■IOLLANDS Millioenen distributie bonnen gestolen Verduister VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Gevechten in het Kanaal Brifsche motortorpedoboot lot zinken gebracht en twee beschadigd Pétain 86 jaar Een „Zuidelijk Zuidzeegebied" Naar de bollen Uitg.: N.V. Uitg. Miij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Administratlebureanxi SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11782 VRIJDAG 24 APRIL 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER,, 23 Apr. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In het Oosten leverden verschei dene eigen aanvalsoperaties succes cp. In den cantralen en Noordelij ken sector van het front mislukten plaatselijke aanvallen van den Vijand. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een groote bewapeningsfabriek der bol sjewisten in Stalingrad aangeval len en talrijke bomtreffers ge plaatst. waarop branden en ont ploffingen volgden. Een andere doel treffende luchtaanval was gericht op de haveninstallaties van Moefc- mansk. In Karelië hebben Finsche troe pen na gevechten, die tien dagen hebben geduurd, aan het front van dc Swir 150 vijandelijke aanvallen afgeslagen. Hierbij verloor de vijand [behalve talrijke gevangenen en wa- pefts meer dan 14.000 dooden. Ook de tegen een Duitsche formatie in dezen sector ondernomen aanval (van den vijand mislukte met bloedi ge verliezen. in jord-Afrika wederzijdsche ac tiviteit van verkenningstroepen. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen, duikbommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben overdag en des nachts met succes d? aanvallen op de militaire installaties en vlieg velden op het eiland Malta voortge zet. In luchtgevechten boven Malta werden 9 Britsche vliegtuigen neer geschoten. Gevechtsvliegtuigen plaatsten bij nachtelijke aanvallen bomtreffers op ecu springstoffenfabriek in Zuid Engeland. In het Kanaal ontstonden in den nacfit van 21 op 22 April tusschen Duitsche patrouilLeformaties en Britsche motortorpedobooten ver scheidene gevechten, in het verloop waarvan een aantal vijandelijke motortorpedobooten beschadigd ■werden. In het zeegebied ten Zuiden van Boulogne werden in denzelfden nacht bij een botsing van Duitsche mijnenvegers met een Britsche for matie motortorpedobooten een vijan «lelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht en twee andere zwaar be schadigd. De Britsche formatie trok zich daarop onder de bescherming van een rookgordijn terug. De eigen booten liepen zonder verliezen of Acht minuten op Franschen bodem De mislukte landing der Britten nabij Boulogne. BERLIJN. 23 April (D.N.B.) Omtrent de mislukte landingspo ging der Britten aan de Fransche Kanaalkust ten Zuiden van Bou logne verneemt het D.N.B. van het opperbevel der weermacht de vol gende bijzonderheden: Bij de poging om een prikkel draadversperring op het strand door te knippen, werd de vijand opgemerkt. Hij opende daarop met automatische pistolen en geweren een zinloos vuur in den donkeren nacht. Uit het vuur uit de Ibopen kon worden opgemaakt, dat zich ongeveer vijftig soldaten op het strand bevonden. In weinige oogen- blikken waren de bezettingen van de Duitsche kazematten gereed' tot afweer. Zoeklichten flitsten op en het vuur der machinegeweren be reidde den vijand een bloedige ont vangst. De Brit sloeg zeer snel op de vlucht en bracht zich in vei ligheid in twee op 'ongeveer hon derd meter van het strand liggende motortorpedobooten. een kunstma tige nevel gaf den weg van de af geslagen vijanden aan. Korten tijd later kwame- Duitsche motortor pedobooten in contact met den vij and, die zich naar zee terugtrok. Bij het aanbreken van den dag werden voor het prikkeldraad de achtergelaten Engelsche geweren en handgranaten, eenige mijnen, pi oniergereedschap en andere- uitrus tingsstukken gevonden. Klaarblij kelijk waren er ook gewonden bij den tegenstander, zooals bleek uit de bloedige sporen die naar het strand voerden. De Britten hebben zich acht minuten op Franschen bodem bevonden. VICHY, 23 April (D.N.B.) Maar schalk Pétain hoopt Vrijdag zijn 86sten verjaardag te vieren. Op zijn wensch zullen er geen officicele feestelijkheden worden gehouden en de maarschalk zal den dag in intiemen kring doorbrengen. beschadigingen haar steunpunt bin nen. Tijdens dit korte gevecht zet ten de Britten op een afgelegen plaats aan de kust een kleine stoot troep aan land, die onmiddellijk in een vuurgevecht met een Duilscne kustwacht gewikkeld werd en zich ijlings met bloedige verliezen en met achterlating van de geheele uitrus ting terugtrok. In den afgeloopen nacht wierpen Britsche vliegtuigen bommen neer in West-Duitschland. De burgerbe volking leed enkele verliezen. Ge ringe rhaterieele schade werd voor al aangericht in woonwijken. Nacht jagers en luchtdoelartillerie scho ten vijf der aanvallende bommen werpers neer. Kapitein Ihlefeldt behaalde gis teren overdag aan het Oostelijk front zijn 98e tot 101 overwinning in de lucht. Oberfeldwebel Gildner behaalde in den nacht van 22 op 23 April zijn 30e en Uberveldwebel Beier zijn 15e nachtelijke overwin ning in de lucht." Noodkreet in „De Roode Ster" Kenmerkend voor de positie der bolsjewiekenl STOCKHOLM, 23 April (ANP). Het militaire blad der bolsjewieken, Roode Ster, eischt in een der laat ste edities zeer scherpe maatrege len tegen lafaards, paniekzaaiers en defaitist'en. Het blad schrijft: De politieke commissarissen moe ten de eersten zijnjNiie een nieuwen geest van strijdvaardigheid inbla zen aan het Sovjet-leger. Blijkbaar om den gevreesden ver pletterenden indruk van dezen eisch te verzwakken, beweert het blad in denzelfden oproep, dat nieu we reserves met groote gevechts ervaring naar het front gestuurd zullen worden. Het artikel van het militaire or gaan der bolsjewieken heeft in di plomatieke kringen van de Zweed- sche hoofdstad opzien.verwekt. Men beschouwt het als een duidelijke illustratie van een hier ^bekend ge worden uitspraak van Stalin, vol gens welke deze verklaard zou heb ben, dat de Sovjet-Unie op den eersten verjaardag van haar oorlog met Duitschland de vijanden ofwel verslagen moet hebben, ofwel ten onder zal moeten gaan. Hollands glorie. De narcis-vel den staan in vollen bloei. Nauw keurig worden de bedden van on kruid schoon gehouden. Pax Holland-De Haan m Ned. ambtenaren op }ava gearresteerd Voor de ondermijnende ac tie. SOERABAJA, 23 April. (Domei). —De Japansche militaire autoritei ten op Oost Java declen mede, dat een niet genoemd aantal vroegere Nederlandsche ambtenaren is ge arresteerd, die een ondermijnende actie voerden, welke ten doel had de orde en rust in de door de Ja panners bezette gebieden, te versto ren. Ten einde prde en rust in ieder opzicht op Oost Java te herstellen is een eerste bijeenkomst van pro vinciale Indonesische gouverneurs te Soerabaja gehouden in het ge bouw van het gemeentebestuur on der toezicht van Japansche mili taire autoriteiten. Op de conferentie werden verschillende administra tieve en economische problemen be handeld, zooals de stabilisatie der valuta en verhooging van de land bouwproductie. In het Koloniaal Instituut te Amsterdam had Woensdagavond een bijeenkomst plaats, georganiseerd door den president der „Deutsche Handelskamer ftlr die Niederlande", waarbij de Dnltsche Rijksminis ter van Financiën, graaf Schwerin von Krosigk een voordracht hield over het onderwerp „Die Finanz-politik im Kriege". Stapf-Mol-Pax Holland m Amsterdamsche onderwereld s'oeg fantastische slag De bende voor het Duitscbe Obergericht Het Duitsche Obergericht is een procés begonnen, dat verband houdt met de inbraak in den nacht van 13 op 14 Juni 1941 in het kan toor van het Gemeentelijk Distribu tiebedrijf aan de 2e Oosterparkstr. te Amsterdam, waarbij millioenen distributiebescheiden gestolen zijn. Men had hier met een groot com plot te doen. Een groot aantal per sonen had zich te verantwoorden. Het plan was uitgegaan van de verdachten Dingenauts en L. Kes- seler, terwijl A. van Batum en C. de Vries de inbraak hebben ge pleegd. De distributieambtenaar Thuring, die met de geheele in ventaris van het bureau natuurlijk volkomen op de hoogte was, heeft van allerlei inlichtingen verschaft, waardoor de inbrekers de zaken, welke zij zochten, gemakkelijk kon den vinden. De bescheiden vonden dan verder gemakkelijk hun weg. Aan. 5 ver dachten is medeplichtigheid ten laste gelegd aan het misdrijf, door alle overigen, op mr. Huygens na. gepleegd en strafbaar gesteld in artikel 1 van de Deutsche Kriegs- wirtschaftsverordnung, nl. goede ren, die tot de levensbehoefte der bevolking behooren, aan hun be stemming onttrekken en daardoor opzettelijk de voorziening met le vensmiddelen in die behoefte in gevaar brengen^ Dit misdrijf, waarop zware straf fen, tot zelfs de doodstraf gesteld zijn, is ten laste gelegd ten deele als gemeenschappelijk, ten deele als voortgezet misdrijf bedreven. Ten slotte werd aan mr. M. H. Huygens ten laste gelegd, dat hij opzettelijk hijstand verleend heeft aan verdachte A. van Batum na het plegen van het misdrijf, ten ein de dien verdachte aan eventueele strafvervolging te onttrekken. In deze zaak, waarbij niet min der dan 150 verdachten betrokken zijn, staan er thans 23 in eerste in- instantie terecht. De betcekenis ervan moge hieruit blijken, dat de gesto len bons, kaarten, en toewij zingen, in levensmiddelen om gezet, respectievelijk vertegen woordigen: een hoeveelheid van 2.300.000 Kg. brood, 321.500 Kg. boter, 261.177 Kg. marga rine, 98.000 Kg. vet, 35.280 Kg. olie, 5189 Kg. vleesch, 1860 Kg. kaas, 120 Kg. cacao, 16.299 liter melk, 6800 eieren, 7.500.000 Kg. steenkolen, 70.400 liter petro leum en 15.000 liter benzine, benevens dan 124.000 textiel punten en 1600 paar schoenen. Grootendeels verdwenen. In samenwerking met dc Duit sche politie werd de zaak tot klaar heid gebracht. Een deel van den buit werd nog achterhaald. Hèt overgroote deel échter kwam in den zwarten handel terecht. Van October tot Maart is men bezig geweest om klaarheid te scheppen in deze affaire, welker behandeline voor bet Obergericht vermoedelijk eenige dagen zal vergen. Van de 23 beklaagden zijn er verscheidene, die een verre van brandschoon strafregister hebben. Hun mentaliteit blijkt wel hieruit, dat zij ook onder' elkaar1 niet al te betrouwbaar waren. Boekhouder verstrekte in lichtingen. In groote trekken komt de ge schiedenis neer op het volgende: De boekhouder Thuring was in contact gekomen met een paar on gure typen van Batum en de Vries en verstrekte hen tegen betaling, behalve allerhande inlichtingen over het kantoor in de Öosterpark- straat, zelfs een schets van het ver trek, waarin zich de kluis met distributiebescheiden bevond. Dit tweetal waagde op 11 en 12 Juni een poging, die echter door een sa menloop van omstandigheden niet ten uitvoer werd gebracht, doch slaagde in den nacht van 13 op 14 Juni het gebouw binnen te dringen en de kluis te openen. Zij pakten al le bescheiden in jutezakken, over nachten in het gebouw, en transpor teerden den buit 's morgens om half viif per auto. Den dag daarop toog men naar Den Haag en elders. Met behulp van medeplichtigen bracht men de distributiebescheiden aan den man en wist zoo in ettelijke weken f30.000.— te verdienen. Van dit geld werd goede sier gemaakt en werden kostbare en luxe voorwer- pen aangeschaft HET VERHOOR Gehoord werden de verdachten Thuring, Dingenouts, Kesseler, De Vries en Meyer. Thuring, die sinds April 1940 als boekhouder-arbeidscontractant op een salaris van f225.per maand werkzaam was op genoemd bu reau, was op het pad der misdaad gekomen, doordat hij naar hij verklaarde een kennis voor het geldig maken van ongestempelde toewijzingen aan een bureaustem pel had geholpen, Hij had daarvoor f 20.gekregen. Hierdoor kwam het tot allerlei confidenties. Het schetsje, waarop volgens hem de kluis echter niet voorkwam, had hij verstrekt omdat de ander wel eens wat noodig kon hebben en niet in de rij wilde staan. Die vriend" bleek later Dingenouts te zijn, de auctor intellectualis van de affaire. In totaal kreeg hij toen f 1500. voor zijn bemiddeling. Uit het verhoor van Dingènouts bleek echter, dat Thuring niet zoo onschuldig was als hij zich voor deed. Dingenouts, koksmaat, trém- mer en later lasscher van beroep, had voor de inbraak honderd schoe nenbons van hem gekocht; die weer aan Kesseler werden verkocht. Verdachte Kesseler, die van Din genouts de tip gekregen had voor een flinken slag, die er na de kleine zaakjes gemaakt zou kunnen wor den. Hij had op zijn beurt de Vries daarmee in kennis gesteld. Deze had net 4M> jaar uitgezeten-en ont ving van hem de schets ter bestu- decring. Nadat de zitting was geschetst, werd om drie uur het verhoor van Kesseler voortgezet. Hij had dien bewusten nacht op uitkijk gestaan en zag v. Batum en de Vries om half vijf het perceel verlaten. Zij haalden een auto, laadden den buit in en gezamelijk toog men daarop naar een pakhuis en ver volgens naar een café, waar een kopje koffie werd genuttigd. ONDERWERELD 's Namiddags reisde men naar Den Haag, wfear verdachte volgens Onder bevel der Amerikaan. sche Marine. LISSABON, 23 April (A.N.P.) Naar Reuter uit Washington meldt heeft de Nieuw-Zeelandsche pre mier, Frazer, vandaag bevestigd, dat Nieuw-ZeelamP en de eiland gebieden, waaronder de Fidzji- eilanden, vereenigd zullen worden tot één gebied, dat zal worden aan geduid als Zuidelijk Zuidzeegebied onder bevel der Amerikaansche marine. Dit gebied, zoo zei hij, zal wor den onderscheiden van het Zuid westelijk gebied der Stille Zuidzee onder opperbevel van generaal MacArthur. Deze nieuwe indeeling heeft instemming gevonden hij de regeëring. van de V.S., van Enge land, van Nederland, van Australië en Nieuw-Zeeland. Het was onze wensch, dat Aüstralië en Nieuw- Zeeland in nauw contact in de zelfde zóne zouden blijven, aldus Frazer. Hij vervolgde: Wij hebben dien overeenkomstig stapnen onderno men, maar de strategische over wegingen, die te Washington wor den vastgesteld, moeten natuurlijk voorrang hebben hoven al het an dere. Er zullen evenwel ook in de toekomst maatregelen worden ge troffen voor de nauwste samenwor king tusschen de regeering van Nieuw-Zeeland en die van Austra lië en tusschen MacArthur en de bevelhebbers van Nieuw-Zeeland en het Zuidelijk Zuidzeegebied, ter wijl het geheele Zuidzccgebied zal worden gecoördineerd door gecom bineerde generale staven en door den Zuidzee-oorlogsraad te Was hington. Hét militaire contact is reeds verwezenlijkt door de benoeming van brigadecommandant Goss voor Australië, die zijn werkzaamheden in den generalen staf van MacAr-. thur al heeft aftftgevttn£ën. Hoewel de koude de ontwik keling van den bloei nog steeds blijft tegenhouden, zoo schrijft de A-N.W.B., zal, wie er a.s. Zondag op uittrekt, geen vergeefschen tocht naai de bollenvelden n^aken. De narcissen naderen het hoogte punt van hun bloei en de pasteltinten der hvacinthen- velden, die in alle schakeerin gen van rood, blauw en paars, afgewisseld tjoor room-witte vakken, het bollenland tooien, •zijn een lust voor het oog. Ook vertoonen zich hier en daar reeds enkele velden rtiet vroege tulpen. De verwachting voor Zondag 3 Mei is nog grooter. Wanneer er enkele dagen zacht weer mochten komen, is de kans groot, dat wij dien dag do hyacinthen en tulpen gelijk tijdig in volle pracht zullen zien bloeien. Voor den bloesemtocht, dien de A.N.W.B. organiseert en voorloopig ook op 3 Mei heeft bepaald, is de belangstelling groot: reeds 1184 deelnemers hebben zich opgegeven. Maan - M aan vanavond om onder 13 05 r% f\ e; 3.34 30 Apr 20 52 uur lhy V.m tot morgenochtend n.m.. 7 Mei rx t 23 Mei l.k 6.2J uur ek Afleveringsverbod voor stroovlas Het is aan exporteurs niet meer toegestaan stroovlas te koopen op de namens de Nederlandsche Ak- kerbouwcentrale door de stichting van Nederlandsche Stroovlasexj or- teurs uitgereikte machtigingen. Te lers en/of handelaren mogen aan de exporteurs derhalve.geen vlas meer verkoopen op vertoon van deze machtigingen. Het afleveren der reeds aan de exporteurs voor ex port verkochte partijen mag nog plaats vinden. De reeds voor 30-12-'41 en daarna op vergunning tot aankoop door telers en/of handelaren aan vlas sers verkochte partijen stroovlas mogen slechts vvorden afgeleverd te gen in ontvangstneming van mach tigingen tot afname van déze par tijen, welke machtigingen door de betrokken vlassers moeten worden aangevraagd bij de ondervakgroep „vlasvcrwerkende industrie", Schie- damschesingel 50 E te Rotterdam, postbus 1149. Voor zoover onthef fing van het afleveringsverbod is gegeven, kan op die ontheffing nog afgeleverd worden. Voor door vlassers nieuw aan te koopen plrtijen geldt dat deze tot 3 Mei van handelaren mogen koo pen, mits zij in het bezit zijn van een aankoopvergunning, welke door den vlasser dient te worden aange vraagd en aan den handelaar moet worden afgegeven. Bij aflevering dezer partijen moeten bovendien de bovenbedoelde machtigingen tot'af name worden ingenomen. De vergunningen tot aankoop, welke reeds door de N.A.C. werden afgegeven aan vlassers, moeten, voor zoover er nog geen vlas op aangekocht is, vvorden omgeruild bij bovengenoemde ondervakgroep. Na 3 Mei zifllen de vlassers te gen afgifte van de aankoopvergun ningen nog slechts kunnen koopen bij de stichting Nederlandsche Stroovlasexporteurs, gevestigd te Rotterdam, bureau houdende te Groningen. Vrceselijk ongeluk bij kraan Vier dooden. Gistermorgen om 8 uur heeft in Ruischerbrug, gemeen te Noordelijk een vreeselijk ongeluk' plaatsgevon den, dat vier menschenlevens heeft geëischt, terwijl 1 jonge man ge wond werd. Op het terrein van de Kunstmcst- fabriek Centrale Rotterdam, gele gen aan het Darristerdiep, waren verschillende arbeiders bezig kunst mest te lossen uit een Rijnaak, via een kraan. De kraan, 'die in een raam hangt, kan 7200 kg. kunst mest bevatten. Toen er zich onge veer 4500 kg. mest in bevond, schoot de kraan los en kantelde. Op dat oogenblïk bevonden zich er vijf ar beiders onder, met het noodlottig gevolg dat vier van hen door de kraan getroffen en onder de kunst mest bedolven werden. Zij waren op slag dood. J)e 5e arbeider, die eenigszins tei zijde stond, werd ge wond. zijn zeggen, bij toeval pensionhou der P. A. van Dieren ontmoette en aan hem tweemaal vijfhonderd bo- terkaarten verkocht voor vijf gul den het stuk. Het gestolene bestond uit toewijzingen, kaarten en rant soenbonnen, waarvan een deel niet direct aan tijd gebonden was. In totaal inde hij van Juni tot eind October twaalf- tot vijftienduizend gulden. Ook onderling werden be scheiden weer verhandeld. Van zijn geld had verdachte ook losgeld ver strekt aan zekeren „Rooie Hein", die over zijn relaties bij de Sicher- heitspolitie beweerde te beschikken diè ervoor konden zorgen, dat een inmiddels gearresteerd lid van het complot in vrijheid zou worden ge steld. Doceurtje Een gedeelte van den buit. bon nen en kaartenr die onverkoopbaar bleken, of waardeloos waren ge worden, werden later in een zak verzwaard met steenen in het wa ter geworpen. Verdachte had zoo ongeveer f 10.000 verdiend, waar van echter de „onkosten" nog moe ten. worden afgetrokken. Hierna was de Vries, koopman 'te Amsterdam aan de beurt. Hij was een geregeld bezoeker van de IJ- cantine, waar het snoode plan was uitgebroed. Hem is gevraagd, of hij de kluis zou kunnen openmaken, doch hij achtte zich daartoe niet in staat. Daarom stelde hij voor y. Batum voor dit karwei te engagee- ren. 6 Juni was hij met dezen en een onbekenden derde den sleutel van de buitendeur van het distribu tiekantoor gaan probeeren. Deze bleek te passen. Na de mislukte pogingen op 11 en 12 Ju ni er haperde blijkbaar wat aan de afspraken ging de zaak 13 Juni door. Alles ging gesmeerd en bij afgeschermd licht opende men de kluisdeur, v. Batum bad geluk, want de eerste de beste sleutel paste in het slot.'Men bleef, opende- met de in de kluis gevon den sleutels nog eenige laden, en om half vijf arriveerde Kesseler, waarna men niet het transport kon beginnen. Ook deze verdachte was meé naar Den Haag gereisd, waar de eerste transacties tot stand kwacn. Wat betreft bet in bet water werpen van het onverkoopbare restant omstreeks October, verklaarde de Vries, dat dit voornamelijk geschiedde onder den indruk van het toen aan geplakte bulletin, waarin sluik handelaren met. de doodstraf •verden bedreigd. Ook verdachte had een slordige tién elfdui zend gulden in de wacht ge sleept. Heden wordt de zitting voortge zet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1