HOLLANDS Verduister i DAGBLAD VOOR Gaat bet de Wieringermeer te goed? Eén doelDE OVERWINNING Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonk? r (afw.) Redactie- en Administratiebureanxs SCHA GEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11785 DINSDAG 28 APRIL 1942 Ernstig woord van den Commissaris der Provincie Hoewel hij verklaarde geen critiek te willen uit oefenen en respect te hebben voor alles wat tot dus verre in de Wieringermeer was tot stand gebracht, was een ondertoon van eenige bezorgdheid niet te miskennen, toen de Commissaris der Provincie Noorc^-Holland tijdens de installatie van Heemraden van het Heemraadschap de Wieringermeer opmerk te zich te hebben afgevraagd of de bevolking in hét nieuwe land niet terugzinkt in gezapigheid, nadat de eerste moeilijkheden zijn overwonnen. Kort geleden aldus de Cotnmissaris, is gezegd dat dit land een groot verleden heeft, dat er in Nederland groote din gen gepresteerd zijn, maar Nederland is ook het land van de toekomst en dit geldt voor de Wieringermeer met des. te grooter klem, pmdat de gedachten aan de toekomst hier veel reëeler zijn dan in het oude land. Opgave thans t Men moet elkaar kunnen vinden Hebberi de boeren het hier te' goed gehad, vervolgde Mr. Backer, Met alle respect, rijst bij mij toch de gedachte dat de frischheid, de kracht, de „pushing power" eerder verzwakken, dan ik had gehoopt. Zelf heb ik dit toegeschreven aan de hypergevoelige tendenz naar 't individualisme, het groeps- en par tijbelang. Veel goed werk is gedaan, maar men moet niet vergëten, dat men ook de beste stukken had, waarop menigeen met recht af gunstig was. De opgave is thans: men moet elkaar kunnen en willen .vinden. HENSCH MOET NAAST MENSCH «taan, arbeider naaét boer, men moet begrijpen dat m dit gebied werkelijk alle factoren aanwezig zijn voor een werkelijk gunstige so ciale samenleving. Men kan hier zoo geweldig duidelijk een- voor beeld geven, zooals het in een sa menleving kan zijn! Laat men hier met klare blije de toekomstzien, treden de bestuursambtenaren an deren op loyale wijze tegemoet, ook al hebben zij andere of zelfs tegen gestelde meeningen. Laat men sa men werken met den Landstand, laat de burgemeester het voorbeeld volgen van talrijke collega's elders, 4aat men, ook al klinkt het vreemd Commissies van advies bij de voedselvoorziening Door de boerenleiders be noemd. In de Nederlandsche staatscourant is opgenomen ,en besluit van den Secr.Gen. van Landbouw en Vis- scherij tot instelling van commis sies van advies bij de provinciale voedsclcommissarissen en bij de plaatselijke bureauhouders. In iedere provincie wordt bij den provincialen voed^elcommissaris 'n commissje van advies ineesteld, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die wor den benoemd doord en boerenleider uit de in de provincie gevestigde land- en tuinbouwers. De commissie van advies heeft tot taak aan de voedselvoorziening mede te werken. Te dien einde zal de provinciale voedselcommissie de commissie hooren over allé door hem te nemen of uit te voeren maatregelen, voor zoover deze van algemeene strekking zijn. Bij iederen plaatselijken bureau- houder wordt eën commissie van advies ingesteld}-De leden van de commissie worden benoemd door den boerenleider uit de in het be- trefende district gevestigde land en tuinbouwers. De voorzitter van deze commisise van advies wordt door den boerenleider benoemd. Japanners schaffen siësta in Indië af Gelijke monniken, gelijke kappen. TOKIO, 27 April. (Domei). Vol gens de Asahi hebben de Japan- sche militaire autoriteiten bepaald, dat met ingang van 29 April, den verjaardag van den keizer van Ja- pa\ in Ned. Indic heerscbende ge bruik van de Siësta wordt afge schaft. Wegens de felle hitte rust hier het werk in de middaguren, naar men weet.. Volgens de nieuwe verordening moeten alle overheidsbureaux, ban ken en bedrijven, maar ook alle winkels voortdurend geopend zijn, de winkels zelfs tot tien uur des avonds. Daar thans alle Aziatische volke ren mede werken aan de reorgani satie van Azië, is het volgens de opvatting der Japansche autoritei- - ten onmogelijk de traditioneele Siësta te handhaven. Adolf Hitier tijdens zijn rede voor den Duitschen Rijksdag in de Krolopera te Berlijn op Zondag 26 April 1942. Telefoto Weltbild-Polygoon-Pax Holland m. De rede van den Führer Mt. A. J. BACKER. (Cliché archief). doeleinden welke moeten wor den nagestreefd, steunen. Alle wer kers moéten hier elkaar vinden I Voor den Commissaris gisteren in de voormalige raadszaal te Wie- ringerwerf deze duidelijke wenken voor de toekomst gaf, heeft hij in groote trekken de geschiedenis van de Wieringermeer geschetst, bracht hulde aan de pioniers, prees het werk van Ir. Smeding, en noemde tenslotte het instellen van een wa terschap de Wieringermeer de laat ste bestuurlijke mijlpaal in de ge schiedenis van het nieuwe land. In bestuurlijk opzicht is thans de Wie ringermeer afgebouwd, en al krijgt, doordat het rijk de eenige ingeland is, de bevolking geen stemrecht, spr. verzekert bij de benoeming der heemraden wel voor oogen gehad te hebben slechts vertrouwensman nen der bevolking aan te bevelen. Spr. eindigde met de hoop uit te spreken dat het hem nooit berou wen zal een waterschap .te hebben ingesteld, waaraan hij thans niet twijfelt. Waar de waterschaps- belangen belangrijke sociale ele menten bevatten hoopt spr., dat ook hiermede zal zijn: één voor al len, allen voor één. Door den Commissaris werd de dijkgraaf den heer Ir. A. Ovinge beëedigd, door den dijkgraaf de heemraden de heeren G. G. Loggers, P. G. Luth, O. H. Venema en C. M. Montsma. Hulde bracht spr. aan de nage dachtenis van Dr. Ir. Lely, en gaf aan hoe de opbouw door de tijds omstandigheden niet voltooid is ge- woi'den, in welk verband spr. noemde den aanleg Yan den Oom Keesweg, en de sluis in de YVierin- gerwerfvaart ter vervanging van den bestaanden dam. Als richtsnoer beval spr. aan te nemen de dicht regelen van Anton| v. Duinkerken: Als de zee in 't Noorden wild wordt, Luidt de stormklok ons bijeen; Zorgt dan dat geen kracht verspild wordt, Aan verdeeldheid ondereen! REDE VAN DEN DIJKGRAAF. De dijkgraaf Ir. A. Ovinge zegde ook namens de heemraden toe, dat alles gedaan zal worden om dé wa terschapszaken naar beste weten en kunnen te behartigen en op ob jectieve wijze beslissingen te ne men waarbij het algemeen belang den doorslag zal geven. Wellicht is het mogelijk in de toekomst tot een verdeeling van de, waterschaps lasten te komen, waardoor ook de pachters direct bij het waterschaps- beheer geïnteresseerd zouden zijn. De heer Ovinge behandelde in groo te trekken de economische beteeke- nis van de afsluiting en droogleg ging der Zuiderzee, en herinnerde aan de dichtregels: Waar was ter wereld ooit een 1 scheppende gedachte, Die niet het wufte volk eerst halven waanzin achtte? (Zie verder pag. 2.) DE WAARHEID ZAL ZEGEVIEREN HET zou een groo.t,onrecht zijn, aldus de Führer 'in zijn rede voor den Rijksdag, waarvan wij gisteren het grootste gedeelte pu bliceerden, als ik op den dag van heden ook niet diegenen zou ge denken, die met ons hetzelfde leed hebben gedeeld. Over onze Finsche wapenmakkers te spreken is nau welijks noodig. Zij zijn zoo superi eur en vooral ook zoo ervaren in dezen strijd, dat zij gewoonweg steeds als voorbeeld mogen gel den. Zij bezaten vooral groote rust tegenover doorgebroken of doorge- De eerste kérsen en perziken Aan de groenten- en fruitvei ling „Utrecht.en Omstreken", werden gisteren door Jan Jon- gerius, te Utrecht de-eerste ker sen en perziken ter markt aan gevoerd. Reacties op Hitiers rede GEESTDRIFT IN VELE LANDEN. VlCHY, 27 April (D.N.B.) Om trent de rede van Hitier verklaart men in politieke kringen te Vichv, dat nog zelden een rede van den Führer met zulken diepen ernst en met zooveel zin voor de wer kelijkheid den toestand belicht heeft als die van gisteren. Voor de verklaringen van Adolf Hitier over de Europeesche solidariteit toont men hier .daarom veel be grip, omdat de politieke verande ringen der laatste dagen in Frank rijk op een bijzonder begrip voor de Europeesche belangen -doen hopen. ITALIë. De Italiaansche bladen «publi- ceeren groot opgemaakt een uit voerige samenvatting van de rede van Hitier, waarbij zij de treffende passages in haar geheel weerge- ven. t De Messaggero wijst erop, dat de vijand dezen wintel' geen enkel van de door hem beoogde resul taten bereikt heeft, waardoor de overwinning van de as tot zeker heid wordt. In dezen strijd op le ven en dood »is Engeland reeds -verslagen, want er is een nieuw Europa geboren. Reeds heeft de oorlo<? drie voorwaarden van on metelijke draagwijdte verwezen lijkt.: 1. Europa heeft zijn instem ming met de Britsche hegemonie verbroken; 2. aan de dominions i.c het onweerlegbare bewijs geleverd van F.nsrelandi verval; 3. er is een Noord-Amerikaansch imperialis me ontstaan, dat zich uitsluitend ten nadoele van Groot-Brittannië nntnlooit. Tegelijkertijd verdrijft Japan Engeland uit den Stillen- en 'dei> Tndischen Oceaan en be dreigt ^rechtstreeks de bron van Engelands macht: Tndië. Het dooi1 den FiilVrer geschetste beeld laat geen twijfel bestaan over den uitslag van het conflict. HONGARIJE. Van toonaangevende Hongaarsche zijde wordt vernomen, dat de rede van Hitler met algetneene geest drift is aangehoord. Het geheele Hongaarsche volk is er trots op, zoo zegt men dat hêt. den grootsten staatsman en veldheer aller tijden, Adolf Hitler tot vriend .en bondge noot heeft. Met groote voldoening heeft men de prijzende woorden ge* hoord, welke Hitler wijdde aan de tegen het bolsjewisme strijdende Hongaarsche troepen en aan het aandeel van Horthyabij de bestrij ding van het bolsjewisme. De zo nen van Hongarije staan gereed verder te marcheeren tot Europa voorgoed gered is. sijpelde Rusasche formaties. Ter wijl zij aan aen voorkant hun ge lederen sloten, begonnèn zij met de vernietiging van de achtér hun rug opereerende bolsjewisten. Al begin ik nu bij het Noorden, voorts moet ik de soldaten noe men van een divisie, die üit het Zuiden van Europa stamt en die aan het Ilmenmeer al datgene heeft doorgemaakt, wat van onze eigen mannen moest worden ver; langd. Als de Spaansche divisie eens in haar vaderland terugkeert, zulen wij haar en haar dapperen generaal geen ander getuigschrift kunnen uitreiken dan de erkenning van trouw en dapperheid tot in den dood. Deze waardeering komt ook alle andere .formaties toe, zoowel den Horfgaarschén, als den Slowaak- schen en Krpatischen bondgenoot. Zij ^-hebben met de grotoste dap perheid en betrouwbaarheid hun taak verricht. De drie Italiaansche divisies zijn den geheelen winter door, on danks de voor hen pijnlijke koude, gebleven waar zij zwaren,\ Ook bij hen is, dank zij hun dapperheid, elke Russiche inval tot mislukking gedoemd geweèst. Hetzelde geldt' voor dc; dappere soldaten van het verbonden Roemeensche leger on- .der bevel van maarschalk Anto- néscu. Over het geheel is overal aan bet front een langzame versmelting van de verschillende Europeesche volken tegenover den gemeenschap pelijken doodsvijand merkbaar. Dit geldt niet slechts voor de Germaan sche vrijwilligers in de As-forma ties, maar ook voor de Belgische en Fransche deelnemers aan dezen gemeenschappelijken strijd. Maar1 ook Litauers, Letlanders en Est- landers,. Oekraïners en Tartaren hebben deelgenomen aan den strijd tegen den bolsjewistischen wereld vijand. Ook de luchtmacht van onze bondgenotoen heeft, te begin nen bij de Finnen tot de Italiaan sche jagers toe. den vijand zware verliezen herokVpnd. Bij dit geweldige historische suc ces, behoefde' ik slechts in enkele afzonderlijke gevallen in te grijpen. Slechts waar de zenuwen bezweken, do gehoorzaamheid te.kort. schoot of gebrek aan plichtsbesef bij de vervulling van. de taak aan den dag trad, heb ik harde beslissingen genomen en wel krachtens het sou-, vereine recHt, dat ik meen van mijn Duitsche volk hiertpe t^ hebben ge kregen. Dat mij in dezen,strijd het Vader land steunde,, daarvoor dank ik hier niet ^Iechts in mijn eigen naam, maar ook in die van onze soldaten. Ons allen gemeenschappelijk mag het trotsche gevoel vervullen en dat spréék ik op dit oogenblik in het bijzonder uit voor de soldaten in de voorste linie, dat wij een lot. te ho ven gekomen zijn, dat. eèn ander honderddertig jaar geleden heeft verbrijzeld. Eén gedachte: overwinning. De beproeving aldus de Führer, die deze winter voor front en va derland heeft gebracht moet voor ons allen ook een leer zijn. Zuiver organisatorisch heb ik de beschik kingen getroffen, die noodzakelijk zijn om a priori een herhaling van dergelijke noodtoestanden te voor komen. De Duitsche spoorwegen zullen den komenden winter, waar 'deze ons ook aantreft, hun taak beter vervulden dan de vorige. Van de locomotieven tot de tanks, trac toren, locomobielen en vrachtauto's toe zal'het leger in het Oosten beter zijn uitgerust. (Zie verer pag. 2.) Warmenhuizers ontmaskerd CLANDESTINE SLAGERSBENDE INGEREKEND. Een dezer dagen werd door een. agent van Politie te Alkmaar de melkventer P. Stroet aangehouden, die een partij rundvleesch en vet vervoerde, welke door hem naar hij voorgaf, van een onbekende was gekocht. Het mocht den Economi- schen Dienst van de Politie te Alk maar geassisteerd door den gemeen teveldwachter van Warmenhuizen, na een diepgaand onderzoek, ge- lakken den veehandelaar S. Kossen en den verzekeringsagent A. Tijm, beiden wonende te Warmenhuizen, als de hoofddaders van clandestie ne slachtingen te ontmaskeren. Het bleek, dat deze heeren het vleesch van meerdere geslachte koeien voor f 3.en het vet voor f 14.per K.G. in den zwarten handel brach ten, terwijl de melkventer Stroet deze prijzen bij zijn afnemers te Alkmaar weer o$voerde tot f 4.50 en f20.per K.G. Tegen een 15-tal koopers, die al eerder vleesch en vet van S. hadden gekocht, is tevens proces-verbaal opgemaakt De slachter, de 26-jarige M. Dek ker, wonende te Tui'éjehorn, is in arrest gesteld. Maan op 17.52 30 Apr V.M 7 Mei L.K vanavond om <>ridn; 20.59 uur 527 tot morgenochtend 6.15 uur 15 Mei N.M. 23 Mei E.K. Hardnekkige gevechten aan bet Oostelijk front BRAND IN JAPANSCHE HAVENSTAD. In de kleine Japansche havenstad Sjinminato in de pmvincie Toyama aan de Westkust vin Japan is gis ter een groote brand uitgebroken, waardoor binnen korten tijd meer dan 100 huizen ift de asch werden gelegd. De brand woedt nog steeds voort. VERGELDINGSAANVALLEN OP ENGELAND VOORTGEZET. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Apr. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk' front eigen plaatselijke aanvals- en stormtroep- acties. Verscheidene aanvallen en uitvallen van den vijand werden af geslagen. In Lapland sloegen Duit sche en Fidsche troepen nieuwe aanvallen der Sovjets in hardnek kige afweergevechten af. De vijand leed zware bloedige verliezen. Ver scheidene pantserwagens werden vernietigd. In het gebied van Moer- mansk vernietigden Duitsche jacht: vliegtuigen in luchtgevechten negen vijandelijke jagers 'zonder eigen ver liezen. In Noord-Afrika levendige ver- kenningsactiiviteit. De luchtefanval- len op het eiland Malta werden met sterke strijdkrachten en goed gevolg voortgezet. Lichte gevechtsvliegtuigen plaat sten overdag voltreffers op kazer nes en in een fabrieksinstallatie in Z.-O. Engeland. In het zeegebied van IJsland werd een patrouillevaartuig tot zinken gebracht. Vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen zetten in den afgeloo- pen nacht de vergeldingsaanvallen tegen Engeland voort. Bij goed zicht werd de stad Bath met krachtige uitwerking gebombardeerd. Britsche bommenwerpers her haalden in den nacht van 26 op 27 April hun terroriseeringsaanVallen op' woonwijken in de stad Rostock. De burgerbevolking leed -opnieuw verliezen. Volgens tot dusver ont vangen berichten \yerden twee vij andelijke bommenwerpers neerge schoten. Een „echt" huwelijk in folkloristische stijl. Te Stompetoren, onder den rook van Alkmaar, wérd Zondag het huwelijk voltrokken tus- schen Piet Korver en Geertje Helder. Bruid en bruidegom alsméde de gasten waren gekleed In origineel oud West-Friesch costuum. De burgemeester, de heer J. Posch voltrekt het huwelijk. Links de bruid en bruidegom. Polygoon-Sagers-Pax HoHand m. Limmen bollencentrum Zaterdag 2 Mei a.s. houdt de Neversie (Ned. Vereen, tot Bevor- deding der W'Qtenschar»oelijke Ver edcling van Siergewassen) haar traditioneclcn „Bloembollendag" te Limmen (N.H.) De bijeenkomst be gint om 2' uur 's namiddags in café 't Centrum". Onder geleide van deskundigen wordt dan een wande ling gemaakt door de bloembollen- tuinen en na^r den „Hortus Bul- borum", met oude tulpen en hyacin then uit vorige eeuwen en met nieuwe soorten. Voorts staat op het programma de heropening van het museum voor bloembollenteelt, en de bezich tiging van de na.rcissen-aanplantin gen, welke tegeii de narcisvlieg be handeld zijn volgens „systeemDe Mol". De 15.000 behandelde bollen staan in bloei. Broei-processen rijn voor afgegaan. Thans wordt de gelegen beid geboden zich op de hoogte ie stellen van de waarde dezer in 1938 ontdekte methode. Ook dat valt ooder 't slachtverbod De Hooge Raad heeft arrest ge wezen in een zaak van H. A. A. Pe ters, slager te Hees, bij Nijmegen, die in cassatie was gekomen/va'h een arrest van het gerechtshof te Arnhem, waarbij hij in hooger be roep tot 4.maanden gevangenis straf is veroordeeld wegens deelne ming aan clandestiene slachting van een varken. DeEcon. rechter te Arnhem, die de zaak in eerste instantie behandelde, en ook het Hof, dat wat de bewezen verkla ring aangaat, het vonnis bevestig de, oordeelden, dat onder slachten niet alleen moet worden begrepen het enkel dood maken van een slachtdier, doch eveneens die han delingen er onder vallen, welke in de gangbare spreektaal worden aangeduid met „afslachten" als het schoonmaken, totdat het vleesch voor de consumptie geschikt is. De Hooge Raad oordeelde deze meening juist.rOp dien grond is 't' beroep verworpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1