HOLLANDS DAGBLAD VOOR Overste Mijsberg veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Stoutmoedig optreden der duikbommenwerpers OPMERKELIJKE VERKLARING VAN GENERAAL WAVELL Uitg.: N.V. Ui tg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratiebureanx: SCHA GEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijneri). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11780 SCHAGER COURANT VAN WOENSDAG 22 APRIL 1942 Knoeiers krijgen hun trekken tbois DE KLANT BLIJFT KONING. Van alle kanten verneemt men op het oogencblik klach ten van bona fide detaillisten over de praktijken van min der fatsoenlijke collega's, waar van zij vreezen, de dupe te worden. Ook het publiek is verontwaardigd over het feit, dat winkeliers die steeds be weerd hadden, niets voorradig te hebben, plotseling kwistig over sigaren en sigaretten of lekkernijen konden beschik ken, die zij als lokpremie voor P of T bonnen gebruikten. Aan critick op het voorspel van de distributie van rookar tikelen en versnaperingen ont breekt het evenmin. Daarom wordt er van officieele zijde op gewezen, dat het allerminst in de bedoeling ligt, de knoeiers te bevoordeelen en dat de cri- tiek, die thans wordt verno men, ook indien ze. afkomstig is van mcnschen, die zich „des kundigen" noemen, op z'n zachtst gezegd, voorbarig is en noodeloos ongerustheid wekt. - Dit zal t.-z.t.. blijken. De noodige „correcties" zullen niet achter wege blijven. Jlet nadruk wordt het pu bliek er op gewezen, dat men volmaakt vrij is. zijn tabaks producten of versnaperingen te koopen bij wien men wenscht. Men is flus volstrekt niet gebonden aan den detail list, bij wien men zijn T of P bon heeft ingeleverd. Toch een leuke zomerhoed De secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat dameszomervilt- hoeden in witte kleur of uitgespro ken pastelkleuren wederom ver kocht. mogen worden tegen in onte vangstneming van de verschuldigde punten der textielkaart. Portogcesch juweelen- proces beslecht Erfgenamen krijgen na hon derd jaar hun portie. Een deel der juweel en van den troonpretendent Don Miguel, die een eeuw geleden uit Portugal werd verdreven, is in de Bank van Portugal overhandigd aan de wet tige vertegenwoordigers der erven van Don Miguel. Hierdoor is een eind gekomen aan een proces, dat zich sinds 1834 liecft voortgesleept. Voor alle waardevolle stukken is evenwel bepaald, dat zij in het land moeten blijven. Hieronder bevindt zich het be roemde Gulden Vlies, waarvan de waarde op omstreeks 800.000 escu do's wordt geschat. Een zwaard uit Toledo een degen en een met edel- steenen ingelegde dolk, die tezamen op 1,8 millioen escudo's worden ge taxeerd. De andere stukken zijn aan do erfgenamen overhandigd. Tot hen behoort ook de- tegenwoordige troonpretendent, Don Duarte de Braganza. Artikel 35. (5) Bij het 'geleiden of drijven van vee bij duisternis of dichten mist dienen aan het begin en het eindë van het transport lan taarns, welke een helder wit of geelachtig licht uitstralen, te wor den medegevoerd. Bij het geleiden van paarden kan met één lantaarn worden vólstaan. Polygoon-Claudius-Pax Holl. m VREDEGERECHTSHOF Alleen zijn leeftijd doet hem de hoogste straf ontgaan EERHERSTEL DER GEBROEDERS VAN DIJK. 'S-GRAVENHAGE, 21 April. In de strafzaak tegen den luite nant-kolonel H. Mijsberg, heeft het Vredcsgerechtshof uit spraak gedaan en den verdach te tot 12 jaren gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van den tijd in voorloopige hechte-, (•acht. nis doorgetj^ach Aan dit arrest is het volgende ont leend: Het Hof onderscheidt de verkla ringen, welke betrekking hebben op het, bevel van verdachte tot neer schieten van de gebroeders Van Dijk, en die, welke hun aanhouding betreffen of daarmee zijdelings in verband staan. Het Hof stelt daar bij op den voorgrond, dat voor de bepaling van de schuld van den verdachte uitsluitend de eerstbe doelde verklaringen in aanmerking komen, omdat verdachte naar is komen vast te staan geenerlei onderzoek hoe genaamd ook heeft ingesteld naar de gegrondheid, van de redenen tot aanhouding der ge broeders van Dijk, doch heeft vol staan met de onverwijlde aanvaar ding van de hem door eenige sol daten getuigen Mannessen en Sieverding gedane mededeeling, dat de gebroeders van Dijk N.S.B.- 'ers waren en waren gehaald uit een huis, waaruit geschoten was. Een onderzoek naar de gegrond heid van de redenen 'tot aanhou ding van de gebroeders Van Dijk aan de hand der daaromtrent af gelegde getuigenverklaringen kan derhalve voor de beantwoording van de vraag of verdachte het hem ten laste gelegde misdrijf heeft ge pleegd, huiten beschouwing blij ven. Met betrekking tot deze vraag behoort slechts overwogen te wor den, of verdachte,'de toenmaals ge geven oorlogsomstandigheden in aanmerking genomen, gerechtigd is geweest het hevel te geven de ge broeders van Dijk neer te schieten. Verdachte heeft zich ter recht vaardiging van zijn daad beroepen op een hem medegedeeld radiobe richt, waarvan hij in zijn verhoor voor de raden-commissarissen uit het hoog-militair gerechtshof «op 2 Augustus 1940, den inhoud aldus weergeeft, dat liet opperbevel bad gelast, dat ingeval er uit huizen ge- Engelschman krijgt puntenkaart Vijandige stemming in het Lagerhuis. LISSABON* 21 April (A.NP.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft in het Lagerhuis een kritieke, zoo niet vijandige stem ming gcheerscht, toen de regeering haar nieuwe plan tot verdere in krimping van de levensmiddelen- voorziening bekend maakte. De stemming in het Lagerhuis was van dien aard, dat de regeering dit plan wel zal moeten verzachten. Naar uit het nieuwe plan blijkt, zou den de beperkingen volgens het puntensysteem geschieden. Zij heb ben vooral betrekking op steenko len, cokes, gas, electriciteit en le vensmiddelen. VERSCHEIDENE PLAATSEN IN HET OOSTEN GENOMEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 21 April tD.N.B.) ln den centralen sector van 't Ooste lijke front is een ingesloten, vrij zwakke groep strijdkrachten van den tegenstander, vernietigd. Bij eigen ondernemingen van aanvals- en stoottroepen in den Noordelijken sector werden verscheidene plaat sen genomen, vijandelijke ge vechtsinstallaties vernield en tal rijke wapens buitgemaakt. Duik bommenwerpers vernielden in stoutmoedige aanvallen een aan tal bruggen, die van belang wa-1 schoten werd en men overtuigd was van schuld, de mannelijke 'perso nen, die in het huis werden aange troffen, oogenblikkelijk moesten worden neergelegd. Bij zijn verhoor voor het Hof heeft verdachte erkend, dat hij, alvorens het bevel tot neer schieten te geven, uiteraard van de schuld der betrokken perso nen overtuigd moest zijn ge weest. Verdachte heeft voorts' verklaard dat hij van de schuld der gebroe ders Van Dijk overtuigd was op grond van de mededeelingen van twee soldaten getuigen Mannes sen en Sieverding waarvan de oerste hem eigener beweging de mededeeling had gedaan, dat er twee burgers waren binnengebracht die geschoten had,den, waarop ver dachte aan dezen soldaat alleen ge vraagd heeft waar deze burgers .waren-, terwijl de andere, die be doelde burgers op ecnigen afstand bewaakte, op een vraag van ver dachte of dit de personen waren, die geschoten hadden, bevestigend geantwoord heeft Geen onderzoek! Van eenig verder onderzoek van de zijde van den verdachte is aan het Hof noch uit de verklaringen van getuigen, noch uit de opgaven van verdachte zelf gebleken. Het Hof is van oordeel, dat het zelfs onder de toenmalige oorlogsomstan digheden, welke een nauwgezet on derzoek uiteraard uitsloten re delijkerwijs niet aannemelijk is te achten, dat een hoofdofficier als verdachte uit mededeelingen door een tweetal soldaten op vorenbe doelde wijze en onder de genoem de omstandigheden gedaan, de waarachtige overtuiging kan heb ben bekomen, dat de betrokken burgers, zijnde de gebroeders Van Dijk, inderdaad schuldig waren, zooals deze soldaten verklaarden. Het Hof neemt aan zonder zulks ook maar eenigermate als ver ontschuldiging voor het-gedrag van dachte te aanvaarden dat ver dachte elk verder onderzoek naar de schuld der beide slachtoffers overbodig achtte, toen hij van de tjeidc vorenbedoelde soldaten verno men had, dat de gebroeders van Dijk tot de leden der N.S.B. behoor den, gelijk door deze soldaten voor het Hof is verklaard. Anders acht het Hof niet verklaarbaar, dat ver dachte zelfs geen aanleiding heeft gevonden gelijk uit verschillen de getuigenverklaringen is komen vast te staan zich rechtstreeks, van aangezicht tot Aangezicht tot de gebroeders Van Dijk te wenden met eenige vraag ten einde zich van hun schuld te vergewissen, hoewel hij zich op ongeveer ander- halven meter afstand van hen be vond. Verdachte heeft, toen de ge broeders Van Dijk nabij een muur stonden, met hun gezichten naar dien muur gekeerd, terwijl verdach te hen slechts van ter zijde kon ga deslaan, alleen tót de soldaten, die hen bewaakten, de vraag gesteld of deze beide burgers de personen waren, die geschoten hadden, zon der tot hen ov.er wier leven beslist werd, ook maar eenige vraag te richten. (Vervolg zie pag. 2.) ren voor de vijandelijke ravitail- lcering. De 44ste Weensche divisie, infan terie heeft in wekenlange zware gevechten superieure vijandelijke strijdkrachten met succes afge weerd en den bolsjewieken' zware verliezen aan 'menschen en mate riaal toegebracht. In' Noord-Afrika is een aanval van Britsche verkenningsstrijd krachten in het gebied van Ainz el Gazala door artillerievuur tot staan gebracht. Sterke formaties gevechts vliegtuigen en jagers hebben d§ opeenvolgende aanvallen op mili taire installaties en vliegvelden van het eiand Malta met vernieti gend effect voortgezet. Boven de wateren om Malta en langs Noord- Afrika schoten Duitsche jagers zes Britsche vliegtuigen. (neer en ver nielden vijf andere óp den grond. Lichte Duitsche gcvechtsvlieg tuigen hebben gisteren spoorweg installaties aan de Engelsche Zuid kust met hommen en boordwaprm Een enkel Britsch vliegtuig, dat in den afgeloopen nacht een sto- ringsvlucht naar het rijksgebied had ondernomen, werd in Zuid- Duitschland neergeschoten. Kapitein ïhlefeldt heeft gisteren aan het Oostelijke front zijn 89ste tot 95ste, eerste luitenant Geiss- hardt van dezelfde groen jagers zijn 52ste tot 56ste luchtoverwin ning behaald. Generaal-commissaris Schmidt tijdens zijn rede in den Haagschen Die rentuin, waar Maandag een groote bijeenkomst werd gehouden ter gelegenheid van den 53sten verjaardag van Adolf Hitier. Polyg'bon-Meijer-Pax Holland m Wandeltochten verboden ANTI-DUITSCHE BETOOGING VAN SOMMIGE DEELNEMERS DE AANLEIDING. Op grond van par. 45 van de verordening nr. 138/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de bescherming van de orde wordt bepaald: Wandelmarschen en wandeltoch ten in gesloten groepen of unifor me kleeding zijn verboden. Van dit verbod zijn tochten van scholen cn tochten, waartoe \door den commissaris-generaal voor het veiligheidswezen speciale vergun ning is. verleend, uitgezonderd. Handelingen in strijd met deze regeling worden gestraft fliet hech tenis tot zes maanden èn bóete tot 1000 gulden of met een van deze beide straffen, voor zoover niet volgens andere hej)alingen een zwaardere straf opgelegd wordt. De regeling wordt met de publi catie van kracht. Nadat het tot talrijke incidenten, anti-Duitsche betoogingen -en an dere onbehouweiThedcn van den kant van groepen trekkers, van allerlei aard was gekomen, werd in Juli 1941 door een beschikking van den Hoeheren S.S.-t und Poli- zeiführcr een verbod uitgevaardigd voor tochten van dezen aard in gesloten groepen of uniforme klee ding. Het verbod kreeg een'termijn tot 1 September 1941. Herhaalde, na afloop van dezen, termijn gedane waarnemingen, hebben aangetoond, dat het verbod geen opvoedend effect heeft gehad en dat ook na dezen termijn een .ordelijk en gedisciplineerd trek ken niet was gewaarborgd. Der halve wordt het houden van wan delmarschen en -tochten wederom en ditmaal zonder termijn, verbo den. Roofmoord te Boekei Oude man op bed omgebracht. Zondagmorgen is te Boekei het lijk gevonden van den 72-jarigcn alleen wonenden van Dalen.- De buren hadden, daar de man zich niet liet zien, een onderzoek ingesteld, en vonden hem vermoord óp bed. In vprband met deze zaak zijn reeds eenige arrestaties verricht. De jeugd heeft de toekomst als zij levensblij en sterk is. Wordt lid en medewerker van den Nederlandschen Volks- dienst. Kust van Britsch Indië moeilijk te verdedigen OPNIEUW LUCHTALARM IN JAPAN. STOCKHOLM, 21 April (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst uit New Delhi meldt heeft generaal Wavpll in een radiorede Dinsdag avond de opmerkelijke verklaring afgelegd, dat de Japanners „tot nu toe zelden de burgerbevolking met hommen hebben bestookt". Verder hield hij zich bezig met de moge lijkheid van een invasie van de land- en zeezijde uit, waarbij hij verklaarde, dat een landingspo ging ergens aan de kust zoo lang met succes bekroond zou blijven als de geallieerde volken „nog geen voldoende zeestrijdkrachten" in de Indische wateren hebben. Het is onmogplijk, zoo zeide de generaal, ♦erdcdigingsstellingen langs de geheclè buitengewoon lange kust van Britsch Indic in te richten of overal wachtposten te plaatsen. Britsch regiment in den pan gehakt. t De Britsche berichtendienst meldt dat het Gloucester regiment bij de gevechten om Pronie aan het front in Birma bijna geheel in den pan is gehakt. Na den terugtocht had het gehecle regiment nog slechts de sterkte van een compagnie. Volgens denzelfden dienst is de gezagvoerder van het voor Ceylon in den grond gehoorde Britsche vliegtuigmoederschip Hermes met zijn schip ondergegaan. Vliegtuigen der Japanschc vloot hebben verscheidene aanvallen ge richt op Port Moresby en Port Darwin. Tijdens luchtgevechten met vijandelijke vliegtuigé/i. die bo ven Japansche bases vlogen, en tij dens de bovengenoemde aanvallen werden tot^Jl April 70 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De Ja pansche verliezen bedragen zes toe stellen. Opnieuw luchtalarm in Ja pan. In verscheidene gebieden in West en Midden Japan is Dinsdagmid dag luchtalarm gemaakt. Japansche strijdkrachten, die op het eiland Panay uit Noordelijke zoowel als uit Zuidelijke richting oprukken, hebben zich Zondag op een punt in het centrum van het eiland vereenigd. De Japansche troepen hebben den strijd aange bonden met de resten der vijande lijke troepen, ter sterkte van onge veer 3000 man, die in het Westen van het eiland de oerwouden zijn ingetrokken. Hervatting fiuantieele ver keer op Java. Volgens een mededeeling van het militaire bestuur 2mllen alle finan- cieele en monetaire organen op Ja va hun werkzaamheden op 20 de zer, den verjaardag van den keizer van Japan, hervatten. Alle postkan toren en .finapcieele bureaux als mede de' douanekantoren en het regeeringsmonopolieburcau zullen hun werkzaamheden op dien dag weder aanvangen. De toebereidse len zijn voltooid in nauwe samen werking tusschcn de Japansche autoriteiten en de financieele lei ders op Java. De Japansche kolonisten in Ned. Indië. Vierduizend Japanners, die inder tijd uit Ned. Indië geëvacueerd zijn en in verschillende deelen van Ja pan wónen, hebben vertegenwoor digers gezonden naar Tökio, waar een vergadering werd gehouden van Japansche kolonisten. Op de ze vergadering werden de mogelijk heden besproken van een spoedigen terugkeer van Japansche gezinrien naar Ned. Indië. Maan -Maan op vanavond om onder 11.09 aa AA 3.34 23Aiir 20.49 uur 7 Mej EK rot morgenochtend L.K 30 Apr A« 15M.c: v.m. 6.27 uur n.m In japan geïnterneerde Nederlanders ROODE KRUIS HEEFT NAAM LIJST. Het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis heeft van het Japansche mini sterie van Buitenlandsche Za ken een telegram ontvangen mét namen van Nederlanders, die in Japan geinterneerd zijn. Zij, die nadere inlichtingen ver langen, kunnen zich wenden tot het informatiebureau van 't Nederlandsche Roode Kruis, Zwarteweg 75 te 's-Gravenhage. Gen. Veldmaarschalk Von Rundstedt in Nederland Generaal-veldinaarschalk von Rundstedt heeft in het begin van deze week een bezoek gebracht aan den weerntachtsbevelhebber in Ne-^ derland, generaal der vliegers Fr." Christiansen. Naar aanleiding Van zijn bezoek in Den Haag heeft de generaal-veldinaarschalk ook een bezoek gebracht aan den rijkscom missaris voor de bezette Nederland sche gebieden, rijksminister Seyss- Inquart. Tijdens zijn verblijf in Ne derland heeft generaal-veldmaar- schalk von Rundstedt een aantal moderne installaties der kustverde diging bezichtigd. Kindermoord Lijkje iu een stijfselzak ge vonden. Op 3 April j.1. werd uit de Noord- vest, ter hoogte van de Spoeling- brug, te Schiedam, het lijkje opge haald van een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. Het door de recherche ingestelde onderzoek heeft thans aan het licht gebracht,: dat hier met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kindermoord gesproken kan wor den. Alles wijst erop, dat een nor male geboorte heeft plaats gehad. Hot. lijkje bevond zich in een jute stijfselzak waarin zich bovendien een ouderwetsohe damesonderrok bevond. Dc eerste druiven F 4.per kilo. De eerste druiven zijn in het Westland verschenen. Aan de veiling te Honselerdijk zijn de ze eerstelingen van den nieu wen oogst aangevoerd. Fr werd 4 gulden per kilo voor betaald. Belooning voor moedig optreden Eeregeschenk van den rijks commissaris. Naar kortelings is medegedeeld, zijn hij ,ecn brand in Den Burg op 6 Maart 1942, de 'douan'eassistent Woppenliorst en de hulpassistcnt Hoencher van het Bezirkszollkom- missafiaat Bergen aan Zee met ge vaar voor éigen leven krachtdadig opgetreden'bij dc bestrijding van 't vuur. De Rijkscommissaris heeft den."beiden ambtenaren zijn waar- dcering tot uitdrukking gebracht voor hun moedig optreden en hun door Oberbereichsleiter Eftger als zichtbaar blijk van waardeering een eeregeschenk doen overhandi gen. Doodelijke val Gistermiddag is dc vijftigjarige H. Hindriks uit Glimmen, die voor den Rijkswaterstaat hoornen langs den Rijksweg moest, opsnoeien, uit een boom gevallen, welke ten Zui den van het dorp staat. De onge lukkige kwam met zijn hoofd op het fietspad terecht, bleef bewus teloos liggen. Hoewel geneeskun dige hulp spoedig aanwezig' was, overleed H. binnen een kwartier na zijn val.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1