HOLLANDS DAGBLAD VOOR 14 man üit Heldersche onderwereld gegrepen Van den regen'in den drop Nieuwe bonnen Succesvolle aanvallen in Donetzgebied Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonker (afw.) Redactie- en Adminlstratiebiireanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. Wederóm groot aantal inbraken en diefstallen Prima recherchewerk beloond (Eigen berichtgeving). Men zal zich ongetwijfeld nog herinneren dat wij slechts luttele weken geleden een relaas brach ten, waaruit bleek op welke wijze thans duistere individuen pogen hun slag te slaan in Den Helder. Ondanks uiterst strenge politiecon trole, ondanks een recherche, die dag en nacht op haar post is, blijkt thans wederom dat een aantal ele menten uit de Heldersche onder wereld hun slag geslagen hebben. Evenwel... de recherche ter plaat se sloeg mede en het resultaat is dat sedert enkele dagen een 14- tal arrestaties verricht kon worden van de daders aan de diverse in braken en diefstallen. In chronologische volgorde laten wij hier de voornaamste inbraken en arrestaties de revue passeeren. Een „cronique scandaleuse"., zooals Den Helder die nog nimmer gekend heeft. Sedert 1 Januari meer dan 100 arrestanten uit Pen Helder weggevoerd. WERELDSCHOUW HEEFT de Engelsche landings poging bij Boulogne in de Brit- sche hoofdstad door de opge schroefde berichten in de dagbla den groote geestdrift gewekt, in (Berlijn wijzen de bladen op het nuchtere feit, dat ook deze mis lukte onderneming, waarbij'de Brit ten zich er op zouden kunnen be roemen, acht minuten lang op Franschen bodem geweest te zijn, weer getoond heeft, dat de Engel- echen, waar zij aan de kust ver schijnen, door de parate Duitsche weermacht bloedig teruggeslagen worden. De Berliner Boersenzeitung neemt aan, dat deze landingspo ging eep reactie is op een nieuwen krachtigen wenk uit Moskou, wel- ike Churchill gehoorzaam heeft op gevolgd. Dat het hij Boulogne nog meer dan bij St. Nazaire ging om een demonstratie uit politieke over wegingen blijkt voldoende uit de ontoereikende middelen, waarmede deze acties ondernomen werden. DÉ verklaringen van den Japa!n- schpn minister van buitenlandr eche zaken, Togo, in den Japan- echen economischer! bond betreffen de de betrekkingen tusschen Japan en de Sowjet-Unie, worden door de pers te Tokio met belangstelling besproken, waarbij de bladen in hun commentaar de eventualiteiten onderzoeken, welke zouden kunnen voortvloeien onder de huidige oor logsomstandigheden uit het tus schen de beide landen gesloten neutraliteitsverdrag. De Tokio Nitsji Nitsji is van mee ning, dat de Sowjet-Unie te ver standig is ojn zich te laten uitspe len door de Engelschen en Ameri kanen tegen Japan. In het bijzon der op grond van.de tijdens het ver loop tot dusver van den oorlog ge bleken militaire kracht van Japan. "Wij verwachten ernstig, zoo gaat het blad verder, dat de Sowjetre- geering alles in het werk zal stel len om deze oorlogsdoeleinden van Engeland en Amerika te verijde len en tevens ook van haar kant er toe zal bijdragen de betrekkingen tusschen Japan en de Sowjet-Unie te stabiliseeren. Daarom hopen wij ook, dat het Kremlin den ambas sadeur naar Tokio zal terugzenden dan wel een nieuwen ambassadeur zal benoemen als antwoord op de oprechtheid van Japan en om te verhinderen, dat de post van am bassadeur ook slechts tijdelijk on bezet blijft. ONDER zware koppen publiceert de Zweedsche pers een bericht van T.. T., dat het openbaar mi nisterie te Gocteborg een aanklacht heeft ingediend tegen de Engelsche kapiteins der Noorsche schepen „Dicto" en „Lionel". Deze aanklacht is ingediend wegens overtreding van een veror dening, die uitvoer van goederen zondér vergunning strafbaar stelt en wegens vergrijp tegen de wa penverordening van 22 Juni 1934. Bovendien behandelen alle bla den uitvoerig de geheime, -onwet tige bewapening van de Noorsche schepen en betich'tcn de Engelsche ambtenaren, onder wie een diplo maat, die in Z,wêden woonachtig zijn, als de voornaamste schuldi- £°n- Volgens „Svenska Dagbladet' is bij dit onderzoek geb'leken, dat de machinegeweren, die ia kleine on Eenigen tijd geleden werd een wel uiterst brutale inbraak ge- plepgd in den muziekwinkel voor heen eigendom van de fa. Polak aan den Kanaalweg. Men. zag, be gunstigd door den nacht, kans een groote hoeveelheid muziekinstru menten weg te halen, in totaal een waarde van circa 2000 gulden ver tegenwoordigend. De recherche ver scherpte in dit stadsgedeelte haar controle, waarbij speciaal de hee- ren Kerkhof en Van Tol-zich weer den. Het werk werd beloond, want men mocht de voldoening smaken kort daarop, tegen het donker-wor- den, 3 personen aan te houden,- die wederom het perceel hadden be treden en net als de vorige maal een aantal muziekinstrumenten klaargezet In de woningen van deze inbre kers trof men de nog vrijwel vol ledige winkelinventaris aan. Zelfs groote xylofoons, vibrafoons, gra- mofoons van grooten omvang had men meegenomen. - Het betrof hier geen inwoners van Den Helder. Wel waren zij-hier sedert eengien tijd tewerk gesteld. Zij werden overgegeven, aan de Ju stitie te Alkmaar. GROOTE PARTIJ AUTOBANDEN VERDONKEREMAAND. Vrijwel terzelfder tijd sloegen an dere dieven hun slag in het expe ditielokaal van den heer Kubbe in den Ouden Helder. Zij vonden hier een partij, die wel bijzonder van hun gading was, namelijk een groot aantal •autobuitenbanden, in den zwarten handel momenteel met geen goud te betalen. .Zoodra de recherche van deze in braak vernam, togen de recher cheurs Wortel en Beukers op pad, teneinde ook in deze affaire licht te brengen. Fortuna bleek met hen te zijn en ook in dit geval slaagde men er in de daders, een 4-tai, achter slot en grendel te zetten. Het betreft hier drie bewoners van Den Helder en 1 persoon ^van bui ten de stad. Verheugend is hierbij dat de banden vrijwel alle in be slag genomen konden worden en aan Kubbe terugegeven zullen wor den. De daders zullen, behalve voor inbraak en diefstal, mede te recht staan terzake ernstige prijsopdrijving.aangezien zij voor de banden abominabele prijzen dorsten vragen. De boterdiefstal bl] Kant. Aan den Kanaalweg bevindt zich de winkel van dgn melkhandelaar Kant, en het was op dit bedrijf, dat ongure individuen, profiteerend van de duisternis in de verlaten, stad, het oog lieten vallen. Via den Dijkweg sloop men binnen en 100 pakjes boter werden voor goeden prijs verklaard. Nu wilde het geval dat rechercheur Beukers kort er voor een paar menschen zich op verdachte wijze had zien ophou den bij den winkel. Toen de in braak een feit was, herinnerde Beukers zich deze personen. Een ervan kende hij en., op goed geluk deed men een huiszoeking. Men vond zes pakjes boter hij den man, en tenslotte is het niets vreemd als iemand een dergelijk huisvoorraadje bezit. Evenwel., de pakjes droegen precies hetzelde co denummer als de gestolen pakjes, zoodat men kennelijk aan het goe de adres te land was gekomen. De andere dief werd direct daarna eveneens aangehouden. Het zijn beiden Helderschen, die hun buit pleegden te- versjaggeren in Alk maar aan enkele opkoopers van groote partijen. Ook ^deze heeren heeft men ontmaskerd en zullen huil gerechtigde straf niet ontloo- pen. De dieven zelf maakten van dg opbrengst der gestolen artike len goede sier in Rotterdam en gingen daar meer dan eens aan den rol. De boter van Kant werd aan den bestolene reeds teruggege ven. Buren Van miserabel allooi. In de Fazantenstraat staat een buis, waarvan de bewoners geëva cueerd zijn. Wat is logischer, dat men z'n buren vraagt of zij een oogje in het zeil willen houden. Dat geschiedde ook hier. Een dér buren ging zelfs zoover, dat hij zich toegang tot het huis verschafte en een deel van den inventaris tot goe den prijs verklaarde. Daar bleef het evenwel niet bij. De buur zat na melijk krap in de brandstof en dus vond hij het de normaalste zaak ter wereld dat hij de twee aanwezige ledikanten en passant maar mee nam en deze in kachelkoutjes om zette. Deze wel zeer laakbare stad genoot viel door de mand en krijgt z'n trekken tbans thuis. Een zonder meer schandalige streek, die niet streng genoeg bestraft kan worden. Een kettng met twintig schakels. Gelijktijdig ongeveer vond een inbraak plaats in de comesti- bleszaak van den heer De Vries in de Spoorstraat. Een hoeveel heid maizena, sago en aardap pelmeel verdween met de Noor derzon. Inspecteur Schipper ging er terstond met recher cheur Heringa, een der actief ste jongere speurders van het korps, op af en lang duurde het niet of men slaagde erin een der koopexs van maizena te .ontdekken. Deze had het echter weer van een ander gekocht en zoo mocht men constateerèn, dat er niet minder dan 20 personen „afgewerkt" moes ten worden aleer men bij de aller eerste schakel van deze ketting be landde. Toen bleek, dat het twee derdeelen waren gedemonteerd, on danks de pijnlijke nauwkeurige bewaking van de beide schepen eri het optreden der douane-autoritei ten waarschijnlijk slechts aan boord konden worden gesmokkeld, doordat Èngelschen zorgden - v.oor het uitrusten en laden van de schepen. Deze Engelsche ambtena ren genoten krachtens hun pdsitie het recht van immuniteit en kre gen hun instructies rechtstreeks van de Britsche autoriteiten. „Svenska Dagbladet" verklaart uitdrukkelijk, dat hieruit groot misbruik van het recht van imniu ni,teit blijkt, benevens i openlijke schending van geldende wettelijke bepalingen. Arbeiders en kantoor bedienden, schenkt hier aandacht aan/ Nederlandsche arbeiders! Je behoeft niet werkloos te zijn. In DuitscKland is' er allqrlei werk voor je. Je wordt goed betaald, je hebt dezelfde rech ten als de Duitsche aóbeider en kan in het onderhoud van je gezin voorzien. Meld je daarom voor werk in Duitschland aan bij het Ar beidsbureau. De centrale stierenkeuring, welke Vrijdag ie Alkmaar werd gehou den, was zeer druk bezocht. Een overzicht tijdens de keuring van de prachtige exemplaren, welke in grooten getale waren aangevoerd. Pax Holland-De Haan m bewoners van 'Den Helder waren, die uiteraard gearresteerd werden. Het bleek'een extra goe.de vangst, aangezien het tweetal nog heel wat meer op den kerfstok schijnt te hebben. Hier heeft men een beeld van de Wijze waarop de Heldersche onder-' wereld opereert. Behalve deze zijn er nog diverse andere affaire's in onderzoek. Eftkele weken geleden werd er een zware „kraak" ge pleegd bij den heer Uipkes aan het Singel wiens huis praktisch, leeg gestolen werd. Ook bij een sigaren handelaar in de Spoorstraat wórd voor een groot bedrag aan rookma- teriaal verdonkeremaand. Dezeen nog enkele andere zaken zijn alle nog in onderzoek en ook hier hoopt de recherche net zoo fortuinlijk te zijn als in de andere gevallen. Tot twe.q, conclusies komt men: de eerste is dat het Heldersche politier en recherche-korps het wel zeer volhandig heeft en de tweede dat daar door deze in stantie uitnemend werk ver richt wordt. Hierboven werden genoemd de namen van Inspec teur Schipper, leider van de re cherche, en die van de recher cheurs Hei-inga, Wortel, Van Tol, Kerkhof en Beukers. Het spreekt wel vanzelf dat ook de niet-genoemden; een aandeel hebben in dit voortreffelijk op sporingswerk, dat er uiteinde lijk toch toe leiden zal dat er een einde gemaakt wordt aan deze diefstallen en inbraken op groote schaal. Sedert 1 Jan. werden er reeds meer dan 100 personen naar Alkmaar „ver werkt". En het jaar is nog geen 4 maanden aan den gang Een treurig record, dat alleen mogelijk werd door de abnor male omstandigheden in Den Helder. Britsch-Indië een Amerikaansche kolonie BANGKOK, 24 April (DNB.) De Indische Nationale Raad alhier schi'ijft in een verklaring onder het opschrift „Moet Indië in een Ame rikaansche kolonie veranderd wor den?" o.a.: De Amerikaansche pers en de Amerikaansche regeering hebben tijdens de besprekingen, die Sir Stafford Cripps te'New Delhi heeft gevoerd; niet verheeld, dat de Ver. Staten ingeval van mislukking de zer besprekingen in Indië de maat regelen, zullen nemen, die zij nop- dig achten. Veertien dagen na hét vertrek van Cripps heeft kolonel Johnson meegedeeld, dat zich reedsAmerikaansche troepen in Indië bevinden en nog meer troe pen onderweg zijn. De Anglo-Amerikaansche propa ganda in Indië waarschuwt hetjn- discjie volk dag aan dag voor een Japanschen aanval. Indië werd reeds tweehonderd jaar geleden door Engelsche troepen veroverd en de Engelsche indringers hebben sedertdien Indië niet meer verlaten Thans zijn reeds voor de tweede maal troepen van een vreemde mo gendheid Indië binnengedrongen, die van de Ver. Staten. Waarom strijdt het Indische volk niet tegen deze invasie? De Ver. Staten heb ben beslist niet de bedoeling, door liet aan land zetten van troepen de vriendschap met Indië te verste vigen of Indie te beschermen, doch zij willen Indië bezitten en uitbui ten. Wij waarschuwen daarom onze landslieden voor de bezetting van Indië door Amerikaansche troepen en voor het duistere drijven van den agent van Roosevelt, den heer Johnson, te-Delhi, en voor de Ame- rikaniseeping van de Indische in dustrie door de technische missie van den heer Grady. Het Indische volk heeft herhaaldelijk den wensch te kennen gegeven, tegen iederen vreemden aanvaller te vëch ten. Het moet daarom thans op staan en de Amerikaansche inva sie van Indië bestrijden, om te ver hinderen, dat Indië in een Ameri kaansche kolonie wordt veranderd. Nieuwe Daitsche jager Hooge snelheid en groote wendbaarheid. BERLIJN, 24 April. (D.N.B.) De pers publiceertfoto's van den nieuwen Fockewulf Jager FW190, die door de Nachtsausgabe" het snelste jachtvliegtuig ter wereld wordt genoemd. Deze nieuwe Duitsche jager, waarvan reeds melding is gemaakt in het Duitsche weermachtsbericht, heeft tot dusver bij zijn optreden aan alle fronten uitstekend vol daan. Het toestel is uitgerust met een dubbelen stermotor van maxi male prestatie en het is een con structie van ingenieur Tank, die reeds in het gevechtsvliegtuig met grooten actieradius Fockewulf Con dor en den vex-kenner voor kleine afstanden FW189 doeltreffende strijdmiddelen voor de Duitsche luchtmacht heeft tot stand ge- bi-acht. Het korte type en de "gunstige plaats van het zwaartepunt geven dit toestel groote wendbaarheid, on danks zijn hooge snelheid. De bui tengewoon sterke bewapening van dit vliegtuig, dat uitermate4 gunsti ge start- en landingseigenschappen heeft, maken het tot een superieur, gevi'eesd wapen in het luchtgevecht. Vestigingsbesluiten banketbedrijven De Staatscourant bevat besluiten van den Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, waarbij het verboden wordt een banketbakkersbedrijf, een banketverkoopersbedrijf, alsme de een broodibanketbakkersbednjf en een brood-banketverkoopersbe- cirijf te vestigen. Millioenen bonnen verdwenen Gistermorgen is in zaak betref fende den diefstal van millioenen distributiebonnen te Amsierdmii voortgezet. Vei'd. van Batum blijkt iemand met een „verleden", die op zijn zes tiende levensjaar'al den verkeerden kant opging. M,et De Vries en Meijer'ging ver dachte sleutels op de buitendeur beproeven. Met eenige smidserva ring zag hij verder in één oogopslag in de distributielokaliteit met wat voor model slot hij te maken zou krijgen. Reeds de eerste of-tweede sleutel paste op het slot van de kluis. Bakker en L. Kesseler hielden buiten de wacht. De teekening heeft van B. niet in zijn bezit gehad. De Vries en verdachte deelden sa men de helft van den buit; de an dere helft werd door de drie hel pers onderling verdeeld. In totaal inde hij voor zijn part 20.000 gulden. Nadat verd. nog eenige inlichtin gen hééft verstrekt, komt het Ver haal van „Rooie Hein" met 't los geld nog eens op de proppen. Den president, die gaarqp wat meer wilde afweten van dezen al- machtigen Rooie Hein,, kon ver dachte niet geheel bevredigen. Hein kreeg 2000 gld. vooi-schot op haar vrijlating en daarna nog 2000 gul den. Hierna komt J. D. Kesseler voor het hekje. Door zijn reeds genoem de broer L. Kesseler was hij in de affaire gehaald. De „omzet" aan toewijzingen en bonnen bedroeg bij dpzen 'verdachte zoo ongeveer 10.000 gulden. Verdiend had hij daaraan voor 7000 gulden, die in meubels, een motorboot eiiz. wer den uitgegeven. Aan de beurt is hierna een trans portarbeider en koopman A. Pots, uit D.en Haag. Alles bijeen beliep zijn aandeel in den handel onge veer 20.000 gulden. Verschillende verdachten, die nog gehoord moe ten worden, waaronder Samuel Brilleslijper. kochten weer van hem In het café aan den Gedempten Burgwal, waar de eerste transactie tot stand kwam, ging het nogal haastig toe. Daardoor liet Pots er een portemonnaie met geld liggen, welke de „vrienden" zich voorloo- pig maar toeeigenden. Samuel Brilleslijper's belangstel ling ging voornamelijk uit naar boterkaarten. Hij ontving ongeveer een duizend stuks ter waarde van 1000 gulden. Abraham Brilleslijper. zijn broer vulde de verklaringen aan. i De rij wordt dan gesloten mevhet verhoor van den Haagschen pen sionhouder P. A. v. Dieren. Ook deze verdachte kocht vijfhonderd bonnen ter waarde .van bijna 2000 gulden. Over alle maanden heeft de handel tien tot vijftien duizend gulden beloopen. Verdachte ver diende daaraan ongeveer 3V> a 4000 gulden Van den diefstal zeide.verd. niets af te weten. De zitting wordt dan verdaagd. r— Vtrduister i Maan Maan op vanavond om onder 30 Apr 20.54 uur V.M. tot morgenochtend N.M- 7 Mei ai 23 Mei L.K. 6.21 uur EK. Zondagavond om Maan 20.56 uur Maan öp onder 15.22 tot Maandagochtend 4.36 6.19 uur Voor de week van 26 April tot en met 2 Mei zijn voor brood, vleesch en aardappelen de bonnen, genum merd 22, geldig .verklaard. De geldigheidsduur der bonnen 304 en 4—04 voor sinaasappelen is verlengd tot en met Zaterdag 2 Mei. 15 jaar voor moord te Rijsbergen Bij de voortzetting van de behan deling van den roofmoord te Rijs bergen op den 39-jarigcn landbou wer Geerts, heeft de advocaat-gene raal mr. Van Velzen, na een uit voerig pleidooi, dat ruim anderhalf uur duurde, tegen den 24-jarigen bedrijfsleider Goyaarts uit Breda, wegens moord met voorbedachten rade, een gevangenisstraf gcëischt van vijftien jaar. Kind verdronken Het 2V2-jarig jongetje W. Vis- scher is achter de ouderlijke wo ning in de Dr. P. van Hoekstraat te Enschede in een putje gevallen en jammerlijk verdronken. HAVENINSTALLATIES AAN BRITSCHE ZUIDKUST BESTOOKT HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 April. D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het zuidelijke deel van het Oostelijke fx*ont zijn eigen acties van aanvals- en stoottroepen met succes in het Donetsgebied uitge voerd. In de wateren van Noworo- sijsk werden een sowjett ankboot en twee koopvaarders door bomtreffers beschadigd. In deir noordelijken frontsector is een afgesneden groep strijdkrachten aan het Woltsjowfront na gevech ten van verscheidene dagen vernie tigd. Gevechtsvliegtuigen hebben de haveninstallaties van Moer-, mansk aangevallen en een koop vaarder met bomtreffers bescha digd. Bij vde zuivering van gebieden achter het front hebben Hongaar- sche formaties een sterk gewapen de Bolsjewistische bende vernietigd In Lapland hebben Duitsche berg- jagers verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen en den tegen stander zware verliezen toege bracht. Op de middellandsche Zee heb ben Duitsche duikbooten van het Britsche ravitailleeringsverkeer twee transportschepen met 13.600 brt. en drie kustzeilschepexj tot zin ken gebracht. De militaire installa ties van La. Valetta en de vliegvel den van hét eiland. Malta leden door opeenvolgende luchtaanvallen nieuwe, zware schade. Aan de Oostkust van Amerika en op de Caribische Zee hebben Duit sche duikbooten zes vijandelijke koopvaarder^ met tezamen 35.000 brt. tot zinken gebracht. Vlak voor een Amerikaansche haven heeft een duikboot een sleepschip met "drie lichters aangevallen en met artillerievuur den geheelen sleep tot zinken gebracht. Gevechtsvliegtuigen hebben van nacht met goed effect van brisant- en brandbommen haveninstalla ties aan de zuidkust van Engeland aangevallen. Britsche bommenwerpers" hebben in den nacht van 23 op 24 April woonwijken in de verschillende piaatsèn in het NooYd-Duitsche kust gebied aangevallen. De civiele be volking leed eenige verliezen. Vier der aanvallende toestellen werden neergeschoten. In den tijd van 11 tot. 20 April verloor het Biïtsche luchtwapen 161 vliegtuigen, waarvan 46 boven de Middellandsche Zee en Noord- Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Bidttann'ië 25 eigen vliegtuigen verloren. Eerste luitenant Nostermann heeft gisteren zijn 83ste tot 85ste luchtoverwinning behaald. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1