet. PBZ. Pax Holland' m Benijdenswaardig is de generatie, aldus spr., die in dergelijke ge vaarlijke tijden den zegen van een groote persoonlijkheid deelachtig wordt. Elke eeuw heeft zijn histo rische taak en een dergelijken tijd, die vorm moet krijgen en daarom geen -genot schenkt, beleven wij thans. Goebibels weesop den zwaren win ter, dien het Duitsche volk juist achter den rug heeft, om daarna de aandacht te vestigen op den Füh rer. Wij waren allen bij hem, aldus spr., zonder veel woorden en zon deraaartoe aangespoord te zijn. Ie der besefte, dat hij een gigantischen strijd- om het Oostelijk front uit vocht, dat hij tot diep in den nacht plannen maakte, wikte en woog en in zijn hoofdkwartier op post bleef om zijn régimenten in hun zwaren strijd te bezielen. Als wij thans aan den vooravand van zijn 53!=iten verjaardag de ge heele natie om de luidsprekers ver eenigen, is dit iets anders en veel meer dan een plechtigheid. Hier moet, bevestigd worden, wat alle Duitschcrs gevoelen en thans na' drukkelijker dan oQit tevoren, Het is in zekeren zin de vernieuwing van de trouw, die zoo millioenen malen door daden, offers, bloed en duizendvóudigen smartelijken dood is beproefd, dat zij geen woorden meer "behoeft. Na den Allerhoogsten gesmeekt te hebben den Führer te sparen, zeide Dr. Gobbels: „Als wij als volk ergens.bewezen hebben, dat wij ons dè leidende rol op liet continent, waarop wij en o"nze bondgenooten in de toekomst aanspraak kunnen maken, niet heb ben aangematigd, maar dat die rol ons naar 't recht der historie ten volle toekomt., dan hebben wij/ dat in dezen winteroorlog bewezen. Het Duitsche volk heeft in den winter de vuurproef doorstaat. Het /rolk, dat een dergelijke proef doorstaat, is tot, de overwinning geroepen". In dankbaarheid en trouw zen den wij'den Führer on$e groeten, aldus besloot de bewindsman. Front S3 vaderland voelen zich in dit uur iïs door een onverbreekbaren band verbonden. De Duitschers in de ge- heele wereld zijn vereenigd in den wensch, dien wij telkens weer aan den vooravond van zijn verjaardag hebben uitgedrukt in de woorden: hij moge ons blijven, wat hij ons was en is: onze Hitier. Oproep van Goering. Ter gelegenheid van Hitiers ver jaardag heeft rijksmaarschalk Goe ring een oproep aan het Duitsche volk uitgevaardigd, waarin hij o.a. schrijft: In de luttele vredesjaren heeft Adolf Hitier een rijk geschapen, dat de bewondering der geheele wereld hoeft gewekt door de inner lijke eendracht des volks en de on vergelijkelijke grootheid van zijn politieke macht. Consequent zou het nu geweest zijn, als de volken, die thans onze tegenstanders zijn of waren, met Pétaln thans uitsluitend leider van den Staat Zooals verwacht kon worden is Zaterdag de samenstelling der nieuwe Fransche regeering bekend gemaakt. Pierre Laval is leider der regeering gewor den, de grijze maarschalk Pé- tain blijft uitsluitend hoofd -van den Staat De nieuwe regeering bestaat uit zes ministers en 12 staats secretarissen. Het is dus een minder breede regeeringslor- matie dan de vorige, die be stond uit 8 ministers en tien staatssecretarissen. Admiraal Darlan is de rechtma tige en grondwettige opvolger van het staatshoofd, ingeval maar schalk Pétain mocht komen te over lijden, of om de een of andere re den zijn functie niet meer zou kunnen uitoefenen. De volmachten van Laval, zoo onderstreept men hier voorts in politieke kringen, zijn veel grooter dan in de regeeringscombinatie, die op 13 Dec. 1940 afliep. Toen had Laval alleen den titel van vice-pre- sident en oefende hij de contröle uit over de dienstinstanties van de voorlichting. Thans vereenigt La val in zijn persoon zoowel Buiteu- londsche en Binnenlandsche Zaken alsmede het ministerie van Voor lichting, waarmede hij een onbe twistbaar gezag uitoefent over de leiding van de binnenlandsche en buitenlandsche aangelegenheden des lands. De staatssecretaris bij den chef der rcgcering, de Brinon, heeft te genover de pérs verklaard, dat hij algemeen gedelegeerde in het be zette gebied, blijft en in het-bijzon der met de regeling van diploma tieke kwesties belast is. Naar van betrouwbare zijde ver luidt is de controleur-generaal der Fransche crimineele politie, Onda- nel. van zijn ambt ontheven. Laval heeft zijn ambt gisteren morgen officieel aanvaard. Tegen over de pers verklaarde hij o.a.: De maarschalk heeft, door mij de leiding van binnen- en buitenland sche politie^ toe te vertrouwen, een reusachtige verantwoordelijkheid op mijn schouders geladen. Het is echter niet juist, dgt hij zijn vol machten heeft „afgestaan". Als ik het hoofd der regeering ben, dan ben ik zulks door de opdracht, die de maarschalk mij heeft verstrekt. Het gezag van maarschalk Pétain is voor de vervulling van mijn taak onontbeerlijk. Ik aanvaard moedig een moeilijk werk en om succes te hebben, heb ik steeds-den steun van zijn scherpzinnigheid en zijn ervaringen noodig." DE LOOPBAAN VAN LAVAL. Met Pierre Laval keert een man als 'leider van de Fransche regee ring terug, die meer dan een kwart eeuw nauw verbonden is met het politieke leven van zijn land. Pierre Laval werd 28 Juni 1883 te Chatejdon (Basse (Auvergne) als vijfde kind van een hotelhouder ge boren. In 1909 werd hij in de Pa- rijsche balie opgenomen en in 1914 trad hij als afgevaardigde van het departement van de Scine actief in het politieke leven. Van 1925 at nam hij onderscheidene portefeuil les waar in de meest uiteenloopen- de ministeries. Als minister van Buitenlandsche Zaken onderteekende hij met Mus- sol ini op 7 Jan. 1935 het verdrag van Rome, dat een nieuwe rege ling brengt van de betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië. In 1936 trad hij met zijn geheele mi nisterie af en weigerde eén nieuw dit sterke Duitschland een gemeen schappelijk front hadden gevormd om Europa te beschermen tegen de alles verpletterende wals van bol sjewistische vernietigingswoede en communistische vernielzucht. Tal- looze malen heeft de Führer hen tot vreedzame samenwerking uitge- noodigd. Maar haat en wangunst van een geallieerde kliek brachten den oorlog. Onder de geniale aan voering van den veldheer Adolf Hitier heeft toen het Duitsche zwaard onverbiddelijk toegeslagen. In de zware defensieve gevechten van dezen harren winter zijn de ijzeren energie en het onbuigzame verzet van onzen Führer in stand gebleven. Als de Führer ons dit jaar opnieuw naar groote beslis singen en overwinningen voert, dan vindt hij front en vaderland steeds bereid ijn wil te doen, tot de eindoverwinning is behaald en de macht en heerlijkheid van het Groot-Duitsche rijk voorgoed is ge waarborgd. Oproep van Pétain Het hoofd van den'Franschen staat, maarschalk Petain, heeft Zondagavond te 8 uur over den radio-omroep den volgenden op roep tot hel Fransche volk gr- richt: „Franschen. Er is een nieuwe regccring gevormd. Admiraal Darlan, die mijn aangewezen opvolger blijft, zal zich belas ten met de verdediging van ons territoir en ons imperium. Pierre Laval zal onder mijn gezagde leiding der binnen- en buitenlandsche politiek op zich nemen. Met hem heb ik op het meest tragische oogvn- blik onzer catastrofe de nieuwe orde gegrondvest, ivelke. de herrijzenis van Frankrijk moet waarborgen. Thans, op een even beslissend oogenblik als ii\ Juni 1940, sla ik met hem de handen ineen om den arbeid der Europeesche organisatie, waarvoor wij gemeenschappe lijk den grondslag hebben ge legd, te hervatten. Franschen. Uw gezond ver stand, uw 'gtduld en uw Vader lands liefde zullen ons ji,elpen onze beproevingen en onze el lende te overwinnen. Komt van ganscher harte en schaart u om de regeering. Zij zal v nieuwen grond geven om te vertrouwen en te hopen." kabinet te vormen, daar toen in Frankrijk het volksfront heerschte. Tevergeefs streed Laval voor een verstandige basis, waarop een Duitsch-Fransche samenwerking mogelijk was. Tevergeefs streed hij tegen de sancties en tegen de hulp verleening aan het roode Spanje. Na Frankrijks nederlaag werd hij benoemd (ot staatssecretaris bij het vice-presidentschap. Amerikaansche luchtstrijdkrach ten naar Engeland Ook troepen worden gezon den. STOCKHOLM, 18 April (D.N.B.) Naar de Britsche nieuwsdienst, meldt, heeft de thans in Engeland vertoevende Amerikaansche chef van den generalen staf, Marshall, medegedeeld, dat Amerikaansche luchtstrijdkrachten overal in het vereenigd koninkrijk zullen worden gestationneerd. Ook Amerikaansche troepen zullen voortdurend qp En- gelschen bodem blijven aankomen De bijzondere gevolmachtigde van Roosevélt voor de uitvoering van de leen- en pachtwet, Harry Hop- 'kins, heeft ten aanzien van het vraagstuk der Amerikaansche" transporten naar Engeland opge- jnterkt dat er „een harde noot ge kraakt zal moeten worden". J)e grootste moeilijkheid is en blijft de schcepsruimte. SLECHTS WEINIG SCHADE. HEVIGE STRIJD IN BIRMA. Tokio heeft Zaterdagmiddag den eersten luchtaanval te doorstaan gehad, welke grootendeels schijnt uitgevoerd te zijn door Amerikaan sche bommenwerpers en volgens de Japansche berichten slechts wei nig schade heeft aangericht. Negen vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Er is zeven uur 'luchtalarm geweest. Nieuwe successen der Ja panners. Een van de Japansche landings corpsen heeft Zaterdagochtend vroeg de havenstad Capiz in het Noorden van het eiland Panay bezet. Ook alle overige belangrijke kustplaatsen van het eiland be- vinderr zich intusschen in Japan sche handen. Panay is in zooverre zeer belangrijk, dat zich aldaar vijf groote vliegvelden bevinden, van waaruit Manilla in twee uur be reikt kan worden. Van een niet nader genoemde Japansche basis wordt gemeld, dat Japansche vlooteenheden een landing hebben ondernomen on Port Santa Rosario en terstond de dokken en olietanks h^hhen beze* zonder tegenstand te ontmoeten. Volgens een nog onbevestigd er rucht zou een vliegtuigmoeder schip tot zinken zijn gebracht. Naar uit Tsjoengking gemeld wordt, moet op het oogenblik hev;g gevochten worden door de Chinee- sche en Japansche troepen in Bir ma. Voor den Japanschen druk waren de Chbaeesche troepen ge dwongen terug te trekken. Uit Tsjoengking meldt de Brit- sche berichtendienst, dat de Chi- neezen van de Britsche autoritei ten de leiding van het verkeer in Birma, waaronder spoorwegen, we gen, telefoon en telegraaf, hebben overgenomen. Het ministerie van Verkeer heeft vertegenwoordigers naar Birma gezonden. Engelsche troepen in Birma door Chineezen vervangen. De Britsche berichtendienst meldt uit Calcutta, dat de Britsche troepen aan het front in Birma door Chineesche strijdkrachten zul len werden vervangen, daar de Engelsche troepen na een onafge broken strijd van 75 dagen rust noodig hebben. Naar de Britsche berichtendienst: meldt, werd Zaterdagochtend vroeg" in San Diego en in de huurt van San Francisco luchtalarm gegeven. Het alarm duurde 34 minuten. Japansche strijdkrachten zijn op 16 April geland op het eiland Se- beroet in den Ipdischen /Oceaan ten Zuiden van Sumatra. Gisteren zijn Japansche troepen geland op Nias, ten Zuiden van Sumatra zoo meldt de frontcorrespondent van de Nitsji N-itsji. De landingen geschieden zonder bloedvergieten en de Japanners zuiveren het ter rein thans van tegenstanders. De Nederlandsche arbeiders in Dui i3chland. Een overzicht tijdens den gemeenschappelijken maaltijd. Polygoon-Fritz-Pax Holland m Boeren teelt blauwmaanzaad I De vetvoorziening is van de grootste beteekenis voor de volksvoeding. Met den allergrootsten nadruk wordt thans op den ver bouw van blau wmaanzaad aangedrongen. 1 Blauwmaanzaad is het zomergewas, dat de grootste olie opbrengst bevat. Het kan vooral verbouwd worden op de zwaardere gronden. Boeren, het Nederlandsche volk vraagt u om vet. Geeft daarom aan den oproep tot verbouw van veel blauwmaanzaad gehoor. Het verbouwde blauwmaanzaad zal door de regee ring afgenomen worden voor f 60.— per 100 kg., terwijl u bo vendien het recht ontvangt, om voor iedere 100 kg. blauw maanzaad, dat u inlevert, 1 kg. spijsolie of spijsvet extra te koopen tot een maximum van 50 kg. per gezin. Verbouw van 'blauwmaanzaad op gescheurd grasland (reeft bovendien recht op een scheurpremie van f250 per h.a. Het is de hoogste tijd. Daarom direct aan den slag. Aan het werk. Een groep Nederlandsche arbeidsters ^tijdens den dagtaak in een Dnitsche fabriek. Polygoon-Thijssen-P^x Holland m Augsburg aangevallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUIIRER, 19 April. Het opper bevel dier weermacht deelt mede: Succesvolle luchtaanvallen zijn gericht op de oorlogshaven Sebas- topoJ en haveninstallaties aan de Kaukasische kust. In de centrale en Noordelijke sector van he,t Oos telijk front hebben eigen aanvals- ondernemingen nieuwe successen opgeleverd. Op enkele plaatsen heeft de vijand zijn aanvallen en overvallen tevergeefs, voortgezet. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers heb ben overdag en des nachts de mi litaire installaties op het eiland Malta aangevallen. Op de staats- Werven van La Valetta, in ravi- tailleringsinrichtingen en opslag plaatsen voor benzine, torpedo's >en munitie zijn door talrijke voltref fers van bommen zeer zware ver nielingen veroorzaakt. De aanval len op de vliegvelden Luca, Hal- far en Kalafrana hebben bijzon der veel succes opgeleverd. Een aantal vliegtuigen werd op den grond vernield of beschadigd. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in de afgeloopen ngchtt de v. den oorlog belangrijke Britsche haven Grimsby aangevallen. In groote maalderijen en dokisntalla- ti.es ontstonden zware branden en explosies. Na de in het woermachtsbericht van gisteren gemelde zware vlieg- vliegtuigverliezen, die gestegen* zijn De bezetting der Ned.-Indische eilanden TOKIO, 19 April (Domei). Van een niet nader genoemde Japan sche basis wordt gemeld, dat Ja- panschfe troepen op Billiton Man- gar en Tandjong Pandan hebben bezet. Ongeveer 40 Nederlanders werden geinterneerd. De Japanners namen de geheele controle over de tinmijnen in handen. Andere Ja pansche legereenheden hebben Goenoeng Sitoy op Nias en Sioban bezet. De registratie van alle bui tenlanders te Batawia begint, heden en duurt tot 1 Juni. IEDEREEN 14 EENHEDEN. De Secr.-Gen. van het dep. van Handel enz. maakt bekend, dat, waar het van belang is de bevoor rading van vaste brandstoffen voor den komenden winter zoo spoedig mogelijk te beginnen, reeds binnenkort zal Worden overge gaan tot het verstrekken van de nieuwe bonkaarten vaste brand stoffen. Bij hèt uitreiken der nieu we kaarten zal voorloopig geen onderscheid worden gemaakt tus schen de verschillende categorieën die tot nu toe onderscheiden wer den, namelijk- „haarden en kachels ,1 tot en met 4 kamers", haarden en kachels 5 en meer kamers en „centrale verwarming", zoodat aan al deze verbruikers een zelfde kaart, gemerkt „D.V." van 14 bon nen zal worden verstrekt. De uitreiking der nieuwe brand stoffenkaarten zal zooveel moge lijk geschieden gelijktijdig met de verstrekking van de bonkaarten voor de zesde distributieperiode. De kaarten zullen uitsluitend wor den uitgereikt aan personen, die de aanduiding „hoofd" op hun stamkaart hebben en in het afgeloo pen seizoen een brandstoffenkaart J. K of L gebruikten. Deze kaart J K of L waarop alle nog niet aangewezen bonnen moeten voor komen, uitgezonderd die bonnen, welke vernietigd konden worden, namelijk de bonnen 21 C.V van de L.-kaart moet bij de in ontvangstne ming van de bon-kaart D.V. worden tot 29 neergeschoten toeistellen is 't Britsche luchtwapen overdag noch 's nachts het rij ksgebied binnenge vlogen. In de tijd van 20 'Maart tot 10 Aprilheeft het Britsche luchtwapen '273 vliegtuigen verlo ren, waarvan 97 in de Middelland- •sche Zee en in Noord-Afrika. In ilenzelfden tijd zijn in den strijd te gen" GrootrBrita#mië 66 .eigen vlieg tuigen verloren gegaan. Uit het legerbericht van Zater dag blijkt dat Britsche bommen werpers onder krachtige bescher ming van jachtvliegtuigen boven de bezette gebieden in het Westen hebben gevlogen. Door Duitsche jagers tot den strijd gedwongen, verloren zij in hevige luchtgevech ten 17 vliegtuigen, waaronder een aantal viermotorige bommenwer pers. Hierbij heeft een tweede iachteskader in het Westen zijn duizendste overwinning in de lucht behaald. Vrijdagavond heeft een gering aantal Britsche vliegtuigen indus- trioele installaties in Augsburg aangevallen. Er werd een gering aantal personen getroffen, be aan gerichte materlecle schade was eveneens gering. De luchtdoelartil lerie schoot drie der aanvallende vliegtuigen neer. „Uitgebeend" Toen eenige jongens in de omgeving van Almelo aan het kievitseieren zoeken waren, za gen zij een koe in de weide lig gen. Op zichzelf niets bijzon ders. Al het vleesch was er echter uit verdwenen en het dier was opgestopt. Bij onder zoek door de politie bleek de koe gestolen te zijn. terwijl het vleesch frauduleus verkocht was. Een deel vai) het geslach te, alsmede ruim driehonderd gulden konden worden achter haald. De dadérs zijn gearres teerd. Oproep Landdienst In aansluiting op mijn oproep voor den Landdienst deel ik mede, dat diegene, die zich gemeld heb ben, omtrent de voorwaarden, toe stemming der'ouders, enz., berich ten dienen af te wachten van het stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm. Het is dus overbodig inlichtingen te vragen. Van Geelkerken. Noodlottige duik Gistermiddag is in het zwembad aan den Heiligeweg te Amsterdam eén 20:jarige man bij het duiken tegen de vloer van liet bassin ge- stoofen, waardoor hij een zware schedelbreuk kreeg en vrijwel op slag dood was. De G.G. en G.D. heeft het lijk naar het binnengasthuis vérvoerd. Doodelijke val Den visschersknecht J. Loosman, varende op de UK 184, is te IJmui- den een doodelijk ongeluk overko men. Toen L., wiens schip in de haven lag, een bezoek aan zijn broer wilde gaan brengen, die met de UK 45 te IJmuiden verblijf hield, is hij van den stei ger gevallen met zijn hoofd op de ijzeren reeling van den botter. Versuft door den val 'stortte hij in het water en verdronk. Eerst enkele uren later slaagde de -polif-' er in het lijk van L. op het droge te brengen. Maat Maun op vanavond omnder 9.35 on 1.29 ,5 Ap, 20.46 uur M;pr N.M. tot morgenochtend V.M. 23Apr 7 Mei EK. 0.31 uur L.K.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1