HOLLANDS DAGBLAD VOOR Mislukte Engelsche landing bij Boulogne Donetzgebied FINANCIËN VAN DUITSCHLAND GEZOND Nooit meer inflatie Verklaring van Cripps Uitg.: N.Vi Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel.2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. - >- WAARIN OPGENOMEN Hgi.DERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855_ 86ste JAARGANG No. 11781 DONDERDAG 23 APRIL 1942 Sterke Britsche stoottroep terug geslagen BERLIJN, 22 April (D.NJÏ.) Van militaire zijde wordt mede gedeeld: In de vroege ochtend' ujen van den 22sten April heeft een sterke Britsche stoottroep aan de Fransche kast ten Zuiden van Boulogne een lan dingspoging gedaan. De poging mislukte door de waakzaam' heid van de Duitsche kustver dediging. Door onmiddellijk af- weervuur van een# kazemaMje* setting werden de Britten, tot een terugtocht gedwongen. De vijand trok zich met verliezen onder bescherming van een kunstmatigcn nevel naar zee i terug, zonder zijn voornemen te hebben kunnen uitvoeren. Britsche wapens en uitrusMngs- stukken bedekten het strand. Successen in het DRIE MUNITIE TREINEN DER BOLSJEWISTEN IN DE LUCHT GEVLOGEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 April (D.N.B.): Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Donetzgebied namen IDuitschRoemeensche troepen bij succesvolle acties van stoottroepen enkele zwaar versterkte en onder mijnde steunpunten 'van den vijand en maakten een aantal gevangenen. In den central en en Noordelijken sector van het Oostelijke front wer den verscheidene plaatselijke aan vallen van den vijand afgeslagen. Bij een eigen aanval braken for maties van het leger en de Waffen- SS.- door taai verdedigde vijandelij ke boschstellingen heen. Zij maak- ien een vrij groot aantal gevange nen en 13 stukken geschut buit. Fox-malies gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers vielen spoor weginstallaties achter het vijande lijke front aan. Drie munitietreinen vlogen na bomtreffers in de lucht. Talrijke spoorlijnen werden verbro ken en een omvangrijke hoeveel heid rollend materiaal werd ver nield. In Noord-Afrika geen groote krijgsoperaties. In de militaire installaties van La Valetta en op de vliegvelden van het eiland Malta werden door {voortdurende luchtaanvallen weder om zware vernielingen aangericht. ï)e vijand verloor door vernieling op den grond negen en in lucht gevechten boven het eiland zeven Vliegtuigen. Voor de Engelsche zuidkust- brachtén lichle. gevechtsvliegtuigen gisteren overdag een vijandelijk koopvaardijschip van 3.000 ton tot zinken. In den afgeloopen nacht plaat sten gevechtsvliegtuigen bomtref fers met daaropvolgende ontploffing in een munitiefabriek ixx Zuid-En- geland. 'Artikel 31 (1) Personen, die gebruik wenschen te maken van een open baar vervoermiddel dienen dit ver voermiddel op do voetpaden of een verkeersheuvel, tevens haite zijnde of bij gebrek aan een voetpad en verkeersheuvel tevens halte aan den uitersten rand van de rij baan af te wachten. Polygoon-Claudius-Pax Holland m Zóó zijn onze manieren! Optreden der Bolsjewis ten in Oermia. Er Zeroem, 22 April (DNB.). De volgende bijzonderheden zijn bekend geworden over de schade die ontstaan is bij den intocht der Bolsjewisten in Oermia in Azerbeidsjan. Bij den bazarbrand in Oermia zijn on geveer 3000 winkels verwoest. De oogst van het geheele gebied is vernield, en het. vee uit ver scheidene honderden dorpen in den verren omtrek weggevoerd. In het stedelijk park Van Oer mia zijn alle boomen omge hakt. Onder de bewoners zijn meer dan duizend dooden ge vallen. De materieele schade wordt op verscheidene millioen rial geschat. De bewoners heb ben het verwoeste gebied verla ten. Thans bedelen ongeveer 15.800 leden van den Afsjar- stam, die vroeger in deze vruchtbare streek hebben ge woond, in de straten van Te- bris, Zendsjan, Kasjwin en Te heran. De dichteres Ingeborg Teuffenbach, die te Utrecht en te 's-Gravenhage voorlezen zal uit haar nog niet ge publiceerde roman „Seele des Vol-' kes. Polygoon-Pax Holland m Dienst aan moeder en kind. Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst. Rede van den Rijksminister Financiën van De Duitsche rijksminister voor financiën, Graaf Schwerin von Kro- sigh, heeft gisterenavond te Am- stei'dam voor de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland een rede gehouden over de proble men der oorlógsfinanciering. In het begin van zijn rede wees de minister op de beteekenis die naast de militaire inspanning in engeren zin, ri*eet worden toege kend aan -de vraagstukken betref fende de bewapening, de voedsel voorziening en de verzorging. Deze vraagstukken zijn dikwijls van be slissende beteekenis voor den oor log geweest. Ook de tanende firjan- cieele kracht is ooi-zaak geweest van het verliezen van den oorlog en heeft geleid tot den ondergang van machtige rijken. Nooit weer inflatie. De ervaringen in den wei-eldoor- log opgedaan worden thans ter harte genomen. De chaos, die zich destijds in Duitschland heeft ont wikkeld, heeft aan het Duitsche volk een les gegeven, die het nooit weer vergeten zal nl.: nooit weer inflatie. Na het einde van de inflatie heeft men aan het zieke economi sche leven buitenlandsche credie- ten verstrekt, die tot een ongezonde' schijncorijunctuur hebben geleid. De ineenstorting van dit conjunc- tuui-gebouw in Juli 1931, toen de Duitsche banken gesloten moesten worden, heeft het Duitsche volk een tweede levensles gegeven: nooit weer afhankelijk van het buiten land. In daarop volgende jaren heeft Duitschland de deflatiepolitiek van den-crisistijd over zich heen moe ten laten gaan. Zes a zeven milli- oen werkloozen, tallooze faillisse menten, budgettekorten en een stil gelegde kapitaalmarkt hebben een beeld gegeven, waaruit het Duitsche volk nu een derde leer heeft ge trokken: nooit weer deflatie. Bij het uitbreken van den ooi*- log behoefde geen w.ezenlijke ver andering in de financieelc politiek dooi'gevoerd te worden. Voor alles was het de taak de koopkracht op te vangen, die door de beperking van het particuliere verbruik ten gunste van de oorlogsbehoeften vrij kwam. Daai'bij is bijzondere betee kenis gehecht aan het aandeel van de belaffingpolitiek. Zoo kon de be lastingopbrengst in 1941 stijgen tot. 32 milliard mark. Deze stijging is voornamelijk ie danken aan de di-s recte belastingen, en eerst op de tweede plaats aan de feitelijke oor logsbelastingen. Aan de afi-onding van de koopkracht door de be lastingheffing is een grens, n.1. de prestatiewil van de werkende Duit sche menschen. Met de belasting ontvangsten en de andere inkom sten is Duitschland ln staat ook in het derde oorlogsjaar meer dan de helft van alle uitgaven te dekken Er ontstaat daardoor een werkelijk ideale verhouding tusschen den in zet van d0 belasting en de crediet- politiek. De Duitscher spaart. Voor zoover de overtollige koop kracht niet door de belastingen wordt opgevangen, is het van be lang haar op te sparen voor den tijd, waarin er weer genoeg pro ducten tegenover staan. Daaróm is het sparen, waarvan het Duitsche volk tijdens den oorlog op zoo'n verheugende wijze heeft blijk ge geven in twee oorlogsjaren twee maal zooveel als in de daraaan voorafgegane zes vredesjaren. De belangrijkste voorwaarde voor het sparen is weer het vertrouwen in de stabiliteit van de valuta. De graadmeter van deze stabiliteit is de prijs. Dei-halve komt aan het handhaven van de prijsstabiliteit en dus aan het optreden van den •prijscommissaris een bijzondere be teekenis toe. Het opnemen van middelen in den vorm van credieten is vooral dank zij den gedisciplineerden spaarwil van het Duitsche volk, zonder moeilijkheden gelukt. Rijksschuld geen reden tot ongerustheid. De hoogte van de totale rijks- schtild geeft geen reden tot onge rustheid. Van het begin van den oorlog tot einde Maart 1942 is zij gestegen vèn 37.2 milliard mark tot 140.5 milliard merk en ligt derhal ve nog slechts weinig boven het volksinkomen, dat in 1941 volnens raming ongeveer 115 5 120 milliard mark bedroeg. Dé sr.huldendfenst 7aJ ook ln vredestijd zonder moei lijkheden opgebracht kunnen wor den. De omloop aan betaalmiddelen is van 13.2 milliard max-k bij het be gin van den oorlog gestegen tot 22 milliard mark. Deze stijging is normaal. De rijksminister trok uit zijn uiteenzettingen de conclusie, dat de financiën van het rijk zoo intact zijn als maar een en kele andere tak van de Duit sche oorlogseconomie is. De va ge hoop van onze vijanden op financieel gebied met een in eenstorting te kunnen rekenen, is een bedriegelijke illusie. NEDERLAND. Aan het slot van zijn rede be -handelde de rijksminister een pro bleem, dat vooral Nederland betx-eft De idee van een groot-ruimte econo mie heeft door den oox-log een stei lte stimulans gekregen. Nederland is wel vatbaar geblekkcn voor de ze nieuwe idée. Met de opheffing van de douane- en deviezengrenzen heeft de gedachte van een Euronee- sche economische en lotsvexff)ondcn- heid in de praktijk toepassing ge vonden. Dat is een vx-edeswerk te midden van den goi'log. Men be hoeft derhalve geen zorgen te heb ben over de toekomstige ontwikke ling in Europa. De militaire en eco nomische kracht van het rijk zijn borg voor de overwinning. Belangrijk nieuws voor sportvisschers Vergunningsstelsel geregeld. In de Staatscourant verscheen-'t tweede uitvoeringsbesluit, behoo- rende bij het Pachtbesluit Visch- recht 1941. Dit besluit regelt in het bijzónder het vergunningsstelsel bij de visschexij. Basis voor het aantal vergunningen, dat in een bepaald kalenderjaar aan sportvisschers mag worden uitgereikt, is het jaar 1940. De pachter van een vischrecht, die in 1940 vergunningen aan sport visschers afgaf, is daarom verplicht binnen een maand na het in wer king treden van het besluit opgave te verstrekken van het aantal dezer vergunningen, met bijbehoorende gegevens. De sportvisschei'-pachter moet daarbij tevens mededeelen,. hoeveel der in 1940 uitgereikte vergunnin gen aan beroeps- en seizoenvis- schers werden afgegeven. Het aantal aan sportvisschers of aan sportorganisaties uit te reiken vergunningen kan door den Secr.- gen. van het dep. van Landbouw worden vastgesteld. Dit is ook het geval met het aantal vergunnin gen, dat moet worden beschikbaar gesteld voor de sportox-ganisatie. die op 12 Februari 1942 pachtster was van een bepaald viscJi -echt. Bovendien is deze instantie be voegd bindende voorschriften te ge geven ten aanzien van de soort, afmetingen, en inrichting der visch- tuigen, waarvoor vergunning zal worden uitgereikt, alsmede tot het vaststellen van een minimumgel- digheidsduur der vergunningen. Om geldig te zijn moeten de ver gunningen voorzien zijn' van een aanteekqning waaruit blijkt dat zij vanwege den Secr.-gen. zijn gebi- seerd. Dit besluit treedt ïn werking 1 Juni 1942. Aflevering brandstoffen De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel maAkt bekend, dat tegen inlevering van met „Brandstoffen één eenheid'' gemerkte bonnen we derom brandstoffen mogen worden afgelevei'd. Enorme brand te Groningen Dinsdagmiddag is te Groningen een lievige brand, zooals na den brand in de Harmonie in tiet vori ge jaar niet heeft gewoed, uitgebro ken in 'het gebouwencomplex van de N.V. C. Polak Gzn. distilleerde rij, likeurstokerij, limonade- en ex- tractenfabriek. Kort nadat de fabriek, welke be staat uit 3 uit vier verdiepingen bestaande, aangrenzende gebouwen door het personeel was verlaten, ontdekte men rook. De zolderver dieping van het gebouw bleek reeds in lichterlaaie te staan. De brand weer verscheen met groot materi aal ter plaatse en begon met twee motorspuiten en ettelijke stralen de brand krachtig te bestrijden. Door den sterken N O. wind aangewak kerd, baande het vuur zich al spoe dig een weg naar 't hoofdgebouw, waarvan het achterste gedeelte ge heel in vlammen opging, terwijl van het voorste deel de bovenver diepingen eveneens een prooi der •vlammen werden. Enorme hoeveelheden water wer- den in den vuurgloed geworpen. Een machinist heeft den stoomke tel van de fabriek op het laatste oogenblik kunnen laten ontstoo- men, waardoor een explosie, welke ongetwijfeld ernstige gevolgen zou hebben gehad, werd vermeden. Een kwartier over zeven stortte onder donderend geraas het dak van ge bouw B in elkaar. De brandweer slaagde er in, den brand verder tot gebouw A te beperken, zoodat om ongeveer acht uur het gevaar voor uitbreiding als geweken kon wor den beschouwd. De oorzaak moet worden gezocht in broei van natte stroohulzen. Ter beveiliging van de kasten worden zonder ophouden nienwe ban kers gebouwd om iedere poging tot invasie met succes te kunnen ver ijdelen. P.B.Z.-v. Eysden-P.K. Köhler-Pax Holland m SLECHTS ééN VRAAGSTUK: DE VERDEDIGING VAN INDIË. STOCKHOLM, 22 April: Volgens den Engelschcn nieuwsdienst heeft Sir Stafford Ci'ipps vandaag ten overstaan -van persvertegenvvoordi- gex-s rapport uitgebracht over zijn Indische missie. Hij verklaarde o.a., dat het opgen- blik in vele opzichten niet gunstig geweest-was voor een regeling van het Indische probleem. Hét was niet gemakkelijk de geheele sfeer, die in hooge mate was bezwangerd met wantrouwen, plotseling in een van algeheel vertrouwen./ te verande ren. Toch streefde Gx'ipps er naar in geen geval een sfeer van wedei'kee- rige beschuldigingen te laten ont staan. Hij betreurde hevig, dat de moeilijkheden, die een regeling zoo-; wel voor de toekomst als ook voor het heden in den weg stonden, niet overbrugd hadden kunnen worden. Het probleem zal nu niet meer van politieleen aard zijn, doch het wordt het vraagstuk der verdediging vari Indië. BRIEF VAN BISSCHOP VAN CALCUTTA. De correspondent van de Times te Calcutta heeft den inhoud van een brief gepubliceerd, dien de bisschop van Calcutta aan zijn Britsche gemeente heeft gericht. In dezen brief schrijft de bisschop onder meer: De grootste fout, die de Engel: schen in Indië hebben gemaakt, is het gevoel van superioriteit van alle Engelschen, waarmede zij de Indiërs van oudsher tegemoet zijn getreden. Dit superioriteitsgevoel berust echter alleen maar op een gebrek aan kennis van de cultuur en beschaving in Indië. Wanneer ik. zoo schrijft de bisschop verdei', terugzie op de vele jaren, die ik in Indië heb dóoi'gebracht, moet ik toegeven, dat de in Indië wonende Engelschen zich' nooit de moeite hebben gegeven om op vruchtbare wijze met de Indiërs ter bevorde ring van hun eenheid in het land zelf sarhen te werken. De tijd, 'waarin dit mogelijk was geweest, hebben zij verzuimd te gebruiken. Thans zien 'zij zkh geplaatst tégen over een mogendheid die maar één doel kent, namelijk de vreemcre voogdij af te schaffen. Laffe streek Oude man overvallen. Op 20 April, omstreeks half elf, is in een perceel in de Kemper straat te Den Haag, bewoond door den 80-jarigen mesthandelafar A. v. d Z. een overval plaats gevon den. Een jonge man, die beweerde van de luchtbeschei-ming te zijn. belde aan, toen de oude man al te bed was, voorgevend dat er licht uitstraalde. Van der Z. ontkende, Maan Maan op vanavond om onder 12.04 rtr\ ri 2.58 23 Apr 20 -51 UUr 7 j^ei E K tot morgenochtend L-K 30 Apr off 15 Mei v.m. 0.25 uur n.m. Ned. heogsten voor de Oekraïne Voor uitbreiding paarden- stapeL Teneinde de door de Sowjets in den Oekrainschen paardenstapcl aaiigerichte schade op te heffen, heeft de afdeeling voedselvoorzie ning en landbouw van het Rijks commissariaat in de Oeki-aïne "net voornemen een belangi-ijk aantal hengsten in te voeren. Het eerste transport van rond 200 hengsten is. volgens het Hsh., reeds aange komen, terwijl nog eexi andere zending van nog 200 deze maand uit Nederland vertrekt. De koud bloedige hengsten gaan naar de Noordelijke boschgebieden van de, Oeki-aïne, waar meestal zware paasfleh worden gebruikt. De zwa re, warmbloedige worden gebracht naar de gebieden met overwegend suikerbietenteelt, terwijl de lichte paarden in de Zuid Oekraïne een nieuwen eigenaar zullen vinden. Met behulp van deze en de nog aanwezige hengsten hoopt men het grootste deel van de nog goede merries te kunnen dekken, tenein de zoodoende langzamerhand den paardenstapel van de Oekraïne uit te breiden en te verbeteren. De geïnterneerde Nederlanders GEEN INWONERS VAN NED.- INDIË. Omtrent de mededeellng, dat bij het informatiebureau van bet Roode Kruis een lijst van na men van Nederlanders, die ln Japan rijn geïnterneerd, is ont vangen, wordt er op gewezen, teneinde misverstand te voorko men, dat dit slechts de namen zijn van een 25-tal Nederlan ders, die in Japan woonden en daar thans zijn geïnterneerd. Er zijn dns geen inwoners van Nederlandsch-Indië bij. Moord in den Haag Revolverschoten in den avond. Maandag 20 April jl. omstreeks half tien des avonds werd een be woner, G. W. v. d. Z., van een' bo venwoning in dé Hanenburglaan te Den Haag door middel van revol verschoten van het leven beroofd. Volgens verklaring der buren stopte dien avond een personenauto voor het portiek der woning. In de auto zaten drie of vier mannen. Door middel van een dommekracht werd de deur van de woning ge forceerd, waarna de mannen bin nendrongen. Do indringers ver wachtten blijkbaar niemand thuis. De drijfveer tot de misdaad is niet bekend. De daders moeten met de gewoonten van de bewoners op de hoogte zijn geweest. Een gewaarschuwd man De commissaris van, politie te VGravenhage, raadt aan gx-oote voorzichtigheid te betrachten bij het in relatie treden met het alge meen Administratiekantoor van Binnen- en Buitenlandsche waar den; onder welke benaming zaken worden gedaan door Johannes Hu- hertus Molenaar, kantoor houdende Laan van Meerdervoort 271 en wo nende Pauwen laan 10'! te 's-Gra venhage. Laatstelijk heeft hij door vertegenwoordigers scheldbrieven groot f 300, f 500 en f 1000 ten laste van genoemde onderneming doen plaatsen. waarop de jongeman een onder zoek wenschte. Men ging naar bo ven, waar de jongeman verzocht 't licht op te steken, aangezien het er zoo donker was Toen de oude man zich omdraaide kreeg hij een klan met een zwaar voorwerp on het achterhoofd. Hii werd daardoor niet ernstig gewond en riep onmiddel lijk om hulp. De aanrander vlucht te Buren kwamen toesnellen en waarschuwden de politie. De mAn is in het ziekenhuis Zuidwal op genomen. Zijn toestand is niet le vensgevaarlijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1