HOLLANDS IEN WERKER GEEH LOONSLAAF MEER DAGBLAD VOOR Frankrijk ,op het keerpunt De verjaardag van den Führer Uitg.: N.V. Üitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratiebnreaox: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR, Langestraat 97. Tel 3332. HELPERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG Nö. 11779 SCHAGER COURANT VAN 1855 DINSDAG 21 APRIL 1942 Bij de Nederlandsche arbeidsters in ^Duitschland. Een gezellig praatje ia den vrijen tijd. Polygoon-Thijssen-Pax Holland m Radiorede van Laval Duitschland of het bolsjewisme PARIJS, 20 April (D.N.B.) Dc chef der Fransdie regeering, La- val, heeft vanavond voor den om roep gesproken. Hij zei de onder meer: „In mijn politieke leven heb ik moeilijke oogenblikken gekend, waarop het bestaan van Frankrijk in gevaar was. Op dergelijke oogen blikken altijd kwam ik aan de macht, in 1936, toen ik moest af treden, heb ik een krachtig en door ieder gerespecteerd Frankrijk ach tergelaten. Drie jaar waren vol doende om den partijhartstocht van sommigen en het, verraad van zekere elementeh over dit Frank rijk te .doen triomfeeroh. Er bleef nog een laatste misdaad te plegen, de oorlogsverklaring. De?' neder laag is gekomen en met haar de etende en de ruïne. Opnieuw sta ik voor u. Ik zal alles doen om hot wel zijn van ons volk te waarbor gen en ik voel mij te sterker, daar ik geen verantwoordelijk heid draag voor do ellende, welke over ons is gekomen. Do regeering zal haar plicht doen en trachten uw lijden te verzachten. Maar alleen door uw arbeid, door langdurige, geestdriftige en hardnekkige in spanning zult gij bijdragen tot do herrijzenis van ons land. Wij kunnen slechts op onszelf rekenen en Frankrijk moet thans zijn wil en zijn levens kracht aantoonen. De regeering kan niet aankondi gen, flat morgen de overvloed terug keert, maar zij zal niets nalaten om alle -Franschen te voeden en te kleeden. Boeren van Frankrijk, ik roep u op uw grond te bewerken met het geduld, Waarmee wij hem verdedi gen. Tot het arbeidsfront wil ik zeggen, dat het van het komende regiem niets te vreezen. mgar alles te verwachten heeft. In het nieuwe Europa zal overal het socialisme tot stand komen, met eerbiediging van den aard en de nationale Wenschen van ieder volk. De betrekkingen met Duitsch land. Laval sprak vervolgens over de D u i tse hF ran sc he be tre kk i ngen Hij zeide onder meer: Hartstochte lijk heb ik bij 'iedere gelegenheid naar een vergelijk gezocht, dat een einde moest maken aan het tra gisch- misverstand, dat in het verle den al tb vaak heide groote volken tegenover elkander geplaatst )aeeft. Maar wat gisteren noodig was, is het thans niet minder. Wij hébben een feit zonder voorbeeld gevon den, n.1. een overwinnaar, die- zich bereid verklaarde geen misbruik van zijn overwinning te maken en die Frankrijk inv^en nieuwe Eu ropa een plaats aanbood, welke het Fransche verleden-waardig was. Helpt mee Uw volk gezond en sterk te maken. Wordt lid van den Nederland- schen Volksdienst. „Tegenover een overwinnaar, die zijn overwinning wist te behéer- schen, zullen wij onze nederlaag weten- te beheerscheiu" Met deze edele woorden heeft het staatshoofd u den weg - gewezen. Aan dezen wég heb ik mij gehou den en ik zal hem blijven volgen. De gigantische strijd, welken Duitschland tegen het bolsjewisme voert, heeft niet alleen den oorlog uitgebreid, maar ook zijn volle be- teekenis, onthuld. Gelooft ge, dat de bolsjewisten, wanneer zij zouden ovenvinnen, bij onze grenzen stil zouden-staan? De politiek van toenadering tot en verzoening met Duitschland moet daarom loyaal worden ge volgd. Zij vereischt een wederkee- rig vertrouwen,, wil zij doeltreffend zijn. I^l'ke dubbelhartigheid moet uitgesloten zijn en. slechts op op rechtheid in woord en daad kan een blijvende verzoening berusten. Alle buitenlandsolie pr'opaganda- beriebten hebben slechts te,n doel de waarheid te verbloemen. Ik waar schuw u reeds thans tegen alle boos aardige geruchten, die willen bewe ren] dat deze politiek slechts' ten uitvoer kan worden gelegd ten kos te van welke offers en vernedering oo'k. Engeland Gij zult Franschen blijven, mijn gedachten gaan vooral uit naar hpn, die aanvallen van een vroege- ren bondgenoot hebben ondergaan, een bondgenoot, die zich heftiger in ons gebied vastbeet, naarmate hij onbekwaam bleek zijn eigen gebied te verdedigen. Nadat hij ons in den oorlog had gestort, nadat hij ons in den steek had.gelaten,'heeft hij gei tracht onze vloot te vernielen, heeft hij onze matrozen vermoord en on ze bevolking uitgehongerd. Fran schen, ik wijd mij aan den onmis- baren arbeid en zal. dien niet be ëindigen, voor het welzijn van Frankrijk verzekerd is. Daitsche luchtmacht zeer actief VELE BOLSJEWISTISCHE MACHINES NEERGESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 April (D.N.B.)Het opperbevei der weermacht maakt bekend: Aan de Kaukasuskust bombar deerden Duitsche gevechtsvliegtui gen met goed gevolg havenwerken en ravitailleeringsinstallaties. Een groot Sovjet-Russisch, tankschip werd door bomtreffers beschadigd. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front schoten Duitsche jagers in luchtgevechten zonder ei gen verliezen 22 vijandelijke vlieg tuigen neer. In den centralen en den Noordelijken sector mislukten na verbitterde gevechten afzonder lijke plaatselijke aanvallen van den vijand. Bij succesvolle eigen aan- valsacties in den Noordelijken front sector werden op een punt in ge vechten, die verscheidene dagen duurden, 11 kanonnen alsmede 50 granaatwerpers en machinegewe ren vernietigd of buitgemaakt. Ster ke formaties der luchtmacht gre pen met bijzonder succes in de ge- veohten op den beganen grond in en vernietigden achterwaartsche verbindingen van de bolsjewisten. In Karelië brachten Duitsche en. Finsche troepen aan het front van de Swdr in dagenlange afweerg^- vechten den vjjand zware verliezen toe. - In Noord-Afrika mislukte een uit val van Britsche verkenningsafdee lingen aan het front van Cyrenaica. Uit het Britsche ravitailleerings- verkeer aan de Noord-Afrikaansche Extra berictt OPNIEUW 143.000 BRT. TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van x den FüHRER, 20 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maal<,t bekend: ,Het Duitsche duikbootwapen maakt melding van nieuwe groote successen op de verschillende oor- logstooneelen. Aan de Oostkust van Noord-Ame- rika en in de Caraïbische Zee bracht het Duitsche duikbootwapen 18 vijandelijke schepen met een gezamenlijkcn inhoud van 131.000 brt. tot zinken. Een duikboot nam de 4jlie-opslagplaatsen van Bullen* by op Curaeao onder artillerie vuur, waardoor deze in brand vlo gen. In de Noordelijke IJszee werden uit een cónvooi in samenwerking met de luchtmacht 2 vijandelijke schepen met een totalen inhoud van 12.000 brt. tot zinken gebracht, waaronder een tankschip. Drie andere groote schepen werden be schadigd. Op begeleidende oorlogs schepen werden eveneens treffers geplaatst. In de Middellandschc Zee'torpe deerde een Duitsche duikboot een aan de pi§r van Beiroet liggend schip. Een andere duikboot viel de electrische centrale van Jaffa met artillerievuur aan en beschadigde deze zwaar. Belangrijke vergadering van het N.V.V. OUD EN NIEUW SOCIALISME „Juist het besef, aldus sprak de heer Funckler, leider vau 't N.V.V. in Noord-Holland, Zon dag j.i. in een bijeenkomst van functionarissen, te Schagen ge houden, dat vroeger onder de arbeiders opgeld deed: „Ik ben méar een arbeider en mijn kin deren moeten wat beters wor den", is in wezen dè felste aan klacht geweest tegen het kapi talisme, welke ooit is geuit. Men geneerde zich voor het ar beider zijn. Aan den anderen kant jvas daar de langste arm, steunende op de kracht en de macht van het goud, waren er de kapiteins van de industrie, die hun maatregel wel zoo goed namen, dat de arbeider afhan kelijk bleef van de wet van vraag en aanbod, dat zijn ar beidskracht koopwaar was, wel ke verhandeld werd en waarbij de arbeider steeds de verliezen de partij was. Daarbij speelde nog de geestelijkheid haar rol, die ieder in zijn eigen hokje trachtte te duwen, waardoor den arbeiders belet werd een front te vormen en tenslotte was het de regeering, welke re geerde bij de gunst van het grootkapitaal, dat de werkelij ke meester in de wereld was. De arbeider kende geen arbeids vreugde, voor hem bleef de we reld grauw... Verkeerd is het, echter te meenen dat voor 1940 de grootste vakbond in Nederland, het N.V.V., weinig voor de,arbeiders heeft gedaan, vaak werden voordcelen behaald, maar bijna steeds waren zé van tij- delijken aard en bijna steeds trolc de, arbeider tenslotte aan hét kort ste einde. Het is echter volkomen begrijpelijk dat de eenvoudige ar beider, tegen die organisatie opzag en Hitier wantrouwde, die imnjers, aldus was hem voorgehouden, hem alles zou ontnemen wat door de organisatie tot stand was gebracht. De arbeider was echter verkeerd voorgelicht, een man als Hitier kende zélf de gevaren voor de ar beiders te goed en een yan zijn eerste maatregelen na de bezetting was juist een opdracht de belangen van den werkenden mensch veilig te stellen. Hiertoe werd het' N.V.V. aangewezen als basis voor een la ter te vormen eenheidsfront, waar in alle werkendet en scheppende menschen vei'-eenigd zullen zijn. Een eenheidsfront, aangepast aan de Nederlandsche geaardheid.'In dat eenheidsfront zal ook de werk gever opgenomen zijn, dóch niet meer de stand bepaalt wie „eerste arbeider" in het bedrijf is, doch eerste arbeider kan slechts hij zijn, die bewezen heeft dat hij de rechte man op de rechte plaats is. EEN WERKER GEEN LOONSLAAF. Voor alles geldt de stelregel dat -een werker geen loonslaaf is, geen vertrapte proletariër meer, zooals het oude lied zegt, doch een gelijk- kust brachten Duitsche duikbooten •og 3 transport-zeilschepen tot zin ken. De grootscheepsche aanvallen der luchtmacht op de militaire werken op het- eilaiid Malta werden voort gezet. Bom-voltreffers van zwaar kaliber veroorzaakten vooral in ra vitailleeringsinstallaties omvang rijke verwoestingen, branden en ontploffingen, terwijl wederom zwa re schade .werd aangericht aan dè vliegveldinstallaties yan het eiland- Lichte Duitsche gevechtstoestel len vielen gisteren fabrieksinstalla- ties en scheepsdoeleti aan de Engel- sclïe Zuidkust met bommen en boordwapens a!an. Kapitein Ihlefeldt behaalde aan het Oostelijke front zijn 85e toot S8e overwinning in de lucht. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten voor de kust der Ver. Staten heeft de duikboot onder bevel van den luitenant-ter- zej le kl.* Muetzelburg zich bijzon der onderscheiden. Wederopbouw basis van Soerabaja Ongeregeldheden op Soem- bawa. SOERABAJA, 20 April. (Domei). De Japansche vlootautoriteiten be- binnen binnenkort met den \vedcr- opbouw van dè'vloot- en luchtbasis te Soerabaja, waarbij zij voor den arbeid gebruik makeii van krijgs gevangenen en inlanders. De in Ned. Indië gestationneerde Japansche troepen gaan thans lang zamerhand over tot het .bezetten van de belangrijkste eilapden in de omliggende wateren, voor zoover zij van strategische beteekenis of nog door vijandelijke strijdkrachten be zet zijn. Bij het eerste bericht over de lan ding der Japanners op Java heeft de Sultan van Soembawa de Ja pansche vlag op zijn palei3 laten hijschen. Deze slag werd echten dbor de Ned.-Indische troepen al daar met geweld verwijderd. Daar- op ontstond een vuurgevecht tus- schen de troepen en de lijfgarde van den sultan. De troepen werden overweldigd, waarna alle Nederlan ders op het eiland gevangen geno men werden. De sultan zond hierop een missie naar de Japanners voor het zenden van militaire bescher ming. Handgranaat in vergadering Mislukte aanslag op Doriot. PARIJS, 20 April (D.N.B.) - Toen Jacques Doriot, de voorzitter van de Fransche volkspartij, gisteren in de overvolle stadsschouwburg te Rennes een rede hield, werd tegen het einde van zijn betooging een handgranaat naaj,: het tooneel ge- worpén, waarop zich Doriot en en kele zijner medewerkers bevonden, De projectiel viel tusschen de eer ste en tweede rij parket, Een toe hoorder snelde vastberaden toe en wierp het projectiel in de orkest ruimte. Toen de granaat ontplofte werd de houten bekleeding van bet tooneel vernield en een aantal mu ziekinstrumenten beschadigd. Een persoon werd licht gewond. De aanwezigen beantwoordden dezen aanslag met het zingen van de Marseillaise en niet levendige sympathiebetoogingen voor Doriot, De dader kon totdusver nog niet gepakt worden. Boter, margarine en vet Er wordt bekend gemaakt, dat gedurende het tijdvak van 21 t.m. 28 April a.s. de .met „21" genum merde bon van de boterkaart recht geeft op het koopen van 1*25 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft voorts, de met ,21" genum merde bon van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter (zonder reductie) of 125 gram mar garine of, voor zoover voorradig, 100 gram bak- en braadvet. berechtigd werker in zijn bedrijf. Er zijn nog verschillende werkge vers, die tegenover dit alles afwij zend staan, maar aldus zei spr. na drukkelijk: hun houding wordt ge registreerd en te zijner tijd wordt mun de rekening aangeboden. Met bitterheid constateerde spr., dat de jeugd is„afgegleden naar danszaal en café. Juist de jeugd moet ge wonnen worden, hier ligt een taak voor den arbeidsdienst en den ver trouwensman in het bedrijf. In vele gevallen is het de jeugd te gemak kelijk gemaakt, zij kwam teveel in een opgemaakt bed! (Vervolg zie pag. 2). De Britsche aanval op Augsburg Een derde keerde slechts terug. BERLIJN. 20 April (DNB). De Britsche toestellen, die in verschei- ncde reeksen naderden, werden kort na het bereiken van het Noord Fransche kustgebied aangehouden door Duitsche jagers, waarbij vier van de twaalf Lancasters werd.cn neergeschoten. De overige formatie vloog door ter voortzetting van de ze militair zinnelooze propaganda- onderneming. Bij Augsburg wer den nogmaals drie toestellen neer geschoten. Voorts werden alle an dere' Lancasters beschadigd, naar Maan Maan' op vanavond om ouder 10.18 a A 2.1' 23 Apr 20.47 uur 7 Mei E K. tot morgenochtend L.K. 30 Apr. V.M. 6.29 uur 15 Mei N.M. zelfs de Britsche nieuwsdienst moest erkennen. Van de terugkee- rende bommenwerpers werd het achtste toestel boven Frankrijk neergeschoten, zoodat slechts een derde terugkeerde. Meer dan.vijf tig man vliegend personeel kwam om en .cloor dat aljes was slechts enkele dagen de productie in .een bedrijf gestoord. Europa wenscht geluk Gelijk reeds gemeld heeft de Führer zijn verjaardag in het hoofdkwartier doorgebracht. Voor het begin van de militaire besprekingen, die evenals op iederen anderen werkdag .wer den gehouden, brachten de chef van het 'opperbevel der 'weer macht, Generaalvcldmaarschalk Keitel, on de chef van den ge- neralen staf van het leger, Generaloberst Halder, don Füh rer, ook uit naam van het le ger, hun gelukwenschen over. Tegen den middag brachten de Rijksmaarschalk van het Groot- Duifsche rijk, Hermann Gocring, die vergezeld was van Genejraal- veldmaarschalk Milch, en Grootad miraal Radder den Führer de ge lukwenschen van luchtmacht en marine over. Verder kwamen gelukwenschen bincn van alle prominente per soonlijkheden uit partij- en diplo matieke kringen. De Koning van Italië en de Duce hebben Adolf Hüler ter gelegen heid van diens verjaardag telegra- fisch hun gelukwenschen aangebói den. De Führer heeft beiden eveneens telegrafisch zijn ,dank betuigd. Behalve de tallooze gelukwen schen 'uit de kringen van het Duit sche volk heeft Hitier ook uit het buitenland vele felicitaties ontvan gen. Talrijke buitenlandsolie staats hoofden en chefs der regeeringen hebben telegrafisch hun gelukwen schen aangeboden. Globe van het Jaar 1350 als geschenk. Volgens een bericht van de „Stock holms Tidningen" is den Führer ter gelegenheid van zijn verjaardag de oudst bekende globe uit het jaar 1350 als geschenk overhandigd. Het blad wijst erop, dat op de globe Amerika nog niet voorkomt. Namens de bevolking van Bphe-» men en Moravie heeft de pla'atsr vervangendén rijksproteetor, Heyd- rich, op het station te Praag op plechtige wijze een liospitaaltrein als'geschenk voor den Führer, over gedragen. (Zie ook f>ag. 3.) Op marsch naar voren. Een soldaat, die aan een zijner voeten gebles seerd is, heeft het zich in de aan- hang-slede gemakkelijk gemaakt P.B.Z.-v. Eysden. P.K. Wulf- Pax Holland m Extra winteruitkeering werkloozen De Secr.-gen. van het dep. val* Sociale Zaken heeft de extra-win- teruitkeering aan ondersteunde werkloozen opnieuvK verlengd. Dit maal met twee weken, zoodat zij tot en met de week, welke op 2 Mei a.s. eindigt, kan worden door verstrekt. De ukkeering bedraagt 10 voor deelnemers aan de cen trale keukens en 15 voor niet- deelncmers. Deze verlenging geldt eveneens voor de ondersteunde kleine grondgebruikers. Nieuwe burgemeester te Roozendaal 'S-GRAVENHAGE, 20 April. - Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft op grond van paragraaf 3 van de ver ordening nr. 108/40 in verbinding met paragraaf 4 artikel 1 van de verordening nr. 3/50 betreffende bet uitoefenen van de regeeringsbe- voegdheid in de Nederlanden den kapitein h-d. H. T. Daems te Em- men benoemd tot burgemeester van Roosendaal. Laffe roofoverval 15000.IN LEECE BOERE- JONGENSFLESCH. Zondagavond is een roofoverval gepleegd onder de even Oostelijk van Zundert gelegen buurtschap Oekel. Drie mannen drongen de boerenwoning binnen, die bewoond wordt door den landbouwer E. Peemen. Alleen diens vrouw en drie meisjes waren op dat oogen- blik in de boerderij aanwezig. Een der mannen dwong de vrouw hét geld te geven, dat zij in huis had. Zij weigerde en liep naar de 'deur om hulp te roepen. Op dat'oogen- bliek evenwel versperde een der mannen haar den. weg, terwijl' een ander haar eenheVigen klap' op het gezicht gaf, waardoor zij op den grond viel. De vrouw» liep eenigc verwondingen op en ge raakte eenigen tijd bewusteloos. Een der mannen nam toen van den schoorsteenmantel een ijzeren schuif weg, waarachter een leege boerejongcnsflesch stond, waarin' zich een bedrag van 5200 gulden bevond. Hiermede gingen de drie mannen aan den haal. Kort daarop kon- de marechaussee worden ge waarschuwd. Bij het onderzoek bleek, dat het spoor leidde naar België. Gieren van de gemeenschap Alkmaarsche puinschuimer vijf maanden achter de tralies. Ieder zal zich de tragische ge beurtenissen herinneren, die zich in Januari aan het Zeglis te Alk maar afspeelden. De verschillende overheidsdiensten verrichtten daar bij de noodige voorkokende werk zaamheden en zoo bevond zich op het terrein des onheils ook een ze kere J. Jongeman, destijds in dienst bij den luchtbeschermingsdienst. Zijn taak was te zoeken naar overblijfselen van verongelukten, maar zijn zoeken richtte zich op. heel andere zaken. Want. toen hij doori den agent van politie Aarts werd gefouilleerd, bleek hij énkele pakken zeeppoeder, een 5-tal doos jes schoensmeer en een doosje ci troenzuur bij zich te hebben. Alle maal voorwerpen afkomstig uit de kruidenierswinkel van Kceman. Deze aasgier, inmiddels uit de luchtbescherming ontslagen, stond gisteren voor den politierechter te Alkmaar terecht en zei de verschil lende dingen .onbewust" in zijn zaft te hebben gestoken. Nadat de offi cier het ergerlijke van verdachtes handelwijze in het licht had ge steld, veroordeelde de politierech ter hem tot 5 maanden,- conform de eisch.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1